Ordin 157/2006 - Ordinul 157 din 9 martie 2006

Ordin 157/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea masurilor privind sustinerea finantarii documentatiilor tehnice pentru proiectele din cadrul masurii 2. 1 „Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale"din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat,

în baza Referatului nr. 67. 288 din 3 martie 2006 al Direcţiei generale dezvoltare rurală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD,de la bugetul de stat, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

ARTICOLUL 1

In sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a)   Programul SAPARD - Instrumentul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, aprobat prin Reglementarea Consiliului (EC) nr. 1. 268/1999;

b)   Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală, denumit în continuare PNADR - program aprobat de Comisia Europeană, în baza căruia se implementează Programul SAPARD în România. Planul conţine mai multe măsuri printre care şi măsura 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale";

c)   măsura 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", denumită în continuare măsura2. 1 - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinanţate şi care are ca submăsuri de infrastructură tehnico-edilitară: drumuri în zonele rurale, alimentări cu apă în sistem centralizat în zonele rurale, canalizări în sistem centralizat în zonele rurale şi submăsura de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor;

d)   beneficiarii finali ai măsurii 2. 1 - pentru submăsurile de infrastructură tehnico-edilitară: consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile

locale ale comunelor; pentru submăsura de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor: Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare (ANIF). Beneficiarii finali preiau responsabilitatea realizării unui proiect şi a exploatării ulterioare;

e)   studiu de fezabilitate - documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv;

f)  proiect tehnic - documentaţia scrisă şi desenată care cuprinde toate datele tehnice şi economice care răspund cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale viitorului obiectiv de investiţii, pe baza căreia se va executa lucrarea;

g)   Agenţia SAPARD - organismul stabilit de România care să îndeplinească funcţia de implementare şi de plată în cadrul Programului SAPARD;

h) cererea de finanţare - solicitarea scrisă pe care potenţialul beneficiar o înaintează la birourile regionale pentru implementarea Programului SAPARD (BRIPS) pentru obţinerea finanţării nerambursabile; din componenţa acesteia fac parte integrantă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie şi documentele justificative necesare analizei proiectului.

 

CAPITOLUL II

Modul de decontare

 

ARTICOLUL 2

Decontarea cheltuielilor cu elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii de infrastructură tehnico-edilitară

(1)   Suplimentarea cu 2, 0 milioane lei a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51. 02 „Transferuri de capital", alineatul 51. 02. 07 „Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD", conform Hotărârii Guvernului nr. 203/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, asigură decontarea cheltuielilor cu elaborarea şi actualizarea studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul următoarelor submăsuri de infrastructură tehnico-edilitară finanţate prin măsura 2. 1 din Programul SAPARD:

a)  drumuri în zonele rurale: construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;

b)   alimentare cu apă în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;

c)   canalizări în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente.

(2)   Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va deconta cheltuielile cu elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru submăsurile de infrastructură tehnico-edilitară care se încadrează în următoarele limite maxime:

a)   costul de proiectare pentru toate fazele: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie, urmărirea execuţiei, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depăşeşte 7% din valoarea totală a investiţiei;

b)  costul de proiectare pentru studiul de fezabilitate nou, inclusiv documentaţia pentru avize, nu depăşeşte 6, 75% din costul proiectării pentru toate fazele prevăzute la lit. a);

c)   costul de proiectare pentru studiul de fezabilitate actualizat, inclusiv actualizarea documentaţiei pentru avize, nu depăşeşte 3, 75% din costul proiectării pentru toate fazele prevăzute la lit. a).

(3)   In vederea decontării cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor vor transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o cerere prealabilă întocmită conform anexei nr. 1, în care se vor preciza tipul de proiect şi suma estimativă solicitată. Cererea prealabilă se va depune imediat după data publicării prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 31 martie 2006. Solicitările vor fi verificate, analizate, centralizate sub forma unor liste şi aprobate de ordonatorul principal de credite.

(4)   Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va înştiinţa consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor despre soluţionarea cererilor prealabile.

(5)   Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor ale căror cereri prealabile au fost aprobate vor depune la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi  Dezvoltării  Rurale o cerere-tip pentru solicitare de fonduri, întocmită conform anexei nr. 2, până la data de 20 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 31 iulie 2006.

(6)   Cererea-tip va fi însoţită de decontul întocmit conform anexei nr. 3, precum şi de documentele justificative prezentate în anexa nr. 4.

(7)  Decontarea se va efectua în luna imediat următoare celei în care au fost înregistrate cererea-tip împreună cu decontul şi cu documentele justificative.

ARTICOLUL 3

Decontarea cheltuielilor cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiţii de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor

(1)   Suplimentarea cu 7, 3 milioane lei a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 la titlul VII „Alte transferuri", articolul 55. 01 „Transferuri interne", alineatul 55. 02. 12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", conform Hotărârii Guvernului nr. 203/2006, asigură decontarea cheltuielilor cu elaborarea şi/sau actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submăsurii de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor, finanţată prin măsura 2. 1 din Programul   SAPARD.

(2)   Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va deconta cheltuielile cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submăsurii de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor, care se încadrează în următoarele limite maxime:

a)   costul de proiectare pentru toate fazele: studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuţie, urmărirea execuţiei, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depăşeşte 10% din valoarea totală a investiţiei;

b)   costul de proiectare pentru proiectul tehnic nou, inclusiv documentaţia pentru avizele aferente, nu depăşeşte 50% din costul proiectării pentru toate fazele prevăzute la lit. a);

c)   costul de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic, inclusiv a documentaţiei pentru avizele aferente, nu depăşeşte 25% din costul proiectării pentru toate fazele prevăzute la lit. a).

(3)   In vederea decontării cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF) va transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o cerere prealabilă întocmită conform anexei nr. 5, în care se vor preciza proiectul şi suma estimativă solicitată. Cererea prealabilă se va depune imediat după data publicării prezentelor norme metodologice, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2006. Solicitările vor fi verificate, analizate şi centralizate sub forma unor liste şi vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite.

(4)   Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va înştiinţa Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF) despre soluţionarea cererilor prealabile.

(5)   După aprobarea cererilor prealabile Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF) va depune la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o cerere-tip pentru solicitare de fonduri, întocmită conform anexei nr. 6, până la data de 20 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2006.

(6)   Cererea-tip va fi însoţită de decontul întocmit conform anexei nr. 7, precum şi de documentele justificative prezentate în anexa nr. 8.

(7)  Decontarea se va efectua în luna imediat următoare celei în care au fost înregistrate cererea-tip împreună cu decontul şi cu documentele justificative.

 

CAPITOLUL III

Alocarea fondurilor

 

ARTICOLUL 4

(1)   Pe baza centralizării cererilor-tip şi a deconturilor depuse de consiliile locale ale comunelor şi/sau de asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, de Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF), în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia buget finanţe, solicită Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 25 a fiecărei luni, deschiderea de credite bugetare.

(2)  Sumele vor fi virate consiliilor locale comunale şi/sau asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF) în conturi special deschise cu această destinaţie la trezoreriile statului la care acestea îşi au deschise conturile. Denumirea contului va fi „Venituri din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - măsura 2. 1". Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele consiliilor locale şi, respectiv, al Administraţiei Naţionale al îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) la un capitol ce se va denumi „Venituri cu destinaţie specială", subcapitolul „Venituri pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - măsura 2. 1".

(3)   Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor şi, respectiv, Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF) au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor primite de la bugetul de stat. Primirea şi utilizarea acestor fonduri se reflectă în execuţia bugetară a fiecărui beneficiar.

 

CAPITOLUL IV

Etape procedurale şi activităţi

 

ARTICOLUL 5

Activităţi în sarcina direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii,

Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale asigură îndeplinirea în bune condiţii a următoarelor activităţi:

a) Direcţia generală dezvoltare rurală coordonează, urmăreşte şi sprijină, printr-o îndrumare metodologică unitară şi coerentă, elaborarea/actualizarea de către consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor a studiilor de fezabilitate pentru proiectele de infrastructură tehnico-edilitară, precum şi elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii din cadrul submăsurii de infrastructură de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor de către Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare (ANIF);

b)   Direcţia generală dezvoltare rurală analizează şi centralizează cererile prealabile şi face propuneri pentru aprobarea acestora;

c)   Direcţia buget finanţe verifică propunerile şi supune aprobării ordonatorului principal de credite lista cu fondurile solicitate pentru decontarea cheltuielilor cu elaborarea/ actualizarea studiilor de fezabilitate şi elaborarea/ actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate;

d)   Direcţia buget finanţe solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite;

e)   după aprobarea deschiderii de finanţare Direcţia buget finanţe efectuează plăţile către consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor beneficiare şi, respectiv Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF), în limita sumelor aprobate şi pe baza documentelor justificative depuse de acestea.

ARTICOLUL 6

Activităţi în sarcina consiliilor locale ale comunelor şi/sau asocierilor cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor

Consiliile locale ale comunelor şi/sau asocierile cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor, beneficiare ale obiectivelor de investiţii de infrastructură tehnico-edilitară din satele cu grad de afectare mai mare de 5%, stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localităţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005, asigură îndeplinirea următoarelor activităţi:

a)   urmăresc şi răspund ca elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de infrastructură tehnico-edilitară din cadrul măsurii 2. 1. din Programul SAPARD să se facă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)  urmăresc şi răspund ca dezivul general al obiectivului să fie întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1. 179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare;

c)   urmăresc şi răspund ca achiziţia serviciului de proiectare a studiului de fezabilitate sau de actualizare a unui studiu de fezabilitate existent să se facă în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;

d)   răspund de obţinerea avizelor şi a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi a acordului Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii;

e)   solicită aprobarea din partea Agenţiei SAPARD şi decontarea cheltuielilor de proiectare efectuate conform prezentelor norme metodologice;

f)   răspund, în condiţiile legii, de contractarea, utilizarea şi decontarea sumelor primite pentru elaborarea-actualizarea studiului de fezabilitate;

g)  după caz, suportă diferenţele valorice dintre sumele aprobate spre decontare de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cele din contractul de proiectare.

ARTICOLUL 7

Activităţi în sarcina Administraţiei Naţionale a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF)

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (ANIF), beneficiară a obiectivelor de investiţii pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor, stabilite în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 512/2005, asigură îndeplinirea următoarelor activităţi:

a)   urmăreşte şi răspunde ca elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investiţii de infrastructură pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor, din cadrul măsurii 2. 1 din Programul SAPARD să se facă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b)    urmăreşte şi răspunde ca devizul general al obiectivului să fie întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1. 179/2002, cu completările ulterioare;

c)   urmăreşte şi răspunde ca achiziţia serviciului de elaborare/actualizare a proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate, să se facă în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;

d)   răspunde de obţinerea avizelor şi a acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi a acordului Ministerului Finanţelor Publice, potrivit legii;

e)   solicită aprobarea din partea Agenţiei SAPARD şi decontarea cheltuielilor de proiectare efectuate conform prezentelor norme metodologice;

f)  răspunde, în condiţiile legii, de contractarea, utilizarea şi decontarea sumelor primite pentru elaborarea/ actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate.

 

ARTICOLUL 8

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) ...................                                                                                                                                                                        Nr.................... din    .................................. 2006                                                                                                     

Avizat - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

                                  CERERE     PREALABILĂ

                                   pentru solicitare de fonduri

Către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Domnule ministru,

Consiliul Local al Comunei*) ............................................................., cu sediul în………….. ..................................................,judeţul ......................., regiunea ........................., vă roagă să aprobaţi alocarea sumei de ................................ lei din fondurile cuprinse în bugetul de stat al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii**)…………………………………………………………………..… .......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………......,

al cărui amplasament este în sate cu gradul de afectare mai mare de 5%, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localităţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005, şi care

-  a fost declarat eligibil şi fără finanţare de către Agenţia SAPARD;

-  este un obiectiv nou.

Consiliul Local al Comunei*) .................................................. se angajează să elaboreze/actualizeze studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie menţionat până la data de ....................................

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicită suma va fi achiziţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cu stimă,

Consiliul Local al Comunei*) .................................

Primar,

                                                 ……………………………………………………...

 

Serviciul contabilitate

Contabil-şef,

…………………………………………..

 

*) Reprezentantul legal al unei asocieri cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor. *) Obiectiv de investiţie poate fi:

1.   construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;

2.   construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;

3.   construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente. Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) ...............                                                                                                                                                         

Nr........................... din  .......................... 2006                                                                                                                   

Avizat - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

CERERE-TIP

pentru solicitare de fonduri

Către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 

Domnule ministru,

Consiliul Local al Comunei*) .........................................................., cu sediul în………. ..................................................,judeţul ............., regiunea ......................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate conform

Cererii prealabile pentru solicitare de fonduri nr..........................., solicit decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii**) ....................................................................aferent proiectului din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, în sumă de ............................................................. lei.

Suma va fi virată în contul de virament nr................................................., deschis la Trezoreria ...............................cu această destinaţie. Consiliul Local al Comunei*)…………. .............................................. se obligă să gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare şi să înregistreze în contabilitatea proprie primirea si utilizarea sumei.

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicită decontarea a fost achiziţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexăm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 4 la normele metodologice.

 

Consiliul Local al Comunei*) .................................                     Serviciul contabilitate                                          

                                Primar,                                                                    Contabil-şef,

                …………………………………………                        ……………………

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI*) .............                                                                                                                                                          

Nr........................... din  ....................... 2006                                                                                                                       

AVIZAT - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

DECONT

privind cheltuielile efectuate cu elaborarea/actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii**)………………………………………………………………………

din fondurile alocate prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul  SAPARD,de la bugetul de stat

                                                                                                                                                                 -lei-

Nr. crt.

Valoarea maximă

aprobată de către MAPDR

Valoarea

prevăzută

în contractul

de proiectare

Valoarea

solicitată

pentru

decontare

Numărul/

data

facturii

Valoarea facturii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Total valoare solicitată pentru decontare

 

 

 

Consiliul Local al Comunei*) ........................................

 

Primar,

Numele şi prenumele ................................

Semnătura şi ştampila ........................                                               Viza CFP .......................

 

Director economic,

Numele şi prenumele ............................

Semnătura ......................................

 

*) Reprezentantul legal al unei asocieri cu statut juridic dintre consiliile locale ale comunelor. *) Obiectiv de investiţie poate fi:

1.   construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;

2.   construirea unor lucrări noi de alimentare cu apă, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;

3.   construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente. Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

 

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând documentele solicitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea studiilor de fezabilitate din fondurile alocate prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD,de la bugetul de stat

 

1.   Cerere prealabilă pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 1

2.   Cerere-tip pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 2

3.    Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea studiului de fezabilitate conform anexei nr. 3

4.    Fişa de verificare a conformităţii administrative (M2. 1-E2. 1), semnată de BRIPS, ca dovadă că s-a depus proiectul pentru finanţare prin Programul SAPARD

5.    Copia procesului-verbal de predare a documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, încheiat între consiliul local comunal şi proiectant, semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul de către primar

6.     Copia contractului de proiectare, semnată şi ştampilată, pentru conformitate cu originalul, de către primar

7. Copia facturilor emise de proiectant, însuşite de consiliul local comunal prin semnăturile autorizate. Copia va fi semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul de către primar şi va avea viza „Control financiar preventiv" în original.

 

NOTĂ:

-    Decontarea se va face după transmiterea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a procesului-verbal de verificare a studiului de fezabilitate din punctul de vedere al cerinţelor Programului SAPARD de către SVT-BRIPS.

-   Responsabilitatea stabilirii conformităţii documentelor solicitate în copie cu originalele revine BRIPS.

 

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

Nr............................ din ............................. 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

CERERE   PREALABILĂ

pentru solicitare de fonduri

Către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 

Domnule ministru,

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare, cu sediul în……………………….. .................................................................................,judeţul ........................., regiunea ............................, vă roagă să aprobaţi alocarea sumei de ......................... lei din fondurile cuprinse în bugetul de stat al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru elaborarea/actualizarea  proiectului  tehnic, inclusiv  studiile  de  specialitate  aferente  obiectivului  de  investiţii care este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 512/2005 pentru declararea ca zone calamitate a localităţilor afectate de inundaţiile din perioada aprilie-septembrie 2005.

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare se angajează să elaboreze/actualizeze proiectul tehnic, inclusiv studiile de specialitate pentru obiectivul de investiţie menţionat, până la data de ............................................

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate pentru care se solicită suma, va fi achiziţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cu stimă,

Director general,

                                                                 ………………………..

Director economic,   ………..............                         

Şef Serviciu tehnic,………………....

 

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

Nr.......................... din .............................. 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

CERERE-TIP

pentru solicitare de fonduri

Către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 

Domnule ministru,

Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare, cu sediul în…………………………. ...................................................., judeţul ....................,regiunea.................................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform Cererii prealabile pentru solicitare de fonduri nr.........................., solicit decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea proiectului tehnic, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiţii………….. .......................................................................................................................................................din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea si îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, în sumă de ............ lei.

Suma va fi virată în contul de virament nr........................., deschis la Trezoreria……… ........................ cu această destinaţie. Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare se obligă să gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare şi să înregistreze în contabilitatea proprie primirea şi utilizarea sumei.

Declarăm pe propria răspundere că serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicită decontarea a fost achiziţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexăm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 8.

 

Director general,

                                                                             ……………………….

Director economic,…………………….

Şef Serviciu tehnic,……………………

 

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

Nr.............................. din .................................. 2006

AVIZAT - Agenţia SAPARD

 

Director general

Director - Direcţia selectare contractare

DECONT

privind cheltuielile efectuate cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivul de investiţii............................................................

din fondurile alocate prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 

                   - lei -

Nr. crt.

Valoarea maximă

aprobată de către MAPDR

Valoarea

prevăzută

în contractul

de proiectare

Valoarea solicitată

pentru decontare

Numărul/

data

facturii

Valoarea facturii

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Total valoare solicitată pentru decontare

 

 

 

Director general,

...................................

 

 Director economic,…………………….                                  

 Şef Serviciu tehnic,…………………….

 

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

                                                              

LISTA

cuprinzând documentele solicitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea/actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate, din fondurile alocate prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2. 1 „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

1.   Cerere prealabilă pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 5

2.   Cerere-tip pentru solicitare de fonduri conform anexei nr. 6

3.    Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea/ actualizarea proiectului tehnic conform anexei nr. 7

4.    Fişa de verificare a conformităţii administrative (M2. 1-E2. 1), semnată de BRIPS, ca dovadă că s-a depus proiectul pentru finanţare prin Programul SAPARD

5.    Copia procesului-verbal de predare a documentaţiei tehnico-economice, faza proiect tehnic, încheiat între Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare şi proiectant, semnată şi ştampilată pentru conformitate de directorul general

6.     Copia contractului de proiectare, semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul de către directorul general

7.    Copia facturilor emise de proiectant, însuşite de Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare prin semnăturile autorizate. Copia va fi semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul de către directorul general şi va avea viza „Control financiar preventiv" în original.

 

NOTĂ:

-    Decontarea se va face după transmiterea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a procesului-verbal de verificare a studiului de fezabilitate din punctul de vedere al cerinţelor Programului SAPARD de către SVT - BRIPS.

-   Responsabilitatea stabilirii conformităţii documentelor solicitate în copie cu originalele revine BRIPS.