Ordin 843/2009 - Ordinul 843 din 30 aprilie 2009

Ordin 843/2009 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat de catre personalul cu atributii de control, împuternicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, cuprins în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 5. - Direcţia generală de coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA   nr.1

 

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE

AGENŢIA   NAŢIONALĂ   DE   ADMINISTRARE   FISCALĂ

DIRECŢIA.................................

 

Seria........nr..............

 

PROCES-VERBAL   DE   CONSTATARE   ŞI    SANCŢIONARE   A   CONTRAVENŢIILOR

Incheiat  astăzi    ...,   luna   ..........,   anul    . . . .,   ora   . . . .

In   localitatea   ..............    judeţ/sector   ..............

 

Agent(i) constatator(i):numele  şi  prenumele ..................................................................................................  având funcţia(ile) de  .................   la    ...................., in temeiul   prevederilor   Ordonanţei   Guvernului   nr, 92/200 3     privind     Codul     de     procedură     fiscală,      republicată, cu     modificările      şi     completările     ulterioare, şi     ale     Hotărârii     Guvernului     nr.      109/2009     privind     organizarea     şi     funcţionarea     Agenţiei     Naţionale     de Administrare    Fiscală,     in   baza   legitimaţiilor   de   inspecţie    fiscală   nr..................     şi    a   ordinului   de serviciu   nr.............,    in   urma   inspecţiei   fiscale/controlului   efectuat   in   ziua    ....    luna    .............. anul     ....     ora     ....     la     .................................................................     din    localitatea ...................     b-dul/str...........................     nr . ......... ,     bl. ......... ,     sc ........... ,     et .  ......... ,     ap. ........., judeţ/sector       ....................,  cod de   identificare fiscală   ................................        am constatat:

I)   La  data(ele),   ora (ele)   şi  locul (rile)   de  mai  jos  au  fost  săvârşite  următoarele   fapte;

1)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

3)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Faptele  de  mai   sus   constituie  contravenţie  prevăzute  la:

1)   art......alin......lit......din   ..................................

2)   art......alin......lit.   .....   din   ..................................

3)   art......alin......lit.   .......   din   .................................

De  săvârşirea  acestor   fapte  se   face  vinovat  contravenientul:

a) Persoana  juridică (denumire)................................................................., cod identificare fiscală ..................... inmatriculată la Oficiul Registrului      Comerţului/autorizat ...................  sub nr.  ............cu  sediul/domiciliul   fiscal  în localitatea...................................,  b-dul/str................................    nr ....   bl ... sc . et.   ... ,  ap......., judeţ /sector  ................., reprezentat de  ..............................  în calitate de  .............................cu  CNP      .............................       cu domiciliul în localitatea ................................., b-dul    /str......................  nr. . . . , bl....., sc. .  .  . ,et.  ....  ap.     . . , jud. /sector    ...................,     născut (ă)  la data de  .............,  în   localitatea ....................,    judeţul/sector  ........  legitimat cu BI/CI/paşaport seria ..... nr............,  emis de   ......................   la   data   de   .............

b) Persoana fizică (numele,     prenumele): ...............................................  născut (ă) la data   de    ...............     în   localitatea    ..........................,     judeţul     .....................,     fiul    lui .......................... şi al ..........................., CNP ..........................    domiciliat    în oraşul (comuna)     ...........................,    b-dul/str.........................    nr.    . . . ,    bl.....,    sc.    ...., et.     . . . . ,    ap.....,    judeţul/sector    ...............,    legitimat   cu   BI/CI/paşaport   seria    .....    nr..........., emis    de     ...............     la    data    de     ..............,     ocupaţia     ...........................,     locul    de    muncă

Fapta(ele}    prevăzută(e)    in   actul(ele)   normativ(e)   menţionat(e)    se   sancţionează,   conform:

1)   -   art.    . .   alin.    . .   lit.    . .   din...............   cu   amendă   de   la   .............   lei,    la   ...............   lei

2)   -   art.    ..   alin.    . .   lit.    . .   din...............cu  amendă   de   la   .............    lei,    la    ...............   lei

3)   -   art.    .  .   alin.    . .   lit .    . .   din   ...............   cu   amendă   de   la   .............    lei,    la   ...............   lei stabilindu-se   cuantumul   amenzii   pentru   fapta(ele)    de   la  pct.:

1.   in   sumă   de   ..................... (......................................)    lei;

2.   in   sumă   de    .....................(.......................................)    lei;

3.   in   sumă   de    .....................(.......................................)    lei,

suma   totală   fiind  de.................... (............................................)   lei

 

AGENT   CONSTATATOR,

 

CONTRAVENIENT,

 

MARTOR (I) ,

 

PROCES-VERBAL   DE   ÎNDEPLINIRE  A   PROCEDURII*)

 

Astăzi    ...........    agentul   constatator    .....................    din   cadrul    .......................,    având de   înmânat   procesul-verbal   de   constatare   şi   sancţionare   a   contravenţiilor   seria   ........   nr..............., şi   înştiinţarea   de   plată   nr.     .............    m-am   deplasat   la   domiciliul   fiscal   al   contribuabilului   persoană juridică/persoană   fizică................,    din   localitatea   ....................,    b-dul/str.................. nr,      . . ,     bl.      . . ,      sc.      . . ,      et.      . . ,      ap.      . . ,      judeţ/sector     .............     găsind    pe     contravenient     sau    pe ................(persoana            care            locuieşte            la            această            adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului**)    care,   primind   actul,    a   semnat   în   faţa   noastră.

 

Semnătura   primitorului   şi   actul   de   identitate

..................................................................................

 

Formular   aprobat   prin  Ord.ANAF  nr.843/2009_

 

COD   14,13.22.99

Format   A4/t2

 

Amenda/amenzile  se  va/vor  achita  la  Trezoreria   finanţelor  publice   ............................   In  contul nr............................

In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de    cel    mult     48     de    ore    de    la    data    încheierii     procesului-verbal     de    constatare     şi     sancţionare     a contravenţiilor,   jumătate  din  minimul  prevăzut   in  actul  normativ  de   la  punctul    (1,   2,   sau  3)    ............., respectiv   suma   de    .................     (............................................)    lei,    iar   o   copie   de   pe foaia de vărsământ/chitanţă se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, in termenul  de  48  de  ore,   la  sediul  agentului  constatator  din   ................................................

In caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data inmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor  legale.

II)    In  conformitate   cu  prevederile   art.....alin.....lit.....din   ..............................   se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor)   prezentată(e)   la  punctul(ele):

1)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

3)...............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Măsuri  asigurătorii,   de  conservare  sau  valorificare:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Bunurile/sumele  confiscate  aparţin:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

III)   Alte  menţiuni

La  cererea  contravenientului,   s-au  formulat  următoarele  obiecţiuni:

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se  poate  face  plângere  în  termen  de  15  zile  de  la  data  înmânării  sau  comunicării.

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte  doveditoare  în  susţinerea  plângerii.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului,   azi   ...............   sau  se  va  comunica  acestuia  in  cel  mult  o  lună  de  la  data  încheierii.

 

AGENT   CONSTATATOR,   

 

CONTRAVENIENT,    

                                                 

MARTOR(I),

 

MARTOR(I)   -   (date  complete  privind  identitatea)

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 

NOTĂ:

In cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat in trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal  de  constatare  şi  sancţionare  a  contravenţiilor.

In cazul in care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor,   acest  lucru  se  atestă  de  martorii).

 

Refuzând     primirea      (negăsind     nici      o     persoană)      s-a     afişat     procesul-verbal     pe      uşa     principală      a sediului/domiciliului     contravenientului.      Drept     pentru     care     s-a     încheiat     prezentul     proces-verbal     de îndeplinire  a  procedurii.

MARTOR  -  date  complete  privind  identitatea  acestuia         

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 

AGENT  CONSTATATOR,

.............................................

.............................................

 

*) Se   detaşează   de   prezentul   procesul-verbal   şi    se   anexează   exemplarului   transmis   organelor    fiscale    spre executare.

**)    Se   anulează   cuvintele   care   nu   sunt   necesare.   In  caz   de   afişare,    actul   se   va   lipi   numai   la   colţuri şi,   după  caz,   cu  înştiinţarea  de  plată  în  faţă. Formular  aprobat  prin  Ord.   ANAF  nr.843/2009                                                                                                                      COD  14.13.22.99

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99

 

1.  Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

2.  Cod: 14.13.22.99

3.  Format: A4/t2

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

- este înseriat şi numerotat;

- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de agentul constatator.

8. Circulă şi se arhivează:

- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contravenientului, persoană juridică sau fizică;

- exemplarul 2, la contravenient;

-  exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.