Ordin 331/2008 - Ordinul 331 din 24 mai 2008

Ordin 331/2008 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.678 din 7 mai 2008, în temeiul art. 8 lit. d) şi al art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,

în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Practicarea pescuitului recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului se face pe baza permisului de pescuit recreativ/sportiv nominal eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare Agenţia.

Art. 2. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document, cu regim special, înseriat, a cărui tipărire este asigurată de Agenţie.

(2)   Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal, netransmisibil şi se eliberează anual.

(3)   Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv atestă calitatea de pescar sportiv.

Art. 4. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv prin asociaţiile de pescari sportivi, legal constituite, se face pe baza unui plan de management, elaborat pe o perioadă de 5 ani.

(2)   Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele de munte se face prin asociaţiile de pescari sportivi, legal constituite, şi/sau prin administratorul fondului forestier, proprietate publică a statului, în baza unui plan de management elaborat pe o perioadă de 5 ani .

(3) Caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească planul de management şi documentele de prezentare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Agenţia eliberează permisele de pescuit recreativ/sportiv nominale, în baza solicitării asociaţiilor de pescari sportivi şi a administratorului fondului forestier, al căror plan de management a fost aprobat prin decizie a preşedintelui Agenţiei, pentru zona solicitată.

Art. 5. - (1) In cazul nerespectării condiţiilor pe care şi le-au asumat prin planul de management, asociaţiile de pescari sportivi şi administratorul fondului forestier pierd dreptul de a pescui recreativ/sportiv în zona solicitată.

(2) Pierderea dreptului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv se face prin decizie a preşedintelui, la propunerea personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei.

Art. 6. - (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv pe o anumită zonă se face de către un singur organism, al cărui plan de management a fost aprobat de Agenţie.

(2)  In cazul în care pe un bazin hidrografic pescuitul recreativ/sportiv este practicat de către mai multe asociaţii de pescari sportivi, fiecare pe o anumită zonă, acestea au obligaţia să îşi coreleze acţiunile din planurile de management, împreună cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, astfel încât ecosistemul respectiv să fie tratat în mod unitar.

(3) Acţiunile specificate în planul de management se vor face în prezenţa personalului cu drept de control şi inspecţie al Agenţiei.

Art. 7. - (1) Deţinătorul permisului de pescuit recreativ/sportiv poate practica pescuitul recreativ/sportiv şi în zonele în care asociaţiile de pescari sportivi au fost nominalizate, în condiţiile stabilite de către acestea.

(2) In zonele în care nu au fost nominalizate asociaţii de pescari sportivi, practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv.

Art. 8. -Asociaţiile de pescari sportivi care practică pescuitul recreativ/sportiv au obligaţia de a sprijini cu persoane angajate şi autorizate în condiţiile legii personalul Agenţiei cu drept de inspecţie şi control în acţiunile de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi infracţiunilor.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 514/2007 privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007.

Art. 10. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

 

ANEXA Nr. 1*)

MODEL   DE   PERMIS   DE   PESCUIT   RECREATIV/SPORTIV   NOMINAL

 

 

Descriere:

Permisul este de tip laminat - plastifiat.

Dimensiunile formatului sunt: lungime = 10 cm, lăţime = 7 cm.

 

ANEXA Nr. 2

 

Planul de management propus de asociaţia de pescuit sportiv, pentru zona de pescuit solicitată, trebuie să conţină următoarele:

• datele de identificare şi delimitarea zonei de pescuit;

• măsurile şi obiectivele de management pentru pescuitul sportiv;

• datele generale referitoare la fauna piscicolă existentă;

• măsurile propuse pentru păstrarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu;

• măsurile propuse pentru refacerea habitatelor acvatice din zona de pescuit;

• măsurile propuse pentru menţinerea şi refacerea populaţiilor de peşti;

• măsurile propuse pentru amenajarea de locuri de pescuit sportiv;

• prezentarea planului de supraveghere şi pază a bazinului piscicol natural;

• regulamentul de pescuit recreativ/sportiv;

• lista cu personalul propriu angajat, atestat pentru activitatea de pază şi control, în condiţiile legii. Documentele de prezentare a asociaţiei de pescuit sportiv:

• codul de identificare fiscală;

• sentinţa civilă de înfiinţare;

• statutul;

• certificatul de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

• bilanţul contabil cu viză de la Finanţele Publice;

• istoricul activităţilor desfăşurate în ultimii 2 ani.

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.