Ordin 95/2006 - Ordinul 95 din 24 ianuarie 2006

Ordin 95/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2005

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

In baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

NORME METODOLOGICE

privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetara şi anexe.

Situaţiile financiare ale anului 2005 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2005,

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2005, din data de 1 iulie 2005 instituţiile publice intocmesc situaţii financiare (bilanţ, cont de execuţie bugetara si anexe) in moneda noua, la nivel de leu, fara subdiviziuni.

In baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului şi care, după verificare de către Curtea de Conturi, se aprobă de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.

Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

Având în vedere importanţa lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Finanţelor Publice în baza situaţiilor financiare anuale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autorităţi publice şi instituţii publice autonome, ordonatorii de credite şi conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligaţia încheierii execuţiei bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2005, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1952/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.1164 din 22 decembrie 2005, precum şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Situaţiile financiare anuale aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum si anexele Ia acestea aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1745/2002, publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 16 ianuarie 2003 si Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 117/2004, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 27 ianuarie 2004, se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în anul 2005, adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, si ale ordonanţelor de rectificare, precum si altor reglementari in vigoare, formulare afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice : www.mfinante.ro .

Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în condiţiile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 si ale ordonanţelor de rectificare.

1. Intocmirea bilanţului contabil

La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele: 1.1. Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2005, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii. Se vor efectua, în prealabil:

-  analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operaţiuni patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planurile de conturi în vigoare;

-   clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile 220 "Debitori", 225 "Clienţi", 231 "Creditori", 234 "Furnizori" etc, urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz;

- analiza sumelor încasate de la debitori sau clienţi din anii precedenţi, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat sau bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi".

1.2. In conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata, instituţiile publice au obligaţia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv deţinute la începutul activităţii, cel puţin odată pe an pe parcursul funcţionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activităţii, precum si in alte situaţii prevăzute de lege.

Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1753/2004, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1174 din 13 decembrie 2004, „Inventarierea anuala a elementelor de activ si de pasiv se face, de regula, cu ocazia incheierii exerciţiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activităţii fiecărei unităţi".

In conformitate cu prevederile art. 20 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale pct. 10 lit. B Anexa 1 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie, privind activitatea financiara si contabila, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1850/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005, instituţiile publice au obligaţia să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ si de pasiv.

Elementele de activ si de pasiv înscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica conţinutul acestora .

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile proprietate publică aflate în administrarea ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiilor publice subordonate acestora se inventariază anual pe liste de inventariere distincte.

Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor  administrativ-teritoriale au obligaţia inventarierii  anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi titularului dreptului de administrare.

1.3. In contabilitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie si Paza şi/sau unităţilor din subordinea acestora, operaţiunile de compensare a obligaţiilor datorate agenţilor economici distribuitori de benzina si motorina, prin compensare cu sumele datorate de aceştia la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, se reflectă în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" -analitic 701.11 "Finanţarea în baza prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005     nr. 511/2004".

In creditul acestui cont Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie si Paza şi/sau unităţile din subordinea acestora înregistrează sumele datorate şi neachitate agenţilor economici distribuitori de carburanţi si lubrifiant!, care au intrat în acţiunea de compensare a unor obligaţii bugetare, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004:

 

 

 

 

234 "Furnizori”/analitic     =      701      "Finanţarea in baza unor

           distinct                                          acte normative speciale"

                                     Analitic

                                                                                                                 701.11 "Finanţarea în baza

                                                                                                                             prevederilor art. 43 din

                                                                                                                             Legea bugetului de stat

                                                                                                                             pe anul 2005,    nr. 511/2004"

Contul 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" se debitează la finele anului prin creditul contului 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" sau 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse", după caz:

                                             70l"Finantarea in baza   .                  =     %

                                          unor acte normative               410 "Cheltuielile instituţiei

                                          speciale"-analitic:                           publice finanţate de la

                                        701.11 „Finanţarea in baza                       buget"

                                   prevederilor art. 43                  702 „Finanţarea de la buget

                                   din Legea bugetului de stat                privind anii precedenţi

                                                  pe anul 2005, nr.511/2004."             si alte surse”

 

Soldul contului reprezintă contravaloarea materialelor neconsumate din finanţarea în baza prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004.

1.4. Potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea contabilităţii nr.   82/1991,  republicată,  la instituţiile  publice,  rezultatul  execuţiei bugetare se stabileşte anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.

In aplicarea prevederilor de mai sus, precum şi a unor prevederi ale Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2005, în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2005, următoarele conturi nu pot prezenta sold:

- La instituţiile publice finanţate de la buget:

-        contul   101 „Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului" ;

-        contul   105 „Disponibil al instituţiei publice"   (cu excepţia

disponibilităţilor din finanţarea externa nerambursabila si creditelor externe);

-     contul    105.01 „Disponibil din procurarea valutei la instituţiile

publice" ;

-     contul    118 „Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate

in valuta" ;

-        contul      13 "Casa";

-        contul   410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget"

(se închide prin debitul contului 700 "Finanţare de la buget privind anul curent");

-     contul    412 "Diferenţe de curs valutar" se închide astfel:

soldul creditor al contului 412 se închide prin creditul contului      702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse"; soldul debitor al contului 412 se închide prin debitul contului 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse";

-     contul    421 "Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială" (se

închide     prin debitul  contului  337  "Fonduri cu

destinaţie   specială",   distinct   pentru    fiecare   fond constituit potrivit reglementărilor legale în vigoare);

-     contul    423 „Cheltuieli cu comisioane si speze bancare" ( se inchide

prin debitul contului 522 „Venituri din dobânzi bancare") ;

-     contul     443 "Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr.112/1995" (se închide prin debitul contului 343 "Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995"); - contul    501 "Veniturile bugetului de stat" (se închide prin creditul

contului   101   "Disponibil   al   bugetului   de   stat  la trezoreria statului"); - contul     700 "Finanţarea de la buget privind anul curent" (se  închide prin creditul conturilor 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget", respectiv 702 "Finanţarea de la buget privind anii precedenţi şi alte surse").

La   instituţiile  publice finanţate  din  venituri  proprii,  venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat:

-        contul   13 "Casa";

-        contul 412 "Diferenţe de curs valutar" se închide în funcţie de

natura   diferentelor de curs valutar favorabile sau nefavorabile, astfel:

soldul creditor al contului 412 se închide prin creditul contului 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse"; soldul debitor al contului 412 se închide prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse";

-     contul 420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri

proprii" (se închide prin debitul contului 520 "Veniturile proprii ale instituţiei publice"). Fac excepţie cheltuielile aferente producţiei neterminate aflate în stoc la 31 decembrie 2005;

-     contul 425 "Cheltuielile instituţiilor de învăţământ conform Legii

nr. 84/1995" (se închide prin debitul contului 525 "Veniturile instituţiilor de învăţământ conform Legii nr. 84/1995");

-     contul 427 "Cheltuielile activităţilor sanitare conform Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002" (se închide prin debitul contului   527 "Venituri din activitatea sanitară");

-     contul 491 "Cheltuieli din venituri pentru finanţarea de bază a

instituţiilor de învăţământ superior" (se închide prin debitul contului 591 "Venituri pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior");

-     contul 492 "Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie specială"

(se închide prin debitul contului 592 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială"). Soldurile debitoare ale conturilor 420, 425, 427, 491 şi 492, rămase neînchise, în cazul în care veniturile încasate au fost mai mici decât cheltuielile efectuate în limita bugetului aprobat, se închid la finele anului 2005 prin debitul contului 528 "Venituri din anii precedenţi şi alte surse".

La unităţile administrativ-teritoriale:

- contul 102 "Disponibil al bugetului local la trezoreria statului";

-        contul    13 "Casa";

-        contul 202 „Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea

golurilor temporare de casa";

-     contul 209 „Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea

golurilor temporare de casa";

-     contul 401 „Cheltuieli din fondul de rulment" (se inchide prin debitul

contului 339 „Fondul de rulment „ );

-     contul 472 „Cheltuieli din fondul pentru construcţii de locuinţe „ (se

inchide prin debitul contului 372 „Fondul pentru construcţii de locuinţe");

-     contul 476 „Cheltuieli din taxe speciale" ( se inchide prin debitul

contului 376 „Taxe speciale")

-     contul 481 „Cheltuieli din sume reprezentând amortizarea activelor

fixe deţinute de serviciile publice de interes local" (se inchide prin debitul contului 381 „Sume reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local" ) ;

-     contul 482 „Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile" (se

inchide prin debitul contului 382 „Fonduri externe nerambursabile");

-        contul 400*) "Cheltuielile bugetului local";

-        contul 500**) "Veniturile bugetului local1';

-        contul    57 "Rezultatul execuţiei bugetare".

*) Se închide prin debitul contului 57 "Rezultatul execuţiei bugetare". **)   Se   închide   prin   creditul   contului   57   "Rezultatul   execuţiei bugetare".

NOTĂ:

In situaţia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzile şi comisioanele aferente, contul 102.01 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" nu prezintă sold.

 

La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

-contul 13 "Casa";

-     contul 408 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" (se

închide   prin   debitul   contului   57   "Rezultatul   execuţiei bugetare");

-     contul 504 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" ( se

inchide prin creditul contului      57 „Rezultatul execuţiei bugetare");

-     contul 506 „Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

(se inchide prin creditul contului     57 „Rezultatul execuţiei bugetare"); La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj :

-        contul      13 „Casa";

-        contul     436 „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj „

( se inchide prin debitul contului 57 „Rezultatul execuţiei    bugetare");

-     contul     536 „Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" ( se

inchide prin creditul contului   57 „Rezultatul execuţiei bugetare") .

La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

-contul    13 „Casa";

-     contul   479 „Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate (se inchide prin debitul contului 57 „Rezultatul execuţiei bugetare");

-     contul 579 „Veniturile bugetului Fondului naţional unic de

asigurări sociale de sănătate ( se inchide prin creditul contului   57 „Rezultatul execuţiei bugetare").

1.5.  După intocmirea bilanţului contabil la 31 decembrie 2005  potrivit prezentelor norme, se vor efectua următoarele operaţiuni:

a) închiderea conturilor existente la 31 decembrie 2005 conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 324/1984, cu modificările si completările ulterioare :

- pentru conturile de activ :

 

 

978 „Bilanţ de închidere"     =     %

                                                  Conturi de activ

-     pentru conturile de pasiv :

%     =        978 „Bilanţ de inchidere"

Conturi de pasiv

b) Deschiderea conturilor la 1 ianuarie 2006 potrivit anexei „Transpunerea soldurilor din balanţa de verificare de la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general" aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 1186 bis din 29 decembrie 2005 :

-   pentru conturile de activ :

%     =      891 „Bilanţ de deschidere"

Conturi de activ

-     pentru conturile de pasiv :

891 „Bilanţ de deschidere"      =     %

                                                       Conturi de pasiv

1.6. Prevederile din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1577/2003 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr 520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii veniturilor bugetare referitoare la inregistrarea in contabilitatea Direcţiei generale a contabilităţii publice a acţiunilor rezultate din conversia in acţiuni a creanţelor fondului de risc pentru garanţii de stat si fondul de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, precum si prevederile referitoare la derularea operaţiunilor de incasare si virare la buget a dividendelor aferente acţiunilor dobândite raman valabile si după data de 1 ianuarie 2006.

Prevederile Cap. I „Reflectarea in contabilitate a operaţiunilor privind declararea si colectarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale" din Normele metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 609/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr, 650/2004, cu excepţia celor referitoare la inregistrarea in contabilitate a principalelor operaţiuni, raman valabile si după data de 1 ianuarie 2006.

1.7.     Instituţiile publice care la finele anului 2005 au dispus plaţi aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate si plătite in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul anului 2005, returnate in anul 2006 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plata, pot reinitia plăţile respective din conturile in care sumele restituite au fost incasate , fara afectarea bugetului anului 2006.

1.8.     In vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat in administrarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua unele operaţiuni de consolidare (eliminarea contului 213 „Alte decontări" din activul si pasivul bilanţului centralizat, precum si consolidarea conturilor privind taxa pe valoarea adăugata de plata, respectiv de recuperat).

2. Reflectarea in contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2005, cuprinse in Normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1952/2005

2.1. La unităţile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. IV "încheierea execuţiei bugetelor locale":

Punctul 4.8(1)

- Constituirea disponibilului cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, rezervat de către unităţile trezoreriei statului în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit care urmează a fi alocate bugetelor locale":

                                                                                                                                     119.01     =     337

                                                                           „ Disponibil din fonduri cu       „Fonduri cu destinaţie speciala"

                                                                            destinaţie speciala si de          analitic 337.40 „Cote defalcate

                                                                           redistribuire"                          din impozitul pe venit care

                                                urmează a fi  alocate bugetelor locale "

Disponibilul cu destinaţie specială din cote defalcate din impozitul pe venit, care urmează a fi alocate bugetelor locale, se raportează în anexa

 

                500        =         57.01

„Veniturile bugetului local"                       "Rezultatul execuţiei bugetelor locale"

       57.01     =     400

"Rezultatul execuţiei bugetelor        "Cheltuielile bugetului local"

locale"

c)     utilizarea cu prioritate a excedentului din exerciţiul curent al
bugetului local pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante,
plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente
acestora:

                              57.01       =       102

"Rezultatul execuţiei bugetelor locale"           "Disponibil al bugetului local la

                                                                    trezoreria statului"

d)     constituirea fondului de rulment propriu:

57.01     =     339

"Rezultatul execuţiei bugetelor locale"     "Fondul de rulment"

                                                            si,

102.01            =        102

"Disponibil din fondul de rulment                  "Disponibil al bugetului
  al bugetului local "                                        local la trezoreria statului"

2. In situaţia în care veniturile    sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local (punctul 4.10.1.2):

a) închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli pentru  stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale :

500        =     57.01

"Veniturile bugetului local"         "Rezultatul execuţiei bugetelor

                                                  locale"

                    57.01         =        400

"Rezultatul execuţiei bugetelor locale"                 "Cheltuielile bugetului local"

 

 

b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, judeţene si Consiliului General al municipiului Bucureşti acoperirea definitivă a deficitului rezultat din execuţia bugetului local, din fondul de rulment propriu al unităţii administrativ-teritoriale:

401     =     102.01

"Cheltuieli din fondul          "Disponibil din fondul de

de rulment"                         rulment al bugetului local"

 

si,

 

102                       =                        57.01

„Disponibil al bugetului                                     „Rezultatul execuţiei bugetelor

local la trezoreria statului"                                locale"

NOTĂ: După efectuarea înregistrărilor contabile de mai sus, contul 57.01 nu prezintă sold, iar soldul contului 102.01, trebuie să fie identic cu soldul contului 82.98.02.01 „Excedent" deschis la unităţile trezoreriei statului.

2.2. La Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat":

Punctul V.l

-     Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de
asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale
- punctul 5.1.1.

-     Inchiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru
accidente de munca şi bol
i profesionale (subcapitolele 11.04.01,
11.04.02, 11.04.03 si 22.04.10):

                         504     =     57.03

„Veniturile bugetului asigurărilor          „ Rezultatul execuţiei bugetare"

sociale de stat"                              -analitic 57.03.01"Rezultatul

                                                      execuţiei sistemului de asigurări

                                                       pentru accidente de munca si boli profesionale"

-     Inchiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru
accidente de munca şi boli profesionale (subcapitolele 61.04 si 74.04 ):

 

               57.03             =     408

„Rezultatul execuţiei bugetare"                „ Cheltuielile bugetului

analitic 57.03.01"Rezultatul                  asigurărilor sociale de stat"

execuţiei sistemului de asigurări

pentru accidente de munca si boli

 profesionale"

- Virarea disponibilităţilor din anii precedenţi existente in soldul contului 30.01 Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" in contul 81.01.98.04.04 „ Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" - punctul 5.3.2.3

                                        103     =     141

„ Disponibil al bugetului asigurărilor               „ Disponibil din fondul iniţial
sociale de stat"                                             pentru func
ţionarea sistemului

                                                                       de asigurare pentru accidente

                                                                       de muncă şi boli profesionale"

                                   341     =     57.03

„ Fondul iniţial pentru funcţionarea           „Rezultatul execuţiei bugetare"

sistemului de asigurare pentru                   -analitic 57.03.01 "Rezultatul

accidente de munca si boli                        execuţiei sistemului de

profesionale"                                            asigurări pentru accidente

                                                            de munca si boli profesionale"

Punctul V.2

-          Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat - punctul 5.2.2

-          Inchiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat ( cu excepţia celor menţionate la punctul 5.1.1) :

                                   %                    =                             57.03

                              "Rezultatul execuţiei bugetare"
504     "Veniturile bugetului asigurarilor de stat"                   „Rezultatul  analitic 57.03.02    

                                execuţiei bugetului asigurărilor

                                sociale de stat"

506

"Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat"

- Inchiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat ( cu excepţia celor menţionate la punctul 5.1.1.):

57.03                    =     408

"Rezultatul execuţiei                        "Cheltuielile bugetului

bugetare"                                          asigurărilor sociale de stat"

analitic 57.03.02 „Rezultatul

execuţiei bugetului asigurărilor

sociale de stat"

- Finanţarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului:

103               =     710

"Disponibil al bugetului              "Finanţarea bugetului

asigurărilor sociale                    asigurărilor sociale de

de stat"                                     stat de la trezoreria statului"

2.3. La Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse la cap. VI "încheierea execuţiei fondurilor speciale":

Punctul 6.1.1 - închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj:

-     închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor pentru
şomaj - punctul 6.1.4:

               536                         57.04

" Veniturile bugetului asigurărilor         =            "Rezultatul execuţiei
pentru şomaj"                                                  bugetare"

-     închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru
ş
omaj - punctul 6.1.5:

     57.04                              436

"Rezultatul execuţiei              =     „Cheltuielile bugetului

bugetare"                                     asigurărilor pentru şomaj"

Transferarea de către agenţiile teritoriale pentu ocuparea foei de munca a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj inregistrat la finele aului 2005, in contul 86.00.00,, Excedent /Deficit curent al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2005" deschis pe seama Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a Municipiului Bucureşti:

-     transferul excedentului bugetar :

57.04     =     116

"Rezultatul execuţiei     „ Disponibil al bugetului

'bugetare"                      asigurărilor   pentru şomaj"

-     preluarea deficitului bugetar :

116               =               57.04

" Disponibil al bugetului               "Rezultatul execuţiei bugetare"

asigurărilor pentru şomaj"

2.4. La Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi unităţile subordonate, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VI "încheierea execuţiei fondurilor speciale":

Punctul 6.2

-   Operaţiunile de incheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate :

Restituirea subvenţiilor primite de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat, ramase neutilizate la fmele anului 2005 (punctul 6.2.1.)

579                               =                                   179

„Veniturile bugetului Fondului                         „Disponibil din Fondul

naţional unic de asigurări sociale                    naţional unic de asigurări

de sănătate"                                                  sociale de sănătate"

-   Constituirea fondului de rezerva in cota de 1% aplicata asupra veniturilor colectate in anul curent -punctul 6.2.1 .(1) la 6.2.1.(6):

579                          =                               179

„Veniturile bugetului Fondului                              „Disponibil din Fondul

naţional unic de asigurări sociale                         naţional unic de asigurări

de sănătate"     sociale de sănătate"

si,

          129                   =             350

„Disponibil din fondul de                              „Fondul de rezerva

rezerva constituit potrivit                              constituit potrivit

O.U.G. 150/2002"                                      O.U.G. 150 /2002"

- Inchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (punctul 6.2.2 )

- închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

                                             579          =          57.05

„Veniturile bugetului Fondului naţional          "Rezultatul execuţiei

unic de asigurări sociale de sănătate"          bugetare"

-închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:

57.05                     =     479

"Rezultatul execuţiei bugetare"                    „ Cheltuielile bugetului

                                                                    Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate "

-Acoperirea deficitului curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din fondul de rezerva ( punctul 6.2.3.2)

350                    =                    57.05

"Fondul de rezerva constituit                         "Rezultatul execuţiei bugetare"

conform Ordonanţei de

urgenta a Guvernului nr. 150/2002"

                                                                 si,

                                                  179     =     129

"Disponibil din fondul naţional               "Disponibil din fondul de

unic de asigurări sociale de                   rezerva constituit conform

sănătate"                                            Ordonanţei de urgenta  a

                                                          Guvernului nr. 150/2002"

Transferarea de către casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate in contul 87.00.00 „ Excedent /Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005" deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

-   transferul excedentului bugetar :

          57.05          =          179

"Rezultatul execuţiei bugetare"                 " Disponibil al bugetului

                                                                 Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate"

-    preluarea deficitului bugetar :

179          =          57.05

" Disponibil al bugetului          "Rezultatul execuţiei bugetare"

Fondului naţional unic

de asigurări sociale de

sănătate"

A

2.5. In conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentele de contabilitate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene si a Municipiului Bucureşti, precum si Direcţia generala de administrare a marilor contribuabili care ţin evidenţa sumelor încasate din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat vor avea în vedere închiderea contului 501 "Veniturile bugetului de stat" la 31 decembrie 2005, astfel:

501 "Veniturile bugetului              =          101 "Disponibil al bugetului
       de stat"                                                  de stat la trezoreria statului"

Inaintea intocmirii situaţiilor financiare anuale compartimentele mai sus menţionate au obligaţia sa efectueze punctajul de conformitate intre datele înscrise in evidenta contului 220.31 „Debitori ai bugetului de stat" si cele din evidenta analitica pe plătitori organizata la nivelul unităţilor fiscale teritoriale.

La intocmirea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005, creditorii bugetari care administrează venituri bugetare, in condiţiile legii, vor asigura concordanta datelor inscrise in bilanţul contabil, cont 220 „Debitori" desfăşurat in conturi sintetice de gradul II respectiv 220.31 „Debitori ai bugetului de stat", 220.32 „Debitori ai bugetului local", 220.33 „Debitori ai bugetului asigurărilor sociale de stat", 220.34 „Debitori ai bugetului asigurărilor pentru şomaj", 220.35 „Debitori ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu cele raportate in Anexa 22 „Situaţia creanţelor bugetare neincasate la data de   31 decembrie 2005".

3. Intocmirea conturilor de execuţie bugetară şi a anexelor

3.1. Potrivit prevederilor art. 56 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, si ale ordonanţelor de rectificare, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 si ale ordonanţelor de rectificare, şi ale hotărârilor consiliilor locale, judeţene si Consiliului General al Municipiului Bucureşti din anul 2005, cu respectarea precizărilor din subsolul formularelor privind "raportarea anuală".

3.2. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alte autorităţi publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 "bugete pe programe" vor avea în vedere prevederile Circularei Ministerului Finanţelor Publice nr. 21.051/2002 şi ale pct. 8 din Circulara Ministerului Finanţelor Publice nr. 18.125/2003.

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Raportarea execuţiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, cu ajutorul Anexei nr.  27   "Sinteza programelor"   şi  Anexei  nr.  28   "Fişa programelor" (formulare din situaţiile financiare).

3.3. In Anexa 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" (formular din situaţiile financiare) se inscriu denumirea şi simbolul capitolelor şi subcapitolelor din bugetul aprobat al instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile .

In Anexa 10 "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice" se raportează si veniturile si cheltuielile instituţiilor publice (serviciilor publice) finanţate integral din venituri proprii, respectiv din venituri proprii si subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele locale, după caz, precum si veniturile si cheltuielile activităţilor finanţate integral din venituri proprii de pe langa unele instituţii publice.

3.4. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum si instituţiile publice din subordinea acestora, care administrează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel

-    execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat nr. 511/2004, potrivit structurii prevăzute in bugetul aprobat (Anexa nr.2a cu codul 03);

-    execuţia bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat nr. 511/2004, potrivit structurii bugetului aprobat (Anexa nr. 2b cu codul 03);

-    execuţia bugetului instituţiilor publice si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care va include atât execuţia bugetelor aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 511/2004, cat si a celorlalte bugete aprobate potrivit legii (Anexa nr. 2 cu codul 20, formular din situaţiile financiare).

3.5. Anexa nr. 14 "Detalierea cheltuielilor" (formular din situaţiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc, la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol si alineat de cheltuieli.In formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice, coloana "Cheltuieli efective" nu se completează.

Instituţiile publice care în anul 2005 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune anexa nr. 14 "Detalierea cheltuielilor" şi pe articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 57.00 "învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2006.

3.6.    Anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială"(formular din situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care deţin disponibilităţi din mijloace cu destinaţie specială, potrivit legii, cu respectarea precizărilor din subsolul formularului.

3.7.    Anexa nr.8 "Situaţia privind execuţia cheltuielilor angajate la finele trimestrului" se completează potrivit prevederilor pct. 10 din Circulara Ministerului Finanţelor Publice nr. 18.125/2003, pe structura aprobată în anexa nr. 4 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003.

Sumele reprezentând angajamente legale de plătit ce se raportează în coloana 8 se preiau din soldul contului 960 "Angajamente legale".

Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 960 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate, angajamente efectuate în limita bugetului aprobat, se vor efectua următoarele:

- Analiza şi regularizarea sumelor reprezentând drepturi salariale ale personalului şi obligaţiile aferente, pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice care au fost înregistrate în contul 960 "Angajamente legale" cu întreaga sumă din bugetul aprobat, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documente de lichidare înregistrate în contul 230 "Decontări cu salariaţii", 231 "Creditori", 232 "Decontări cu bugetul", 233 "Decontări privind asigurările sociale".

In aplicarea prevederilor Art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare in anul 2005, potrivit cărora ordonatorii principali de credite si instituţiile publice din subordine, care înregistrează economii la „Cheltuieli de personal" vor plaţi in luna decembrie 2005, integral sau sub forma de avansuri, drepturile aferente acestei luni, in limita economiilor inregistrate, prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea 500/2002, cu modificările ulterioare si pot înregistra in luna decembrie cheltuielile cu salariile, cu condiţia încadrării in bugetul aprobat. -   Analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale, astfel încât soldul contului sa reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:

-  angajamente legale individuale neonorate de furnizori şi alţi   creditori până la finele anului;

-  angajamente legale individuale onorate de furnizori şi alţi creditori, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate care nu au fost achitate pana la finele anului, evidenţiate în contabilitate în conturile 234 "Furnizori" şi 231 "Creditori". Facturile privind furnizarea de energie electrica, termica, apa, canal, salubritate, telefon, etc., care reprezintă consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite  in instituţii după data de 31 decembrie 2005   pot fi inregistrate in contabilitate in luna decembrie, cu condiţia incadrarii in bugetul aprobat.

3.8.    Instituţiile publice care au beneficiat de fonduri externe nerambursabile prevăzute in bugetul aprobat pe anul 2005 la capitolul 50.30 „Fonduri externe nerambursabile" derulate in mod direct de instituţie sau prin Oficiul de Plaţi si Contractare Phare, intocmesc Anexa nr. 11 "Execuţia fondurilor externe nerambursabile" (formular din situaţiile financiare) care se va completa cu: prevederi iniţiale, prevederi definitive, plăţi efectuate. Datele raportate vor fi puse de acord cu cele din evidenţa agenţiilor de implementare, respectiv cu cele înscrise în situaţiile operative transmise direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice .

Celelalte fonduri externe nerambursabile care nu sunt cuprinse in bugetul aprobat pe anul 2005 Ia capitolul 50.30 „Fonduri externe nerambursabile" se raportează in anexa nr. 15 „Disponibil din mijloace cu destinaţie speciala" .

3.9.  Instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, precum şi cele care au participaţii la capitalul social al unor societăţi comerciale, în condiţiile legii, întocmesc Anexa nr. 17 "Situaţia activelor fixe" ( formular din situaţiile financiare).

3.10.  Anexa nr. 18 „Situaţia creanţelor şi datoriilor" (formular din situaţiile financiare) se întocmeşte de instituţiile publice pentru creanţele şi datoriile existente în sold la finele anului 2005 distinct, pe surse de provenienţă a creanţelor, respectiv datoriilor (alocaţii bugetare, venituri proprii, fonduri speciale, intrări de credite externe). Instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, raportează situaţia creanţelor şi datoriilor la codurile 21 (pentru creanţe) şi 24 (pentru datorii).

3.11. Anexa nr. 20 "Plăţi restante" (formular din situaţiile financiare) se completează cu sumele reprezentând plăţi restante faţă de furnizori, bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi alţi creditori.

3.12.  Anexa nr. 12a "Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2005" (formular din situaţiile financiare) se întocmeşte anual de unităţile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii şi celelalte surse în completare, cheltuielile şi excedentul bugetului local respectiv. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti centralizează indicatorii respectivi pe ansamblul judeţului şi municipiului Bucureşti şi depun formularul centralizat o dată cu situaţiile financiare anuale.

3.13. Intrările de credite externe prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2005 se raportează in Anexele nr. 3 si 4 "Contul de execuţie privind intrările de credite externe" (formulare din situaţiile financiare) care se completează în conformitate cu instrucţiunile de la pct. 2.11 din Precizările metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice nr. 15.370/2002 privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare privind execuţia bugetară la 31 decembrie 2001.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice care au prevăzute credite bugetare la capitolul 50.14 "Intrări de credite externe" vor asigura concordanţa între datele înscrise în conturile de execuţie raportate prin sistemul situaţiilor financiare cu cele înscrise în situaţiile operative transmise direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice.

3.14.   Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie si Paza, Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat şi unităţile din subordinea acestora care in anul 2005 au intrat în acţiuni de compensare a obligaţiilor faţă de agenţii economici distributori de carburanţi si lubrifianti potrivit legii, întocmesc Anexa nr. 21 "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare" (formular din situaţiile financiare ).

3.15.  Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta în anexa la contul de execuţie bugetară de la 31 decembrie 2005 „Situaţia privind sumele primite şi utilizate ca donaţii/sponsorizări" pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.

3.16.   Creditorii bugetari care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetelor locale raportează veniturile neîncasate la 31 decembrie 2005 pe structura fiecărui buget aprobat (partea de venituri), în Anexa nr. 22 "Situaţia veniturilor neîncasate la 31 decembrie 2005" (formular din situaţiile financiare ).

In vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita, a garanţiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate, etc, creditorii bugetari vor intocmi Anexa 22a „Situaţia sumelor evidenţiate in conturi in afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (formular din situaţiile financiare), care se completează cu soldurile conturilor in afara bilanţului prevăzute in anexa la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr 520/2003, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 25 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare si in Anexa 1 la Precizările metodologice ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la data de 30 septembrie 2005, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1494/2005, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 octombrie 2005 .

3.17.  Pentru fondurile constituite in afara bugetului local potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata prin Legea 108/2004, cu modificările si completările ulterioare, se intocmesc conturi de execuţie pe structura aprobata prin buget, respectiv :

-    Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe si interne (Anexa 30);

-    Contul     de    execuţie     a    bugetului     fondurilor    externe nerambursabile (Anexa 31);

-    Contul de execuţie a veniturilor si cheltuielilor evidenţiate in afara bugetului local (Anexa 32).

3.18.   In conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004 si ale Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005, in vederea întocmirii de către Ministerul Finanţelor Publice a Contului datoriei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale trebuie sa raporteze împrumuturile contractate direct sau garantate de către acestea, in următoarea structura :

1. „Contul general al datoriei publice locale directe" (Anexa nr.24, formular din situaţiile financiare) si anume:

a) „Contul datoriei publice locale interne directe" care cuprinde imprumuturile interne contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile administraţiei publice locale, de la persoane fizice sau juridice rezidente in România (Anexa nr.24a, formular din situaţiile financiare).

b) „Contul datoriei publice locale externe directe" care cuprinde imprumuturile externe contractate direct de unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, de la persoane fizice sau juridice nerezidente in România (Anexa nr.24b, formular din situaţiile financiare).

Macheta „Contului general al datoriei publice locale" este prevăzut in anexa nr. 6 iar modul de completare la pct. 7 de la Cap. 3 „Structura Contului general al datoriei publice".

2. „Situaţia garanţiilor locale pentru împrumuturi interne si externe" (Anexa nr.25, formular din situaţiile financiare) si anume:

a)  „Situaţia garanţiilor locale pentru imprumuturi interne", care cuprinde valoarea garanţiilor emise de unităţile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile interne contractate de agenţii economici si serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale (Anexa nr. 25a, formular din situaţiile financiare);

b)  „Situaţia garanţiilor locale pentru imprumuturi externe", care cuprinde valoarea garanţiilor emise de unităţile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile externe contractate de agenţii economici si serviciile publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale (Anexa nr. 25b, formular din situaţiile financiare).

Macheta „Situaţiilor garanţiilor locale pentru imprumuturi interne si externe" este prezentata in anexa nr. 7 iar modul de completare la pct. 8 de la Cap. 3 „Structura Contului general al datoriei publice".

In conformitate cu prevederile pct. 9 din Cap. 3 „Structura Contului general al datoriei publice", Contul general al datoriei publice locale directe si Situaţia garanţiilor locale pentru imprumuturi interne si externe se intocmesc centralizat pe ansamblul judeţului (Municipiului Bucureşti) sî vor fi însoţite de un raport in care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice directe si al serviciului datoriei publice locale directe.

3.19.   Instituţiile publice care deţin in numele statului acţiuni la societăţi comerciale, societati/companii naţionale precum si in capitalul unor organisme internaţionale, intocmesc Anexa nr. 26 „Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice in numele statului roman , la societăţi comerciale, societati/companii naţionale precum si in capitalul unor organisme internaţionale, la data de 31 decembrie 2005", anexa la prezentele norme .

3.20.    Unităţile administrativ-teritoriale intocmesc Anexa nr.29 „Contul de execuţie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru bugetele locale   la 31 decembrie 2005",     anexa la prezentele norme .

3.21.  Situaţiile financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice mai cuprind:

-  Situaţia soldurilor conturilor de disponibilităţi aflate la trezoreriile statului şi unităţile băncilor comerciale la data de 31 decembrie 2005 (anexa nr. 5);

-  Situaţia privind creditele deschise şi plăţile de casă efectuate prin trezoreriile statului la data de 31 decembrie 2005 (anexa nr. 6);

- Situaţia privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2005 (anexa nr. 7);

-   Situaţia numărului de instituţii de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a numărului de copii asistaţi la 31 decembrie 2005 (anexa nr. 7a);

-  Situaţia numărului de instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi a numărului de asistaţi la 31 decembrie 2005 (anexa nr. 7b);

-   Situaţia realizării investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe la 31 decembrie 2005 (anexa nr. 12c) care se întocmeşte de unităţile administrativ-teritoriale care realizează investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe.

4.Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare

4.1.  Situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe ce se întocmesc de instituţiile publice se semnează de conducătorul instituţiei şi de conducătorul compartimentului fmanciar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.

4.2. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului la care au deschise conturile de finanţare sau de disponibilităţi, după caz, bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară pe anul 2005, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, care trebuie să coincidă cu cele din conturile corespunzătoare deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. Instituţiile publice au obligaţia să prezinte situaţiile financiare ordonatorului de credite superior, la termenele stabilite de acesta, numai după obţinerea vizei de la unitatea de trezorerie a statului pentru confirmarea exactităţii plăţilor de casă şi a disponibilităţilor din conturi.

Situaţiile financiare care nu corespund cu datele din evidenţa trezoreriilor statului se vor restitui instituţiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzătoare.

Este interzis instituţiilor publice să centralizeze bilanţurile şi conturile de execuţie ale instituţiilor din subordine fără viza unităţilor de trezorerie a statului.

4.3. Situaţiile financiare anuale vor fi insotite de raportul de analiză pe bază de bilanţ in care se prezintă în mod deosebit situaţia creanţelor pe categorii şi surse de finanţare şi cauzele care le-au determinat, precum şi măsurile stabilite pentru lichidarea acestora.

Se vor menţiona şi cauzele care au determinat efectuarea de plăţi în avans pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, potrivit legii, care nu s-au materializat în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate şi care nu au fost restituite instituţiilor publice până la finele anului, pentru reconstituirea plăţilor de casă.

O atenţie deosebită se va acorda şi obligaţiilor rămase neachitate la finele anului, în special a plăţilor restante către agenţii economici sau instituţii de credit, cu efecte negative asupra blocajului economico-financiar, cu explicarea principalelor cauze care au dus la existenţa plăţilor restante la sfârşitul anului.

In cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.

Instituţiile publice care în anul 2005 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează natura şi valoarea pagubelor respective. In raportul de analiză pe bază de bilanţ se menţionează şi valoarea activelor fixe scoase din funcţiune înainte de expirarea duratei normale de utilizare, precum şi a bunurilor materiale declasate sau clasate, după caz. Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza structura stocurilor inventariate şi de a determina materialele aflate în stoc fără mişcare, cu mişcare lentă sau de prisos, cauzele menţinerii acestora, precum şi identificarea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor în astfel de bunuri.

In situaţia în care la raportarea intrărilor de credite externe există diferenţe semnificative între datele operative şi cele finale, în raport se vor explica motivele acestor diferenţe.

4.4. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, "Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia", in consens cu buna practica in domeniu, situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2005 să fie însoţite de un raport care sa prezinte, in sinteza, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilităţii sistemului contabil, recomandările formulate si stadiul implementării acestora.

4.5.  In conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice subordonate au obligaţia înscrierii în cartuşul de pe prima pagină a formularului "Situaţii financiare" a codului de activitate CAEN din Clasificarea activităţilor din economia naţională - ediţie revizuită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002.

4.6.  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de contabilitate publică, respectiv de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiei financiare centralizate Ia Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005 fără prezentarea pe suport magnetic.

4.7.  Prezentele precizări se aplică în mod corespunzător şi de către primăriile comunale.

4.8.   Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele norme metodologice.

Situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2005, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetului local pe anul 2005, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii publice si a sistemului de decontări in sectorul public - cel mai târziu până la data de  1 martie 2006.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome depun o copie de pe situaţiile financiare centralizate şi la Direcţia generală programare bugetară si coordonarea politicilor publice sectoriale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura si conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.

4.9.  Prevederile precizărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice privind închiderea conturilor, întocmirea şi centralizarea situaţiilor financiare anterioare exerciţiului curent rămân valabile în măsura în care nu au fost modificate prin prezentele norme metodologice.

4.10.   Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi a instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 bis din 29 decembrie 2005, vor fi aplicate de către toate instituţiile publice indiferent de subordonare si de sursa de finanţare începând cu 1 ianuarie 2006.

Reglementările de mai sus pot fi găsite si pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice :www.mfinante.ro/Legislatie/ Reglementari contabile.

 

Ministerul (organul central)

Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, in numele statului roman la societăţi comerciale,

societăţi / companii naţionale si organisme internaţionale,

la data de 31 decembrie 2005

-lei-

Nr. crt.

Denumirea societăţii comerciale, societăţii / companiei naţionale sau organismului internaţional

Cod fiscal

Cod CAEN

Capitalul social

Nr. acţiuni

Acţiuni deţinute de statul roman

Baza legala

pentru

inregistrarea

acţiunilor

Valoarea acţiunilor

Nr. acţiuni

Ponderea in capitalul social

A

B

C

D

01

02

03

04

05

06

 

1 Acţiuni deţinute la societăţile comerciale, societati/companii naţionale din România (contul 03 "Active financiare")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Acţiuni deţinute la organisme internaţionale (contul 07 "Titluri de participare ta capitalul unor organisme internaţionale")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei,     Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,

Unitatea administrativ-teritoriala

Contul de execuţie a sumelor defalcate

din taxa pe valoarea adăugata pentru bugetele locale

la 31 decembrie 2005

-lei-

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod

clasificatie bugetara

Prevederi

bugetare

aprobate iniţial

Prevederi bugetare definitive

Incasări realizate

Plaţi efectuate

Sume

restituite

A

B

C

D

 

 

1

2

3=1-2

1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru: (cod 01 = cod 02 la 05)

01

33.02.01

 

 

 

 

 

- instituţii de invatamant preuniversitar de stat

02

33.02.01.01

 

 

 

 

 

- crese

03

33.02.01.02

 

 

 

 

 

- centre judeţene si locale de consultanta agricola

04

33.02.01.03

 

 

 

 

 

- susţinerea sistemului de protecţie a copilului

05

33.02.01.04

 

 

 

 

 

2

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru subvenţionarea energiei termice livrata populaţiei

06

33.02.02

 

 

 

 

 

3

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producţie si distribuţie a energiei termice

07

33.02.03

 

 

 

 

 

4

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumurile judeţene si comunale

08

33.02.04

 

 

 

 

 

5

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru: (cod 09 = cod 10 la 12)

09

33.02.05

 

 

 

 

 

- susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

10

33.02.05.01

 

 

 

 

 

- cultura si culte

11

33.02.05.02

 

 

 

 

 

- echilibrarea bugetelor locale

12

33.02.05.03

 

 

 

 

 

6

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

13

33.02.06

 

 

 

 

 

7

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea serviciilor comunitare si evidenta a persoanelor

14

33.02.07

 

 

 

 

 

TOTAL (cod 15 = cod 01+06+07+08+09+13+14)

15

 

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei,     Conducătorul compartimentului

financiar-contabil,