Lege 312/2001 - Legea 312 din 18 iunie 2001

Lege 312/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica salariatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si care sunt disponibilizati prin concedieri colective, efectuate in procesele de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, privatizare sau lichidare, de catre societati comerciale, companii nationale, societati nationale, precum si regii autonome, societati comerciale ori alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitati si institutii finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori.
    (2) Masurile de protectie sociala prevazute la alin. (1) nu se aplica salariatilor incadrati in aparatul propriu si in serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 2
    Este considerata concediere colectiva disponibilizarea de personal din decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, efectuata dupa cum urmeaza:
    a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati intre 20 si 100 de salariati inclusiv;
    b) cel putin 10% din numarul personalului, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati intre 101 si 300 de salariati inclusiv;
    c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati peste 300 de salariati."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 3
    Prin personal disponibilizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege personalul caruia i s-a desfacut contractul individual de munca in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii."
    4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "Procedura privind accesul la masurile de protectie sociala aplicate personalului disponibilizat in urma concedierilor colective"
    5. Titlul sectiunii I din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Masuri aplicate in cazul restructurarii"
    6. Punctul 1 al sectiunii I din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "1. Restructurarea unitatilor cu capital integral de stat sau la care statul detine cel putin o treime din capital"
    7. La articolul 4, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) In cazul restructurarii societatilor comerciale la care statul detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a societatilor nationale, companiilor nationale, regiilor autonome, societatilor comerciale si a altor unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se aplica pe baza programelor de restructurare aprobate de organele competente, in vederea eliminarii pierderilor sau arieratelor."
    8. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Programele de restructurare vor contine in mod obligatoriu: numarul de personal existent la data intocmirii acestora, numarul de personal necesar pentru desfasurarea activitatii in urma restructurarii, precum si numarul persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate."
    9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 6
    Din resursele financiare prevazute la cap. V angajatorii pot solicita aplicarea masurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv in baza a cel mult doua programe de restructurare, cu conditia ca aceste programe sa nu fie prezentate in cursul aceluiasi an."
    10. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor care urmeaza sa fie disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data aprobarii programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului sau, dupa caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autoritatii centrale coordonatoare, respectiv de la data hotararii consiliului judetean sau local, privind aprobarea programului de restructurare."
    11. Punctul 2 al sectiunii I din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "2. Restructurarea unitatilor cu capital integral privat sau la care actionarii privati detin peste doua treimi din capital."
    12. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) In cazul restructurarii societatilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor, masurile de protectie sociala prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se realizeaza in urma aprobarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a programelor de restructurare in vederea eliminarii pierderilor sau arieratelor."
    13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) In vederea aprobarii, programele de restructurare elaborate de societatile comerciale, adoptate de adunarile generale ale actionarilor, vor fi evaluate si certificate de Ministerul Dezvoltarii si Prognozei.
    (2) Cheltuielile de expertizare si certificare vor fi suportate de societatea comerciala supusa restructurarii.
    (3) Modul de evaluare, certificare si de aprobare a programelor de restructurare prevazute la art. 8 se stabileste prin hotarare a Guvernului."
    14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 11
    Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor care urmeaza sa fie disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data aprobarii programelor de restructurare."
    15. La articolul 12, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Desfacerea contractelor individuale de munca ale salariatilor care urmeaza sa fie disponibilizati se va face in termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus masura restructurarii sau de la data prevazuta pentru fiecare etapa."
    16. Titlul sectiunii a II-a din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Masuri aplicate in cazul reorganizarii"
    17. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Planul de reorganizare trebuie sa contina in mod obligatoriu: numarul de personal existent la data intocmirii acestuia, numarul de personal necesar pentru desfasurarea activitatii in urma reorganizarii si numarul de personal care urmeaza sa fie disponibilizat."
    18. Titlul sectiunii a III-a din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Masuri aplicate in cazul inchiderii operationale"
    19. Titlul sectiunii a IV-a din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Masuri aplicate in cazul privatizarii"
    20. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective in cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de masurile de protectie prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Prospectul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare sau, dupa caz, documentul de oferta, in situatia vanzarii de valori mobiliare prin metode specifice pietei de capital, precum si contractul de vanzare-cumparare vor contine clauze si informatii referitoare la disponibilizari de personal prin concedieri colective, iar valorile mobiliare vandute vor reprezenta cel putin o treime din totalul valorilor mobiliare emise."
    21. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 20
    Disponibilizarea personalului prevazuta la art. 17 se poate face si in etape, in urmatoarele conditii:
    a) contractul de vanzare-cumparare sa prevada data inceperii fiecarei etape de disponibilizare prin concedieri colective;
    b) numarul de personal disponibilizat, corespunzator fiecarei etape, sa indeplineasca conditiile de concediere colectiva prevazute la art. 2;
    c) disponibilizarile colective sa fie efectuate in termen de 60 de zile de la data prevazuta pentru fiecare etapa."
    22. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Termenul de 60 de zile in care se pot face disponibilizari prin concedieri colective, in cazul societatilor comerciale care se divizeaza, curge de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor privind divizarea."
    23. Articolul 21 se completeaza cu alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) In situatia fuziunii termenul de 60 de zile curge de la data adoptarii de catre ultima dintre adunarile generale ale actionarilor din societatile comerciale care fuzioneaza a hotararii privind fuziunea."
    24. Titlul sectiunii a V-a din capitolul II va avea urmatorul cuprins:
    "Masurile aplicate in cazul lichidarii si falimentului"
    25. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Salariatii disponibilizati prin concedieri colective de la angajatorii care intra in procedura de lichidare sau faliment beneficiaza de masurile de protectie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca:
    a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, iar disponibilizarea personalului se realizeaza in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor prin care s-a dispus dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
    b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizeaza in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-si conduce activitatea;
    c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, completata si modificata prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de lichidare.
    (2) In cazul companiilor nationale si al altor societati comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichideaza sau care intra in procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcarii sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele in curse internationale sau aflate sub stare de arest, sechestru, retinere ori avarie in porturi straine."
    26. La articolul 24, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Salariatii mentinuti in activitate pentru finalizarea in termen a contractelor in derulare vor fi disponibilizati si vor beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta la incetarea activitatii pentru care au fost mentinuti."
    27. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Suma totala de bani acordata cu titlu de plata compensatorie se stabileste diferentiat, pentru fiecare persoana careia i s-a desfacut contractul individual de munca potrivit prezentei ordonante de urgenta, si este egala cu:
    a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 5 ani;
    b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca intre 5 si 15 ani;
    c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani."
    28. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 33
    Sumele de bani reprezentand plati compensatorii se platesc in rate lunare egale."
    29. Articolele 34 - 38 se abroga.
    30. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 39
    Dreptul beneficiarului la plata compensatorie inceteaza la data reincadrarii in unitatea din care a fost disponibilizat sau in alta unitate."
    31. Articolul 41 se abroga.
    32. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Societatile comerciale, societatile si companiile nationale, precum si regiile autonome sau alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensatii banesti individuale, in conditiile si cuantumurile prevazute in contractele colective de munca.
    (2) In cursul anului 2000 regiile autonome, societatile si companiile nationale si unele societati comerciale cu capital majoritar de stat, prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei salariale si financiare in regiile autonome, societatile si companiile nationale si in unele societati comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 2000, nu pot acorda compensatii banesti individuale in conditiile prevazute la alin. (1)."
    33. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiaza de vechime in munca in perioada pentru care primesc plati compensatorii, pana la reincadrarea cu contract individual de munca sau pana la data prezentarii dovezilor ca au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."
    34. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) In perioada preavizului prevazut la art. 27 salariatii sunt obligati sa participe la serviciile de preconcediere colectiva realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de alti prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizati si selectionati de catre acestea in conditiile legii.
    (2) Constituie servicii de preconcediere colectiva, in principal, urmatoarele activitati:
    a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia sociala a somerilor si la reintegrarea lor profesionala;
    b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
    c) reorientarea profesionala in cadrul sau in afara unitatii angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata;
    d) sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la masurile active de combatere a somajului.
    (3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectiva angajatorii sunt obligati sa instiinteze in scris, in termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, despre disponibilizarile prin concedieri colective, cu mentionarea numarului de personal ce urmeaza sa fie concediat.
    (4) De serviciile de preconcediere colectiva pot beneficia, la cerere, si persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevazute la art. 42.
    (5) Angajatorii persoanelor prevazute la alin. (4) vor comunica in scris agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzand persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectiva."
    35. La articolul 47, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin masuri active pentru combaterea somajului se intelege acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca."
    36. In sectiunea a III-a "Masuri pentru stimularea societatilor comerciale aflate in procesul de restructurare" din capitolul IV, articolele 51 - 54 se abroga.
    37. La articolul 56, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile se prevad, se aproba, se evidentiaza si se urmaresc distinct in cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj."
    38. La articolul 60, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:
    "a) incalcarea prevederilor art. 25 si 32 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"
    39. Dupa articolul 60 se introduce articolul 60^1 cu urmatorul cuprins:
    "ART. 60^1
    (1) Incepand cu data de 22 iunie 2000 beneficiaza de plati compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unitatile prevazute in Planul de restructurare in vederea aplicarii Programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP), cuprinse in anexa la legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, care devine anexa nr. 2 <<Lista cuprinzand unitatile prevazute in Planul de restructurare in vederea aplicarii Programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP)>>.
    (2) Incepand cu data de 22 iunie 2000 platile compensatorii nu se mai acorda din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective in cadrul programelor de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, privatizare ori lichidare, aprobate dupa aceasta data, cu exceptia persoanelor prevazute la alin. (1).
    (3) Platile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin, aflate in derulare la data de 22 iunie 2000, vor fi acordate in continuare din sursele, in cuantumurile, pe duratele, in succesiunea si in conditiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.
    (4) In sensul prevederilor alin. (3), platile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin aflate in derulare reprezinta:
    a) platile care au inceput inainte de 22 iunie 2000, care continua si dupa aceasta data;
    b) platile ale caror cuantumuri au fost stabilite inainte de 22 iunie 2000, iar punerea in plata a acestora se face dupa aceasta data;
    c) platile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective dupa 22 iunie 2000, daca programele de restructurare, reorganizare, inchidere operationala partiala sau totala a activitatii, privatizare ori lichidare au fost aprobate inainte de 22 iunie 2000, cu conditia ca desfacerea contractelor individuale de munca ale acestor salariati sa fie facuta in termen de 60 de zile de la data aprobarii programelor mentionate mai sus sau, dupa caz, in termenul de 60 de zile prevazut la art. 23 alin. (2);
    d) platile cuvenite persoanelor care urmeaza sa fie disponibilizate prin concedieri colective in etape, in baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate inainte de 22 iunie 2000, care au prevazute etape de disponibilizare ce se deruleaza dupa aceasta data;
    e) platile compensatorii acordate in doua transe, din care prima transa a fost platita inainte de 22 iunie 2000;
    f) platile compensatorii stabilite prin hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile, in cadrul proceselor care au inceput inainte de 22 iunie 2000."
    40. Articolele 61, 62 si punctul 3 al articolului 63 se abroga.
    41. La articolul 64, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se completeaza cu litera h) care va avea urmatorul cuprins:
    h) aproba programele de restructurare pentru societatile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decat statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentand mai mult de doua treimi din totalul drepturilor de vot in adunarea generala."
    42. In cuprinsul ordonantei de urgenta denumirea "Fondul Proprietatii de Stat" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului", iar denumirea "Agentia pentru Ocupare si Formare Profesionala", cu denumirea "Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca".
    43. Titlul de la litera B din anexa la ordonanta de urgenta, care devine anexa nr. 1, va avea urmatorul cuprins:
    "B. ACTE NORMATIVE CE SE ABROGA, CU EXCEPTIA PREVEDERILOR CARE REGLEMENTEAZA EXECUTAREA PLATILOR COMPENSATORII, AFLATE IN DERULARE LA DATA DE 22 IUNIE 2000, PANA LA EPUIZAREA ACESTOR PLATI"
    ART. 2
    Articolele 29 - 37, 39, 40, 44, 45 si 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 624/1999 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, se abroga.
    ART. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    ANEXA 1
    (anexa nr. 2 la ordonanta de urgenta)

                                   LISTA
cuprinzand unitatile prevazute in Planul de restructurare in vederea aplicarii Programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversie profesionala (RICOP)
___________________________________________________________________________
Nr.  Societatea Comerciala                         Localitatea     Judetul
crt.
___________________________________________________________________________
     Zona RICOP nr. 1: Bacau, Iasi, Neamt, Vaslui
  1. CHIMCOMPLEX                                   Onesti          Bacau
  2. AEROSTAR                                      Bacau           Bacau
  3. RAFO                                          Onesti          Bacau
  4. CAROM                                         Onesti          Bacau
  5. STOFE BUHUSI                                  Buhusi          Bacau
  6. COMTOM                                        Tomesti         Iasi
  7. FORTUS                                        Iasi            Iasi
  8. TEROM                                         Iasi            Iasi
  9. NICOLINA                                      Iasi            Iasi
 10. ANTIBIOTICE                                   Rediu           Iasi
 11. PETROTUB                                      Cordun          Neamt
 12. FIBREX                                        Savinesti       Neamt
 13. MOLDOSIN                                      Vaslui          Vaslui
 14. RULMENTI                                      Barlad          Vaslui

     Zona RICOP nr. 2: Braila, Buzau, Galati
  1. CELHART DONARIS                               Braila          Braila
  2. ROTEC                                         Buzau           Buzau
  3. CORD                                          Buzau           Buzau
  4. ICMRS                                         Galati          Galati
  5. SIDEX                                         Galati          Galati
  6. INTFOR                                        Galati          Galati

     Zona RICOP nr. 3: Arges, Dambovita, Teleorman, Prahova
  1. ARGESANA                                      Pitesti         Arges
  2. ARO                                           Campulung       Arges
  3. UPET                                          Targoviste      Dambovita
  4. COST                                          Targoviste      Dambovita
  5. SARO                                          Targoviste      Dambovita
  6. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Moreni          Dambovita
     Sucursala Moreni
  7. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           I.L. Caragiale  Dambovita
     Sucursala Mija
  8. ELSID                                         Titu            Dambovita
  9. TURNU                                         Turnu Magurele  Teleorman
 10. ROVA                                          Rosiori de Vede Teleorman
 11. ELECTROTURRIS                                 Turnu Magurele  Teleorman
 12. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Plopeni         Prahova
     Filiala Societatea Comerciala Plopeni - S.A.

     Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Valcea, Alba
  1. IUG                                           Craiova         Dolj
  2. MAT                                           Craiova         Dolj
  3. ELECTROPUTERE                                 Craiova         Dolj
  4. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Filiasi         Dolj
     Sucursala Filiasi
  5. BIOSIN                                        Calafat         Dolj
  6. TRANSPORT PRESTARI SERVICII                   Rovinari        Gorj
     CU UTILAJE TERASIERE M
  7. TRANSPORT PRESTARI SERVICII                   Motru           Gorj
     CU UTILAJE TERASIERE M
  8. ELECTROCARBON                                 Slatina         Olt
  9. RULMENTI                                      Slatina         Olt
 10. ALRO                                          Slatina         Olt
 11. ROMVAG                                        Caracal         Olt
 12. CORAPET                                       Corabia         Olt
 13. ALPROM                                        Slatina         Olt
 14. UMIROM                                        Petrosani       Hunedoara
 15. SIDERURGICA                                   Hunedoara       Hunedoara
 16. SIDERMET                                      Calan           Hunedoara
 17. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Orastie         Hunedoara
     Sucursala Orastie
 18. UZINELE SODICE GOVORA                         Ramnicu Valcea  Valcea
 19. CET GOVORA                                    Ramnicu Valcea  Valcea
 20. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Babeni          Valcea
     Sucursala Babeni
 21. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Dragasani       Valcea
     Sucursala Dragasani
 22. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Cugir           Alba
     Filiala Societatea Comerciala Cugir - S.A.

     Zona RICOP nr. 5: Brasov, Covasna
  1. NITRAMONIA                                    Fagaras         Brasov
  2. ELECTROPRECIZIA                               Sacele          Brasov
  3. CELOHART                                      Zarnesti        Brasov
  4. BRAFOR                                        Brasov          Brasov
  5. TRACTORUL                                     Brasov          Brasov
  6. RULMENTUL                                     Brasov          Brasov
  7. ROMAN                                         Brasov          Brasov
  8. I.A.R.                                        Ghimbav         Brasov
  9. HIDROMECANICA                                 Brasov          Brasov
 10. VIROMET                                       Victoria        Brasov
 11. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Zarnesti        Brasov
     Filiala Societatea Comerciala Tohan - S.A.
 12. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Brasov          Brasov
     Filiala Societatea Comerciala "Carfil" - S.A.
 13. Societatea Nationala ROMARM - S.A.,           Brasov          Brasov
     Sucursala Metrom
 14. FABRICA DE SCULE RASNOV                       Rasnov          Brasov
 15. COLOROM                                       Codlea          Brasov
 16. SUBANSAMBLURI AUTO                            Sfantu Gheorghe Covasna
 17. M.T.S.                                        Targu Secuiesc  Covasna
___________________________________________________________________________