Hotarare 1519/2004 - Hotararea 1519 din 16 septembrie 2004

Hotarare 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 38 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, prevazut in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Ileana Tureanu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

    CAP. 1
    Prevederi generale

    ART. 1
    (1) Prezentul regulament are ca scop definirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si stabilirea procedurilor privind dobandirea si exercitarea acestui drept.
    (2) Prin instituirea dreptului de semnatura se urmaresc asigurarea calitatii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum si respectarea reglementarilor legale in procesul elaborarii acestora, prin stabilirea responsabilitatilor ce revin specialistilor care elaboreaza si/sau verifica astfel de documentatii.
    (3) Prezentul regulament are urmatoarele obiective:
    a) definirea dreptului de semnatura;
    b) stabilirea exercitarii dreptului de semnatura in raport cu tipurile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    c) stabilirea procedurilor si conditiilor de dobandire, exercitare si pierdere a dreptului de semnatura;
    d) definirea creatiei intelectuale in elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, in vederea protejarii dreptului de autor.
    ART. 2
    Prezentul regulament este elaborat in temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
    ART. 3
    Aplicarea prezentului regulament se va face corelat cu prevederile celorlalte acte normative cu incidenta asupra domeniului.
    ART. 4
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile urmatoare semnifica:
    a) urbanist - profesionistul in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, calificat prin diverse formatii academice de baza si specializari in domeniu sau prin practica profesionala; in aceasta acceptiune, termenul urbanist se refera la toate categoriile de specialisti definite la lit. a) - d);
    b) urbanist diplomat - absolventul cu diploma al facultatilor de urbanism, recunoscute de statul roman, cu durata studiilor de minimum 5 ani; acest specialist poarta titlul academic "urbanist diplomat"; in prezentul regulament, referirea la acest specialist se face prin utilizarea sintagmei urbanist diplomat;
    c) arhitect-urbanist - absolventul cu diploma al facultatilor de arhitectura, recunoscute de statul roman, cu durata studiilor de minimum 6 ani, cu experienta in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, sau care a absolvit un program de studii de specializare postuniversitara in domeniul urbanismului si al amenajarii teritoriului; in prezentul regulament, adaugarea termenului "urbanist" la formatia academica de arhitect face referire la experienta in domeniu sau la absolvirea unor programe de specializare postuniversitara;
    d) economist-urbanist, inginer-urbanist, geograf-urbanist, sociolog-urbanist - absolventul cu licenta sau diploma universitara in economie, inginerie, geografie, sociologie, care a absolvit un program de specializare postuniversitara in domeniul urbanismului si al amenajarii teritoriului; in prezentul regulament, adaugarea termenului "urbanist" la formatia academica de baza face referire la absolvirea acestor programe de specializare postuniversitara;
    e) specialistii calificati in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului care dobandesc dreptul de semnatura si se inscriu in Registrul urbanistilor - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, aceasta sintagma se refera la urmatoarele categorii de profesionisti:
    1. urbanistii diplomati, conform lit. b);
    2. absolventii cu diploma ai unor facultati acreditate de statul roman, din urmatoarele domenii conexe urbanismului si amenajarii teritoriului: constructii-instalatii, geografie, sociologie, economie, ecologie, transporturi, telecomunicatii, energetica, hidrotehnica, istorie, care au absolvit un program de specializare postuniversitara in domeniul urbanismului si al amenajarii teritoriului, acreditat conform legii si recunoscut de Registrul Urbanistilor din Romania;
    3. absolventii cu diploma ai invatamantului superior de arhitectura sau de alte specialitati conexe urbanismului si amenajarii teritoriului mentionate la pct. 2, din promotiile anterioare anului 2002 inclusiv, care s-au specializat prin practica profesionala de cel putin 6 ani in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului;
    f) specialist cu drept de semnatura - specialistul calificat in domeniul urbanismului si/sau al amenajarii teritoriului care a dobandit dreptul de semnatura conform prevederilor prezentului regulament si care este inscris in Registrul urbanistilor;
    g) dreptul de semnatura - dreptul pe care il au specialistii in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului de a elabora si/sau de a semna documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului sau parti ale acestora, conform schemelor A si B;
    h) dobandirea dreptului de semnatura - procesul in cursul caruia specialistul in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului demonstreaza capacitatile sale profesionale, experienta si cunoasterea cadrului juridic al domeniului si la sfarsitul caruia i se atribuie dreptul de semnatura;
    i) atestarea dreptului de semnatura - eliberarea certificatului de atestare, inscrierea in Registrul urbanistilor si dovedirea detinerii dreptului de semnatura prin modalitati specifice: stampila si legitimatia;
    j) exercitarea dreptului de semnatura - ansamblul de proceduri, drepturi si obligatii pe care le indeplineste specialistul cu drept de semnatura pentru documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.
    ART. 5
    (1) Principiul integrarii multidisciplinare. Activitatile de amenajarea teritoriului si de urbanism, asa cum sunt definite in Legea nr. 350/2001, au caracter interdisciplinar; elaborarea si aplicarea strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil spatial, precum si elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt procese de integrare la nivel spatial a unor elemente din diferite domenii: social, economic, ecologie, protectia mediului, cultural, tehnic, politic, juridic.
    (2) Principiul planificarii participative. Planificarea urbana si teritoriala si proiectarea urbana sunt procese participative, in care sunt implicati deopotriva profesionisti in domeniu, factori de decizie din administratia publica, cetateni, organizatii neguvernamentale, agenti economici, precum si alte persoane juridice sau fizice care sunt implicate in dezvoltarea spatiala.
    (3) Principiul lucrului in echipa. Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se elaboreaza de catre echipe pluridisciplinare, ce cuprind: urbanisti, arhitecti, ingineri, geografi, economisti, sociologi, juristi, biologi, istorici, demografi, peisagisti, ecologi, experti tehnici extrajudiciari, specialisti in mediere si participarea populatiei, in management urban, in administratie publica, in formare academica si continua, dupa caz; componenta echipei de elaborare trebuie sa acopere integral problematica specifica ce face obiectul documentatiei.
    (4) Principiul organizarii spatiale. Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului sunt instrumente specializate de planificare spatiala; in consecinta, capacitatea de a organiza spatiul este o abilitate profesionala de baza pentru specialistii care lucreaza in echipele ce elaboreaza aceste documentatii, iar coordonatorul echipei de elaborare a documentatiilor care determina nemijlocit configurarea spatiala urbana trebuie sa aiba o formatie academica de baza referitoare la organizarea fizica a spatiului.
    (5) Principiul specializarii si interdisciplinaritatii. Caracterul integrator si complex al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism impune specializarea in domeniu a profesionistilor avand alta formatie academica decat cea de urbanist; aceasta specializare se obtine prin absolvirea unor programe academice postuniversitare si prin practica in domeniu, in cadrul unor echipe multidisciplinare.
    (6) Principiul diferentierii documentatiilor. Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazute de lege, sunt diferentiate atat in raport cu domeniul de referinta - amenajarea teritoriului sau urbanism - si marimea teritoriului care face obiectul documentatiei, cat si in raport cu caracteristicile acestui teritoriu - fizico-functionale, economice, sociale, spatiale - si cu scopul, natura si amploarea obiectivelor sau a interventiilor propuse.
    (7) Principiul diferentierii dreptului de semnatura. Dreptul de semnatura se defineste in raport cu tipurile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, tinandu-se seama de diferentele in ceea ce priveste continutul si gradul de complexitate ale documentatiilor; in consecinta, la definirea dreptului de semnatura, tipurile de documentatii sunt grupate in raport cu natura continutului si cu competentele similare necesare coordonarii elaborarii.
    (8) Principiul diferentierii intre coordonarea elaborarii intregii documentatii si responsabilitatea privind elaborarea unei parti din documentatie. Complexitatea si amploarea unor documentatii conduc la structurarea continutului lor, conform reglementarilor, sub forma unor parti componente; dreptul de semnatura se exercita diferentiat, in raport cu coordonarea elaborarii intregii documentatii sau cu responsabilitatea privind elaborarea unei parti din documentatie.
    ART. 6
    (1) Dreptul de semnatura se acorda de catre Registrul Urbanistilor din Romania, ca urmare a atestarii sau promovarii examenului organizat conform prevederilor prezentului regulament.
    (2) Dreptul de semnatura poate fi acordat pentru coordonarea elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism sau pentru elaborarea unor parti ale acestora oricarei persoane care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are capacitatea de exercitiu deplina;
    b) are calitatea de "specialist calificat in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului", conform prevederilor art. 4 lit. e);
    c) a fost atestat sau a promovat examenul pentru dobandirea dreptului de semnatura.
    (3) Profesionistii din categoriile mentionate la art. 4 lit. e) pct. 1 si 2 pot deveni specialisti calificati numai dupa efectuarea unui stagiu de practica profesionala in elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

    CAP. 2
    Dreptul de semnatura si categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism

    SECTIUNEA 1
    Responsabilitati privind dreptul de semnatura

    ART. 7
    Coordonarea elaborarii documentatiei de urbanism sau a celei de amenajare a teritoriului implica asumarea responsabilitatii specialistului cu drept de semnatura privind calitatea intregii documentatii, prin aplicarea si respectarea reglementarilor legale referitoare la procesul de planificare sau, dupa caz, proiectare, continutul documentatiei si sustinerea acesteia in procesul de avizare si aprobare.
    ART. 8
    Elaborarea unei parti din documentatia de amenajare a teritoriului si de urbanism implica asumarea responsabilitatii specialistului cu drept de semnatura privind: calitatea acelei parti, prin aplicarea si respectarea reglementarilor legale specifice, precum si calitatea si concluziile eventualelor studii de fundamentare ce au stat la baza elaborarii respectivei parti din documentatie.
    ART. 9
    (1) Dreptul de semnatura se acorda, diferentiat, pentru fiecare dintre urmatoarele categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism:
    a) Planul de amenajarea teritoriului national;
    b) planurile de amenajarea teritoriului judetean, planurile de amenajarea teritoriului regional, planurile de amenajarea teritoriului interjudetean si planurile de amenajarea teritoriului frontalier;
    c) planurile de amenajarea teritoriului interorasenesc sau intercomunal, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan si planurile de amenajarea teritoriului periurban al principalelor municipii si orase;
    d) planurile urbanistice generale si planurile urbanistice zonale impreuna cu regulamentele locale aferente acestora;
    e) planurile urbanistice de detaliu.
    (2) Un specialist calificat poate dobandi drept de semnatura pentru mai multe categorii de documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului sau, dupa caz, pentru mai multe parti ale documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
    (3) Specialistii prevazuti la art. 10 - 13 pot semna documentatiile numai dupa dobandirea dreptului de semnatura, potrivit prevederilor prezentului regulament.
    ART. 10
    (1) Dreptul de semnatura privind coordonarea elaborarii planurilor de amenajarea teritoriului se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) planurile de amenajarea teritoriului judetean, planurile de amenajarea teritoriului regional, planurile de amenajarea teritoriului interjudetean si planurile de amenajarea teritoriului frontalier se semneaza numai de catre urmatorii specialisti: urbanisti diplomati, arhitecti-urbanisti, economisti-urbanisti, geografi-urbanisti, sociologi-urbanisti si ingineri-urbanisti;
    b) planurile de amenajarea teritoriului interorasenesc sau intercomunal, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan si planurile de amenajarea teritoriului periurban al principalelor municipii si orase se semneaza numai de catre urmatorii specialisti: urbanisti diplomati, arhitecti-urbanisti, geografi-urbanisti si ingineri-urbanisti.
    (2) Dreptul de semnatura privind coordonarea elaborarii sectiunilor Planului de amenajarea teritoriului national revine specialistilor in domeniul care constituie subiectul sectiunii respective, calificati conform prevederilor prezentului regulament.
    (3) Dreptul de semnatura implica asumarea raspunderii coordonatorului asupra calitatii documentatiei de amenajare a teritoriului in integralitate.
    ART. 11
    (1) Dreptul de semnatura privind coordonarea elaborarii documentatiilor de urbanism se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) planurile urbanistice generale si planurile urbanistice zonale, precum si regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semneaza numai de catre urmatorii specialisti: urbanisti diplomati si arhitecti-urbanisti;
    b) planurile urbanistice de detaliu se semneaza numai de catre urmatorii specialisti: urbanisti diplomati, arhitecti-urbanisti si arhitecti;
    c) planurile urbanistice zonale si regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelari de locuinte si alte functiuni asociate acestora pot fi semnate si de arhitecti.
    (2) Dreptul de semnatura implica asumarea raspunderii coordonatorului asupra calitatii documentatiei de urbanism in integralitate.
    ART. 12
    (1) Planurile de amenajarea teritoriului pot avea, conform continutului-cadru, parti structurate sub forma unor capitole sau sectiuni care se semneaza numai de specialisti cu drept de semnatura, apartinand uneia dintre urmatoarele categorii:
    a) cadrul natural si calitatea mediului - urbanisti diplomati, geografi-urbanisti, geografi, biologi, ecologi, ingineri de mediu;
    b) dezvoltarea economica a teritoriului - urbanisti diplomati, economisti-urbanisti;
    c) demografia si forta de munca - urbanisti diplomati, geografi-urbanisti, geografi, sociologi-urbanisti, sociologi;
    d) echiparea tehnica a teritoriului - urbanisti diplomati, ingineri de specialitate;
    e) protejarea si dezvoltarea patrimoniului natural - urbanisti diplomati, geografi-urbanisti, ecologi, biologi, peisagisti;
    f) protejarea si dezvoltarea patrimoniului construit - urbanisti diplomati, arhitecti-urbanisti, arhitecti, istorici.
    (2) Planurile urbanistice generale ale municipiilor si oraselor de rangurile "0" si "1", stabilite de lege, si cele ale municipiilor, oraselor si comunelor ce includ statiuni balneoclimaterice ori turistice, precum si planurile urbanistice zonale ale zonelor centrale ale municipiilor si oraselor de rangurile "0" si "1", cele ale statiunilor balneoclimaterice si cele ale zonelor urbane protejate pot avea, conform continutului-cadru, parti structurate sub forma unor capitole sau sectiuni.
    (3) Pentru planurile urbanistice prevazute la alin. (2), urmatoarele parti vor fi semnate numai de specialisti cu drept de semnatura, apartinand uneia dintre urmatoarele categorii:
    a) Echipare edilitara - ingineri de specialitate cu specializare in urbanism;
    b) Sociologie urbana si demografie - urbanisti diplomati, sociologi-urbanisti sau cu experienta in domeniul sociologiei urbane, geografi;
    c) Calitatea mediului - urbanisti diplomati, ecologi, ingineri de specialitate;
    d) Economie urbana - urbanisti diplomati, economisti-urbanisti sau cu experienta in domeniul economiei urbane;
    e) Studii de istorie urbana - urbanisti diplomati, arhitecti-urbanisti, arhitecti, istorici cu studii postuniversitare de urbanism sau cu experienta in domeniul istoriei urbane;
    f) Amenajare peisagistica - arhitecti diplomati, urbanisti diplomati, urbanisti-peisagisti, ingineri horticoli-peisagisti;
    g) Cai de comunicatii si transporturi - urbanisti diplomati, ingineri de specialitate.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corelat cu prevederile reglementarilor privind continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    ART. 13
    Conductorii arhitecti absolventi ai Colegiului de Arhitectura si Urbanism, Sectia Urbanism, din cadrul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti pot dobandi drept de semnatura pentru urmatoarele planuri urbanistice:
    a) planurile urbanistice zonale si regulamentele locale aferente care au drept subiect o parcelare noua pentru realizarea in exclusivitate de locuinte, cu maximum 20 de parcele, nu mai mari de 1.000 mp fiecare;
    b) planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei constructii de importanta redusa, asa cum este definita in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Specializarea

    ART. 14
    (1) Programele de specializare postuniversitara in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului sunt programele de studii aprofundate, programele integrate "master", programele de studii academice postuniversitare, precum si programele de doctorat in amenajarea teritoriului si urbanism.
    (2) Programele de specializare vor fi diversificate, pentru a permite calificarea in: dezvoltare economica urbana si rurala, planificare sociala si servicii de prognoza, locuire, renovare urbana si rurala, transporturi, energie, comunicatii, peisagistica, protectia mediului natural si construit, recreere si turism, drept urban.
    (3) In vederea dobandirii dreptului de semnatura, specialistii formati de facultatile de arhitectura si de cele din domeniile conexe urbanismului si amenajarii teritoriului, incepand cu promotia 2003, trebuie sa absolveasca programele de specializare postuniversitare in domeniu, recunoscute si agreate de catre Registrul Urbanistilor din Romania, pentru a coordona documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit prezentului regulament.
    (4) Pentru specialistii formati pana la promotia 2002 inclusiv, absolvirea unor programe de specializare postuniversitara poate fi inlocuita cu dovedirea unei experiente profesionale in domeniu de minimum 6 ani.
    ART. 15
    Registrul Urbanistilor din Romania tine evidenta si avizeaza spre acreditare programele de specializare in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, care corespund exigentelor privind formarea specialistilor si practicarea profesiunii in domeniu.

    SECTIUNEA a 3-a
    Stagiul de practica profesionala

    ART. 16
    (1) Specialistii calificati mentionati la art. 4 lit. e) pct. 1 si 2 trebuie sa efectueze, in vederea dobandirii dreptului de semnatura, un stagiu profesional, cu o durata efectiva de 2 ani, pe baza unor contracte individuale de munca, sub indrumarea unui specialist in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, cu drept de semnatura, in cadrul unor structuri institutionale publice sau private.
    (2) Absolventilor programelor de specializare de tip "master", care contin module dedicate elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si o perioada de practica profesionala in acest domeniu, li se poate echivala de catre Registrul Urbanistilor din Romania, pe baza de solicitare individuala, absolvirea programului de specializare cu un an din durata stagiului profesional.
    (3) Pentru specialistii calificati in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, mentionati la art. 4 lit. e) pct. 3, activitatea de specialitate cu durata de 6 ani inlocuieste stagiul profesional.
    (4) Registrul Urbanistilor din Romania stabileste prin regulament conditiile de desfasurare a stagiului profesional si de monitorizare a respectarii acestora.
    ART. 17
    (1) Pe durata efectuarii stagiului profesional, specialistii au calitatea de "stagiar" si se inscriu in Registrul urbanistilor la sectiunea "Stagiari".
    (2) Inscrierea ca stagiar in Registrul urbanistilor se face la cerere.
    (3) In vederea inscrierii, o data cu cererea se depun:
    a) copii dupa actele de studii: diploma de absolvire sau, dupa caz, de licenta si, daca este cazul, certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitara;
    b) recomandarile a 2 specialisti cu drept de semnatura, care sprijina cererea de inscriere in Registrul urbanistilor ca stagiar, dintre care unul se angajeaza sa asigure indrumarea profesionala efectiva pe intreaga perioada a stagiului.
    ART. 18
    (1) Stagiarii au, pe intreaga durata a stagiului, urmatoarele drepturi:
    a) pot colabora la intocmirea oricaror documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism, semnate de specialisti cu drept de semnatura;
    b) pot semna lucrari teoretice, studii, planuri si proiecte proprii intocmite pentru concursuri, expozitii sau alte manifestari de specialitate.
    (2) Stagiarii au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte regulamentul privind conditiile de desfasurare a stagiului profesional;
    b) sa desfasoare o activitate efectiva in profesie si sa anunte in scris orice motiv de suspendare a stagiului;
    c) sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca tehnicile de practica a profesiunii;
    d) sa participe la manifestarile profesionale de stagiu organizate de Registrul Urbanistilor din Romania.
    ART. 19
    La incheierea stagiului, stagiarul primeste de la indrumatorul de stagiu un raport de evaluare, necesar sustinerii examenului de dobandire a dreptului de semnatura.
    ART. 20
    (1) Stagiul se suspenda pe durata efectuarii serviciului militar sau a concentrarii ori in cazuri de lipsa motivata din activitatea profesionala.
    (2) Perioada de stagiu efectuata anterior suspendarii stagiului se ia in considerare la calculul duratei stagiului.
    (3) Suspendarea stagiului se dispune, la cerere, de catre Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, care analizeaza imprejurarile ce justifica lipsa din activitatea profesionala si decide privind durata suspendarii si intinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendarii.
    (4) Perioada pentru care se suspenda efectuarea stagiului se inscrie in Registrul urbanistilor.

    CAP. 3
    Dobandirea dreptului de semnatura

    ART. 21
    (1) Procedura de dobandire a dreptului de semnatura cuprinde urmatoarele etape:
    a) inscrierea pentru atestarea dreptului de semnatura;
    b) inscrierea pentru sustinerea examenului de dobandire a dreptului de semnatura;
    c) desfasurarea procedurii de atestare a dreptului de semnatura sau, dupa caz, desfasurarea examenului pentru dobandirea dreptului de semnatura;
    d) acordarea dreptului de semnatura.
    (2) Pentru a putea exercita dreptul de semnatura, specialistii care l-au dobandit se inscriu in Registrul Urbanistilor din Romania.
    ART. 22
    (1) Inscrierea pentru atestarea dreptului de semnatura consta in:
    a) depunerea dosarului pentru atestare la secretariatul comisiei de examinare;
    b) verificarea continutului dosarului de catre secretariatul comisiei de examinare;
    c) transmiterea catre comisie a dosarului verificat.
    (2) Inscrierea la examenul pentru dobandirea dreptului de semnatura consta in:
    a) depunerea dosarului de inscriere la secretariatul comisiei de examinare;
    b) verificarea continutului dosarului de catre secretariatul comisiei de examinare, in ceea ce priveste respectarea tuturor conditiilor cuprinse in prezentul regulament;
    c) acceptarea inscrierii la examen si programarea privind sustinerea lui.
    ART. 23
    (1) Atestarea dreptului de semnatura consta in:
    a) evaluarea portofoliului de lucrari inscrise de solicitant;
    b) dovada titlului academic detinut (copie legalizata dupa diploma);
    c) experienta profesionala sau programe de specializare postuniversitare absolvite;
    d) recomandarea a 2 specialisti cu drept de semnatura.
    (2) Examenul pentru dobandirea dreptului de semnatura consta in urmatoarele probe:
    a) evaluarea continutului dosarului de inscriere in ceea ce priveste experienta acumulata pe durata stagiului, respectiv a practicii profesionale, in domeniul elaborarii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    b) examinarea cunostintelor privind reglementarile in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului;
    c) interviu privind cunoasterea problemelor recente cu care se confrunta dezvoltarea urbana si teritoriala in Romania si experienta de practica profesionala a specialistului.
    (3) Probele mentionate la alin. (2) lit. a) si b) sunt eliminatorii, iar nepromovarea uneia dintre acestea atrage nepromovarea examenului, nemaifiind posibila participarea la urmatoarele probe.
    ART. 24
    (1) Atestarea si examenul in vederea dobandirii dreptului de semnatura se desfasoara semestrial si se organizeaza de Registrul Urbanistilor din Romania, in cooperare cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti, cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania si cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (2) Examenul se desfasoara de regula in Bucuresti, dar poate avea loc si in alte municipii din tara, in situatia unei ponderi semnificative a candidatilor din zona respectiva, cu cooptarea ca membru in comisia de examinare a unui specialist cu drept de semnatura, din zona, de preferinta din invatamantul superior de profil.
    (3) Atestarea se desfasoara la sediul din Bucuresti al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 25
    Acordarea dreptului de semnatura se face prin hotarare a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, in urma validarii rezultatelor.
    ART. 26
    Pentru atestare si pentru examinare privind dobandirea dreptului de semnatura, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania stabileste taxe de examinare diferentiate pe categorii de documentatii, care sa acopere cheltuielile ocazionate de functionarea comisiei de examinare, de inregistrarea si de gestionarea evidentei privind dreptul de semnatura.
    ART. 27
    (1) Pentru desfasurarea atestarii sau examinarii, se instituie o comisie de examinare si un secretariat al acesteia.
    (2) Comisia de examinare este condusa de un presedinte.
    (3) Comisia de examinare va fi formata din 7 membri titulari si 4 membri supleanti, numiti dupa cum urmeaza:
    a) presedintele comisiei este numit de catre Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania, dintre membrii sai;
    b) 2 membri titulari vor fi numiti de catre Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania;
    c) 2 membri titulari vor fi numiti de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    d) 2 membri titulari vor fi numiti de catre Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti.
    (4) Membrii supleanti se numesc in acelasi mod ca membrii titulari de catre fiecare dintre institutiile prevazute la alin. (3).
    (5) Membrii comisiei de examinare vor fi numiti dintre personalitatile recunoscute, cu reputatie profesionala si morala si cu o bogata experienta in domeniu; ei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie specialisti cu drept de semnatura;
    b) sa aiba o vechime in profesie de minimum 10 ani.
    (6) In componenta comisiei de examinare va fi asigurat un echilibru numeric intre specialistii provenind din mediul universitar si cei care desfasoara in principal activitate de elaborare de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    (7) Mandatul comisiei de examinare este de 2 ani si sunt admise maximum 3 mandate consecutive pentru oricare dintre membrii acesteia, in conditiile in care la incheierea fiecarui mandat se inlocuiesc cel putin 2 membri ai comisiei.
    (8) Membrii comisiei de examinare primesc indemnizatie de sedinta, al carei cuantum se stabileste de catre Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    (9) Secretariatul comisiei de examinare se asigura din aparatul propriu al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 28
    Data atestarii sau desfasurarii examenului se stabileste de catre comisia de examinare si este anuntata public cu cel putin 3 luni inainte, impreuna cu:
    a) calendarul, modul de desfasurare, precum si sistemul de punctare;
    b) continutul dosarului de inscriere;
    c) lista reglementarilor legale in vigoare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    d) tematica si bibliografia.
    ART. 29
    Inscrierea la atestare sau la examen se face prin depunerea unui dosar, care cuprinde:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae care sa cuprinda descrierea in detaliu a activitatii profesionale;
    c) diploma de absolvire a institutiei de invatamant superior absolvite sau, dupa caz, de licenta, in copie legalizata;
    d) certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitara si alte certificate de atestare a altor specializari - in copii legalizate;
    e) alte documente care atesta pregatirea profesionala sau recunoasterea activitatii profesionale;
    f) raportul de evaluare a desfasurarii stagiului profesional, daca este cazul;
    g) portofoliul de lucrari;
    h) lista de carti, studii, articole de specialitate publicate;
    i) dovada achitarii taxei de examen.
    ART. 30
    (1) In vederea atestarii, comisia de examinare evalueaza materialele depuse in dosarul solicitantului si propune Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania validarea cererii. In cazul respingerii cererii, comisia de examinare motiveaza respingerea.
    (2) In vederea examinarii candidatilor, comisia de examinare stabileste sistemul si baremurile de punctare, precum si punctajul minim necesar pentru promovarea examenului, facandu-le publice o data cu anuntarea examenului.
    (3) Ponderea rezultatelor obtinute la cele 3 probe ale examenului in cadrul punctajului final este:
    a) 40% pentru continutul dosarului de inscriere, inclusiv a portofoliului de lucrari;
    b) 30% pentru examinarea cunostintelor privind reglementarile in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului;
    c) 30% pentru interviu.
    (4) Rezultatul examenului se exprima printr-un punctaj rezultat prin insumarea evaluarilor la cele 3 probe, conform ponderilor prevazute la alin. (3), si se face public prin afisare la locul desfasurarii examenului, prin grija comisiei de examinare.
    ART. 31
    (1) Contestatiile privind rezultatele evaluarilor sau desfasurarea examenului pot fi depuse in termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatelor examenului, la Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania care trebuie sa raspunda contestatiilor in termen de 7 zile de la anuntarea rezultatelor.
    (2) Decizia Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania poate fi atacata in justitie in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    ART. 32
    (1) Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania valideaza rezultatele atestarii sau examenului si acorda, prin hotarare, dreptul de semnatura specialistilor care l-au promovat, in termen de 30 de zile de la incheierea examenului si nu mai tarziu de 90 de zile de la depunerea dosarului complet.
    (2) Specialistii care au dobandit dreptul de semnatura primesc certificate de atestare a dreptului de semnatura, in care sunt inscrise categoriile de documentatii pentru care acestea s-au acordat.
    (3) Certificatele de atestare a dreptului de semnatura sunt insotite de o anexa care cuprinde rezultatele examenului sustinut.
    (4) Specialistii pot exercita dreptul de semnatura numai dupa inscrierea in Registrul urbanistilor, pe baza certificatului de atestare a dreptului de semnatura.
    ART. 33
    (1) Dreptul de semnatura se acorda pentru o perioada nedeterminata.
    (2) Dreptul de semnatura poate fi retras in situatia nerespectarii obligatiilor privind exercitarea lui.
    (3) Suspendarea si retragerea definitiva a dreptului de semnatura sunt reglementate prin Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 34
    (1) Specialistii cu drept de semnatura inscrisi in Registrul urbanistilor primesc legitimatii si stampile in concordanta cu certificatul de atestare a dreptului de semnatura.
    (2) In situatia dobandirii mai multor certificate de atestare a dreptului de semnatura, la date diferite, pentru mai multe categorii de documentatii, legitimatia si stampila se preschimba, cuprinzand informatiile actualizate, astfel incat fiecare specialist cu drept de semnatura va poseda o singura legitimatie si o singura stampila.
    (3) Legitimatia cuprinde informatii privind: calificarea academica, specializarea profesionala, categoria, respectiv categoriile de documentatii pentru care are drept de semnatura, precum si numarul de inscriere in Registrul urbanistilor.
    (4) Stampila cuprinde numele si prenumele titularului si categoriile de documentatii pentru care poate fi exercitat dreptul de semnatura, precum si numarul legitimatiei.

    CAP. 4
    Exercitarea dreptului de semnatura

    SECTIUNEA 1
    Modul de exercitare a dreptului de semnatura

    ART. 35
    (1) Dreptul de semnatura se exercita prin semnarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si prin aplicarea stampilei.
    (2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se semneaza in modul urmator:
    a) pe pagina de titlu, pentru toate piesele scrise; si
    b) pe toate piesele desenate prevazute ca obligatorii de reglementarile privind continutul-cadru al documentatiilor.
    ART. 36
    Specialistii cu drept de semnatura au urmatoarele drepturi, cu respectarea legislatiei in vigoare:
    a) sa elaboreze si/sau sa verifice si sa semneze categoriile de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru care au obtinut drept de semnatura, conform prezentului regulament;
    b) sa nu semneze o documentatie de amenajare a teritoriului si de urbanism, daca apreciaza continutul acesteia ca fiind de o calitate profesionala necorespunzatoare sau ca nu au fost respectate reglementarile privind procesul de elaborare;
    c) sa fie permanent informati, prin grija Registrului Urbanistilor din Romania, despre schimbarile intervenite in cadrul legal si despre initiativele reglementare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    d) sa foloseasca in toate inscrisurile cu caracter profesional, pe langa titlul academic de baza, mentiunea "specialist cu drept de semnatura in urbanism si amenajarea teritoriului", precum si evidentierea inscrierii in Registrul urbanistilor, conform regulamentului de organizare si functionare a acestuia.
    ART. 37
    Obligatiile specialistilor cu drept de semnatura sunt urmatoarele:
    a) sa respecte prezentul regulament;
    b) sa cunoasca si sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de urbanist;
    c) sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala si sa-si asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar si autoritatile publice;
    d) sa urmareasca, in elaborarea documentatiilor, echilibrul intre interesul public si cel privat;
    e) sa faca cunoscute beneficiarului cerintele privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei;
    f) sa sustina, alaturi de beneficiar, avizarea si promovarea documentatiei in procesul de avizare si aprobare;
    g) sa notifice beneficiarului situatiile care pot conduce la o calitate profesionala necorespunzatoare a documentatiei sau la nerespectarea reglementarilor privind procesul de elaborare, avizare si aprobare;
    h) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale si de cunoasterea reglementarilor legale in domeniu;
    i) sa achite taxele privind exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prevederilor prezentului regulament.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dreptul de autor

    ART. 38
    (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, studiile si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism ori parti din acestea constituie opere de creatie intelectuala (opere stiintifice) ale unor persoane fizice sau, dupa caz, persoane juridice, fiind recunoscute si protejate - independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii lor, chiar neterminate.
    (2) Studiile si documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt opere colective in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create, cu exceptia structurarii proceselor de planificare urbana si teritoriala si creatiei spatiale.
    ART. 39
    Pot face obiectul dreptului de autor, in conditiile legii:
    1. La planurile de amenajarea teritoriului zonal si judetean, dreptul de autor are ca obiect plansa de ilustrare a scenariilor de dezvoltare propuse.
    2. La planurile de urbanism general si zonale, dreptul de autor are ca obiect conformarea spatiilor publice si private, configuratia spatiala, cuprinse in plansa de ilustrare urbanistica.
    3. La planurile urbanistice de detaliu, dreptul de autor are ca obiect conformarea volumelor construibile cuprinse in plansa de ilustrare urbanistica.
    4. Utilizarea in forma originara a documentatiilor care intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, conform pct. 1, 2 si 3, se va face cu mentionarea numelui autorului.
    5. Dreptul de autor prevazut la pct. 1, 2 si 3 poate fi invocat numai in baza unei clauze speciale prevazute in contractul dintre parti, in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii tranzitorii

    ART. 40
    Arhitectii cu diploma de absolvire sau de licenta care au absolvit programele de studii aprofundate ori master, in tara sau la universitati din strainatate ale caror programe sunt recunoscute in Romania, pot semna documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in calitate de coordonatori, fara a obtine dreptul de semnatura, pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 41
    Arhitectii care au inscrisa pe diploma de absolvire sau licenta specializarea arhitectura si sistematizare, respectiv arhitectura si urbanism, precum si cei cu diploma de arhitect pot semna documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in calitate de coordonatori, fara a obtine dreptul de semnatura, pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 42
    Conducatorii arhitecti, absolventi ai Colegiului de Arhitectura si Urbanism, sectia Urbanism, care au obtinut diploma pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 350/2001, pot semna documentatiile stabilite conform prezentului regulament, fara a obtine dreptul de semnatura, pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 43
    (1) Profesionistii din domeniile conexe amenajarii teritoriului si urbanismului pot semna capitolele sau sectiunile de documentatii prevazute la art. 12, fara a obtine dreptul de semnatura, pana la data de 31 decembrie 2006.
    (2) Semnarea capitolelor sau sectiunilor este conditionata in aceasta perioada de pregatirea academica in domeniul corespunzator tematicii partii de documentatie, atestata prin diploma de absolvire sau licenta.
    ART. 44
    Dovedirea capacitatii profesionale prevazute la art. 40 - 43 se face prin anexarea la documentatia de amenajare a teritoriului sau de urbanism depusa spre aprobare a unei fotocopii a diplomei de licenta sau de absolvire a studiilor superioare, iar dupa obtinerea dreptului de semnatura, prin anexarea certificatului de atestare eliberat de Registrul Urbanistilor din Romania.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii finale

    ART. 45
    La incredintarea elaborarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism finantate din fonduri publice, in conditiile legii, este obligatorie existenta in cadrul entitatii elaboratoare a unui specialist cu drept de semnatura, in calitate de coordonator, pentru categoria respectiva de documentatii.
    ART. 46
    In situatia in care documentatia este elaborata in cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau in structuri specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului ale primariilor, respectiv consiliilor judetene, functionarii publici pot exercita dreptul de semnatura daca participa la elaborare in cadrul sarcinilor de serviciu, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    ART. 47
    (1) Pentru specialistii care ocupa functiile de arhitect-sef al judetului, arhitect-sef al municipiului, arhitect-sef al sectorului sau arhitect-sef al orasului, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania poate decide echivalarea experientei de coordonare a aplicarii prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism cu practica profesionala prevazuta la art. 16 alin. (3).
    (2) Echivalarea mentionata la alin. (1) se poate decide numai daca:
    a) experienta este de minimum 4 ani in functia de arhitect-sef;
    b) pregatirea profesionala corespunde prevederilor art. 10 - 13.
    (3) Echivalarea se poate face numai in vederea dobandirii dreptului de semnatura pentru urmatoarele documentatii:
    a) planurile de urbanism si regulamentele aferente, pentru arhitectii-sefi de orase si ai sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) planurile de urbanism si regulamentele aferente, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan sau periurban, dupa caz, pentru arhitectii-sefi ai municipiilor;
    c) planurile de urbanism si regulamentele aferente, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan, periurban, judetean, interjudetean, regional sau transfrontalier, pentru arhitectii-sefi ai judetelor.
    (4) Echivalarea se decide in urma analizarii individuale a cazurilor, la cererea celor interesati, dupa depunerea unui dosar al carui continut se va stabili de catre Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 48
    (1) Absolventii unei institutii de invatamant superior din strainatate, cetateni romani sau straini, pot dobandi drept de semnatura in cazul in care diploma si, daca este cazul, specializarea, le sunt recunoscute de statul roman, in conformitate cu legislatia in vigoare, si agreate de Registrul Urbanistilor din Romania.
    (2) Procedura de acordare a dreptului de semnatura pentru absolventii prevazuti la alin. (1) este cea prevazuta de prezentul regulament.
    (3) Specialistii straini care au drept de semnatura intr-o alta tara ori sunt membri ai unei organizatii nationale care reglementeaza dreptul de practica profesionala in urbanism si amenajarea teritoriului pot dobandi drept de semnatura in Romania, daca exista conventii de reciprocitate incheiate, in conformitate cu reglementarile in vigoare, intre Registrul Urbanistilor din Romania si organizatiile respective care gestioneaza dreptul de semnatura sau, dupa caz, cel de practica profesionala si daca promoveaza un examen privind legislatia romana in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (3), cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European vor putea dobandi drept de semnatura pe baza recunoasterii diplomelor si calificarilor profesionale, in conformitate cu prevederile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania.
    ART. 49
    (1) Pentru exercitarea dreptului de semnatura se achita o taxa, pentru fiecare documentatie elaborata, in contul Registrului Urbanistilor din Romania.
    (2) Cuantumul taxei, in suma fixa, se stabileste anual, prin hotarare a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    (3) La depunerea documentatiei spre aprobare, conform prevederilor Legii nr. 350/2001, se prezinta dovada platii taxei de exercitare a dreptului de semnatura la Registrul Urbanistilor din Romania.
    ART. 50
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, se infiinteaza prima comisie de examinare privind dobandirea dreptului de semnatura.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 27 alin. (3), componenta primei comisii de examinare se va stabili prin hotarare a Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    (3) Membrii primei comisii de examinare trebuie sa indeplineasca numai conditia de experienta in domeniu, prevazuta la art. 27 alin. (5) lit. b).
    (4) Mandatul primei comisii de examinare este pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 51
    (1) In situatia inregistrarii unui mare numar de inscrieri in anii 2004 si 2005, pot fi organizate mai multe examene de dobandire a dreptului de semnatura.
    (2) Decizia privind organizarea examenelor apartine Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 52
    (1) Programele academice de formare si cele de specializare din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, care au functionat sau functioneaza si au fost acreditate potrivit prevederilor legale, pot fi recunoscute de catre Registrul Urbanistilor din Romania din oficiu sau ca urmare a cererii adresate de institutiile de invatamant superior respective.
    (2) Programele academice de formare si cele de specializare din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, care se infiinteaza dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, vor fi avizate, in vederea acreditarii, de catre Registrul Urbanistilor din Romania.
    (3) Recunoasterea va avea in vedere modul in care acestea raspund exigentelor si problematicii profesionale in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    ART. 53
    (1) Acordarea dreptului de semnatura pentru capitole sau sectiuni ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazut la art. 12, se face potrivit prevederilor prezentului regulament.
    (2) Modalitatile specifice de acordare a dreptului de semnatura pentru diferitele categorii de specialisti vor fi stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 54
    In situatia modificarii structurii programelor de formare a specialistilor sau continutului documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania este abilitat sa propuna Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului adaptarea prezentului regulament la noile cerinte, cu respectarea exigentelor si limitarilor privind exercitarea dreptului de semnatura in functie de pregatirea academica, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    ART. 55
    Fac parte din prezentul regulament:
    - Schema A privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si inscrierea in Registrul urbanistilor - Absolventi de studii universitare pana in anul 2002 inclusiv;
    - Schema B privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si inscrierea in Registrul urbanistilor - Absolventi de studii universitare incepand cu anul 2003.

                                 SCHEMA A
privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si inscrierea in Registrul urbanistilor - Absolventi de studii universitare pana in anul 2002 inclusiv

   ________________________________          ________________________________
  |                                |        | Alti specialisti din domenii   |
  |           Arhitecti            |        | conexe (economisti, ingineri,  |
  |                                |        | geografi, sociologi)           |
  |________________________________|        |________________________________|
          |                 |                       |                 |
          |                 |                       |                 |
   _______v________    _____v______          _______v________    _____v______
  |Specializare    |  |Experienta  |        |Specializare    |  |Experienta  |
  |postuniversitara|  |in domeniul |        |postuniversitara|  |in domeniul |
  |in domeniul     |  |amenajarii  |        |in domeniul     |  |amenajarii  |
  |amenajarii      |  |teritoriului|        |amenajarii      |  |teritoriului|
  |teritoriului    |  |si          |        |teritoriului    |  |si          |
  |si/sau          |  |urbanismului|        |si/sau          |  |urbanismului|
  |urbanismului    |  |de minimum  |        |urbanismului    |  |de minimum  |
  |________________|  |6 ani       |        |________________|  |6 ani       |
          |           |            |                |           |            |
          |           |            |                |           |            |
   _______v________   |            |         _______v________   |            |
  |Stagiu practica |  |            |        |Stagiu practica |  |            |
  |profesionala    |  |            |        |profesionala    |  |            |
  |2 ani           |  |            |        |2 ani           |  |            |
  |________________|  |____________|        |________________|  |____________|
          |                 |                       |                 |
          |                 |                       |                 |
   _______v_________________v______          _______v_________________v______
  |  Atestare drept de semnatura   |        | Examen dobandire drept de      |
  |                                |        | semnatura                      |
  |________________________________|        |________________________________|
                            |                       |
                            |                       |
                      ______v_______________________v_______
                     | Inscrierea in Registrul urbanistilor |
                     |______________________________________|

                                  SCHEMA B
privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si inscrierea in Registrul urbanistilor - Absolventi de studii universitare incepand cu anul 2003

  _____________    ___________________________________    ____________________
 |             |  |                                   |  |Alti specialisti din|
 |             |  |                                   |  |domenii conexe      |
 |  Urbanisti  |  |            Arhitecti              |  |(economisti,        |
 |             |  |                                   |  |ingineri, geografi, |
 |             |  |                                   |  |sociologi)          |
 |_____________|  |___________________________________|  |____________________|
        |                 |                  |                      |
        |                 |                  |                      |
        |          _______v________   _______v________    __________v_________
        |         |Fara            | |Cu specializare |  |Cu specializare     |
        |         |specializare    | |postuniversitara|  |postuniversitara in |
        |         |postuniversitara| |                |  |domeniul amenajarii |
        |         |                | |                |  |teritoriului si/sau |
        |         |Plan urbanistic | |Toate           |  |urbanismului        |
        |         |de detaliu      | |categoriile de  |  |____________________|
        |         |si planuri      | |documentatii de |             |
        |         |urbanistice     | |amenajare a     |             |
        |         |zonale pentru   | |teritoriului si |             |
        |         |parcelari       | |de urbanism     |             |
        |         |________________| |________________|             |
        |                 |                  |                      |
        |                 |                  |                      |
  ______v_________________v__________________v______________________v_________
 |                      Stagiu practica profesionala                          |
 |                                2 ani                                       |
 |____________________________________________________________________________|
                  |                                                 |
                  |                                                 |
  ________________v____________________                   __________v_________
 |     Atestare drept de semnatura     |                 | Examen dobandire   |
 |                                     |                 | drept de semnatura |
 |_____________________________________|                 |____________________|
                    |                                          |
                    |                                          |
                ____v__________________________________________v__
               |       Inscrierea in Registrul urbanistilor       |
               |__________________________________________________|

    ANEXA 2

                                 REGULAMENT
referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Registrul Urbanistilor din Romania, organ de specialitate aflat in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, este autoritatea care administreaza dreptul de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in conditiile legii.
    (2) Registrul Urbanistilor din Romania este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, finantata din venituri proprii, care se organizeaza si functioneaza potrivit art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si potrivit prezentului regulament.
    (3) Registrul Urbanistilor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti.
    ART. 2
    (1) Documentul pentru evidenta specialistilor cu drept de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism are denumirea "Registrul urbanistilor".
    (2) In cuprinsul prezentului regulament, referirea la aceasta evidenta se va face prin folosirea termenului "registru".
    (3) In registru sunt inscrisi specialistii care au dobandit dreptul de semnatura, precum si profesionistii care participa la realizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, in conditiile legii.
    ART. 3
    (1) Registrul Urbanistilor din Romania indeplineste, cu respectarea reglementarilor in vigoare, urmatoarele atributii:
    1. organizeaza examenele privind dobandirea dreptului de semnatura, conform Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    2. asigura si gestioneaza evidenta specialistilor cu drept de semnatura in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului;
    3. stabileste, in detaliu, modalitatile de exercitare a dreptului de semnatura;
    4. monitorizeaza aplicarea si respectarea regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura;
    5. controleaza exercitarea dreptului de semnatura, ca urmare a sesizarii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii, a persoanelor juridice si fizice sau din oficiu si stabileste aplicarea sanctiunilor potrivit reglementarilor in vigoare;
    6. elaboreaza, impreuna cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania si in colaborare cu alte asociatii ale profesionistilor din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si cu institutiile de invatamant superior de profil, Statutul si Codul deontologic al profesiunii de urbanist, care se supun aprobarii in conformitate cu legislatia in vigoare;
    7. asigura publicitatea privind specialistii inscrisi in registru;
    8. propune si participa la elaborarea de reglementari in domeniul planificarii teritoriale si de urbanism si in cel al proiectarii urbane;
    9. avizeaza norme metodologice privind elaborarea, avizarea si aprobarea, precum si continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    10. organizeaza expozitii de specialitate si concursuri de urbanism, nationale si internationale;
    11. editeaza impreuna cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania publicatii de specialitate, avand rol de informare si promovare a bunelor practici si de critica in domeniu;
    12. acorda premii pentru cele mai bune lucrari realizate;
    13. desfasoara activitati cu caracter economic, al caror profit va fi utilizat pentru indeplinirea atributiilor;
    14. mentine o permanenta comunicare cu structurile sale si cu specialistii inscrisi in registru;
    15. indeplineste si alte atributii, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Registrul Urbanistilor din Romania contribuie la definirea locului si rolului specialistilor si profesionistilor in dezvoltarea teritoriala si urbana, promoveaza valorile profesionale si interesul public in practica de amenajare a teritoriului si urbanism.
    ART. 4
    In indeplinirea atributiilor sale, in conformitate cu reglementarile in vigoare, Registrul Urbanistilor din Romania:
    1. conlucreaza permanent cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania;
    2. coopereaza cu ministerele, institutiile centrale, prefecturile, precum si cu autoritatile administratiei publice locale - consilii locale, consilii judetene, primarii, precum si cu Federatia Autoritatilor Publice Locale;
    3. coopereaza cu alte organizatii profesionale in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, precum si cu asociatiile profesionistilor in amenajarea teritoriului si urbanism din administratia publica locala - Corpul arhitectilor sefi de municipii, Asociatia arhitectilor sefi de judete - ori cu alte asociatii similare;
    4. coopereaza cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti si cu celelalte institutii de invatamant superior care desfasoara programe de formare acreditate;
    5. se consulta cu Ordinul Arhitectilor din Romania privind practica profesionala in urbanism si in amenajarea teritoriului;
    6. coopereaza cu institutiile care desfasoara programe de formare continua sau programe de asistenta in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului din tara si din strainatate.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania

    ART. 5
    Registrul Urbanistilor din Romania are urmatoarea structura organizatorica:
    1. Consiliul Superior;
    2. comisii de specialitate;
    3. secretariat.
    ART. 6
    (1) Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbanistilor din Romania.
    (2) In cuprinsul prezentului regulament, pentru Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Romania va fi utilizat termenul "Consiliul".
    (3) Consiliul are 9 membri titulari si 6 supleanti, desemnati dupa cum urmeaza:
    - 3 membri titulari si 1 supleant, de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
    - 2 membri titulari si 1 supleant, de catre Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania;
    - 1 membru titular si 1 supleant, de catre Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti;
    - 1 membru titular si 1 supleant, de catre Asociatia arhitectilor sefi de judete;
    - 1 membru titular si 1 supleant, de catre Corpul arhitectilor sefi de municipii;
    - 1 membru titular si 1 supleant, de catre Ordinul arhitectilor din Romania.
    (4) Pot fi desemnati pentru functia de membru al Consiliului specialistii si profesionistii in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, cu cel putin 10 ani de activitate profesionala in domeniu si reputatie profesionala recunoscuta, cu drept de semnatura pentru documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu taxele platite la zi si care nu au suferit sanctiuni penale sau sanctiuni disciplinare ori administrative in exercitarea profesiunii.
    (5) Membrii supleanti ai Consiliului inlocuiesc de drept membrii titulari in situatia in care acestia se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului pentru o durata mai mare de 4 luni sau a nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (4).
    (6) Activitatea curenta a Registrului Urbanistilor din Romania este asigurata de un secretariat subordonat Consiliului, condus de directorul executiv al acestuia.
    ART. 7
    (1) Consiliul are urmatoarele atributii in dobandirea exercitarii dreptului de semnatura:
    1. stabileste data si locul de desfasurare a atestarii sau a examenului de dobandire a dreptului de semnatura;
    2. numeste presedintele Comisiei de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura;
    3. analizeaza si solutioneaza contestatiile privind respectarea regulilor de desfasurare a atestarii sau a examenului privind dobandirea dreptului de semnatura;
    4. hotaraste acordarea dreptului de semnatura specialistilor care au promovat atestarea sau examenul si emite certificatele de atestare;
    5. hotaraste inscrierea in Registrul urbanistilor;
    6. constata incetarea calitatii de specialist cu drept de semnatura;
    7. coordoneaza elaborarea si aproba procedurile privind acordarea dreptului de semnatura pentru capitole sau sectiuni ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    8. hotaraste suspendarea si/sau retragerea dreptului de semnatura, precum si radierea din Registrul urbanistilor, in conditiile prezentului regulament;
    9. arbitreaza, la cerere, litigii de natura profesionala intre specialistii cu drept de semnatura inscrisi in Registrul urbanistilor.
    (2) Consiliul indeplineste, potrivit legislatiei in vigoare, urmatoarele atributii in domeniul practicii profesiunii de urbanist:
    1. coordoneaza elaborarea, impreuna cu Asociatia Profesionala a Urbanistilor din Romania, a Statutului si Codului deontologic al profesiunii de urbanist, care sunt supuse aprobarii in conditiile legii;
    2. avizeaza sau, dupa caz, recunoaste programe academice de formare sau de specializare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    (3) Consiliul indeplineste, potrivit legislatiei in vigoare, urmatoarele atributii privind cooperarea cu alte organizatii:
    1. incheie conventii de cooperare cu institutii publice sau cu alte persoane juridice romane care isi desfasoara activitatea in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    2. incheie conventii de cooperare bilaterala sau multilaterala cu organizatii similare de peste hotare.
    (4) Consiliul indeplineste, potrivit legislatiei in vigoare, urmatoarele atributii in activitatea curenta a Registrului Urbanistilor din Romania:
    1. aproba programe si proiecte ce urmaresc indeplinirea atributiilor Registrului Urbanistilor din Romania, in raport cu resursele disponibile;
    2. infiinteaza comisii de lucru, altele decat cele prevazute in prezentul regulament;
    3. valideaza componenta comisiilor de specialitate si de lucru;
    4. aproba regulamentele de functionare ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbanistilor din Romania;
    5. aproba, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, bugetul de venituri si cheltuieli al Registrului Urbanistilor din Romania si executarea acestuia, in conditiile legii;
    6. aproba numarul si schema de personal angajat in secretariat, precum si cuantumul salariilor acestuia;
    7. hotaraste asupra patrimoniului Registrului Urbanistilor din Romania;
    8. stabileste sediul central al Registrului Urbanistilor din Romania si infiinteaza birourile sale teritoriale si stabileste sediile acestora, dupa caz;
    9. stabileste taxa pe categorii de documentatii;
    10. stabileste taxele de examinare si de inscriere in Registrul Urbanistilor din Romania;
    11. aproba desfasurarea de activitati cu caracter economic ce au drept scop cresterea resurselor financiare ale Registrului Urbanistilor din Romania;
    12. decide asupra acceptarii si folosirii de donatii, subventii, sponsorizari in vederea indeplinirii atributiilor Registrului Urbanistilor din Romania;
    13. aproba raportul anual al directorului executiv;
    14. stabileste calendarul organizarii de expozitii de specialitate si a concursurilor de urbanism nationale si internationale;
    15. aproba editarea publicatiilor de specialitate;
    16. acorda premii si aproba cuantumul premiilor care se acorda celor mai bune lucrari de specialitate;
    17. aproba, cu acordul Asociatiei Profesionale a Urbanistilor din Romania, infiintarea si acordarea unor distinctii profesionale si propune acordarea de ordine si medalii ale Romaniei;
    18. aproba cuantumul indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului si comisiilor.
    ART. 8
    Consiliul se intruneste in sedinte ordinare, o data la 3 luni, la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 5 dintre membrii sai.
    1. Convocarea Consiliului se face in scris, cu o saptamana inainte de data sedintei, cu specificarea datei, a orei si a ordinii de zi a sedintei.
    2. Materialele ce urmeaza a fi analizate in sedintele ordinare vot fi transmise membrilor Consiliului o data cu convocarea pentru sedinta.
    3. La sedintele Consiliului pot fi invitati specialisti cu drept de semnatura, alti profesionisti din domeniu, in vederea analizarii problemelor de pe ordinea de zi.
    4. In activitatea ce o desfasoara, Consiliul adopta hotarari cu majoritate simpla de voturi.
    5. La numar egal de voturi, votul presedintelui Consiliului este decisiv.
    6. Lucrarile sedintelor se consemneaza intr-un registru special, care poate fi consultat numai de catre specialistii cu drept de semnatura inscrisi in registru.
    7. La incheierea mandatului, Consiliul intocmeste un raport de activitate ce se transmite organizatiilor care desemneaza membrii Consiliului, fiind accesibil specialistilor cu drept de semnatura inscrisi in registru.
    8. Pentru participarea la sedintele Consiliului, membrii acestuia primesc o indemnizatie.
    9. Sedintele Consiliului se desfasoara pe baza de regulament propriu de functionare.
    ART. 9
    (1) Presedintele Consiliului este desemnat de catre Consiliu dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea simpla a voturilor.
    (2) Presedintele reprezinta Registrul Urbanistilor din Romania in relatiile cu autoritatile publice, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.
    (3) Presedintele conduce lucrarile Consiliului si coordoneaza activitatea directorului executiv conducator al Secretariatului Registrului Urbanistilor din Romania.
    (4) Presedintele poate decide formarea de grupuri de lucru pentru problemele aflate pe agenda Consiliului si se poate implica in medierea litigiilor, in conformitate cu prevederile regulamentelor aprobate de Consiliu.
    (5) In situatia imposibilitatii exercitarii mandatului, pe perioade determinate, presedintele poate delega exercitarea atributiilor unui alt membru al Consiliului.
    (6) In activitatea pe care o desfasoara presedintele emite decizii.
    ART. 10
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor Registrului Urbanistilor din Romania, Consiliul infiinteaza comisii de specialitate.
    (2) Comisiile Registrului Urbanistilor din Romania sunt:
    1. Comisia profesionala;
    2. Comisia de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura;
    3. Comisia de cenzori.
    (3) Comisiile au caracter permanent pe durata mandatului incredintat de catre Consiliu.
    (4) Consiliul poate decide infiintarea unor comisii de lucru, altele decat cele prevazute la alin. (2), cu caracter permanent sau pentru o durata limitata de timp.
    (5) O persoana nu poate face parte din mai multe comisii.
    (6) Membrii comisiilor trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca membrii Consiliului, potrivit art. 6 alin. (4).
    (7) Din Comisia de cenzori va face parte un expert contabil.
    (8) Consiliul poate solicita in mod justificat institutiilor care desemneaza membri in comisii reexaminarea nominalizarii unor membri.
    (9) Componenta si functionarea comisiilor se stabilesc prin regulament aprobat de catre Consiliu.
    (10) Secretariatul comisiilor este asigurat de catre Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania.
    (11) In activitatea desfasurata comisiile adopta decizii.
    ART. 11
    (1) Comisia profesionala
    1. Comisia profesionala are urmatoarele obiective principale:
    a) definirea statutului si monitorizarea starii profesiunii, precum si a locului si rolului profesionistului in urbanism si amenajarea teritoriului, in raport cu evolutia asezarilor umane si a teritoriului;
    b) evaluarea modului in care practicarea profesiunii si exercitarea dreptului de semnatura raspunde problemelor din dezvoltarea urbana si teritoriala si respecta reglementarile tehnice in domeniu;
    c) cresterea gradului de adecvare a programelor de formare de baza si continua la necesitatile impuse de dezvoltarea urbana si teritoriala.
    2. Comisia profesionala are urmatoarele atributii, in conformitate cu reglementarile in vigoare:
    a) participa la elaborarea Statutului profesiunii si a Codului deontologic;
    b) analizeaza si evalueaza propunerile de reglementari privind activitatile de urbanism si de amenajarea teritoriului, precum si cele referitoare la continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
    c) intocmeste rapoarte privind statutul profesiunii in alte tari;
    d) propune sau, dupa caz, evalueaza programe si proiecte de cooperare profesionala - conferinte, seminarii, ateliere;
    e) analizeaza, la solicitarea Consiliului, precum si pe baza audierii unor experti, dupa caz, calitatea profesionala a unor documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism si propune suspendarea si/sau retragerea dreptului de semnatura;
    f) analizeaza modul in care se exercita dreptul de semnatura, initiind actiuni de monitorizare;
    g) coordoneaza monitorizarea si intocmeste rapoarte periodice privind calitatea formatiei profesionale in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului;
    h) structureaza si avizeaza continutul programelor de specializare si perfectionare continua, desfasurate de Registrul Urbanistilor din Romania, impreuna cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si in cooperare cu institutii de invatamant superior sau cu alte persoane juridice;
    i) analizeaza si propune avizarea sau, dupa caz, recunoasterea programelor academice de formare sau de specializare, precum si a programelor de perfectionare continua in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.
    (2) Comisia de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura
    Obiectivele, atributiile, componenta si modul de lucru ale Comisiei de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura sunt stabilite prin Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    (3) Comisia de cenzori
    1. Comisia de cenzori are ca principala atributie controlul privind modul in care sunt utilizate resursele Registrului Urbanistilor din Romania, verificand:
    a) modul in care este gestionat patrimoniul Registrului Urbanistilor din Romania;
    b) daca operatiunile financiare se desfasoara in conditiile legii, sunt conforme cu hotararile Consiliului si daca se inscriu in prevederile bugetului aprobat;
    c) legalitatea bilantului contabil al Registrului Urbanistilor din Romania.
    2. Comisia de cenzori intocmeste si transmite Consiliului rapoarte.
    ART. 12
    (1) Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania asigura desfasurarea activitatii curente in baza hotararilor Consiliului.
    (2) Secretariatul se compune din directorul executiv si din personalul angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
    (3) Organigrama este aprobata de Consiliu.
    (4) Salarizarea personalului Secretariatului Registrului Urbanistilor din Romania se face potrivit reglementarilor in vigoare, specifice institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.
    (5) Directorul executiv este numit de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, conform legislatiei in vigoare.
    (6) Directorul executiv are urmatoarele atributii principale:
    1. conduce activitatea curenta a Registrului Urbanistilor din Romania;
    2. pune in aplicare hotararile Consiliului si deciziile presedintelui;
    3. asigura toate conditiile pentru desfasurarea lucrarilor Consiliului si ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbanistilor din Romania;
    4. asigura gestionarea curenta a patrimoniului Registrului Urbanistilor din Romania;
    5. asigura intocmirea si executia bugetului Registrului Urbanistilor din Romania;
    6. coordoneaza activitatile cu caracter economic desfasurate de Registrul Urbanistilor din Romania, conform prevederilor art. 3 alin. (1).
    (7) Directorul executiv prezinta Consiliului, la fiecare reuniune a acestuia, rapoarte privind activitatea curenta, precum si informari detaliate asupra unor subiecte, ca urmare a solicitarii presedintelui sau membrilor Consiliului.
    (8) In activitatea sa directorul executiv emite decizii.
    (9) Regulamentul de organizare si functionare al Secretariatului Registrului Urbanistilor din Romania se aproba de Consiliu.
    ART. 13
    (1) Resursele financiare ale Registrului Urbanistilor din Romania se constituie din taxe, donatii, subventii, sponsorizari si venituri din activitatile cu caracter economic, inclusiv dobanzile bancare.
    (2) Cuantumul taxelor se stabileste in raport cu cheltuielile necesare de organizare si functionare a Registrului Urbanistilor din Romania.
    (3) Taxele ce se achita Registrului Urbanistilor din Romania sunt:
    - taxa de atestare sau examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura;
    - taxa de inscriere in registru;
    - taxa privind exercitarea dreptului de semnatura aplicata pe categorii de documentatii.
    (4) Taxa privind exercitarea dreptului de semnatura se stabileste in mod diferentiat, pentru categoriile de documentatii semnate, precum si pentru coordonarea elaborarii intregii documentatii sau, dupa caz, elaborarea unor sectiuni ale acestora.
    (5) Cuantumul taxelor se stabileste anual de catre Consiliu.
    (6) In situatia sustinerii examenului care are drept scop verificarea doar a cunostintelor privind reglementarile in domeniu, cuantumul taxei de examinare se reduce cu 50% .
    (7) Inscrierea stagiarilor in registru se face fara taxa.
    (8) Taxele pot fi achitate in contul deschis de Registrul Urbanistilor din Romania in acest scop sau direct la sediul acestuia.
    ART. 14
    (1) Bugetul Registrului Urbanistilor din Romania este elaborat de catre secretariat si este aprobat de Consiliu cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
    (2) Bugetul Registrului Urbanistilor din Romania cuprinde urmatoarele capitole:
    1. bugetul Consiliului;
    2. bugetul comisiilor;
    3. bugetul secretariatului.
    (3) Bilantul anual al Registrului Urbanistilor din Romania este public, iar datele esentiale se publica in buletinul informativ al Registrului Urbanistilor din Romania.
    ART. 15
    (1) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului, cei ai comisiilor sau, dupa caz, ai grupurilor de lucru primesc indemnizatii care se acorda pentru prezenta la intruniri, deplasari, cat si pentru activitatea desfasurata in afara acestora.
    (2) Cuantumul indemnizatiilor se stabileste de catre Consiliu.

    CAP. 3
    Evidenta si inscrierea in Registrul urbanistilor

    ART. 16
    (1) Inregistrarea specialistilor cu drept de semnatura in urbanism si amenajarea teritoriului si a specialistilor stagiari, precum si evidenta altor categorii de profesionisti in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului se organizeaza distinct in cadrul registrului.
    (2) Registrul cuprinde doua parti:
    1. specialisti cu drept de semnatura;
    2. stagiari.
    (3) Partea referitoare la specialistii cu drept de semnatura cuprinde urmatoarele tipuri de documentatii si parti ale acesteia, pentru care este acordat dreptul de semnatura:
    1. plan urbanistic de detaliu;
    2. plan urbanistic zonal cu sectiunea plan urbanistic zonal de lotizari locuinte;
    3. plan urbanistic general;
    4. plan de amenajarea teritoriului metropolitan, plan de amenajarea teritoriului periurban, plan de amenajarea teritoriului intercomunal si plan de amenajarea teritoriului frontalier;
    5. plan de amenajarea teritoriului judetean, plan de amenajarea teritoriului interjudetean si plan de amenajarea teritoriului regional;
    6. plan de amenajarea teritoriului national.
    (4) Evidenta privind alte categorii de profesionisti in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului are caracter informativ si este organizata pe urmatoarele capitole:
    1. cercetatori si elaboratori de studii de specialitate;
    2. specialisti in administratia publica;
    3. specialisti in managementul urban;
    4. specialisti in formare academica si continua;
    5. specialisti in dezvoltare economica urbana si rurala;
    6. specialisti in dreptul urbanismului;
    7. specialisti in mediere si participarea populatiei;
    8. experti tehnici extrajudiciari in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului;
    9. alti specialisti stabiliti de Consiliu.
    (5) In cadrul capitolelor de la alin. (4) evidenta se organizeaza pe domenii de specialitate.
    (6) In registru si in evidenta privind alte categorii de profesionisti, inregistrarea se face in ordine alfabetica.
    (7) Consiliul stabileste dreptul de semnatura pentru parti ale documentatiilor, precum si domenii de specialitate ale altor categorii de profesionisti, in raport cu continutul documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
    ART. 17
    Documentatia necesara la inscrierea in registru este urmatoarea:
    a) pentru specialisti cu drept de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism:
    - formular-tip de inscriere;
    - certificat de atestare a dreptului de semnatura eliberat de comisia de examinare;
    - dovada achitarii taxei de inscriere.
    b) pentru stagiari:
    - formular-tip de inscriere;
    - cerere de admitere la stagiu;
    - diploma sau licenta si cea de specializare, dupa caz - copie legalizata;
    - recomandarea a 2 specialisti cu drept de semnatura care sprijina cererea de primire in profesie ca stagiar, dintre care unul garanteaza indrumarea profesionala efectiva pe intreaga perioada a stagiului, potrivit indrumarului de stagiu aprobat de catre Consiliu.
    c) pentru alte categorii de profesionisti din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului:
    - formular-tip de inscriere;
    - diploma sau licenta - copie legalizata;
    - diplome postuniversitare, alte diplome ce atesta specializari - copie legalizata;
    - lista de articole, carti publicate, dupa caz;
    - curriculum vitae;
    - dovada achitarii taxei de inscriere.
    ART. 18
    (1) Datele inscrise in registru, pe baza formularelor-tip de inscriere, vor avea urmatoarea structura:
    a) numele, domiciliul si data nasterii;
    b) denumirea actului de absolvire a institutiei de invatamant superior, anul eliberarii, institutia de invatamant superior emitenta si numarul acestuia; alte diplome sau acte care atesta studii postuniversitare ori specializari;
    c) anul atestarii dreptului de semnatura, dupa caz;
    d) numarul de inregistrare in registru, in ordinea cronologica a inregistrarii;
    e) forma de exercitare a profesiei;
    f) lista lucrarilor efectuate;
    g) distinctii acordate de statul roman, alte state, de institutii sau autoritati din tara si din strainatate;
    h) diplome si specializari, obtinute ulterior inscrierii in registru;
    i) sanctiuni;
    j) perioadele si motivele de suspendare a dreptului de semnatura - cand este cazul;
    k) data si motivele radierii din registru.
    (2) Datele inscrise in registru, potrivit alin. (1), se vor adapta de Consiliu in functie de categoria de specialisti cu drept de semnatura si stagiari stabilita la art. 16.

    CAP. 4
    Accesul la informatiile din Registrul urbanistilor

    ART. 19
    (1) Registrul este public. Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania are obligatia sa furnizeze tertilor interesati informatii privind datele inregistrate in evidenta specialistilor cu drept de semnatura, care au fost publicate si care nu au caracter confidential.
    (2) Un exemplar din evidenta specialistilor cu drept de semnatura in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului va fi pus la dispozitie consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru a fi consultat de catre cei interesati.
    ART. 20
    Registrul cuprinzand evidenta specialistilor cu drept de semnatura se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 21
    Secretariatul Registrului Urbanistilor din Romania are obligatia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante, certificate ce vor contine datele inregistrate, care prin natura lor sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de semnatura in domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului sau la un profesionist aflat in baza de date. Certificatele vor fi inseriate, vor fi semnate de catre directorul executiv, vor contine data eliberarii, precum si stampila Registrului Urbanistilor din Romania. Eliberarea lor va fi consemnata intr-un registru de evidenta.

    CAP. 5
    Suspendarea si retragerea dreptului de semnatura

    ART. 22
    (1) Suspendarea pe o perioada de 6 - 12 luni a dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se aplica in urmatoarele cazuri:
    a) exercitarea dreptului de semnatura la alta categorie de documentatii decat cea pentru care a dobandit dreptul de semnatura;
    b) in cazul elaborarii documentatiilor fara respectarea prevederilor legale;
    c) nerespectarea dreptului de autor si/sau insusirea, fara mentionarea autorului, a proprietatii intelectuale a acestuia;
    d) neplata repetata a taxelor aferente documentatiilor elaborate;
    e) alte fapte care prejudiciaza grav onoarea si prestigiul profesiei de urbanist, stabilite de Consiliu.
    (2) Decizia de suspendare are forma scrisa, se semneaza de presedintele Consiliului si se argumenteaza.
    (3) Decizia de suspendare isi produce efectele din momentul comunicarii acesteia.
    (4) Decizia de suspendare se comunica in termen de 15 zile celor interesati, se afiseaza la sediul central al Registrului Urbanistilor din Romania, se inscrie in registru si se publica cu ocazia republicarii acestuia.
    (5) In decizia de suspendare a dreptului de semnatura se precizeaza termenele si procedura de contestare a acesteia.
    ART. 23
    (1) Hotararea de retragere a dreptului de semnatura, urmata de radierea specialistilor din registru, se aplica in urmatoarele cazuri:
    a) invalidarea diplomei de licenta, a diplomei de specializare sau a certificatului de stagiu;
    b) daca persoana inscrisa a fost condamnata definitiv pentru o fapta in legatura directa cu exercitarea dreptului de semnatura;
    c) la cerere, prin renuntarea la exercitarea dreptului de semnatura;
    d) ca urmare a unei sanctiuni de suspendare a dreptului de semnatura ramase definitive;
    e) in caz de deces.
    (2) Retragerea definitiva a dreptului de semnatura, respectiv radierea din registru, se face de catre Consiliu, prin hotarare in forma scrisa, semnata de presedintele acestuia.
    (3) Efectul hotararii luate de Consiliu survine din momentul comunicarii acesteia.
    (4) Hotararea de retragere/radiere se comunica in termen de 15 zile celor interesati si se afiseaza la sediul central al Registrului Urbanistilor din Romania.
    (5) Hotararea de retragere/radiere precizeaza termenele si modalitatile de contestare a acesteia.
    (6) Hotararea de retragere/radiere, ramasa definitiva, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 24
    Impotriva deciziilor de neacordare, suspendare sau retragere a dreptului de semnatura, persoana care se considera vatamata poate face contestatie la Consiliu si se poate adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 25
    (1) Specialistii inscrisi in registru raspund disciplinar, in conditiile legii.
    (2) Pentru specialistii inscrisi in registru, care au calitatea de functionari publici conform art. 35 si 36 din Legea nr. 350/2001, se poate constitui o comisie de disciplina.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 26
    Consiliul va fi desemnat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament si va functiona pana la data de 31 decembrie 2005.
    ART. 27
    Comisiile de specialitate se infiinteaza potrivit prezentului regulament si functioneaza in conformitate cu reglementarile proprii aprobate de Consiliu in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
    ART. 28
    Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea Consiliului, aprobandu-se in conditiile legii.
    ART. 29
    Calitatea de expert tehnic judiciar si extrajudiciar in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului se dobandeste potrivit prevederilor legale in vigoare.