Ordin 1387/2006 - Ordinul 1387 din 31 decembrie 2006

Ordin 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de  acţiune  pentru  zonele vulnerabile  la poluarea cu nitraţi din surse agricole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

ANEXĂ

PROCEDURA

de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Prezenta procedură stabileşte principiile, condiţiile, regulile şi mecanismele privind consultarea şi participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, la care fac referire prevederile art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Art. 1. - Consultarea publicului şi încurajarea participării active a acestuia la luarea deciziei la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul reprezintă o obligaţie stabilită prin prevederile art. 7 din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

 

CAPITOLUL II

Principii

 

Art. 2. - Consultarea publicului şi încurajarea participării active a acestuia la luarea deciziei în legătură cu mediul se fac cu respectarea următoarelor principii:

a)   consultarea publicului va fi asigurată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, de Administraţia Naţională „Apele Române" şi de comitetele de bazin; aceasta trebuie să aibă loc într-o etapă anterioară elaborării deciziilor, la un nivel în care opţiunile sunt încă deschise, iar influenţa publicului poate fi exercitată;

b)  participarea activă a publicului va fi încurajată, astfel încât acesta să îşi aducă o contribuţie activă la luarea deciziei pentru elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul.

 

CAPITOLUL III

Condiţii privind participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

 

Art. 3. - (1) Consultarea publicului şi încurajarea participării active a acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole se fac cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor.

(2) Elaborarea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, prevăzută la art. 6 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările ulterioare, este reglementată de Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de participare a publicului

 

Art. 4. - In sensul prezentei proceduri sunt obligatorii consultarea publicului şi încurajarea participării active a acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, cu privire la:

a)  calendarul şi programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puţin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea programelor de acţiune elaborate, modificate sau revizuite;

b)   prezentarea diagnozelor pentru zonele vulnerabile identificate în cadrul bazinului, cu cel puţin 6 luni înainte de data prevăzută pentru elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

c)    proiectele programelor de acţiune elaborate, modificate sau revizuite, cu cel puţin 3 luni înainte de data prevăzută pentru aprobarea/adoptarea acestora.

Art. 5. - In sensul prezentei proceduri, publicul îndreptăţit să participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole reprezintă:

a)   toate persoanele fizice sau juridice, grupurile şi organizaţiile profesionale care sunt interesate sau care sunt implicate în procesul de implementare a programelor de acţiune, care ar putea fi afectate de consecinţele măsurilor luate sau care ar putea influenţa luarea deciziilor privind măsurile care sunt incluse în cadrul programelor de acţiune;

b)   organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi sunt considerate organizaţii neguvernamentale relevante.

Art. 6. - Autorităţile şi instituţiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligaţia să analizeze orice informaţie provenită de la publicul prevăzut la art. 5.

Art. 7. - Orice persoană fizică sau juridică poate solicita şi obţine copii de pe documentele şi comentariile supuse analizei, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.  1.012/2005.

 

CAPITOLUL V

Forme şi mecanisme de consultare şi participare a publicului

 

Art. 8. - Pentru consultarea şi participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţională „Apele Române" şi comitetele de bazin vor lua unele măsuri, după cum urmează:

a)  vor publica în presa centrală şi locală, precum şi prin mijloace electronice o informare scurtă în legătură cu măsurile propuse, modalitatea prin care publicul poate avea acces la documentaţia de fundamentare a acestora, dacă este cazul, locul şi data în care va avea loc dezbaterea publică, precum şi modul, termenele de primire a comentariilor, observaţiilor şi propunerilor scrise şi adresa, inclusiv adresa electronică;

b)  în arhiva Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, a Administraţiei Naţionale „Apele Române" şi a comitetelor de bazin se vor păstra, după caz, separat, pe tematici, toate documentele, informaţiile, comentariile şi observaţiile formulate pentru a înlesni accesul operativ al publicului la argumentările anterior exprimate şi pentru a evita comentariile ulterioare.

Art. 9. - Activitatea de consultare şi participare a publicului, în cazul în care va fi făcută sub formă de dezbatere publică, va fi organizată în următoarele etape:

a)   punerea la dispoziţie a documentelor pregătitoare şi explicarea motivului dezbaterii;

b)   prezentarea în plen a documentelor, discutarea colectivă, înregistrarea părerilor;

c)   acordarea unui timp de reflecţie de cel mult 30 de zile, care să permită transmiterea unui punct de vedere scris către grupul de organizare a dezbaterii;

d)  abordarea individuală a părerilor şi reacţiilor de grup;

e)  propunerea unei noi versiuni a documentului, care să fie supusă unei noi dezbateri.

Art. 10. - Dreptul de consultare şi participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole include posibilitatea acestuia de a face comentarii în legătură cu actele normative în vigoare sau cu proiectele de acte normative şi de a supune analizei factorilor responsabili noi probleme în domeniul poluării apelor cu nutrienţi din surse agricole, care ar trebui reglementate printr-un act normativ. In termen de 30 de zile de la primirea propunerilor formulate de public, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va începe elaborarea actului normativ sau va refuza în scris, motivat, propunerea.

Art. 11. - (1) In conformitate cu art. 2 din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 296/216/2005, comitetele de bazin organizează grupuri de lucru care cuprind reprezentanţi ai administraţiei publice locale, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, organizaţii profesionale agricole şi zootehnice, direcţiile de sănătate publică, colectivităţi teritoriale, direcţiile de gospodărire a apelor, oficii judeţene de studii pedologice şi agrochimie, agenţii şi asociaţii de protecţie a mediului şi a consumatorilor şi, în măsura în care este necesar, toate persoanele sau organismele competente din domeniu (15-20 de persoane).

(2) Grupurile de lucru analizează şi avizează diagnozele zonelor vulnerabile şi concluziile acestora, precum şi proiectele programelor de acţiune sau, după caz, fac observaţii şi propuneri de modificare sau de completare cu măsuri suplimentare.

(3)  Grupurile de lucru analizează informaţiile, observaţiile şi propunerile primite de la public şi decid asupra celor care pot fi incluse în cadrul măsurilor modificate, completate sau suplimentare.

(4)   Grupurile de lucru participă, dacă este cazul, la dezbaterile publice de consultare şi participare a publicului, organizate în conformitate cu art. 9.

Art. 12. - (1) Publicul, identificat conform art. 5, poate participa prin reprezentanţi în cadrul grupurilor de lucru şi/sau la şedinţele grupurilor de lucru.

(2) Textele agendei de lucru şi ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispoziţie publicului spre consultare.

Art. 13. - într-o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenelor de primire a comentariilor, observaţiilor şi propunerilor scrise, prevăzute la art. 8 lit. a), autorităţile şi instituţiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligaţia să analizeze informaţiile primite ca rezultat al consultării şi participării publicului şi să informeze publicul despre:

a)   deciziile luate;

b)   motivele şi consideraţiile pe care se întemeiază deciziile luate;

c)   procesul de realizare a participării publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele participării publicului;

d)   posibilitatea contestării deciziilor şi adresa, inclusiv electronică, la care se transmit contestaţiile scrise.

Art. 14. - (1) Contestarea de către public a deciziilor luate de către autorităţile competente se poate face în scris, în termen de 30 de zile de la data publicării informaţiei emise conform art. 13.

(2)  In cazul propunerii unor măsuri speciale, importante, care ar putea da naştere unor păreri contradictorii, emitentul informaţiei poate organiza o dezbatere publică a acestora după 60 de zile de la publicarea informării. Audierea publică va permite publicului să formuleze observaţii şi comentarii. Locul de desfăşurare va fi precizat de către secretariatele comitetelor de bazin. Audierea se va organiza la cel puţin 10 zile după anunţarea acesteia.

(3)  In cazul contestaţiilor scrise care nu sunt soluţionate favorabil în ceea ce priveşte cerinţele, solicitările sau propunerile exprimate de către public, autorităţile şi instituţiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligaţia să informeze în scris solicitanţii, în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiilor, asupra motivelor şi consideraţiilor respingerii şi asupra posibilităţii contestării deciziei la instanţa competentă.

 

CAPITOLUL VI

Costuri

 

Art. 15. - (1) Costurile privind organizarea diferitelor forme de consultare şi participare a publicului vor fi suportate de autorităţile sau de instituţiile autorizate care organizează consultarea.

(2) Accesul publicului la orice informaţie, evidenţe sau registre publice puse la dispoziţie acestuia, precum şi accesarea pe loc a informaţiilor solicitate se fac în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005.