Ordin 38/2003 - Ordinul 38 din 15 ianuarie 2003

Ordin 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

*) Ordinul nr. 38/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 27 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2002,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile Ordinului ministrului finantelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului intern in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 3 martie 2000, Ordinului ministrului finantelor nr. 661/2000 privind asigurarea auditului intern al Fondului national, al agentiilor de plati, al autoritatilor de implementare si al agentiilor de implementare pentru fondurile comunitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 26 iunie 2000, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 167/2001 privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara, prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.291/2001 privind imbunatatirea activitatii de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara, prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 28 iunie 2001.
    ART. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 4
    In termen de 90 de zile de la publicarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, entitatile publice care infiinteaza structuri de audit public intern in baza Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2002, vor elabora norme proprii privind exercitarea auditului public intern, conform cadrului general creat de normele prevazute la art. 1.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                          MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 ______________________________________________________________________________
|                                NORME GENERALE                                |
|            PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN            |
|______________________________________________________________________________|

                                   ABREVIERI

    - UCAAPI: Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern
    - CAPI: Comitetul pentru Audit Public Intern
    - DGFP: Directia Generala a Finantelor Publice
    - CLC: Chestionarul de luare la cunostinta
    - CCI: Chestionarul de control intern
    - CLV: Chestionarul - lista de verificare
    - FIAP: Fisa de identificare si analiza problemelor
    - IT: Tehnologia informatiei

 ______________________________________________________________________________
|                     PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE                     |
|                      DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA                       |
|______________________________________________________________________________|

    A. DISPOZITII GENERALE

    1. Definitia auditului public intern
    Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.

    2. Tipuri de audit
    Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit:
    a) Auditul de sistem - reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora;
    b) Auditul performantei - examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
    c) Auditul de regularitate - reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, care le sunt aplicabile.

    B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

    3. Organizarea auditului public intern in Romania
    In conformitate cu art. 4 din Legea privind auditul public intern, auditul public intern este organizat astfel:
    a) UCAAPI - structura distincta in cadrul Ministerului Finantelor Publice, constituita din compartimente de specialitate, in directa subordonare a ministrului finantelor publice, avand atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la nivel national, care efectueaza si misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale. UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI;
    b) CAPI - organism cu caracter consultativ, constituit din 11 membri, specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice, condus de un presedinte. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei si imbunatatirii activitatii de audit public intern in sectorul public;
    c) Compartimentele de audit public intern din entitatile publice - structuri functionale de baza in domeniul auditului public intern, care exercita efectiv functia de audit public intern.
    3.1. Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice
    3.1.1. Compartimentul de audit public intern se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice, prin decizia persoanelor responsabile prevazute la art. 9 din Legea auditului public intern, in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentelor norme, respectiv de la constituirea entitatii publice. Fac exceptie de la aceste prevederi institutiile publice mici, asa cum sunt definite acestea la art. 2 lit. j) din Legea privind auditul public intern, precum si acele entitati publice subordonate pentru care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neinfiintare a compartimentului de audit public intern.
    3.1.2. Auditul entitatii publice subordonate care nu infiinteaza compartiment de audit public intern, in conformitate cu art. 9 lit. c) din Legea auditului public intern, va fi efectuat de catre compartimentul de audit public intern de la nivelul ordonatorului ierarhic imediat superior.
    3.1.3. Sarcina urmaririi conditiilor de institutie publica mica se face de catre conducatorul institutiei in cauza, care are obligatia sa instiinteze compartimentul de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale, de statutul sau.
    3.1.4. Institutiile publice mici care au depasit pragul anual de 100.000 EURO, o perioada de 3 ani consecutiv, au obligatia de a-si constitui compartiment de audit public intern pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator. Entitatile publice, care au organizat compartimente de audit public intern proprii si devin institutii publice mici, trebuie sa instiinteze compartimentele de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale, de noul statut, in termen de 30 de zile de la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. j) din Legea auditului public intern.

    4. Atributiile compartimentului de audit public intern
    In conformitate cu art. 11 din Legea auditului public intern, atributiile compartimentului de audit public intern sunt:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entitatilor publice subordonate;
    b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
    Precizarile referitoare la atributiile de la literele a) si b) sunt prezentate la punctul 6, subpunctele 6.1.3, respectiv 6.1.1.
    c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
    Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica, inclusiv din entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.
    Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
    - angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
    - platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    - vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    - concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
    - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
    - alocarea creditelor bugetare;
    - sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
    - sistemul de luare a deciziilor;
    - sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    - sistemele informatice.
    d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, sinteze ale recomandarilor neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate si consecintele neimplementarii acestora, insotite de documentatia relevanta, dupa cum urmeaza:
    - entitatile publice subordonate transmit trimestrial in maxim 5 zile de la incheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare;
    - entitatile publice ale Administratiei publice locale transmit trimestrial la structurile teritoriale UCAAPI, in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului;
    - entitatile publice ale Administratiei publice centrale transmit trimestrial la UCAAPI, in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului.
    e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
    Compartimentele de audit public intern transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, la cererea acestora rapoarte periodice privind constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile lor de audit.
    f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
    Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala.
    Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, dupa cum urmeaza:
    - entitatile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel: cele ale Administratiei publice locale pana la 5 ianuarie, iar cele ale Administratiei publice centrale pana la 10 ianuarie;
    - entitatile publice ale Administratiei publice locale transmit la structurile teritoriale UCAAPI, pana la 15 ianuarie;
    - entitatile publice ale Administratiei publice centrale transmit la UCAAPI, pana la 25 ianuarie.
    g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.
    In situatia in care in timpul misiunilor de audit public intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activitatii/operatiunii auditate, auditorii interni trebuie sa instiinteze conducatorul entitatii publice si structura de inspectie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice, in termen de 3 zile.
    Cazurile de identificare a iregularitatilor si fraudelor sunt prezentate in capitolul referitor la raportarile periodice si anuale.
    In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate sa o suspende cu acordul conducatorului entitatii care a aprobat-o, daca din rezultatele preliminare ale verificarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente etc.).

    C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI

    5. Norme de calificare
    5.1. Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern
    5.1.1. Carta auditului intern defineste obiectivele, drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern si aprobata de conducatorul entitatii publice. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele si metodele de audit, clarifica misiunea de audit, fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita.
    5.1.2. Codul privind conduita etica a auditorului intern reprezinta un ansamblu de principii si reguli de conduita care trebuie sa guverneze activitatea auditorilor interni. Scopul Codului privind conduita etica a auditorului intern este de a promova cultura etica in viziunea globala a profesiei de auditor intern. Codul privind conduita etica a auditorului intern cuprinde regulile pe care auditorii interni trebuie sa le respecte in exercitarea atributiilor.
    5.2. Independenta si obiectivitate
    5.2.1. Independenta organizatorica
    Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea directa a conducatorului entitatii publice, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice. Prin atributiile sale, compartimentul de audit public intern nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern.
    Activitatea de audit public intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor externe incepand de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiva a lucrarilor si pana la comunicarea rezultatelor acesteia.
    5.2.2. Obiectivitate individuala
    Auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala, sa nu aiba prejudecati si sa evite conflictele de interese.
    Auditorii interni trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, potrivit normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.
    5.2.2.1 Numirea/destituirea sefului compartimentului de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern este numit/destituit de catre conducatorul entitatii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, astfel:
    a) Numirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publica se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI, in conformitate cu procedura stabilita de aceasta. Entitatea publica subordonata solicita acest aviz de la organul ierarhic imediat superior in baza urmatoarei proceduri:
    - candidatii pentru functia de sef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior urmatoarele documente: curriculum vitae; minim 2 scrisori de recomandare; o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea auditului public intern in entitatea respectiva; o declaratie privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea auditului public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni;
    - avizarea candidatilor se face in termen de 10 zile de la data depunerii documentelor, prin analizarea acestora si prin consultari directe;
    - dupa obtinerea avizului favorabil, numirea sefului compartimentului de audit public intern se face de catre conducatorul entitatii publice respective, in conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor functii;
    - in cazul in care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea acestei functii.
    b) Destituirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publica se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI, in conformitate cu procedura stabilita de aceasta. Entitatea publica subordonata solicita acest aviz de la organul ierarhic superior in baza urmatoarei proceduri:
    - pentru destituirea sefului compartimentului de audit public intern, conducatorul entitatii publice subordonate notifica conducatorului de la organul ierarhic imediat superior despre intentia de destituire, precum si despre motivele destituirii;
    - conducatorul de la organul ierarhic superior analizeaza motivele, efectueaza investigatii, are consultari directe cu seful compartimentului de audit public intern care este propus pentru destituire, dupa caz, si in termen de 10 zile prezinta in scris avizul favorabil/nefavorabil privind destituirea;
    - in cazul obtinerii unui aviz favorabil destituirii, conducatorul entitatii publice procedeaza in conformitate cu prevederile legale;
    - in cazul obtinerii unui aviz nefavorabil, destituirea nu este posibila.
    5.2.2.2. Numirea/revocarea auditorilor interni
    Numirea/revocarea auditorilor interni se face de catre conducatorul entitatii publice/organul colectiv de conducere, numai cu avizul prealabil al sefului compartimentului de audit public intern, astfel:
    a) Pentru acordarea avizului in vederea numirii auditorilor interni, seful compartimentului de audit public intern analizeaza dosarele de inscriere depuse de candidatii pentru ocuparea functiei de auditori interni si poate avea consultari directe cu acestia, cu 5 - 10 zile inainte de data sustinerii examenului. Dosarele de inscriere vor cuprinde in mod obligatoriu declaratiile candidatilor privind respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea privind auditul public intern, referitoare la incompatibilitatile auditorilor interni, precum si scrisori de recomandare. In cazul obtinerii unui aviz favorabil, numirea in functie se face de catre conducatorul entitatii publice/organul colectiv de conducere, in conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor functii;
    b) Pentru revocarea auditorilor interni, conducatorul entitatii publice/organul colectiv de conducere instiinteaza seful compartimentului de audit public intern despre intentia de revocare a unui auditor intern si despre motivele acesteia. Seful compartimentului de audit public intern analizeaza motivele, efectueaza investigatii, are consultari directe cu acestia, dupa caz, si in termen de 10 zile prezinta avizul favorabil/nefavorabil revocarii.
    c) Daca functia de auditor intern nu este o functie publica, numirea/revocarea auditorilor interni se face de catre conducatorul entitatii publice/organul colectiv de conducere in concordanta cu regulamentul propriu de functionare si cu prevederile prezentelor norme.
    5.2.3. Pierderea independentei si obiectivitatii auditorilor interni
    Persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul entitatii publice, nu pot fi auditori interni in cadrul aceleiasi entitati publice.
    Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura/entitate publica daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiva.
    Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern ale entitatilor publice.
    Auditorii interni care au responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, nu trebuie implicati in auditarea acestor programe.
    Auditorilor interni nu trebuie sa li se incredinteze misiuni de audit public intern in sectoarele de activitate in care acestia au detinut functii sau au fost implicati in alt mod. Aceasta interdictie se poate ridica dupa trecerea unei perioade de 3 ani.
    Auditorii interni care se gasesc intr-una din situatiile prevazute mai sus, au obligatia de a informa de indata, in scris, conducatorul entitatii publice si seful structurii de audit public intern.
    5.3. Competenta si constiinta profesionala
    5.3.1. Competenta
    Pregatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential in atingerea eficacitatii activitatii de audit.
    Auditorii interni trebuie sa posede cunostinte, indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita responsabilitatile individuale, mai ales:
    - competenta in vederea aplicarii normelor, procedurilor si tehnicilor de audit;
    - competenta in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile;
    - cunoasterea principiilor de baza in economie, in domeniul juridic si in domeniul tehnologiilor informatice;
    - cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate si frauda, nefiind in sarcina auditorilor interni investigarea acestora;
    - capacitatea de a comunica oral si in scris, de a putea expune clar si eficient obiectivele, constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna in mod colectiv de toata competenta si experienta necesara in realizarea misiunilor de audit.
    Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi incredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna de metodologii si sisteme IT moderne, de metode de analiza analitica, esantioane statistice si instrumente de control a sistemelor informatice.
    Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa se asigure ca pentru fiecare misiune de audit public intern, auditorii desemnati poseda cunostintele, indemanarea si competentele necesare pentru desfasurarea corecta a misiunii.
    Pentru cunostinte de stricta specialitate pot fi contractate servicii de expertiza/consultanta din afara entitatii publice.
    5.3.2. Constiinta profesionala
    Auditorul intern trebuie sa depuna toate eforturile in decursul exercitarii functiei sale si sa ia in consideratie urmatoarele elemente:
    - perioada de lucru necesara pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit;
    - complexitatea si importanta domeniilor auditate;
    - pertinenta si eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor si de control;
    - probabilitatea existentei erorilor, iregularitatilor si a unor disfunctionalitati semnificative;
    - costurile implementarii unor controale suplimentare in raport cu avantajele preconizate.
    Fiind constient ca procedurile de audit public intern nu pot garanta ca toate riscurile semnificative au fost detectate, auditorul intern trebuie sa dea dovada de o vigilenta sporita in ceea ce priveste riscurile semnificative susceptibile sa afecteze obiectivele, activitatile si resursele entitatii publice.
    5.3.3. Pregatirea profesionala continua
    Auditorii interni trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua.
    Seful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitatii publice, va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale, perioada destinata in acest scop fiind de minim 15 zile pe an.
    In scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza/consultanta din afara entitatii publice. Competenta si capacitatea acestor servicii trebuie sa fie verificate si lucrarile supervizate de catre structura de audit public intern solicitanta.
    5.4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii
    5.4.1. Definire
    Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program de asigurare si imbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. Programul trebuie sa asigure ca normele, instructiunile si codul etic sunt respectate de auditorii interni.
    5.4.2. Evaluarea programului de calitate
    Auditul public intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe.
    5.4.2.1. Evaluarea interna
    Evaluarea interna presupune efectuarea de controale permanente, prin care seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfacator, garantand calitatea rapoartelor de audit public intern. In acest cadru supervizarea realizarii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficientelor, initierea imbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala.
    5.4.2.2. Evaluarea externa
    Evaluarea externa este efectuata de catre UCAAPI prin:
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor si a Codului privind conduita etica a auditorului intern, cel putin o data la cinci ani, initiindu-se masurile corective necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza;
    - avizarea numirii/destituirii sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice.

    6. Norme de functionare a auditului public intern
    6.1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern.
    6.1.1. Planificarea activitatii de audit public intern bazata pe analiza riscurilor
    6.1.1.1. Elaborarea planului de audit public intern
    Planul de audit public intern se intocmeste anual de catre compartimentul de audit public intern.
    Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare:
    a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;
    b) Criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior in rapoartele de audit; deficiente constatate in procesele-verbale incheiate in urma inspectiilor; deficiente consemnate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale functionarii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute in mediul in care evolueaza sistemul auditat;
    c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducatorii entitatilor publice sunt obligati sa ia toate masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse in planul anual de audit public intern al entitatii publice, realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat;
    d) Numarul entitatilor publice subordonate;
    e) Respectarea periodicitatii in auditare, cel putin o data la 3 ani;
    f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;
    g) Recomandarile Curtii de Conturi.
    Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit pana la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaboreaza.
    Conducatorul entitatii publice aproba proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent.
    Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat in arhiva institutiei publice impreuna cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale.
    6.1.1.2. Referatul de justificare
    Proiectul planului anual de audit public intern este insotit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan.
    Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective.
    6.1.1.3. Structura planului de audit public intern
    Planul anual de audit intern are urmatoarea structura:
    - scopul actiunii de auditare;
    - obiectivele actiunii de auditare;
    - identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului public intern;
    - identificarea/descrierea entitatii/entitatilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfasura actiunea de auditare;
    - durata actiunii de auditare;
    - perioada supusa auditarii;
    - numarul de auditori proprii antrenati in actiunea de auditare;
    - precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se incheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este cazul);
    - numarul de auditori care urmeaza sa fie atrasi in actiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.
    6.1.1.4. Actualizarea planului de audit public intern
    Actualizarea planului de audit public intern se face in functie de:
    - Modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor operatiuni, activitati sau actiuni ale sistemului;
    - Solicitarile UCAAPI/entitatea publica ierarhic imediat superioara de a introduce/inlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern.
    Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin intocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducatorul entitatii publice.
    6.1.2. Gestiunea resurselor umane
    Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient.
    6.1.3. Reglementarea activitatii compartimentului de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern elaboreaza norme specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entitatilor publice subordonate.
    In termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme in Monitorul Oficial al Romaniei, fiecare compartiment de audit public intern, organizat in conformitate cu prevederile Legii auditului public intern, este obligat sa elaboreze norme metodologice proprii.
    Pentru entitatile publice care nu au compartiment de audit public intern organizat la data publicarii prezentelor norme, termenul curge din momentul infiintarii acestora.
    Organul ierarhic imediat superior poate decide elaborarea de norme proprii pentru fiecare unitate subordonata, daca specificul activitatii acestora o impune.
    Entitatile publice subordonate transmit normele proprii spre avizare la organul ierarhic imediat superior care a decis obligativitatea elaborarii acestora.
    Normele proprii se transmit pentru avizare cu aprobarea conducatorului entitatii publice, semnate pe fiecare pagina, de auditorul intern care le-a elaborat.
    Compartimentele de audit public intern abilitate sa avizeze normele proprii entitatilor publice sunt obligate sa le avizeze in termen de 30 de zile si sa instiinteze entitatea in cauza.
    Compartimentele de audit public intern abilitate sa avizeze normele proprii entitatilor publice, pot solicita eventuale clarificari, modificari, completari ale acestora. Conducatorii entitatilor publice vor lua masurile necesare pentru solutionarea operativa a acestor solicitari.
    Urmatoarele entitati publice nu elaboreaza norme proprii:
    a) Institutiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entitati publice. Misiunile de audit public intern desfasurate la nivelul institutiilor publice mici se efectueaza in conformitate cu normele proprii Ministerului Finantelor Publice;
    b) Entitatile publice subordonate pentru care entitatea publica de la nivelul ierarhic imediat superior a decis organizarea compartimentului de audit public intern fara obligatia elaborarii de norme proprii. Misiunile de audit public intern se desfasoara in conformitate cu normele proprii organului ierarhic imediat superior;
    c) Entitatile publice subordonate pentru care entitatea publica de la nivelul ierarhic imediat superior a decis neinfiintarea compartimentului de audit public intern. Misiunile de audit public intern desfasurate la nivelul acestor entitati se efectueaza in conformitate cu normele proprii Ministerului Finantelor Publice.
    6.1.4. Raportarea activitatii de audit public intern
    Raportul de audit public intern finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii, este transmis conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare. Pentru institutia publica mica, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia.
    Compartimentul de audit public intern asigura:
    a) raportarea periodica asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
    b) elaborarea raportului anual al activitatii de audit public intern;
    c) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, se raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
    d) informarea UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    e) verificarea si raportarea la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior, dupa caz, asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor.
    6.2. Obiective aferente unei activitati de audit public intern
    6.2.1. Evaluarea managementului riscurilor
    Auditul public intern trebuie sa sprijine conducatorul entitatii publice in identificarea si evaluarea riscurilor semnificative contribuind la imbunatatirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern trebuie sa supravegheze si sa evalueze eficacitatea acestui sistem.
    Auditul public intern trebuie sa evalueze riscurile aferente operatiilor si sistemelor informatice ale entitatii publice, privind:
    - fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale;
    - eficacitatea si eficienta operatiilor;
    - protejarea patrimoniului;
    - respectarea legilor, reglementarilor si contractelor.
    In cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, in cazul in care acestea sunt semnificative.
    6.2.2. Evaluarea sistemelor de control
    Auditul public intern ajuta entitatea publica sa mentina un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacitatii si eficientei acestuia, contribuind la imbunatatirea lui continua.
    Evaluarea pertinentei si eficacitatii sistemului de control intern se va face pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor si va viza operatiile si sistemele informatice ale entitatii publice din urmatoarele puncte de vedere:
    - fiabilitatii si integritatii informatiilor financiare si operationale;
    - eficacitatii si eficientei operatiilor;
    - protejarii patrimoniului;
    - respectarii legilor, reglementarilor si procedurilor.
    In cursul misiunilor, auditorul intern trebuie sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora.
    Auditorii interni trebuie sa analizeze operatiile si activitatile si sa determine masura in care rezultatele corespund obiectivelor stabilite si daca operatiile/activitatile sunt aplicate sau realizate conform prevederilor.
    Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. Auditorii interni trebuie sa determine masura in care conducatorul entitatii publice a definit criterii adecvate de apreciere si daca obiectivele au fost realizate. Daca aceste criterii sunt adecvate, acestea pot fi utilizate si de auditorii interni in evaluarea sistemului de control intern. Daca acestea sunt inadecvate, auditorii interni trebuie, impreuna cu conducerea entitatii publice, sa elaboreze in mod corespunzator aceste criterii.

 ______________________________________________________________________________
| PARTEA a II-a - NORMELE METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN |
|______________________________________________________________________________|

    Aceasta parte prezinta metodele si instrumentele utilizate in derularea unei misiuni de audit public intern.

    7. Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern
    Graficul prezentat mai jos ofera o viziune globala asupra procesului de audit public intern. In partea stanga a graficului sunt prezentate etapele procesului de audit public intern, cu referire la procedurile de urmat, iar in partea dreapta rezultatele obtinute cu referire la documentele corespunzatoare.
    In Ghidul procedural sunt descrise procedurile si modelele standard ale documentelor utilizate.

                     Derularea misiunii de audit public intern

   Etape                     Proceduri                     Documente
                      _________________________    ____________________________
                     |Initierea auditului      |  |Ordinul de serviciu     A-01|
                   ->|P01, P02, P03            |->|Declaratia de               |
                  |  |_________________________|  |independenta            A-02|
                  |   _________________________   |Notificarea privind         |
                  |  |Colectarea si prelucrarea|  |declansarea misiunii        |
                  |->|informatiilor P04        |  |de audit public intern  B-01|
                  |  |_________________________|  |____________________________|
 _______________  |   _________________________    ____________________________
|Pregatirea     | |->|Analiza riscurilor P05   |->|Tabelul <<puncte tari       |
|misiunii       |_|  |                         |  |si puncte slabe>>       C-01|
|de audit       | |  |_________________________|  |____________________________|
|_______________| |   _________________________    ____________________________
        |         |  |Elaborarea programului de|  |Programul de audit       A03|
        |         |->|audit public intern P06  |->|Programul preliminar        |
        |         |  |                         |  |al interventiilor la        |
        |         |  |_________________________|  |fata locului           A03-1|
        |         |                               |____________________________|
        |         |   _________________________    ____________________________
        |          ->|Deschiderea sedintei P07 |  |Minuta sedintei de          |
        |            |                         |->|deschidere              B-02|
        |            |_________________________|  |____________________________|
        |             _________________________    ____________________________
        |            |Colectarea dovezilor P08 |  |Teste                   A-04|
        |          ->|                         |->|Formularele                 |
        |         |  |                         |  |constatarilor de audit  A-05|
        |         |  |_________________________|  |____________________________|
        |         |   _________________________    ____________________________
        |         |  |Constatarea si           |  |Formular de constatare      |
        |         |->|raportarea               |->|si raportare a              |
 _______v_______  |  |iregularitatilor P09     |  |iregularitatilor        A-06|
|Interventia la | |  |_________________________|  |____________________________|
|fata locului   |_|   _________________________    ____________________________
|_______________| |  |Revizuirea documentelor  |  |Nota centralizatoare a      |
        |         |->|de lucru P10             |->|documentelor de lucru   C-02|
        |         |  |_________________________|  |____________________________|
        |         |   _________________________    ____________________________
        |         |  |Inchiderea sedintei P11  |  |Minuta sedintei de          |
        |          ->|                         |->|inchidere               B-03|
        |            |_________________________|  |____________________________|
        |             _________________________    ____________________________
        |            |Elaborarea proiectului de|  |Proiect de raport      A07-1|
        |          ->|raport de audit P12      |  |                            |
        |         |  |_________________________|  |____________________________|
        |         |   _________________________
        |         |  |Transmiterea proiectului |
        |         |->|de Raport P13            |
        |         |  |_________________________|
        |         |   _________________________    ____________________________
        |         |  |Reuniunea de conciliere  |  |Minuta Reuniunii            |
 _______v______   |->|P14                      |->|de conciliere           B-04|
|Raportul de   |  |  |_________________________|  |____________________________|
|audit public  |->|   _________________________    ____________________________
|intern        |  |->|Raportul final P15       |->|Raportul final         A07-2|
|______________|  |  |_________________________|  |____________________________|
        |         |   _________________________
        |         |->|Supervizarea P16         |
        |         |  |_________________________|
        |         |   _________________________
        |         |  |Difuzarea Raportului de  |
        |          ->|audit public intern P17  |
        |            |_________________________|
 _______v______       _________________________    ____________________________
|Urmarirea     |     |Urmarirea recomandarilor |  |Fisa de urmarire a          |
|recomandarilor|---->|P18                      |->|recomandarilor          A-08|
|______________|     |_________________________|  |____________________________|

    8. Pregatirea misiunii de audit public intern
    8.1. Ordinul de serviciu
    Ordinul de serviciu se intocmeste de seful compartimentului de audit public intern, pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conducatorul entitatii publice. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern.
    Ordinul de serviciu repartizeaza sarcinile de serviciu auditorilor interni, astfel incat acestia sa poata demara misiunea de audit.
    8.2. Declaratia de independenta
    Independenta auditorilor interni selectati pentru realizarea unei misiuni de audit public intern, trebuie declarata. In acest sens fiecare auditor intern trebuie sa intocmeasca o declaratie de independenta.
    8.3. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern notifica entitatea/structura auditata cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern, despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum si despre faptul ca pe parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului al caror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.
    8.4. Colectarea si prelucrarea informatiilor
    8.4.1. Colectarea informatiilor
    In aceasta etapa auditorii interni solicita si colecteaza informatii cu caracter general despre entitatea/structura auditata. Aceste informatii trebuie sa fie pertinente si utile pentru a atinge urmatoarele scopuri:
    a) identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic in care entitatea/structura auditata isi desfasoara activitatea;
    b) cunoasterea organizarii entitatii/structurii auditate, a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei;
    c) identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;
    d) identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;
    e) identificarea informatiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului si selectionarii tehnicilor de investigare adecvate.
    8.4.2. Prelucrarea informatiilor
    Prelucrarea informatiilor consta in:
    a) analiza structurii/entitatii auditate si activitatii sale (organigrama, regulamente de functionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor);
    b) analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii/structurii auditate;
    c) analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern;
    d) analiza rezultatelor controalelor precedente;
    e) analiza informatiilor externe referitoare la entitatea/structura auditata.
    8.5. Identificarea obiectelor auditabile
    8.5.1. Obiectul auditabil
    Obiectul auditabil reprezinta activitatea elementara a domeniului auditat, ale carei caracteristici pot fi definite teoretic si comparate cu realitatea practica.
    8.5.2. Etapele identificarii obiectelor auditabile
    Identificarea obiectelor auditabile se realizeaza in 3 etape:
    a) detalierea fiecarei activitati in operatii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activitati pana la inregistrarea ei (circuitul auditului);
    b) definirea pentru fiecare operatiune in parte a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca din punct de vedere al controalelor specifice si al riscurilor aferente (ce trebuie sa fie evitate);
    c) determinarea modalitatilor de functionare necesare pentru ca entitatea sa atinga obiectivul si sa elimine riscul.
    8.5.3. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
    Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, definite sub aspectele caracteristicilor specifice si ale riscurilor asociate, constituie suportul analizei riscurilor.
    8.6. Analiza riscurilor
    8.6.1. Definirea riscului
    Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele.
    8.6.1.1. Categorii de riscuri
    Categorii de riscuri:
    a) Riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor): lipsa unor responsabilitati precise; insuficienta organizare a resurselor umane; documentatia insuficienta, neactualizata;
    b) Riscuri operationale: neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative; lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat;
    c) Riscuri financiare: plati nesecurizate, nedetectarea operatiilor cu risc financiar;
    d) Riscuri generate de schimbarile legislative, structurale, manageriale etc.
    8.6.1.2. Componentele riscului
    Componentele riscului sunt:
    - probabilitatea de aparitie;
    - nivelul impactului, respectiv gravitatea consecintelor si durata acestora.
    8.6.2. Scopul analizei riscurilor
    Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri:
    a) sa identifice pericolele din entitatea/structura auditata;
    b) sa identifice daca controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele;
    c) sa evalueze structura/evolutia controlului intern al entitatii/structurii auditate.
    8.6.3. Fazele analizei riscurilor
    Fazele analizei riscurilor sunt urmatoarele:
    a) analiza activitatii entitatii/structurii auditate;
    b) identificarea si evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor, de eroare semnificativa a activitatilor entitatii/structurii auditate, cu incidenta asupra operatiilor financiare;
    c) verificarea existentei controalelor interne, a procedurilor de control intern, precum si evaluarea acestora;
    d) evaluarea punctelor slabe, cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc.
    Auditorii interni trebuie sa integreze in procesul de identificare si evaluare a riscurilor semnificative si pe cele depistate in cursul altor misiuni.
    8.6.4. Masurarea riscurilor
    Masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului. Pentru realizarea masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare, criteriile de apreciere.
    8.6.4.1. Masurarea probabilitatii
    Criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului sunt:
    a) aprecierea vulnerabilitatii entitatii;
    b) aprecierea controlului intern.
    Probabilitatea de aparitie a riscului variaza de la imposibilitate la certitudine si este exprimata pe o scara de valori pe trei nivele:
    - probabilitate mica;
    - probabilitate medie;
    - probabilitate mare.
    a) Aprecierea vulnerabilitatii entitatii
    Pentru a efectua aprecierea, auditorul va examina toti factorii cu incidenta asupra vulnerabilitatii domeniului auditabil, cum ar fi:
    - resursele umane;
    - complexitatea prelucrarii operatiilor;
    - mijloacele tehnice existente.
    Vulnerabilitatea se exprima pe trei nivele:
    - vulnerabilitate redusa;
    - vulnerabilitate medie;
    - vulnerabilitate mare.
    b) Aprecierea controlului intern
    Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calitatii controlului intern al entitatii, pe trei nivele:
    - control intern corespunzator;
    - control intern insuficient;
    - control intern cu lipsuri grave.
    8.6.4.2. Masurarea gravitatii consecintelor evenimentului (nivelul impactului)
    Nivelul impactului reprezinta efectele riscului in cazul producerii sale si se poate exprima pe o scara valorica pe trei nivele:
    - impact scazut;
    - impact moderat;
    - impact ridicat.

    Probabilitate
         ^
         |  _______________    _______________    _______________
  mare   | |               |  |               |  |               |
         | |_______________|  |_______________|  |_______________|
         |  _______________    _______________    _______________
  medie  | |               |  |               |  |               |
         | |_______________|  |_______________|  |_______________|
         |  _______________    _______________    _______________
  mica   | |               |  |               |  |               |
         | |_______________|  |_______________|  |_______________|
         |
          ------------------------------------------------------------->
               scazut              moderat             ridicat    Impact

    8.6.5. Metoda - model de analiza a riscurilor
    Prezentele norme metodologice exemplifica efectuarea analizei riscurilor prin parcurgerea urmatorilor pasi:
    a) identificarea (listarea) operatiilor/activitatilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile. In aceasta faza se analizeaza si se identifica activitatile/operatiile precum si interdependentele existente intre acestea, fixandu-se perimetrul de analiza;
    b) identificarea amenintarilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor operatiuni/activitati, prin determinarea impactului financiar al acestora;
    c) stabilirea criteriilor de analiza a riscului. Recomandam utilizarea criteriilor: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativa si aprecierea calitativa;
    d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scari de valori pe trei nivele, astfel:
    d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzator - nivel 1; control intern insuficient - nivel 2; control intern cu lipsuri grave - nivel 3;
    d2) pentru aprecierea cantitativa: impact financiar slab - nivel 1; impact financiar mediu - nivel 2; impact financiar important - nivel 3;
    d3) pentru aprecierea calitativa: vulnerabilitate redusa - nivel 1; vulnerabilitate medie - nivel 2; vulnerabilitate mare - nivel 3.
    e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un factor de greutate si un nivel de risc fiecarui criteriu. Produsul acestor doi factori da punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumita operatie/activitate auditabila conduce la determinarea punctajului total al riscului operatiei/activitatii respective. Punctajul total al riscului se obtine utilizand formulele:

          n
         __
    T = \  Pi x Ni
        /__
        i = 1

    Unde:
    Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu;
    Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;

    sau

    T = N1 x N2 x .... x Ni, unde
    N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.

    f) clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obtinute anterior, in: risc mic, risc mediu, risc mare;
    g) ierarhizarea operatiunilor/activitatilor ce urmeaza a fi auditate, respectiv elaborarea tabelului puncte tari si puncte slabe. Tabelul punctelor tari si punctelor slabe prezinta sintetic rezultatul evaluarii fiecarei activitati/operatiuni/teme analizate si permite ierarhizarea riscurilor in scopul orientarii activitatii de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii in detaliu. Tabelul prezinta in partea stanga rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile, obiectivele specifice, riscuri, indicatori si indici), iar in partea dreapta opinia si comentariile auditorului intern.
 ___________________________________________________________________________
| Domeniu | Obiective | Riscuri |            Opinie            | Comentariu |
|_________|___________|_________|______________________________|____________|
|         |           |         | F/f | Consecinte | Gradul de |            |
|         |           |         |     |            | incredere |            |
|_________|___________|_________|_____|____________|___________|____________|
|_________|___________|_________|_____|____________|___________|____________|

    8.7. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern
    Tematica in detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de auditat selectate (obiectivele de indeplinit), este semnata de seful compartimentului de audit public intern si adusa la cunostinta principalilor responsabili ai entitatii/structurii auditate in cadrul sedintei de deschidere.
    8.7.1. Programul de audit public intern
    Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern, care se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
    Programul de audit public intern are drept scopuri:
    a) asigura seful compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern;
    b) asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor, de catre supervizor.
    8.7.2 Programul preliminar al interventiilor la fata locului
    Programul preliminar al interventiilor la fata locului se intocmeste in baza programului de audit public intern si prezinta in mod detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze, respectiv studiile, cuantificarile, testele, validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului.
    8.8. Deschiderea interventiei la fata locului
    8.8.1. Sedinta de deschidere
    Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la unitatea auditata, cu participarea auditorilor interni si a personalului entitatii/structurii auditate.
    Ordinea de zi a sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda:
    a) prezentarea auditorilor interni;
    b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;
    c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;
    d) prezentarea tematicii in detaliu;
    e) acceptarea calendarului intalnirilor;
    f) asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii de audit public intern.
    Entitatea auditata poate solicita amanarea misiunii de audit, in cazuri justificate (interese speciale, lipsa de timp, alte circumstante). Amanarea trebuie discutata cu compartimentul de audit public intern si notificata la conducatorul entitatii publice.
    8.8.2. Minuta sedintei de deschidere
    Data sedintei de deschidere, participantii, aspectele importante discutate trebuie consemnate in minuta sedintei de deschidere.
    8.9. Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa notifice entitatea/structura auditata despre programul verificarilor la fata locului, inclusiv perioadele de desfasurare. Odata cu aceasta notificare trebuie sa se transmita si Carta auditului intern.
    9. Interventia la fata locului (munca de teren)
    9.1. Definire si etape
    Interventia la fata locului consta in colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora.
    Interventia la fata locului cuprinde urmatoarele etape:
    a) cunoasterea activitatii/sistemului/procesului supus verificarii si studierea procedurilor aferente;
    b) intervievarea personalului auditat;
    c) verificarea inregistrarilor contabile;
    d) analiza datelor si informatiilor;
    e) evaluarea eficientei si eficacitatii controalelor interne;
    f) realizarea de testari;
    g) verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in auditarile precedente (verificarea realizarii corectarii).
    9.2. Tehnici si instrumente de audit intern
    9.2.1. Principalele tehnici de audit intern
    9.2.1.1. Verificarea - asigura validarea, confirmarea, acuratetea inregistrarilor, documentelor, declaratiilor, concordanta cu legile si regulamentele, precum si eficacitatea controalelor interne.
    Tehnicile de verificare sunt:
    a) Comparatia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite;
    b) Examinarea: presupune urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor;
    c) Recalcularea: verificarea calculelor matematice;
    d) Confirmarea: solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) in scopul validarii acesteia;
    e) Punerea de acord: procesul de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari;
    f) Garantarea: verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate prin examinarea documentelor, de la articolul inregistrat spre documentele justificative;
    g) Urmarirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul inregistrat. Scopul urmaririi este de a verifica daca toate tranzactiile reale au fost inregistrate.
    9.2.1.2. Observarea fizica reprezinta modul prin care auditorii interni isi formeaza o parere proprie.
    9.2.1.3. Interviul se realizeaza de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. Informatiile primite trebuie confirmate cu documente.
    9.2.1.4. Analiza consta in descompunerea unei entitati in elemente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate si masurate distinct.
    9.2.2. Principalele instrumente de audit intern
    9.2.2.1. Chestionarul cuprinde intrebarile pe care le formuleaza auditorii interni.
    Tipurile de chestionare sunt:
    a) chestionarul de luare la cunostinta (CLC) - cuprinde intrebari referitoare la contextul socio-economic, organizarea interna, functionarea entitatii/structurii auditate;
    b) chestionarul de control intern (CCI) - ghideaza auditorii interni in activitatea de identificare obiectiva a disfunctiilor si cauzelor reale ale acestor disfunctii;
    c) chestionarul-lista de verificare (CLV) - este utilizat pentru stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de intrebari standard privind obiectivele definite, responsabilitatile si metodele mijloacele financiare, tehnice si de informare, resursele umane existente.
    9.2.2.2. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit), care permite:
    - stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea;
    - stabilirea documentatiei justificative complete;
    - reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers.
    9.2.2.3. Formularele constatarilor de audit public intern - se utilizeaza pentru prezentarea fundamentata a constatarilor auditului public intern.
    a) Fisa de identificare si analiza problemelor (FIAP) - se intocmeste pentru fiecare disfunctionalitate constatata. Prezinta rezumatul acesteia, cauzele si consecintele, precum si recomandarile pentru rezolvare. FIAP trebuie sa fie aprobata de catre coordonatorul misiunii, confirmata de reprezentantii entitatii/structurii auditate si supervizata de seful compartimentului de audit (sau de catre inlocuitorul acestuia).
    b) Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor - se intocmeste in cazul in care auditorii interni constata existenta sau posibilitatea producerii unor iregularitati. Se transmite imediat sefului compartimentului de audit public intern, care va informa in termen de 3 zile conducatorul entitatii publice si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor.
    9.3. Dosarele de audit public intern
    Dosarele de audit public intern - prin informatiile continute asigura legatura intre sarcina de audit, interventia la fata locului si raportul de audit public intern. Dosarele stau la baza formularii concluziilor auditorilor interni.
    Tipuri de dosare de audit public intern:
    a) Dosarul permanent cuprinde urmatoarele sectiuni:
    Sectiunea A - Raportul de audit public intern si anexele acestuia:
    - ordinul de serviciu;
    - declaratia de independenta;
    - rapoarte (intermediar, final, sinteza recomandarilor);
    - fisele de identificare si analiza problemelor (FIAP);
    - formularele de constatare a iregularitatilor;
    - programul de audit.
    Sectiunea B - Administrativa:
    - notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern;
    - minuta sedintei de deschidere;
    - minuta reuniunii de conciliere;
    - minuta sedintei de inchidere;
    - corespondenta cu entitatea/structura auditata.
    Sectiunea C - Documentatia misiunii de audit public intern:
    - strategii interne;
    - reguli, regulamente si legi aplicabile;
    - proceduri de lucru;
    - materiale despre entitatea/structura auditata (indatoriri, responsabilitati, numar de angajati, fisele posturilor, graficul organizatiei, natura si locatia inregistrarilor contabile);
    - informatii financiare;
    - rapoarte de audit public intern anterioare si externe;
    - informatii privind posturile cheie/fluxuri de operatii;
    - documentatia analizei riscului.
    Sectiunea D - Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit public intern si a rezultatelor acesteia:
    - revizuirea raportului de audit public intern;
    - raspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern.
    b) Dosarul documentelor de lucru - cuprinde copii xerox a documentelor justificative, extrase din acestea, care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere si cifre (E, F, G, ...) pentru fiecare sectiune/obiectiv de audit din cadrul Programului de audit. Indexarea trebuie sa fie simpla si usor de urmarit.
    9.4. Revizuirea
    Revizuirea se efectueaza de catre auditorii interni, inainte de intocmirea proiectului Raportului de audit public intern, pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator.
    9.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern
    Dosarele de audit public intern sunt proprietatea entitatii publice si sunt confidentiale. Ele trebuie pastrate pana la indeplinirea recomandarilor din raportul de audit public intern, dupa care se arhiveaza in concordanta cu reglementarile legale privind arhivarea.
    9.6. Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandarilor finale din proiectul Raportului de audit public intern si a calendarului de implementare a recomandarilor. Se intocmeste o minuta a sedintei de inchidere.

    10. Raportul de audit public intern
    10.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raport intermediar)
    In elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:
    a) constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivelor misiunii de audit public intern si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare;
    b) recomandarile trebuie sa fie in concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor potentiale;
    c) raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern, bazata pe constatarile efectuate;
    d) se intocmeste pe baza FIAP-urilor.
    In redactarea proiectului Raportului de audit public intern, trebuie sa fie respectate urmatoarele principii:
    a) constatarile trebuie sa fie prezentate intr-o maniera pertinenta si incontestabila;
    b) evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare, in general, uneori, evident), a stilului eliptic de exprimare, limbajului abstract;
    c) promovarea unui limbaj cat mai uzual si a unui stil de exprimare concret;
    d) evitarea tonului polemic, jignitor, tendentios;
    e) ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate in sinteza sau la concluzii);
    f) evidentierea aspectelor pozitive si a imbunatatirilor constatate de la ultima misiune de audit public intern.
    10.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern
    Proiectul Raportului de audit public intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
    a) scopul si obiectivele misiunii de audit public intern;
    b) date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legala, ordinul de serviciu, echipa de auditare, unitatea/structura organizatorica auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata);
    c) modul de desfasurare a actiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode si tehnici utilizate; documente/materiale examinate; materiale intocmite in cursul actiunii de audit public intern);
    d) constatari efectuate;
    e) concluzii si recomandari;
    f) documentatia-anexa (notele explicative; note de relatii; situatii, acte, documente si orice alt material probant sau justificativ).
    10.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern
    Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditata, iar aceasta poate trimite in maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de catre auditorii interni.
    10.4. Reuniunea de conciliere
    In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate. Se intocmeste o minuta privind desfasurarea reuniunii de conciliere.
    10.5. Elaborarea Raportului de audit public intern
    Raportul de audit public intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public va fi insotit de o sinteza a principalelor constatari si recomandari.
    Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii publice. Aceste recomandari vor fi insotite de documentatia de sustinere.
    10.6. Difuzarea Raportului de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare.
    Pentru institutia publica mica, Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia.
    Dupa avizarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit public intern, acestea vor fi comunicate structurii auditate.
    Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern in timpul verificarilor pe care le efectueaza.

    11. Urmarirea recomandarilor
    Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile mentionate in Raportul de audit public intern sunt aplicate intocmai, in termenele stabilite, in mod eficace si ca, conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari.
    Structura auditata trebuie sa informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor.
    11.1. Responsabilitatea structurii auditate
    Responsabilitatea structurii auditate in aplicarea recomandarilor consta in:
    - elaborarea unui plan de actiune, insotit de un calendar privind indeplinirea acestuia;
    - stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
    - punerea in practica a recomandarilor;
    - comunicarea periodica a stadiului progresului actiunilor;
    - evaluarea rezultatelor obtinute.
    11.2. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern verifica si raporteaza la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior, dupa caz, asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor.
    Compartimentul de audit public intern va comunica conducatorului entitatii publice stadiul implementarii recomandarilor.

    12. Supervizarea misiunii de audit public intern
    Seful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public intern.
    Scopul actiunii de supervizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate, astfel:
    a) ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit;
    b) verifica executarea corecta a programului misiunii de audit;
    c) verifica existenta elementelor probante;
    d) verifica daca redactarea raportului de audit public intern, atat cel intermediar cat si cel final, este exacta, clara, concisa si se efectueaza in termenele fixate.
    In cazul in care seful compartimentului de audit public intern este implicat in misiunea de audit, supervizarea este asigurata de un auditor intern desemnat de acesta.

 ______________________________________________________________________________
|                     PARTEA a III-a GHID PROCEDURAL                           |
|______________________________________________________________________________|

    13. PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU

    Scopul:
    De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel incat acestia sa poata demara misiunea de audit public intern.

    Premise:
    Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern si se intocmeste de catre seful acestui compartiment, pe baza planului anual de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Seful Compartimentului de audit | 1. Repartizeaza sarcinile de serviciu pe   |
| public intern                   | fiecare auditor in parte;                  |
|                                 | 2. Intocmeste Ordinul de serviciu pe baza  |
|                                 | planului anual de audit public intern.     |
|_________________________________|____________________________________________|
| Personalul de secretariat       | 3. Aloca un numar Ordinului de serviciu;   |
|                                 | 4. Asigura copii ale Ordinului de serviciu |
|                                 | fiecarui membru al echipei de audit.       |
|_________________________________|____________________________________________|
| Auditorii                       | 5. Iau la cunostinta de Ordinul de serviciu|
|                                 | si de sarcinile repartizate.               |
|_________________________________|____________________________________________|

    Exemplu
    Model A-01
    Entitatea publica
    Nr. ..... Data ............

                               ORDIN DE SERVICIU

    In conformitate cu prevederile ..................... si cu Planul anual de audit public intern, se va efectua o misiune de audit public intern la .................... in perioada ......................... . Scopul misiunii de audit este ............................, iar obiectivele acesteia sunt ........
......................... .
    Mentionam ca se va efectua un audit de .............. .
    Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori ................................................................... .

             Conducatorul Compartimentului de audit public intern

    14. PROCEDURA P - 02 DECLARAREA INDEPENDENTEI

    Scopul:
    De a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea/structura auditata.

    Premise:
    In vederea desemnarii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate incompatibilitatile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde exista incompatibilitati personale, doar daca repartizarea lui este imperios necesara, fiind furnizata in acest sens o justificare din partea conducatorului Compartimentului de audit public intern. Daca in timpul efectuarii misiunii de audit apare o incompatibilitate, reala sau presupusa, auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta conducerea.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii         | 1. Completeaza Declaratia de Independenta - Model A-02;  |
|___________________|__________________________________________________________|
| Seful de serviciu | 2. Verifica Declaratia de Independenta;                  |
|                   | 3. Identifica incompatibilitate semnalata de catre       |
|                   | auditori si stabileste modalitatea in care aceasta poate |
|                   | fi atenuata;                                             |
|                   | 4. Aproba Declaratiile de Independenta;                  |
|___________________|__________________________________________________________|
| Auditorii         | 5. Indosariaza Declaratia de independenta in dosarul de  |
|                   | audit;                                                   |
|                   | 6. Daca in timpul misiunii apare o incompatibilitate     |
|                   | reala sau presupusa, informeaza de urgenta conducerea.   |
|___________________|__________________________________________________________|

    DECLARATIA DE INDEPENDENTA - Model A-02

    Entitatea publica ..................
    A fi completat de catre auditori, inclusiv consultantii:
    Numele .............................. Data .............
    Misiunea de audit public intern ........................

 ______________________________________________________________________________
| Incompatibilitati                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| In legatura cu entitatea/structura auditata .....................  | Da | Nu |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu  |    |    |
| cineva care ar putea sa va limiteze masura in care puteti sa va    |    |    |
| interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit   |    |    |
| in orice fel?                                                      |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau |    |    |
| obiective care ar putea sa va influenteze in misiunea de audit?    |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) in ultimii |    |    |
| 3 ani intr-un alt mod in activitatea entitatii/structurii ce va fi |    |    |
| auditata?                                                          |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor     |    |    |
| finantate integral sau partial de Uniunea Europeana?               |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de     |    |    |
| control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?         |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea        |    |    |
| inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata    |    |    |
| sau cu membrii organului de conducere colectiva?                   |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta|    |    |
| angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume, sau     |    |    |
| organizatie sau nivel guvernamental?                               |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati aprobat inainte facturi, ordine de plata, si alte instrumente  |    |    |
| de plata pentru entitatea/structura ce va fi auditata?             |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi  |    |    |
| auditata?                                                          |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la  |    |    |
| entitatea/structura ce va fi auditata?                             |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|
| Daca in timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate    |    |    |
| personala, externa sau organizationala care ar putea sa va afecteze|    |    |
| abilitatea dvs. de a lucra si a face rapoartele de audit           |    |    |
| impartiale, notificati seful Compartimentului de audit public      |    |    |
| intern de urgenta?                                                 |    |    |
|____________________________________________________________________|____|____|

    Auditor,                    Conducator Compartiment de audit public intern,

    Model A-02
    Entitatea publica

    Se completeaza de catre Seful de serviciu

    1. Incompatibilitati personale (a se trece din pagina anterioara)
    2. Pot fi negociate/diminuate incompatibilitatile?
    Daca da, explicati cum anume

    Data si semnatura
    _________________

    15. PROCEDURA P - 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

    Scopul:
    Sa informeze entitatea/structura auditata de declansarea misiunii de audit public intern.

    Premise:
    Se intentioneaza ca prin notificarea entitatii/structurii auditate sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                     | 1. Pregatesc adresa de notificare catre      |
|                               | partile interesate in vederea transmiterii   |
|                               | acesteia cu 15 zile inainte de declansarea   |
|                               | misiunii de audit public intern;             |
|_______________________________|______________________________________________|
| Conducatorul Compartimentului | 2. Verifica adresa de notificare;            |
| de audit                      | 3. Semneaza adresa de notificare;            |
|_______________________________|______________________________________________|
| Personalul de secretariat     | 4. Aloca un numar adresei de notificare si o |
|                               | transmite entitatii/structurii auditate;     |
|_______________________________|______________________________________________|
| Auditorii                     | 5. Includ domeniile de interes (daca se      |
|                               | comunica) in programul de audit;             |
|                               | 6. Indosariaza copia adresei de notificare in|
|                               | dosarul permanent.                           |
|_______________________________|______________________________________________|

    Model B-01
    Entitatea publica
    Data

         NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Catre   Partile interesate
    De la   Conducatorul Compartimentului de audit public intern
    Ref     Denumirea misiunii de audit public intern
    Stimate(a) ..........................

    In conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmeaza ca in perioada de .............. sa efectuam o misiune de audit public intern cu tema ............... la (numele entitatii/structurii auditate).
    Auditul va examina responsabilitatile asumate de catre (numele entitatii/structurii auditate) si va determina daca aceasta isi indeplineste obligatiile sale intr-un mod eficient si efectiv.
    Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand:
    - prezentarea auditorilor;
    - prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern;
    - programul interventiei la fata locului;
    - scopul misiunii de audit public intern;
    - alte aspecte.
    Pentru o mai buna intelegere a activitatii dumneavoastra, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara: ....................... .
    Daca aveti unele intrebari privind aceasta actiune, va rog sa contactati pe (numele auditorului) sau pe mine.

    Cu stima                                                     Data
    ______________                                               ____________

    Conducatorul Compartimentului de audit public intern

    16. PROCEDURA P - 04 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR

    Scopul:
    Cunoasterea domeniului auditabil il ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu entitatea/structura auditata. Colectarea informatiilor faciliteaza procedurile de analiza de risc si cele de verificare.

    Premise:
    Colectarea este, in fapt, pregatirea informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile, pertinente si utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern.
    Colectarea informatiilor presupune:
    - identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic in care entitatea/structura auditata isi desfasoara activitatea;
    - analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii/structurii auditate;
    - analiza entitatii/structurii auditate si activitatile sale (organigrama, regulamente de functionare, fise ale posturilor, procedurile scrise);
    - analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern;
    - identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;
    - sa identifice constatarile semnificative si recomandarile din rapoartele de audit precedente care ar putea sa afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern;
    - identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;
    - sa identifice surse potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului si sa considere validitatea si credibilitatea acestor informatii.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii       | 1. Identifica legile si regulamentele aplicabile           |
|                 | entitatii/structurii auditate;                             |
|                 | 2. Obtin organigrama, regulamentele de functionare, fise   |
|                 | ale posturilor, proceduri scrise ale entitatii/structurii  |
|                 | auditate;                                                  |
|                 | 3. Identifica personalul responsabil;                      |
|                 | 4. Identifica circuitul documentelor;                      |
|                 | 5. Obtin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare;    |
|                 | 6. Aduna date statistice asupra performantei pentru a-i    |
|                 | sprijini in faza de analiza a riscului;                    |
|                 | 7. Se familiarizeaza cu activitatea entitatii/structurii   |
|                 | auditate;                                                  |
|_________________|____________________________________________________________|
| Conducatorul    | 8. Revede documentatia;                                    |
| Compartimentului| 9. Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor |
| de audit public | auditabile si a criteriilor de analiza de risc. Reevalueaza|
| intern          | stabilirea obiectivelor, a scopului auditului si a         |
|                 | metodologiei, dupa caz.                                    |
|_________________|____________________________________________________________|

    17. PROCEDURA P - 05 ANALIZA RISCURILOR

    Scopul:
    Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea/structura auditata, daca controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii/evolutiei controlului intern al entitatii/structurii auditate

    Premise:
    Reprezinta un punct de pornire in elaborarea tabelului "puncte tari si puncte slabe".
    Aprecierea unui risc are la baza doua estimari:
    - gradul de gravitate al pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau al consecintelor directe si indirecte);
    - probabilitatea ca riscul sa revina (notiune cuantificata formal).
    Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit, acestea depinzand de rezultatele de la controalele, testarile si verificarile anterioare.
    Punctele forte si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtinere a acestora.
    Un punct forte sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita, pentru a asigura buna functionare a entitatii/structurii auditate sau atingerea unui rezultat scontat.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii       | 1. Din activitatea desfasurata in timpul colectarii si     |
|                 | prelucrarii informatiilor, pregatesc o lista               |
|                 | centralizatoare a obiectelor auditabile;                   |
|                 | 2. Identifica amenintarile (riscurile) asociate acestor    |
|                 | operatiuni/activitati;                                     |
|                 | 3. Stabilesc criteriile de analiza a riscurilor;           |
|                 | 4. Stabilesc ponderea fiecarui criteriu al riscului;       |
|                 | 5. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu    |
|                 | utilizat;                                                  |
|                 | 6. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat;      |
|                 | 7. Claseaza riscurile pe baza punctajelor totale obtinute; |
|                 | 8. Ierarhizeaza operatiunile activitatilor ce urmeaza a fi |
|                 | auditate, respectiv elaboreaza Tabelul puncte tari si      |
|                 | puncte slabe;                                              |
|                 | 9. Transmit Tabelul puncte tari si puncte slabe si         |
|                 | constatarile facute catre conducatorul Compartimentului de |
|                 | audit public intern;                                       |
|_________________|____________________________________________________________|
| Conducatorul    | 10. Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor|
| Compartimentului| de audit si a criteriilor de analiza de risc. Reevalueaza  |
| de audit public | stabilirea obiectivelor, a scopului auditului si a         |
| intern          | metodologiei, dupa caz;                                    |
|                 | 11. Avizeaza Tabelul puncte tari si puncte slabe si Fisele |
|                 | de Constatare si Analiza a Problemelor initiate pentru     |
|                 | fiecare control potential.                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
| Auditorii       | 12. Indosariaza Tabelul puncte tari si puncte slabe in     |
|                 | dosarul permanent, sectiunea C.                            |
|_________________|____________________________________________________________|

    Exemplu
    Entitatea publica
    Model C-01 Tabelul "PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE"

    Denumirea                           Perioada supusa auditului
    misiunii de audit ............      Intocmit de ............ Data .........
                                        Aprobat de ............. Data .........

 ______________________________________________________________________________
| Domeniul | Obiective | Riscuri |             Opinie           |  Comentariu  |
|__________|___________|_________|______________________________|______________|
|          |           |         | F/f | Consecinte | Gradul de |              |
|          |           |         |     |            | incredere |              |
|__________|___________|_________|_____|____________|___________|______________|
|__________|___________|_________|_____|____________|___________|______________|

    Ghidul de Evaluare al controlului intern
 ______________________________________________________________________________
| Controlul   | Daca                                                           |
| intern este |                                                                |
|_____________|________________________________________________________________|
| SLAB        | - conducerea si/sau personalul demonstreaza o atitudine        |
|             | necooperanta si nepasatoare cu privire la conformitate,        |
|             | pastrarea dosarelor, sau reviziile externe.                    |
|             | - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit |
|             | probleme deosebite.                                            |
|             | - analiza dezvaluie ca nu sunt in functiune tehnici de control |
|             | adecvate si suficiente.                                        |
|             | - procedurile de control intern lipsesc sau sunt putin         |
|             | utilizate.                                                     |
|_____________|________________________________________________________________|
| POTRIVIT    | - conducerea si personalul demonstreaza o atitudine cooperanta |
|             | cu privire la conformitate, pastrarea dosarelor si reviziilor  |
|             | externe.                                                       |
|             | - Auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit |
|             | anumite probleme, dar conducerea a luat masuri de remediere si |
|             | a raspuns satisfacator la recomandarile auditului.             |
|             | - analiza arata ca sunt in functiune tehnici de control        |
|             | adecvate si suficiente.                                        |
|_____________|________________________________________________________________|
| PUTERNIC    | - conducerea si personalul demonstreaza o atitudine            |
|             | constructiva, existand preocuparea de a anticipa si inlatura   |
|             | problemele.                                                    |
|             | - auditurile anterioare si studiile preliminare nu au          |
|             | descoperit nici un fel de probleme.                            |
|             | - analiza arata ca sunt in functiune numeroase si eficiente    |
|             | tehnici de control intern.                                     |
|             | - procedurile sunt bine sustinute de documente.                |
|_____________|________________________________________________________________|

    18. PROCEDURA P - 06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT

    Scopul:
    Asigura conducatorul Compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern si asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor, de catre supervizor.

    Premise:
    Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern, care se intocmeste in baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
    Programul preliminar al interventiilor la fata locului se intocmeste in baza Programului de audit public intern si prezinta detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze, respectiv studiile, cuantificarile, testele, validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                     | 1. Pregatesc programul de audit, incluzand   |
|                               | urmatoarele elemente:                        |
|                               | - obiectivele auditului;                     |
|                               | - testarile care se vor efectua;             |
|                               | - alte proceduri de audit si teste, dupa caz.|
|                               | 2. Pregatesc o Nota cu urmatoarele anexe:    |
|                               | - colectarea si prelucrarea datelor;         |
|                               | - tabelul "Puncte tari si puncte slabe";     |
|                               | - programul preliminar al interventiilor la  |
|                               | fata locului.                                |
|_______________________________|______________________________________________|
| Conducatorul                  | 3. Organizeaza sedinta de analiza.           |
| Compartimentului de audit     | 4. Verifica Nota si anexele acesteia.        |
|                               | 5. Analizeaza si modifica dupa caz           |
|                               | documentele prezentate.                      |
|                               | 6. Aproba Nota si anexele.                   |
|_______________________________|______________________________________________|
| Auditorii                     | 7. Indosariaza programul de audit            |
|                               | - Model A-03.                                |
|                               | 8. Utilizeaza programul de audit in          |
|                               | efectuarea misiunii.                         |
|_______________________________|______________________________________________|

    Exemplu
    Model A-03
    Entitatea publica

                             PROGRAMUL DE AUDIT

    Denumirea misiunii de audit ..........    Perioada
                                              supusa auditului ................
                                              Intocmit de .......... Data .....
                                              Aprobat de ........... Data .....

 ______________________________________________________________________________
|   OBIECTIVE  |    Activitati   | Durata|   Persoanele    | Locul desfasurarii|
|              |                 |       |   implicate     |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| Tema generala|                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| ............ |                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| Obiective:   |                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| A. Enuntarea |                 |       |                 |                   |
| obiectivului |                 |       |                 |                   |
| (A)          |                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| B. Enuntarea |                 |       |                 |                   |
| obiectivului |                 |       |                 |                   |
| (B)          |                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 1. Ordinul de   |       | Conducatorul    | Entitatea publica |
|              | serviciu        |       | Compartimentului|                   |
|              |                 |       | de audit public |                   |
|              |                 |       | intern          |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 2. Declaratia   |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | de independenta |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 3. Notificarea  |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| Obiectivul A |                 |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Colectarea si   |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | prelucrarea     |       |                 | Entitatea auditata|
|              | informatiilor   |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | - testul 1      |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | - testul 2      |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | .............   |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Prelucrarea     |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | testelor        |       |                 | Entitatea auditata|
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Elaborarea      |       |                 |                   |
|              | FIAP-urilor     |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Adunarea        |       |                 |                   |
|              | dovezilor       |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Constatarea si  |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | raportarea      |       |                 |                   |
|              | iregularitatilor|       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Intocmirea      |       |                 |                   |
|              | Formularului de |       |                 |                   |
|              | constatare si   |       |                 |                   |
|              | raportare a     |       |                 |                   |
|              | iregularitatilor|       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Revizuirea      |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | documentelor    |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Indosarierea    |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
| Obiectivul B | Colectarea si   |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | prelucrarea     |       |                 | Entitatea auditata|
|              | informatiilor   |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | - testul 1      |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | - testul 2      |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | ..............  |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Prelucrarea     |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | testelor        |       |                 | Entitatea auditata|
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Elaborarea      |       |                 |                   |
|              | FIAP-urilor     |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Adunarea        |       |                 |                   |
|              | dovezilor       |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Constatarea     |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | si raportarea   |       |                 |                   |
|              | iregularitatilor|       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Intocmirea      |       |                 |                   |
|              | Formularului de |       |                 |                   |
|              | constatare si   |       |                 |                   |
|              | raportare a     |       |                 |                   |
|              | iregularitatilor|       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Revizuirea      |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | documentelor    |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | Indosarierea    |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 4. Sedinta de   |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | inchidere       |       |                 | Entitatea auditata|
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 5. Elaborarea   |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | Proiectului de  |       |                 |                   |
|              | raport          |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 6. Transmiterea |       | Conducatorul    | Entitatea publica |
|              | Proiectului de  |       | Compartimentului|                   |
|              | raport          |       | de audit public |                   |
|              |                 |       | intern          |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 7. Reuniunea    |       | Auditorii       | Entitatea publica/|
|              | de conciliere   |       |                 | Entitatea auditata|
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 8. Raportul de  |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | audit final     |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 9. Difuzarea    |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | Raportului de   |       |                 |                   |
|              | audit           |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|
|              | 10. Urmarirea   |       | Auditorii       | Entitatea publica |
|              | recomandarilor  |       |                 |                   |
|______________|_________________|_______|_________________|___________________|

    Model A03-1

    B. PROGRAMUL INTERVENTIEI LA FATA LOCULUI

    Denumirea misiunii de audit .......... Perioada supusa auditului ..........
                                           Intocmit de ......... Data .........
                                           Aprobat de .......... Data .........

 ______________________________________________________________________________
| Obiectivele| Tipul verificarii | Locul testarii | Durata testarii| Auditorii |
|____________|___________________|________________|________________|___________|
|____________|___________________|________________|________________|___________|
|____________|___________________|________________|________________|___________|

    19. PROCEDURA P - 07 SEDINTA DE DESCHIDERE

    Scopul:
    Sa efectueze o sedinta de deschidere cu reprezentantii (denumirea entitatii/structurii auditate) pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmarite si modalitatile de lucru privind auditul.

    Premise:
    Sedinta de deschidere serveste ca intalnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei de deschidere va cuprinde:
    - prezentarea auditorilor;
    - prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
    - stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;
    - prezentarea in detaliu a tematicii;
    - acceptarea calendarului intalnirilor;
    - analiza si acceptul cartei auditorului;
    - asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii                   | 1. Contacteaza telefonic entitatea/structura   |
|                             | auditata pentru a stabili data intalnirii.     |
|_____________________________|________________________________________________|
|Conducatorul                 | 2. Participa la desfasurarea sedintei de       |
|Compartimentului de audit    | deschidere.                                    |
|public intern                |                                                |
|Auditorii                    |                                                |
|Reprezentantii               |                                                |
|entitatii/structurii auditate|                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
|Auditorii                    | 3. Intocmesc Minuta sedintei de deschidere     |
|                             | (Model B-02) cu urmatoarea structura:          |
|                             | A. Mentiuni generale                           |
|                             | - tema misiunii de audit public intern;        |
|                             | - perioada auditata;                           |
|                             | - numele celor care intocmesc Minuta sedintei  |
|                             | de deschidere;                                 |
|                             | - numele persoanei insarcinate cu verificarea  |
|                             | intocmirii Minutei sedintei de deschidere      |
|                             | conform prezentei proceduri;                   |
|                             | - lista participantilor la sedinta de          |
|                             | deschidere cu mentionarea numelui, functiei,   |
|                             | directiei si a numarului de telefon.           |
|                             | B. Stenograma Sedintei de deschidere:          |
|                             | - cuprinde redactarea in detaliu a dezbaterilor|
|                             | Sedintei de deschidere.                        |
|                             | 4. Indosariaza Minuta Sedintei de deschidere in|
|                             | dosarul permanent - Model B-02                 |
|_____________________________|________________________________________________|

    Exemplu

                         MINUTA SEDINTEI DE DESCHIDERE

 ______________________________________________________________________________
| Model B-02                                                                   |
| Entitatea publica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditata .......... |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ...............                     Data ..............          |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ..............                     Data ..............          |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Lista participantilor:                                                       |
|                                                                              |
| Numele          Functia       Directia/Serviciul            Nr. telefon      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| B. Stenograma Sedintei de deschidere                                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    20. PROCEDURA P - 08 COLECTAREA INFORMATIILOR

    Scopul:
    Informatiile colectate asigura o evidenta suficienta, competenta si relevanta si ofera o baza rezonabila pentru constatarile si concluziile auditorilor.

    Premise:
    In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor, auditorii efectueaza testari in concordanta cu Programul de Audit aprobat. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de audit in baza carora auditorii formuleaza constatari, concluzii si recomandari.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii       | 1. Efectueaza testarile si procedurile stabilite in        |
|                 | programul de audit;                                        |
|                 | 2. Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente,       |
|                 | relevante, competente si folositoare;                      |
|                 | 3. Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit;    |
|                 | 4. Eticheteaza si numeroteaza toate documentele;           |
|                 | 5. Pregatesc Fisele de Identificare si Analiza Problemelor;|
|                 | 6. La sfarsitul fazei de colectare a informatiilor,        |
|                 | finalizeaza Fisele de Identificare si Analiza Problemelor; |
|                 | 7. Transmit Fisele de Identificare si Analiza Problemelor  |
|                 | sefului compartimentului de audit public intern;           |
|                 | 8. Indosariaza documentele utilizate in cadrul misiunii de |
|                 | audit.                                                     |
|_________________|____________________________________________________________|
| Conducatorul    | 9. Analizeaza si aproba testele - Model A-04;              |
| Compartimentului| 10. Revede si aproba Fisele de Identificare si Analiza     |
| de audit        | Problemelor - Model A-05;                                  |
|_________________|____________________________________________________________|
| Auditorii       | 11. Eticheteaza, numeroteaza si indosariaza testele - Model|
|                 | A - 04 si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor -  |
|                 | Model A-05 - in dosarul permanent;                         |
|_________________|____________________________________________________________|

    Exemplu
    Model A-04

    Entitatea publica

    CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

    Denumirea misiunii de audit ......... Perioada supusa auditului ...........
                                          Intocmit de .......... Data .........
                                          Aprobat de ........... Data .........

 ______________________________________________________________________________
|    Obiectivul 1                                                              |
|    Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra         |
| operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni:|
|    - plati                                                                   |
|    - contabilitate                                                           |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                ACTIVITATEA DE AUDIT               |  DA  |  NU  |  Auditori  |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| PLATI                                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 1. verificati daca exista proceduri scrise        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 2. verificati daca atribuirea responsabilitatilor |      |      |            |
| si delegarea competentelor sunt declarate in      |      |      |            |
| proceduri                                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 3. controlati daca angajatii sunt informati       |      |      |            |
| despre procedurile care se aplica                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 4. verificati daca procedurile asigura separarea  |      |      |            |
| sarcinilor                                        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 5. verificati daca procedurile sunt aprobate      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 6. verificati daca procedurile sunt actualizate   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 7. verificati daca operatiile de control sunt     |      |      |            |
| insotite de liste de verificare (check-list)      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 8. apreciati calitatea listelor de verificare     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 9. verificati daca controalele efectuate au fost  |      |      |            |
| formalizate (data, semnatura)                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 10. controlati conformitatea platii cu procedurile|      |      |            |
| privind cursul de schimb                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 11. urmariti platile cu extrasele de cont         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 12. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va |      |      |            |
| ca sunt transcrise corect                         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 13. revizuiti procedurile referitoare la platile  |      |      |            |
| care nu sunt efectuate                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 14. verificati daca este stabilita atribuirea     |      |      |            |
| responsabilitatilor                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 15. verificati daca procedurile asigura separarea |      |      |            |
| responsabilitatilor                               |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 16. verificati daca contabilul principal are o    |      |      |            |
| autoritate adecvata asupra angajatilor din        |      |      |            |
| compartimentul contabil                           |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 17. verificati daca procedurile sunt aprobate     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 18. verificati daca procedurile sunt actualizate  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 19. verificati daca procedurile stabilesc si      |      |      |            |
| explica politica contabila si procedurile         |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 20. verificati daca numai persoanele autorizate   |      |      |            |
| pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici   |      |      |            |
| sau proceduri                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 21. controlati ca procedurile de declaratii sa    |      |      |            |
| includa:                                          |      |      |            |
| a) planul de conturi insotit de explicatii ale    |      |      |            |
| operatiunilor;                                    |      |      |            |
| b) identificarea si descrierea principalelor      |      |      |            |
| inregistrari contabile, intrarile periodice;      |      |      |            |
| c) identificarea posturilor care au autoritatea   |      |      |            |
| sa aprobe ca intrarile sunt efectuate;            |      |      |            |
| d) explicatii pentru documentele si necesitatile  |      |      |            |
| de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii |      |      |            |
| periodice si neperiodice si intrarile in jurnal;  |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 22. verificati pregatirea si aprobarea functiilor |      |      |            |
| pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca   |      |      |            |
| ele sunt separate                                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 23. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt  |      |      |            |
| revazute si aprobate de catre persoanele          |      |      |            |
| competente la nivelurile adecvate                 |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 24. toate intrarile in jurnal sunt explicate      |      |      |            |
| corespunzator si justificate                      |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 25. controalele efectuate sunt formalizate (data  |      |      |            |
| si semnatura)                                     |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru   |      |      |            |
| perioadele contabile solicitate                   |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 27. revedeti procedurile privind corectarea       |      |      |            |
| rapoartelor                                       |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 28. revizuiti procedurile de inchidere            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 29. verificati daca fiecare cont bancar corespunde|      |      |            |
| unui cont in registre                             |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 30. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca  |      |      |            |
| tranzactiile sunt trecute in contul corect        |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 31. verificati sumele defalcate pe creditori si   |      |      |            |
| debitori                                          |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|
| 32. verificati daca cecurile din jurnal sunt      |      |      |            |
| trecute in ordine numerica si daca cele care      |      |      |            |
| lipsesc sunt semnalate                            |      |      |            |
|___________________________________________________|______|______|____________|

    Model A-05

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Entitatea publica: .................................                         |
| Tema misiunii de audit public intern: ..............                         |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Numele auditorului:                                                          |
| Data realizarii:                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|                 FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI                  |
|                                         Nr ................                  |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Problema: ......................................                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 2. Constatari:.....................................                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 3. Cauze: .........................................                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Consecinte: ....................................                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| Recomandari si solutii propuse: ...................                          |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Intocmit de:             Supervizat                 Pentru conformitate:     |
|                                                     Entitatea auditata       |
| ............             ...........                ...................      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    21. PROCEDURA P - 09 CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR

    Scopul:
    De a furniza un ghid in cazurile de descoperire de iregularitati

    Premise:
    Cand auditorii ajung la concluzia, bazata pe FIAP-uri, ca s-a comis o iregularitate, ei vor trebui sa raporteze, cel mai tarziu a doua zi, conducatorului Compartimentului de audit public intern prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii        | 1. Raporteaza, cel mai tarziu a doua zi, conducatorului   |
|                  | Compartimentului de audit public intern orice             |
|                  | iregularitate constatata prin transmiterea Formularului   |
|                  | de constatare si raportare a iregularitatilor.            |
|__________________|___________________________________________________________|
| Conducatorul     | 2. Informeaza in termen de 3 zile conducatorul entitatii  |
| Compartimentului | publice si structura de control abilitata pentru          |
| de audit public  | continuarea verificarilor.                                |
| intern           |                                                           |
|__________________|___________________________________________________________|

    FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITATILOR

    Model A-06
    Entitatea publica

    Catre: conducatorul Compartimentului de audit public intern

    In urma misiunii de audit public intern .......................... efectuata la ................................................ s-au constatat urmatoarele:
    a) constatarea (abaterea);
    b) actul sau actele normative incalcate;
    c) recomandari;
    d) anexe.

    Auditor ............

    Data .../.../.......

    22. PROCEDURA P - 10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU

    Scopul:

    Sa asigure ca documentele sunt pregatite in mod corespunzator si ca acestea furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de audit public intern.

    Premise:
    Auditorii revad FIAP-urile si documentele de lucru din punct de vedere al formatului si al continutului, asigurandu-se ca dovezile de audit prezentate in actele dosarului pot trece testul de evidenta. Pentru a trece testul, evidenta trebuie sa fie suficienta, concludenta si relevanta.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii     | 1. Pe masura ce auditul progreseaza, eticheteaza si          |
|               | numeroteaza toate documentele.                               |
|               | 2. Apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru asigura |
|               | un sprijin corespunzator pentru misiunea de audit public     |
|               | intern.                                                      |
|               | 3. Revizuiesc lucrarile din punctul de vedere al continutului|
|               | si al formei si apreciaza daca FIAP-urile si documentele de  |
|               | lucru pot trece testul de evidenta.                          |
|               | 4. Efectueaza modificarile necesare la documente.            |
|               | 5. Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru -  |
|               | Model C-02                                                   |
|_______________|______________________________________________________________|

    Model C-02

    Entitatea publica                              Entitatea auditata

                 NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

  Denumirea misiunii de audit .................................

                                 Perioada auditata .....................
                                 Intocmit de .............. Data .......

 ______________________________________________________________________________
|  Constatarea    |    Documentul justificativ    |    Exista   |   Auditori   |
|                 |                               |_____________|______________|
|                 |                               |  Da  |  Nu  |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|  Sectiunea E    |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|  .............. |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|                 |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|  Sectiunea F    |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|  .............. |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|
|                 |                               |      |      |              |
|_________________|_______________________________|______|______|______________|

                                   Auditori,

    23. PROCEDURA P - 11 SEDINTA DE INCHIDERE

    Scopul:
    Permite prezentarea catre entitatea/structura auditata a opiniei auditorilor interni, a recomandarilor finale din Proiectul raportului de audit public intern.

    Premise:
    Sa se asigure ca Raportul de Audit este clar, obiectiv, fundamentat, relevant, respectiv:
    - Clar: sa fie usor de inteles, evident, sa nu permita interpretari;
    - Obiectiv: sa nu fie partinitor;
    - Fundamentat: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident;
    - Relevant: aspectele semnalate sa ajute conducerea entitatii/structurii auditate in luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Secretariatul                 | 1. Planifica sedinta de inchidere            |
|_______________________________|______________________________________________|
| Conducatorul Compartimentului | 2. Participa la desfasurarea sedintei de     |
| de audit public intern        | inchidere. Conducatorii entitatii/structurii |
| Auditorii                     | auditate isi declara parerile lor in privinta|
| Conducatorii                  | constatarilor auditorilor, ale concluziilor  |
| entitatii/structurii auditate | si recomandarilor, precum si a corectiilor   |
|                               | de efectuat.                                 |
|_______________________________|______________________________________________|
| Auditorii                     | 3. Fac rezumatul discutiilor intr-o Minuta a |
|                               | sedintei de inchidere.                       |
|_______________________________|______________________________________________|
| Conducatorul Compartimentului | 4. Cad de acord asupra modificarilor         |
| de audit public intern        | raportului de audit, daca este nevoie.       |
| Auditorii                     |                                              |
|_______________________________|______________________________________________|
| Auditorii                     | 5. Pregatesc acte suplimentare necesare      |
|                               | pentru a justifica modificarile la raportul  |
|                               | de audit.                                    |
|_______________________________|______________________________________________|
|                               | 6. Indosariaza toate modificarile aprobate   |
|                               | la raportul de audit, Minuta sedintei de     |
|                               | inchidere - Model B-03 si revad Proiectul de |
|                               | raport de audit.                             |
|_______________________________|______________________________________________|

    Exemplu

                          MINUTA SEDINTEI DE INCHIDERE
 ______________________________________________________________________________
| Model B-03                                                                   |
| Entitatea publica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul............... Perioada auditata ..........  |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ................                   Data ...........              |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ...............                   Data ...........              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Lista participantilor:                                                       |
|                                                                              |
| Numele         Functia         Directia/Serviciul       Nr. telefon          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| B. Concluzii:                                                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    24. PROCEDURA P - 12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT

    Scopul:

    Prezinta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor publici interni.

    Premise:
    In elaborarea Raportului de audit public intern, auditorul foloseste dovezile de audit raportate in Fisele de Identificare si Analiza a Problemelor si in Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii            | 1. Redacteaza Proiectul raportului de audit utilizand |
|                      | formatul prezentat mai jos;                           |
|                      | 2. Indica pentru fiecare constatare din Proiectul     |
|                      | raportului de audit dovada corespunzatoare;           |
|                      | 3. Transmite conducatorului Compartimentului de audit |
|                      | public intern Proiectul raportului de audit, impreuna |
|                      | cu dovezile constatarilor;                            |
|______________________|_______________________________________________________|
| Conducatorul         | 4. Analizeaza Proiectul raportului de audit;          |
| Compartimentului de  | 5. Stabileste daca proiectul in intregime sau doar    |
| audit public intern  | parti din el, trebuie sa fie transmise la             |
|                      | compartimentul juridic pentru revizuirea lui din      |
|                      | punct de vedere juridic;                              |
|______________________|_______________________________________________________|
| Auditorii            | 6. Efectueaza schimbarile propuse de catre            |
|                      | conducatorul Compartimentului de audit public intern; |
|                      | 7. Indosariaza proiectul de raport de audit           |
|                      | - Model A - 07 incluzand corectiile aprobate de catre |
|                      | conducatorul Compartimentului de audit public intern. |
|______________________|_______________________________________________________|

    Model A-07-1

    Entitatea publica

    Pagina de titlu si cuprinsul
    Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor contine un cuprins al lucrarilor si documentelor.

    Semnatura
    Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagina a acestuia. Ultima pagina a raportului este semnata si de catre seful Compartimentului de audit public intern.

    Introducere
    Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit, solicitari speciale).
    Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata).
    Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.
    Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern; materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern).
    Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.

    Stabilirea obiectivelor
    Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit.

    Stabilirea metodologiei
    Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

    Constatarile si recomandarile auditului
    Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit.
    Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte, si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte.
    Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter fundamentat. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza.
    Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si, pe aceasta baza, de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. De asemenea, trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management.
    Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura:
    1) Faptele;
    2) Criteriile, cauzele, efectele;
    3) Recomandarile.
    Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienta constatata. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore, medii si minore.

    25. PROCEDURA P - 13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

    Scopul:
    Sa-i asigure entitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului.

    Premise:
    Proiectul de raport de audit transmis la entitatea/structura auditata trebuie sa fie complet, cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor si concluziilor la care se face referire.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Conducatorul         | 1. Transmite Proiectul de raport de audit la          |
| Compartimentului de  | entitatea/structura auditata.                         |
| audit public intern  |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| Entitatea/structura  | 2. Analizeaza Proiectul de raport de audit.           |
| auditata             | 3. Solicita, daca este cazul o Reuniune de conciliere.|
|                      | 4. Transmite punctul de vedere la Proiectul           |
|                      | raportului de audit in termen de 15 zile de la        |
|                      | primirea Proiectului de raport de audit.              |
|______________________|_______________________________________________________|
| Auditorii            | 5. Revad raspunsurile de la entitatea/structura       |
| Conducatorul         | auditata.                                             |
| Compartimentului de  | 6. Discuta, daca este cazul, pregatirea unei          |
| audit public intern  | Reuniuni de conciliere.                               |
|______________________|_______________________________________________________|
| Auditorii            | 7. Precizeaza in Raportul de audit aspectele retinute |
|                      | din punctul de vedere al entitatii/structurii         |
|                      | auditate, daca este cazul.                            |
|                      | 8. Indosariaza punctul de vedere al                   |
|                      | entitatii/structurii auditate                         |
|______________________|_______________________________________________________|

    26. PROCEDURA P - 14 REUNIUNEA DE CONCILIERE

    Scopul:
    Acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de audit public intern si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor.

    Premise:
    Auditorii pregatesc Reuniunea de conciliere.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii           | 1. Pregatesc, in termen de 10 zile de la primirea      |
|                     | punctului de vedere de la entitatea/structura auditata,|
|                     | Reuniunea de conciliere.                               |
|                     | 2. Informarea entitatii/structurii auditate asupra     |
|                     | locului si datei Reuniunii de conciliere               |
|                     | 3. Intocmesc o Minuta a Reuniunii de conciliere.       |
|_____________________|________________________________________________________|
| Auditorii           | 4. Analizeaza constatarile si concluziile din          |
| Entitatea/structura | Proiectul raportului de audit in vederea acceptarii    |
| auditata            | recomandarilor formulate                               |
|_____________________|________________________________________________________|

    Exemplu

                         MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE
 ______________________________________________________________________________
| Model B-04                                                                   |
| Entitatea publica                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| A. Mentiuni generale                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditata .......... |
|______________________________________________________________________________|
| Intocmit de ................                   Data ...........              |
|______________________________________________________________________________|
| Verificat de ...............                   Data ...........              |
|______________________________________________________________________________|
| Lista participantilor:                                                       |
|                                                                              |
| Numele         Functia         Directia/Serviciul       Nr. telefon          |
|                                                                              |
|                                                                              |
| B. Rezultatele concilierii:                                                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    27. PROCEDURA P - 15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Scopul:
    Sa prelucreze raportul de audit pentru redactarea finala si pentru tiparire.
    Sa constate ca raportul de audit este complet, incluzand si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate.

    Premise:
    Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentari de inalta calitate a Raportului de audit si intocmirea unei liste corecte si complete de difuzare.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
|  Auditorii     | 1. Constata ca toate modificarile aprobate la Proiectul de  |
|                | raport sunt efectuate;                                      |
|                | 2. Finalizeaza raportul;                                    |
|                | 3. Constata daca lista de difuzare este completa si corecta.|
|________________|_____________________________________________________________|

    Model A07-2

    Entitatea publica

    Pagina de titlu si cuprinsul
    Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor contine un cuprins al lucrarilor si documentelor.

    Semnatura
    Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagina a acestuia. Ultima pagina a raportului este semnata si de catre seful Compartimentului de audit public intern.

    Introducere
    Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii de audit (planul anual de audit, solicitari speciale).
    Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditata, durata actiunii de auditare, perioada auditata).
    Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.
    Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern; materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern).
    Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care, pana la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.

    Stabilirea obiectivelor
    Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit;

    Stabilirea metodologiei
    Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern.

    Constatarile si recomandarile auditului
    Eventualele modificari stabilite la Reuniunea de conciliere, precum si cele propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse in Raportul de audit public intern final.
    Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit.
    Constatarile efectuate sunt prezentate sintetic, cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ, in scopul generalizarii aspectelor pozitive, pe de o parte, si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite, pe de alta parte.
    Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute, avand un caracter fundamentat. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza.
    Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si, pe aceasta baza, unul de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. De asemenea, trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management.
    Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura:
    1) Faptele;
    2) Criteriile, cauzele, efectele;
    3) Recomandarile.
    Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienta constatata. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore, medii si minore.

    28. PROCEDURA P - 16 SUPERVIZAREA

    Scopul:
    De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate.

    Premise:
    Conducatorul Compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| 1. Auditorii     | 1. Prezinta conducatorului Compartimentului de audit      |
|                  | public intern documentele din dosarul permanent al        |
|                  | misiunii de audit public intern.                          |
|__________________|___________________________________________________________|
| Conducatorul     | 2. Ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii     |
| Compartimentului | misiunii de audit public intern;                          |
| de audit public  | 3. Verifica executarea corecta a Programului de audit     |
| intern           | public intern;                                            |
|                  | 4. Verifica existenta elementelor probante;               |
|                  | 5. Supervizeaza FIAP-urile;                               |
|                  | 6. Verifica daca redactarea Raportului de audit public    |
|                  | intern este exacta, clara, concisa;                       |
|                  | 7. Verifica daca Raportul de audit public intern este     |
|                  | elaborat la termenul fixat.                               |
|__________________|___________________________________________________________|

    29. PROCEDURA P - 17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Scopul:
    Analizarea si avizarea recomandarilor din Raportul de audit.

    Premise:
    Raportul de audit final trebuie sa contina si o sinteza a constatarilor si recomandarilor. Pentru institutia publica mica, Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia.

    Proceduri:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii            | 1. Transmit Raportul de audit public intern,          |
|                      | rezultatele concilierii si punctul de vedere al       |
|                      | entitatii/structurii auditate la conducatorul         |
|                      | Compartimentului de audit care a aprobat misiunea de  |
|                      | audit public intern.                                  |
|                      | 2. Pentru institutia publica mica Raportul de audit   |
|                      | public intern se transmite conducatorului acesteia    |
|                      | spre avizare.                                         |
|______________________|_______________________________________________________|
| Conducatorul         | 3. Semneaza si transmite Raportul de audit public     |
| Compartimentului     | intern conducatorului entitatii/structurii auditate.  |
| de audit public      |                                                       |
| intern care a        |                                                       |
| aprobat misiunea     |                                                       |
| de audit             |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| Conducatorul         | 4. Analizeaza si avizeaza Raportul de audit public    |
| entitatii/structurii | intern.                                               |
| auditate             |                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| Auditorii            | 5. Transmit entitatii/structurii auditate             |
|                      | recomandarile aprobate.                               |
|                      | 6. Transmit la UCAAPI sau la organul ierarhic         |
|                      | superior o informare despre recomandarile care nu au  |
|                      | fost avizate insotita de documentatia de sustinere.   |
|______________________|_______________________________________________________|

    30. PROCEDURA P - 18 URMARIREA RECOMANDARILOR

    Scopul:
    Este de a urmari daca scopul si obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect formulate.

    Premise:
    Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea entitatii/structurii auditate pe baza recomandarilor din Raportul de audit public intern.

    Procedura:
 ______________________________________________________________________________
| Auditorii            | 1. Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor;       |
|                      | 2. Verifica implementarea recomandarilor la termenele |
|                      | stabilite;                                            |
|______________________|_______________________________________________________|
| Entitatea/structura  | 3. Transmite auditorilor, la termenele stabilite, o   |
| auditata             | Nota de informare cu privire la stadiul implementarii |
|                      | recomandarilor din Raportul de audit public intern;   |
|______________________|_______________________________________________________|
| Conducatorul         | 4. Transmite, la UCAAPI sau la organul ierarhic       |
| Compartimentului de  | superior, stadiul progreselor inregistrate in         |
| audit public intern  | implementarea recomandarilor;                         |
|                      | 5. Daca nu sunt respectate termenele de implementare, |
|                      | informeaza conducatorul entitatii publice.            |
|______________________|_______________________________________________________|

    Exemplu

    Model A-08

    Entitatea publica

                           FISA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR
 ______________________________________________________________________________
| Entitatea publica   | Directia/Serviciul                      | Sfarsit      |
|                     |                                         | de luna      |
|_____________________|_________________________________________|______________|
| Entitatea/structura | Misiunea de audit public intern         | Raport de    |
| auditata            |                                         | Audit nr.    |
|_____________________|_________________________________________|______________|
|Rec.| Recomandarea   |Implementat | Partial     |Neimplementat | Data         |
|Nr. |                |            | Implementat |              | planificata/ |
|    |                |            |             |              | Data         |
|    |                |            |             |              | implementarii|
|____|________________|____________|_____________|______________|______________|
|    |                |            |             |              |              |
|    |                |            |             |              |              |
|    |                |            |             |              |              |
|    |                |            |             |              |              |
|    |                |            |             |              |              |
|____|________________|____________|_____________|______________|______________|

 ______________________________________________________________________________
| Instructiuni                           | Entitatea/structura auditata:       |
| 1. Introduceti recomandarile de audit  |                                     |
| dupa cum sunt prezentate in Raportul   |                                     |
| de audit.                              |                                     |
| 2. Verificati coloana corespunzatoare: | Data si semnatura conducatorului    |
| implementat, partial implementat,      |                                     |
| neimplementat                          |                                     |
| 3. Introduceti data planificata pentru | Auditor:                            |
| implementare in Raportul de audit si   |                                     |
| data implementarii                     | Data si semnatura                   |
|________________________________________|_____________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                     PARTEA A IV-A CARTA AUDITULUI INTERN                     |
|______________________________________________________________________________|

    A. ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI PUBLIC INTERN

    1. Rolul auditului intern

    Carta auditului intern fixeaza drepturile si obligatiile auditorilor interni si urmareste:
    - sa informeze despre obiectivele si metodele de audit;
    - sa clarifice misiunea de audit;
    - sa fixeze regulile de lucru intre auditor si auditat;
    - sa promoveze regulile de conduita.

    Auditul public intern, conform Legii privind auditul public intern, este definit ca activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
    Auditul public intern nu trebuie sa fie confundat cu controlul intern.
    Controlul intern, conform Legii privind auditul public intern, reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace. Include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.
    Rolul auditului public intern este de a contribui la buna si efectiva gestiune a fondurilor publice.
    Aportul compartimentului de audit public intern consta in promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv si eficient in cadrul entitatii publice.
    Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entitatii publice in scopul de a evalua eficacitatea si performanta structurilor functionale in implementarea politicilor, programelor si actiunilor in vederea imbunatatirii continue a acestora.

    2. Obiectivele auditului intern

    2.1. Obiectivele compartimentului de audit public intern
    Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt:
    - de a ajuta entitatea publica atat in ansamblul cat si structurile sale prin intermediul opiniilor si recomandarilor;
    - sa gestioneze mai bine riscurile;
    - sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului;
    - sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si procedurile existente;
    - sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si corecte;
    - sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern;
    - sa imbunatateasca eficienta si eficacitatea operatiilor.

    2.2. Obiectivele misiunii de audit public intern
    Unei misiuni de audit i se pot atribui doua obiective principale:
    - asigurarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor cu normele juridice - auditul de regularitate;
    - evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmarite si examinarea impactului efectiv - auditul de performanta.

    3. Organizarea auditului public intern in Romania

    3.1. UCAAPI
    In cadrul Ministerului Finantelor Publice se constituie UCAAPI structurata pe compartimente de specialitate, in subordinea directa a ministrului finantelor publice.
    UCAAPI este condusa de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI.
    UCAAPI are atributii de elaborare a strategiei si a cadrului normativ general, de coordonare si evaluare a activitatii de audit public intern la nivel national si de realizare a misiunilor de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale.

    3.2. CAPI
    CAPI este un organism cu caracter consultativ care functioneaza pe langa UCAAPI si contribuie la definirea strategiei si imbunatatirea activitatii de audit public intern in sectorul public. CAPI este condus de un presedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioada de 3 ani.

    3.3. Compartimentul de audit public intern
    Compartimentul de audit public intern este constituit la nivelul entitatilor publice.
    Conducatorul institutiei publice, sau in cazul altor entitati publice, organul de conducere colectiva, are obligatia instituirii cadrului organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit public intern.
    La institutiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entitati publice, auditul public intern se limiteaza la audit de regularitate si se efectueaza de catre compartimentele de audit public intern ale MFP.
    Conducatorul entitatii publice subordonate poate stabili si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior, iar daca acest compartiment nu se infiinteaza, auditul entitatii respective se efectueaza de catre compartimentul de audit public intern al entitatii publice de la nivelul ierarhic imediat superior.

    B. STATUTUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

    Compartimentul de audit public intern functioneaza in subordinea directa a conducatorului entitatii publice, exercitand o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice. Prin atributiile sale compartimentul de audit public intern nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern.

    4. Atributiile compartimentului de audit public intern
    Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:
    a) elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic superior in cazul entitatilor publice subordonate;
    b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
    d) informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
    e) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
    f) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
    g) in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate.

    C. PRINCIPIILE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORULUI INTERN

    5. Independenta si obiectivitate
    Activitatea de audit public intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor (imixtiunilor) externe incepand de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectiva a lucrarilor si pana la comunicarea rezultatelor acesteia.
    Conducatorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de catre conducatorul entitatii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic superior.
    Persoanele care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul entitatii publice, nu pot fi auditori interni in cadrul aceleiasi entitati publice.
    Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit public intern la o structura/entitate publica daca sunt soti, rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectiva.
    Auditorii interni nu trebuie implicati in vreun fel in indeplinirea activitatilor pe care in mod potential le pot audita si nici in elaborarea si implementarea sistemelor de control intern ale entitatilor publice.
    Auditorii interni care au responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana, nu trebuie implicati in auditarea acestor programe.
    Auditorilor interni nu trebuie sa li se incredinteze misiuni de audit public intern in sectoarele de activitate in care acestia au detinut functii sau au fost implicati in alt mod. Aceasta interdictie se poate ridica dupa trecerea unei perioade de 3 ani.

    6. Competenta si constiinta profesionala
    Pregatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential in atingerea eficacitatii activitatii de audit.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si experienta necesara in realizarea misiunilor de audit.
    Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi incredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii.
    In scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza/consultanta din afara entitatii publice, iar lucrarile vor fi supervizate de catre compartimentul de audit public intern contractant.
    Compartimentul de audit public intern trebuie sa dispuna de metodologii si sisteme IT moderne, de metode de analiza analitica, esantioane statistice si instrumente de control a sistemelor informatice.
    Sunt necesare organizarea unor sisteme de pregatire profesionala initiala si permanenta. In acest sens auditorii interni au obligatia de a participa la activitati de pregatire profesionala cel putin 15 zile pe an.

    7. Exercitarea unei activitati normate
    Compartimentul de audit public intern va elabora norme metodologice proprii in conformitate cu Normele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului public intern.

    8. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii
    Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program de asigurare si imbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. Programul trebuie sa asigure ca normele, instructiunile si codul etic sunt respectate de auditorii interni si de compartimentele de audit public intern.
    Auditul public intern necesita adaptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe.

    8.1. Evaluarea interna
    Evaluarea interna presupune atat controale permanente privind buna functionare a auditului public intern cat si controale periodice efectuate de catre auditorii insisi (autoevaluare).
    Seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii a misiunilor de audit sunt aplicate in mod satisfacator, garantand calitatea rapoartelor de audit.
    Evaluarea interna va permite depistarea insuficientelor si va intreprinde imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit si de a planifica activitati de perfectionare profesionala.

    8.2. Evaluarea externa este exercitata de catre UCAAPI prin:
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica a auditorului intern; UCAAPI poate initia masurile corective necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza:
    - avizarea de catre UCAAPI a numirii/destituirii sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice.

    D. METODOLOGIE

    9. Planul anual de audit public intern
    Proiectul planului de audit public intern se elaboreaza de catre compartimentul de audit public intern, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducatorului entitatii publice, prin consultare cu entitatile publice ierarhic superioare, tinand cont de recomandarile Curtii de Conturi.
    Conducatorul entitatii publice aproba anual proiectul planului de audit public intern.
    Auditorul intern desfasoara audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern.

    10. Conditiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public intern

    10.1. Accesul auditorilor interni la informatii si documente
    Compartimentul de audit public intern are acces sau poate solicita toate datele si informatiile utile si probante (inclusiv cele in format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele misiunii de audit public intern utilizand principiul circuitului auditului (pista de audit).
    Reprezentantilor autorizati ai Comisiei Europene si ai Curtii de Conturi Europene li se asigura drepturi similare celor prevazute pentru auditorii interni, cu scopul protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acestia trebuie sa fie imputerniciti in acest sens printr-o autorizatie scrisa, care sa le ateste identitatea si pozitia, precum si printr-un document care sa indice obiectul si scopul controlului sau inspectiei la fata locului.

    10.2. Relatiile cu entitatea auditata, obiectul auditului

    10.2.1. Contactarea responsabililor entitatii auditate
    Responsabilul entitatii este informat inainte de misiune cu privire la data de interventie a auditului si a continutului sau, definite intr-un ordin de serviciu.

    10.2.2. Realizarea misiunii la fata locului
    Auditul trebuie sa fie realizat intr-un climat de incredere, asigurat prin insusi rolul auditului public intern, care in esenta vizeaza imbunatatirea functionarii entitatii si raspunde intereselor acesteia. La aceasta contribuie atat sedinta de deschidere cat si transmiterea cartei de audit public intern.
    Sedinta de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii, definirea conditiilor sale materiale, stabilirea intalnirilor si a contactelor, si diminuarea perturbarilor in functionarea entitatii.

    10.2.3. Transmiterea rezultatelor
    Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta entitatii auditate pe masura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsurile responsabililor entitatii reprezinta un element de validare si de corectare pentru auditor, fara a fi necesar sa se astepte finalizarea raportului. Acestea pot sa determine corectarea aprecierii auditului si reorientarea cercetarilor sale.
    Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de incheiere, la fata locului, prin care se realizeaza informarea responsabililor entitatii auditate asupra observatiilor principale relevante, validarea acestor observatii si aplicarea primelor masuri corective de catre cei interesati.
    Proiectul de audit public intern se transmite la structura auditata. Aceasta poate trimite in maxim 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.
    In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, compartimentul de audit public intern organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata, in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate.
    Seful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii, conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare. Pentru institutia publica mica, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia. Dupa avizare recomandarile cuprinse in raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate.

    10.2.4. Urmarirea misiunilor de audit
    Reuniunea de conciliere fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor.
    Responsabilul entitatii auditate trebuie sa propuna planul de actiune insotit de un calendar de implementare. In cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate si acceptate de comun acord.
    Responsabilul entitatii auditate asigura urmarirea aplicarii planului de actiune. El il informeaza pe auditor periodic in privinta acestui lucru.

    E. REGULI DE CONDUITA

    Auditorul are acces la toate datele in cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte secretul profesional in ceea ce priveste informatiile colectate.
    Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care sa concretizeaza in recomandari.
    Auditorul trebuie sa respecte codul privind conduita etica.
    Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, fraudele de orice tip si neregulile grave care fac obiectul auditului.
    Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) responsabilului entitatii auditate.
    Raportul de audit este supervizat, inainte de difuzarea sa, de catre responsabilul misiunii de audit sau, in lipsa acestuia, de catre un auditor care nu a participat la misiune. Aceasta se asigura ca constatarile si informatiile probante sunt validate.
    Auditatul are drept de raspuns la constatarile si recomandarile prezentate in raport. In acest sens, el are la dispozitie un termen de 15 zile.

 ______________________________________________________________________________
|                           PARTEA A V-A GLOSAR                                |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Termen          |                       Explicatie                           |
|_________________|____________________________________________________________|
| Neajunsuri      | Printre neajunsurile aduse obiectivitatii individuale si   |
|                 | independentei in organizare, poate figura conflictul de    |
|                 | interes personal, limitarile ariei auditului, restrictiile |
|                 | de acces la dosare, la bunuri si la personal, precum si    |
|                 | limitarile resurselor.                                     |
|_________________|____________________________________________________________|
| Cauza           | Explicatia diferentei intre ceea ce ar trebui sa existe si |
|                 | ceea ce exista efectiv.                                    |
|_________________|____________________________________________________________|
| Carta auditului | Document oficial care defineste misiunea, competentele si  |
| intern          | responsabilitatile acestei activitati. Carta trebuie sa:   |
|                 | - defineasca pozitia auditului intern in cadrul entitatii; |
|                 | - autorizeze accesul la documente, la bunuri si la         |
|                 | persoanele competente, pentru buna realizare a misiunilor; |
|                 | - defineasca aria de activitate a auditului intern.        |
|_________________|____________________________________________________________|
| Conflictul de   | Toate relatiile care nu sunt sau care nu par a fi          |
| interese        | compatibile cu interesele entitatii. Un conflict de        |
|                 | interese poate sa afecteze capacitatea unei persoane de    |
|                 | a-si asuma obiectiv obligatiile si responsabilitatile sale.|
|_________________|____________________________________________________________|
| Controlul intern| Ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul     |
|                 | imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii              |
|                 | probabilitatii ca scopurile si obiectivele stabilite sa    |
|                 | fie atinse.                                                |
|_________________|____________________________________________________________|
| Diagrama        | Prezentarea schematica a circuitului documentelor intre    |
| circulatiei     | diverse posturi de lucru, indicandu-se originea si         |
| documentelor    | destinatia lor si care ofera o viziune completa a traseului|
|                 | informatiilor si a suporturilor ei. Constituie un element  |
|                 | in abordarea auditului, care tine cont de riscuri.         |
|_________________|____________________________________________________________|
| Mediul de       | Atitudinea si actiunile conducerii cu privire la importanta|
| control         | controlului in entitate. Mediul de control reprezinta      |
|                 | cadrul si structura necesara realizarii obiectivelor       |
|                 | primordiale ale sistemului de control intern. Mediul de    |
|                 | control inglobeaza urmatoarele elemente:                   |
|                 | - integritatea si valorile etice;                          |
|                 | - conceptia si stilul conducerii;                          |
|                 | - structura organizatorica;                                |
|                 | - atributiile de competenta si de responsabilitati;        |
|                 | - politicile si practicile relativ la resursele umane;     |
|                 | - competenta personalului.                                 |
|_________________|____________________________________________________________|
| FIAP            | FIAP este un document sintetic care prezinta o disfunctie, |
|                 | indica natura problemei, faptele, cauzele, consecintele si |
|                 | recomandarile pentru remediere.                            |
|_________________|____________________________________________________________|
| Fisa de         | Document scris care analizeaza fiecare din functiile       |
| procedura       | entitatii si care prezinta la fiecare etapa posturile de   |
|                 | lucru, sarcinile (operatiile de executat, inclusiv         |
|                 | controalele si documentele de stabilit, de realizat si de  |
|                 | folosit). El constituie de asemenea, un element in         |
|                 | abordarea analizei riscurilor.                             |
|_________________|____________________________________________________________|
| Probele/        | Informatiile pe baza carora se fundamenteaza concluziile,  |
| documentele     | opiniile auditorului. Ele trebuie sa fie:                  |
| justificative   | - Suficiente (informatii cantitative suficiente pentru ca  |
|                 | auditorul sa poata sa indeplineasca bine munca si calitativ|
|                 | impartiale, astfel incat pot fi considerate fiabile);      |
|                 | - Pertinente (informatiile corespund cu exactitate         |
|                 | obiectivelor auditului);                                   |
|                 | - Au un cost de obtinere rezonabil (informatiile au un cost|
|                 | de obtinere proportional cu rezultatul pe care auditorul   |
|                 | urmareste sa-l obtina).                                    |
|_________________|____________________________________________________________|
| Obiectivele     | Enunturi generale elaborate de catre auditorii interni si  |
| misiunii        | definind ceea ce este prevazut a se realiza in timpul      |
|                 | misiunii.                                                  |
|_________________|____________________________________________________________|
| Obiectivitate   | Atitudinea impartiala, care reclama o independenta de      |
|                 | spirit si de judecata si implica faptul ca auditorii       |
|                 | interni nu se subordoneaza decat propriei lor judecati si  |
|                 | nu altor persoane. Aprecierile trebuie sa fie fundamentate |
|                 | pe fapte/probe indiscutabile si pe lucrari incontestabile, |
|                 | lipsite de prejudecati.                                    |
|_________________|____________________________________________________________|
| Ordinul de      | Mandat general acordat de catre o autoritate calificata    |
| serviciu        | unui auditor in vederea inceperii unei misiuni.            |
|_________________|____________________________________________________________|
| Circuitul       | Inseamna capacitatea de a identifica o informatie si de a  |
| auditului       | urmari parcursul acesteia intr-un proces. Permite          |
|                 | regasirea unei informatii pana la sursa.                   |
|                 | Institutiile comunitare apreciaza circuitul ca "suficient" |
|                 | atunci cand permite punerea de acord a conturilor          |
|                 | recapitulative certificate si notificate la Comisia        |
|                 | Europeana, cu starea cheltuielilor individuale din piesele |
|                 | lor justificative detinute la diferite niveluri            |
|                 | administrative, pana la beneficiarii finali, inclusiv in   |
|                 | cazul in care acestia din urma nu sunt destinatarii finali |
|                 | ai fondurilor.                                             |
|_________________|____________________________________________________________|
| Planificarea    | Definirea obiectivelor, stabilirea politicilor, natura     |
| sau programarea | acestora, calendarul de proceduri si testari destinate sa  |
| controalelor si | indeplineasca obiectivele controalelor sau a misiunilor    |
| auditurilor     | de audit.                                                  |
|_________________|____________________________________________________________|
| Programul de    | Un document care enumera procedurile de urmat in vederea   |
| activitate al   | realizarii misiunii de audit.                              |
| misiunii de     |                                                            |
| audit           |                                                            |
|_________________|____________________________________________________________|
| Raportul de     | Opiniile scrise ale auditorului si alte constatari, care   |
| audit           | se bazeaza pe un ansamblu de date financiare certe,        |
|                 | rezultand dintr-un audit de regularitate, sau deductii ale |
|                 | auditorului ca urmare a realizarii unui audit de           |
|                 | performanta.                                               |
|_________________|____________________________________________________________|
| Model de        | Cadrul in care auditorul prezinta rezultatele misiunii     |
| Raport de audit | de audit.                                                  |
|_________________|____________________________________________________________|
| Procedura       | Maniera specifica de efectuare a unei activitati sau a     |
|                 | unui proces.                                               |
|_________________|____________________________________________________________|
| Proces          | Ansamblul de activitati corelate sau interactive care      |
|                 | transforma elementele de intrare in elemente de iesire.    |
|_________________|____________________________________________________________|
| Recomandare     | Propunerea formulata pentru a corecta/ameliora             |
|                 | deficientele constatate.                                   |
|_________________|____________________________________________________________|
| Responsabil     | Postul de nivel cel mai inalt in cadrul unei entitati,     |
| pentru auditul  | responsabil de activitatea de audit intern. In cazul in    |
| intern          | care activitatile de audit intern sunt incredintate unor   |
|                 | prestatori de servicii externe, responsabilul auditului    |
|                 | intern si persoana insarcinata cu supravegherea executarii |
|                 | contractului de servicii si de asigurare a calitatii       |
|                 | ansamblului acestor activitati, raspund de activitatea de  |
|                 | audit intern si de urmarirea rezultatelor misiunii.        |
|_________________|____________________________________________________________|
| Rezultate,      | Efectele unui program sau ale unui proiect, masurate la    |
| impact          | nivelul cel mai semnificativ, tinand cont de realizarea    |
|                 | programului sau a proiectului.                             |
|_________________|____________________________________________________________|
| Rezultate,      | Rezultatele sunt efectele muncii prestate de catre         |
| concluzii si    | auditori in concordanta cu obiectivele auditului.          |
| recomandari ale | Concluziile reprezinta interpretarea constatarilor plecand |
| auditului       | de la rezultate.                                           |
|                 | Recomandarile sunt piste de actiune avansate de catre      |
|                 | auditor in functie de rezultatele si concluziile obtinute. |
|_________________|____________________________________________________________|
| Riscul          | Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil, de |
|                 | a avea un impact asupra realizarii obiectivelor. Riscul se |
|                 | masoara in termeni de consecinte si de probabilitate.      |
|_________________|____________________________________________________________|
| Supervizarea    | Supervizarea poate fi inteleasa in doua maniere:           |
|                 | - este mai intai de toate un semn de unitate, functia de   |
|                 | regularitate constand in urmarirea activitatilor si        |
|                 | validarea operatiilor agentilor prin incadrare; ele se     |
|                 | integreaza sistemului de control intern;                   |
|                 | - este de asemenea, elementul indispensabil procesului de  |
|                 | audit. Supervizorul incadreaza, orienteaza si controleaza  |
|                 | auditorii in toate etapele de natura sa ajusteze cu        |
|                 | maximum de eficacitate operatiile, procedurile si testele  |
|                 | obiectivelor urmarite.                                     |
|_________________|____________________________________________________________|
| Structura       | Cuprinde auditorii interni din cadrul birourilor           |
| teritoriala     | teritoriale de audit ale Ministerului Finantelor Publice,  |
| UCAAPI          | care exercita competente delegate de UCAAPI.               |
|_________________|____________________________________________________________|