Încălcarea disp. art. 289 Cod procedură penală, care reglementează desfăşurarea procesului penal. Nulitate absolută.

Dosar Nr. 267 (23.06.2008)

Se poate vorbi de o participare efectiva a procurorului la judecata numai daca acesta, la dezbaterea cauzei în fond, pune concluzii în sedinta publica. Rezumarea acestuia la a spune ca va depune concluzii scrise încalca principiul contradictorialitatii, consacrat de art. 289 Cod procedura penala, iar hotarârea este supusa nulitatii absolute.

Prin sentinta penala nr.343 din 22.11.2007, pronuntata de Judecatoria Gura Humorului a fost condamnat inculpatul T. M., pentru savârsirea infractiunii prev. de art.37 din legea 90/96 la pedeapsa de 500 lei amenda.

Prin aceeasi sentinta inculpatul a fost condamnat pentru infractiunea prev. de art. 178 alineatul 1 si 2 a CP cu aplicarea art. 33 lit. b cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare.

Conform art. 33 lit. b , 34 lit. d Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

S-a facut aplicarea art. 71 rap. la art. 64 lit. a-c Cod penal, iar conform art.71 alin.5 cod penal, s-a suspendat executarea acestei pedepse accesorii.

În temeiul art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare prev.de art.82 Cod penal si s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 C. p.

A fost obligat inculpatul TM în solidar cu partea responsabila civilmente SC „P.” SA Bucuresti si Societatea de Asigurare Reasigurare ARDAF SA, sa plateasca partilor civile Z. M., A C. I. si A. C. sumele de 20.000 lei, cu titlu de despagubiri civile, 50.000 lei, cu titlu de daune morale si singur suma de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar statului suma de 1.800 lei cu acelasi titlu.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

La data de 18.05.2006, inculpatul care era sofer de mai multi ani la SC”P.”SA Bucuresti se afla la punctul de lucru al SC”P.” din com. Ciprian Porumbescu, de unde trebuiau transportati la locul de cazare din com. Marginea, un numar de 20 de muncitori. Când autovehiculul a ajuns în apropierea km 38 + 600 m, pe o portiune ce prezenta o curba usoara la dreapta, conducatorul auto a observat cu întârziere semnul de curba periculoasa la stânga, nu a redus suficient viteza de deplasare, astfel încât autovehiculul a intrat în derapaj si la iesirea din curba a parasit cu rotile din dreapta partea carosabila, intrând pe acostament, moment în care a intrat în coliziune cu parapetul metalic de pe margine, rostogolindu-se într-o râpa. Datorita fortei centrifuge, pasagerii din furgon au fost proiectati spre peretii caroseriei, iar M. N. si A. V., care ocupau locurile din dreapta, au fost aruncati pe geamurile laterale si prinsi în cadere de partea laterala a furgonului, fiind striviti.

Potrivit art.48 al.1 din OUG 195/2002 republicata, conducatorul de vehicul, trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze în functie de conditiile de drum, astfel încât sa poata efectua orice manevra în conditii de siguranta.

Având în vedere cele expuse mai sus, prima instanta a constatat ca inculpatul T. M. se face vinovat de savârsirea infractiunii prev. de art.37 din Lg.90/96 a Protectiei Muncii care stipuleaza nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu privire la Protectia Muncii, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producerea unui accident de munca sau de îmbolnavire profesionala si a infractiunii de ucidere din culpa.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel, în termen legal, Parchetul de pe lânga Judecatoria Gura Humorului, inculpatul T. M., asiguratorul ARDAF SA BUCOVINA Suceava, partile civile Z. M., A. C. I. si A. C., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Inculpatul, prin aparator, a invocat nulitatea absoluta a hotarârii pronuntate, încalcându-se principiile oralitatii, nemijlocirii si contradictorialitatii cu ocazia dezbaterii în fond a cauzei, ocazie cu care procurorul nu a sustinut oral actul de acuzare, multumindu-se sa aduca la cunostinta instantei ca va depune concluzii scrise, încalcându-se prevederile art.289 cod procedura penala.

Prin decizia penala nr. 106 din data de 07.04.2008 pronuntata de Tribunalul Suceava s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Gura Humorului, inculpat, asigurator, si partile civile Z. M., A. C. I. si A. C., s-a desfiintat în totalitate sentinta penala si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca s-au încalcat prev. art. 289 Cod procedura penala, care reglementeaza desfasurarea procesului penal, respectiv oralitatea, nemijlocirea si contradictorialitatea, principii în virtutea carora judecata cauzei se face în fata instantei constituita potrivit legii si se desfasoara în sedinta, oral, nemijlocit si în contradictoriu. Ori, în conditiile în care procurorul de sedinta nu a formulat concluzii orale pe fondul cauzei în sedinta publica în care au avut loc dezbaterile, rezumându-se a arata ca va depune note de concluzii scrise, partile din proces au fost lipsite de posibilitatea de a formula la rândul lor concluziile si apararile necesare, încalcându-li-se în acest sens drepturile procesuale, motiv pentru care a procedat în consecinta.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs partile civile Z. M., A. C. I. si A. C., solicitând casarea deciziei si admiterea apelului asa cum a fost formulat.

Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate si care se circumscriu cazului de casare prev. de art. 3859 alin. 1 pct. 10 Cod procedura penala, precum si în conformitate cu art. 3859 alin. 3 Cod procedura penala, curtea constata ca acestea sunt neîntemeiate pentru urmatoarele considerente:

Cu ocazia dezbaterii în fond, reprezentantul Ministerului Public a aratat ca va depune note de concluzii scrise.

Potrivit art. 289 Cod procedura penala, „judecata cauzei se face în fata instantei constituita potrivit legii si se desfasoara în sedinta, oral, nemijlocit si în contradictoriu”.

Or, în conditiile în care procurorul de sedinta, cu ocazia dezbaterilor, nu a pus concluzii pe fondul cauzei, s-au încalcat principiile consacrate de articolul mai sus mentionat, partile fiind lipsite de posibilitatea formularii unor concluzii si aparari eficiente. Nu se poate vorbi asadar de o participare efectiva a procurorului la judecata, absenta ce se sanctioneaza conform art. 197 al. 2 Cod procedura penala cu nulitatea absoluta, împrejurare ce poate fi invocata de catre oricine si în orice stadiu procesual.

Asa fiind, constatând ca decizia atacata este legala si temeinica, curtea, în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. b Cod procedura penala, va respinge recursurile declarate de partile civile, ca nefondate.