Împărţire bunuri comune

Dosar Nr. 95 (23.06.2009)

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr.3578/260/2008 din 10.10.2008 pe rolul Judecatoriei Moinesti, reclamantul A. M, cu domiciliul ales în Moinesti, judetul Bacau, a chemat în judecata pe pârâta A T, cu domiciliul în Moinesti, str.G-ral N.Sova, bl. 16 Parc, ap.6, judetul Bacau, solicitând împartirea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei, cu cheltuieli de judecata.

Actiunea a fost timbrata cu 19 lei taxa timbru prin chitanta

nr.4276287/05.06.2008 si 2 lei timbru judiciar, iar în motivare se arata ca partile au fost soti, au divortat si în timpul casatoriei au dobândit în comun un apartament, o anexa si mai multe bunuri de uz gospodaresc din care, o parte, au fost luate din locuinta comuna de catre pârâta. Se mai arata în actiune ca partile au în comun si datorii reprezentând taxe, impozite si c/valoare utilitati, acumulate în perioada 2004-2007. ^

în cauza a formulat întâmpinare reconventionala pârâta, prin care solicita sub aspect reconventional, a nu fi retinute la masa bunurilor comune, îmbunatatirile efectuate numai de ea la apartament, dupa divort.

în cauza s-au depus acte, s-au audiat martori si s-au efectuat expertize tehnice constructii si bunuri mobile, probatorii din analiza carora, instanta a retinut urmatoarele:

Partile au fost casatorite în perioada 25.02.1991 - 06.05.2004, când s-a pronuntat hotarârea de divort nr.1034 /2004.

în timpul casatoriei, partile au cumparat, prin contractul de vânzare cumparare nr.2175 /18.12.1991 un apartament cu doua camere situat în Moinesti, si au dobândit o anexa situata în acelasi imobil cu locuinta. Tot în timpul casatoriei, partile au dobândit si urmatoarele bunuri de uz gospodaresc: un aragaz cu patru ochiuri, o mobila de tineret, o statie de amplificare cu boxe, un televizor color si un boiler electric.

Prin întâmpinare, pârâta recunoaste dobândirea bunurilor solicitate în actiune, dar sustine ca ultimele trei bunuri Ie-a dus ea la locuinta mamei reclamantului.

Martora A I, audiata în cauza sub prestare de juramânt, precizeaza ca este vecina cu mama reclamantului si confirma ca, dupa divort, pârâta a transportat cu o masina, la domiciliul acesteia, mai multe cutii în care se aflau bunuri, probabil aparatura electronica.

Prin actele depuse (chitante, facturi) si prin declaratiile martorilor, pârâta a dovedit ca, în anul 2005, dupa divortul partilor, a efectuat în apartamentul comun îmbunatatiri si renovari, numai pe cheltuiala sa.

Conform art.30 Codul familiei, bunurile dobândite în timpul casatoriei, de oricare dintre soti sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune.

Referitor la cheltuielile comune, solicitate prin actiune, instanta retine urmatoarele:

Asa cum reiese din probatoriul administrat, pârâtul a plecat în strainatate de peste 10 ani, iar în apartamentul comun a ramas pârâta si fiica partilor. în urma cu un an, deci la începutul anului 2008, a plecat în strainatate si pârâta si a ramas sa locuiasca în apartament numai fiica partilor, în vârsta de 16 ani.

Prin sentinta de divort, reclamantul a fost obligat catre pârâta, la pensie de întretinere pentru minora.

Este adevarat ca prin înscrisurile depuse în cauza, reclamantul a dovedit ca.în timpul casatoriei si dupa divort, a trimis pârâtei, mai multe sume de bani, în valuta. în aceste sume intra pensia pe care reclamantul o platea pentru minora si cota parte reprezentând impozite si taxe pentru imobile.

în ce priveste sumele de bani reprezentând cheltuieli pentru utilitati si taxe pentru apartament cuprinse între data ramânerii definitive a hotarârii de divort si data de 09.10.2005, data de la care au trecut 3 ani pâna la promovarea prezentei, instanta urmeaza sa constate ca s-a împlinit termenul general de trei ani de prescriere a dreptului la actiune si nu s-a dovedit existenta vreunei cauze de suspendare sau întrerupere a acestei prescriptii.

Pentru sumele de bani solicitate drept cheltuieli comune pentru apartament în timpul casatoriei ca si pentru sumele, reprezentând cheltuieli de utilitati pentru apartament dupa data de 09.10 2005, instanta retine ca prin probatoriile administrate nu s-a dovedit efectuarea acestor plati.

în dosar s-au depus si câteva chitante si facturi prin care mama reclamantului a platit în anii 2007-2008 c/valoarea unor facturi pentru gaze, energie electrica si telefon, facturate pentru apartamentul bun comun. întrucât nu s-a dovedit ca aceasta a fost împuternicita sa faca aceste plati, instanta apreciaza ca are drept la actiune în pretentii platitoarea si nu se justifica cererea privind datoriile comune, din actiune.

Prin încheierea de sedinta din 17.03 2009 s-a constatat masa bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei precum si cota care revine fiecarei parti din aceasta masa si s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice constructii si a unei expertize tehnice bunuri mobile care sa identifice bunurile, sa le evalueze la preturile actuale,sa calculeze valoarea masei bunurilor comune, a cotei de Y2 sa formeze loturi si propuneri de lotizare, având în vedere posesia bunurilor si interesele partilor cu evitarea sultelor prea mari.

împotriva celor doua rapoarte de expertiza, partile nu au formulat obiectiuni si au solicitat atribuirea apartamentului în lotul pârâtei.

în raport de toate aceste considerente, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea formulata de reclamant.

Va admite exceptia prescrierii dreptului la actiune în pretentii pentru perioada cuprinsa între data ramânerii definitive a hotarârii de divort si data de 09.10.2009, când partile nu aveau calitatea de soti si pe cale de consecinta va respinge ca fiind prescrisa actiunea în pretentiile solicitate pentru aceasta perioada.

Va respinge, ca nefondata actiunea formulata de acelasi reclamant pentru obligarea pârâtei la Y2 din c/valoarea utilitatilor pentru apartamentul bun comun pentru alte perioade decât cea susmentionata. Va admite cererea reconventionala si în consecinta nu va retine în masa bunurilor comune îmbunatatirile aduse apartamentului, numai de catre pârâta, dupa data despartirii în fapt a partilor.

Va constata valoarea masei bunurilor comune si valoarea cotei de Y2.

în baza art.38 codul familiei va dispune împartirea masei bunurilor comune si va atribui loturile conform expertizei finale, varianta nr.2, completata conform vointei partilor.

Va compensa cheltuielile de judecata reprezentând taxe timbru si onorarii aparatori.

în baza art.274 Cod procedura civila, va obliga pârâta catre reclamant la cheltuieli de judecata reprezentând Y2 din onorariile de experti.