Încetarea de drept a mandatului de consilier prin pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale, pe a cărei listă a fost ales. Constatarea încetării mandatului de consilier de către instanţa de judecată.

Dosar Nr. 2257 (24.04.2007)

ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER,

PRIN PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL PARTIDULUI POLITIC SAU AL ORGANIZATIEI MINORITATILOR NATIONALE, PE A CAREI LISTA A FOST ALES. CONSTATAREA ÎNCETARII MANDATULUI DE CONSILIER DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA. INADMISIBILITATE.

Potrivit art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004 „încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre Consiliul Local, respectiv Consiliul Judetean prin hotarâre, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier”.

Or, în cauza reclamanta a solicitat instantei de judecata sa constate încetarea de drept a mandatului de consilier ca urmare a pierderii calitatii de membru de partid pe a carei lista a fost ales.

SENTINTA CIVILA NR. 2257 din 24 aprilie 2007 pronuntata de TRIBUNALUL MEHEDINTI – SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, FISCAL SI COMERCIALA, în dosarul nr. 293/101/2006, ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre CURTEA DE APEL CRAIOVA – SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la Tribunalul Mehedinti la data de 8 decembrie 2006, reclamanta, Organizatia de Partid – FILIALA JUDETEANA MEHEDINTI a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Local al Comunei, sa se constate încetarea mandatului de consilier local al numitului V.V. – ales în functia de consilier local al comunei, pe listele reclamantei, la alegerile locale ce au avut loc în 6 iunie 2004, în baza dispozitiilor art.9 alin.2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca, numitul V.V., desi a fost ales consilier local al comunei pe listele reclamantei, potrivit declaratiei de apartenenta politica a acestuia, si-a pierdut calitate de membru al partidului pe lista caruia a candidat si a fost ales, fiind astfel îndeplinite conditiile cerute de art.9 lin.2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006.

Mai sustine reclamantul ca, potrivit dispozitiilor art.12 alin.1 si 2 din Legea nr.393/2004, în toate cazurile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Local adopta în prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarâre prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului în cauza.

În acest context precizeaza ca, prin adresa nr.71 din 18.10.2006, s-a solicitat pârâtului -Consiliul Local al Comunei sa constate încetarea acestui mandat de consilier si s-a adus la cunostinta Prefectului faptul ca domnul V.V., consilier local al Comunei , are încetat de drept mandatul potrivit dispozitiilor art.9 lin.2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006, si urmare acestui fapt trebuie sa ia act de aceasta situatie si sa adopte o hotarâre prin care sa constate încetarea mandatului de consilier local.

Mai sustine reclamantul ca, atât Primarul si Secretarul Comunei, cât si pârâtul Consiliul Local , judetul Mehedinti, refuza sa faca propunerea si respectiv sa adopte hotarârea.

În dovedirea cererii, reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, pe care le-a depus în copie la dosarul cauzei.

În drept, reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.12 alin.1 si 2 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006.

În aparare, pârâtul Consiliul Local, nu a formulat întâmpinare.

Tribunalul Mehedinti – Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si Comerciala, examinând din oficiu exceptia de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecata, în raport de dispozitiile Legii nr.393/28.09.2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata, prin Legea nr.249/2006, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare în judecata reclamanta Organizatia de Partid– Filiala Judeteana Mehedinti a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local sa se constate încetarea mandatului de consilier local al numitului V.V., ales în aceasta functie pe listele reclamantei, la alegerile locale ce au avut loc în iunie 2004, în baza dispozitiilor art.9 alin.2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006.

Prin Legea nr.249/2006 publicata în Monitorul Oficial Partea I nr.554 din 27.06.2006 s-a modificat si completat Legea nr.393/ 28.09.2004 privind Statutul alesilor locali, în sensul ca, s-a introdus o noua cauza de încetare de drept a mandatului de consilier, prin pierderea calitatii de membru al partidului politic sau la organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales.

Potrivit art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004 „încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre Consiliul Local, respectiv Consiliul Judetean prin hotarâre, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier”.

Fata de acest text de lege, instanta de judecata ar depasi atributiile puterii judecatoresti si ar comite o grava imixtiune în competenta Consiliului Local al Comunei , daca ar analiza ea însasi incidenta art.9 alin.2 lit.h1 din Legea nr.393/2004, modificata si completata prin Legea nr.249/2006.

În cazul în care pârâtul Consiliul Local al Comunei , refuza sa adopte o hotarâre în urma propunerii de încetare a mandatului de consilier local al numitului V.V., propunere facuta de reclamanta printr-un consilier local, acesta, în baza dispozitiilor art.1 alin.2 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ coroborat cu art.51 si 52 din Constitutia României, daca apreciaza ca refuzul pârâtului de a emite actul administrativ de autoritate – hotarâre de încetare a mandatului de drept a alesului local, este nejustificat si abuziv, se poate adresa instantei de contencios administrativ cu cerere prin care sa solicite obligarea pârâtului sa adopte o hotarâre.

Pentru considerentele expuse mai sus Tribunalul Mehedinti – Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si Comerciala, a admis exceptia de inadmisibilitate a cererii reclamantei si pe cale de consecinta, a respins ca inadmisibila actiunea.

Recursul declarat de catre reclamanta, împotriva sentintei pronuntate de Sectia de Contencios Administrativ, Fiscal si Comerciala a fost respins ca nefondat de catre Curtea de Apel Craiova, motivându-se ca prima instanta a interpretat si aplicat corect normele de drept incidente în cauza, respectiv art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004.