Dosar Nr. 1 (01.01.2005)

Dosar Nr. 1301/2005 Esalonare plata amenda penala

R O M Â N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES, JUDETUL ARGES

SENTINTA PENALA Nr. 509

Sedinta publica din 16 septembrie 2005

Presedinte: Marian Bratu

Grefier : Elena Dinescu

Ministerul Public reprezentat prin:

Procuror : Corina Magraon

Pe rol, solutionarea cererii înregistrata sub nr. 1301 din 30 iunie 2005,

formulata de condamnatul Ghita Ion, domiciliat în comuna Malureni, judetul

Arges, pentru esalonarea platii amenzii penale în suma de 5 milioane lei aplicata

prin sentinta penala nr. 187 din 21 martie 2005 a acestei instante.

La apelul nominal facut însedinta publica a raspuns condamnatul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Condamnatul depune la dosar adeverinta privind rolul agricol, aratând ca

nu este încadrat în munca. Are un cal si o caruta cu care îsi câstiga existenta.

Întrebat de instanta, precizeaza ca poate plati lunar câte 250.000 lei din

amenda aplicata.

Reprezentantul parchetului nu are cereri de formulat, solicitând acordarea

cuvântului pe fond.

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra

fondului.

Reprezentantul parchetului, în baza art. 425 alin.2 C.p.p., pune concluzii

de admitere a cererii si sa se dispuna esalonarea platii amenzii penale de

5.000.000 lei aplicata prin sentinta penala nr. 187 din 21 martie 2005 a

Judecatoriei Curtea de Arges, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 652/R/20

iunie 2005 a Tribunalului Arges în 20 de rate lunare a câte 250.000 lei fiecare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat ramân

în sarcina statului.

Condamnatul este de acord sa plateasca lunar câte 250.000 lei din amenda

aplicata.

J U D E C A T O R I A

Deliberând, constata :

Prin cererea înregistrata sub nr. 1301/30 iunie 2005, condamnatul Ghita

Ion a solicitat esalonarea platii amenzii penale în suma de 5.000.000 lei ROL

aplicata prin sentinta penala nr. 187/21 martie 2005 a acestei instante pronuntata

în dosarul nr. 2324/2004.

În motivarea cererii se arata ca persoana condamnata nu este încadrata în

munca, are o familie formata din 8 membri si este singurul care realizeaza

venituri sporadice, lucrând ca zilier la muncile agricole.

Mai arata ca nu detine în proprietate terenuri agricole care i-ar putea

aduce un venit.

S-au depus la dosar extras din sentinta penala de condamnare (f.9),

certificatele de nastere ale celor sase copii pe care condamnatul îi are în

întretinere (f.5-10) si o adeverinta de la Primaria comunei Malureni privind rolul

sau agricol (f.13).

Examinând actele dosarului, instanta în fapt retine :

Prin sentinta penala nr. 187/21 martie 2005 a Judecatoriei Curtea de

Arges, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 652/R/2o iunie 2005 a

Tribunalului Arges, Ghita Ion a fost condamnat la 5.000.000 lei ROL amenda

penala pentru savârsirea infractiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 1 C.p.

Condamnatul nu a achitat pâna în prezent nimic din amenda aplicata,

deoarece are sase copii minori în întretinere, nu este încadrat în munca,

desfasurând doar unele activitati de sezon în domeniul agriculturii la diversi

cetateni din localitatea de domiciliu.

De asemenea, nu detine în proprietate decât o suprafata de 0,05 ha. teren

curti si cladiri, neavând posibilitatea sa obtina alte venituri din exploatarea

respectivei suprafete de teren.

Cum fiecarei persoane trebuie sa i se garanteze un nivel de trai cel putin la

limita inferioara de existenta, se apreciaza ca numitul Ghita Ion este în

imposibilitate de a plati integral amenda penala la care a fost condamnat,

urmând ca, în baza art. 425 alin. 2 C.p.p., sa se admita prezenta cerere si sa se

dispuna esalonarea platii amenzii de 5.000.000 lei în 20 de rate lunare a câte

250.000 lei ROL (25 lei RON).

Vazând si dispozitiile art. 189 - 193 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate

de stat vor ramâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIV E

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de condamnatul GHITA ION, domiciliat în

comuna Malureni, sat Pauleasca, judetul Arges.

În baza art. 425 alin. 2 C.p.p., dispune esalonarea platii amenzii penale de

5.000.000 lei ROL aplicata prin sentinta penala nr. 187/21 martie 2005 a

Judecatoriei Curtea de Arges, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 652/R/20

iunie 2005 a Tribunalului Arges în 20 de rate lunare a câte 250.000 lei ROL

(25 lei RON) fiecare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat ramân

în sarcina acestuia.

Cu apel în 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16 septembrie 2005.

PRESEDINTE, GREFIER,

M.B

MB/AD/ex.4.

19.09.2005.

**************************************************

**************************************************

**************************************************

DOSAR NR. 1064/2005 contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES JUDETUL ARGES

Sentinta civila nr. 712

Sedinta publica din 01 septembrie 2005

Instanta compusa din :

Presedinte : Viorel Terzea

Grefier : Ana Sianu

Pe rol fiind în pronuntare actiunea civila înregistrata sub nr. 1064 din

27.05.2005, formulata de contestatorul VASILESCU VASILE, domiciliat în

Curtea de Arges, strada Despina Doamna, Bl. E.17, sc.B,ap.20, judetul Arges în

contradictoriu cu intimatul IORDACHE VASILE, domiciliat în Curtea de

Arges, strada Negru Voda nr. 83, judetul Arges si în contradictoriu pentru

opozabilitatea hotarârii cu intervenienta în interes propriu - DIRECTIA

GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES, cu sediul în Pitesti Judetul

Arges, actiune ce are ca obiect contestatie la executare împotriva refuzului

executorului judecatoresc.

Fondul cauzei a fost dezbatut prin încheierea de sedinta din data de 25

august 2005, ocazie cu care sustinerile partilor au fost consemnate prin acea

încheiere si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

J U D E C A T O R I A,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 27.05.2005 sub nr.

1064, contestatorul Vasilescu Vasile a chemat în judecata pe intimatul Iordache

Vasile – executor judecatoresc , solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va

pronunta sa dispuna ca din suma de 131.852.302 lei, de care dispune intimatul

ca urmare a executarii silite a S.C. ZENIT S.A, sa se acorde contestatorului

suma de 31.497.900 lei, reprezentând creante salariale.

În motivarea cererii s-a aratat ca în baza titlului de creanta al S.C.

ALDANI BENZ S.R.L, intimatul a declansat procedura executarii silite asupra

debitoarei S.C. ZENIT S.A, scotând la licitatie publica suprafata de 7.670 m.p.,

teren situat în Curtea de Arges, strada 1 Mai , nr. 7. Conform procesului verbal

din data de 16.09.2004, a ramas de distribuit suma de 131.852.302 lei.

S-a mai sustinut de catre contestator ca împotriva debitoarei mai sus

mentionate are o creanta salariala în cuantum de 131.852.302 lei, constata prin

sentinta civila nr. 384/CM/23.11.2004 a Tribunalului Arges.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 563 alin. 1 lit. b C.pr.civ., si art.

156 lit. b C.pr.fiscala.

În dovedire au fost depuse fotocopii de pe înscrisuri.

La data de 22.06.2005, a fost depusa de catre intimat o întâmpinare prin

care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

În motivarea întâmpinarii intimatul a aratat ca nu a distribuit suma

respectiva în favoarea contestatorului, întrucât Administratia Finantelor Publice

Curtea de Arges, avea o creanta privilegiata asupra bunului imobil vândut la

licitatie publica.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-119 C.pr.civ.

La data de 30.05.2005, s-a depus de catre contestatorul Vasile Vasile o

cerere de introducere în cauza a Directiei Generale a Finantelor Publice.

În dovirea acesteia au fost depuse fotocopii.

Instanta prin încheierea din data de 4.08.2005 a calificat aceasta cerere ca

fiind o cerere de chemare în judecata a altei persoanei prevazute de art. 57

C.pr.civ

La data 24.06.2005, s-a depus de catre intervenienta în interes propriu

Directia Generala a Finantelor Publice Arges, o întâmpinare prin care a invocat

exceptia lipsei calitatii procesuale pasive sustinând ca are calitatea de creditor în

prezenta cauza.

Instanta prin încheierea de sedinta din 4.08.2005 a luat act de faptul ca

intervenienta în interes propriu nu a mai insista în sustinerea expcetiei.

În cursul judecatii a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Potrivit art. 399 alin. 1 teza a.II.a, se poate formula contestatie la

executare împotriva refuzului executorului judecatoresc de a îndeplini un act de

executare.

Potrivit art. 570 alin. 2 C.pr.civ., cel nemultumit de modul stabilit pentru

eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului

sa consemneze obiectile sale în procesul verbal care poate fi contesta în termen

de 3 zile.

Prin cererea de chemare în judecata contestatorul a formulat contestatie la

executare împotriva refuzului executorului judecatores de

a-i distribui din suma de 131.852.302 lei ,pe care o are la dispozitie, suma de

31.497.900 lei, reprezentând creante salariale ale contestatorului.

Întrucât astfel cum rezulta din procesul verbal de distributie a pretului din

data de 16.09.2004, nu s-a dispus cu privire la distribuirea sumei de 131.852.302

lei aflate la dispozitia executorului judecatoresc, aceasta distribuire fiind

suspendata, instanta califica contestatia facuta de catre contestatorul Vasilescu

Vasile ca fiind o contestatie împotriva refuzului executorului judecatoresc

prevazuta de art. 399 alin .1 C.pr.civ.si nu o contestatie împotriva procesului

verbal de distribuire prevazuta de art. 570 alin. 2 C.pr.civ.

Potrivit dispozitiile art. 564 C.pr.civ., creditorii care au asupra bunului

vândut un drept de gaj - ipoteca, sau alte drepturi de preferinta conservate în

conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumelor rezultate din vânzare

bunului, creantelor lor vor fi platite înaintea creantelor prevazute la art. 563

alin.1 lit.b. (respectiv înaintea creantelor salariale). Din acest text legal rezulta

ca creditorii ipotecari, care si-au înscris ipoteca în cartea funciara fiind astfel

opozabila fata de treti, se bucura de un drept de preferinta fata de creditorii

privilegiati sau chirografari ale caror titluri constatatoare ale creantei au o data

certa ulterioara datei certe a contractului de ipoteca.

Aceasta concluzie rezulta si din dispozitiile art. 49 din Legea nr.7/1996.

Analizând prezenta cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Creditoarea S.C. ALDANI BENZ SRL, a pornit executarea silita

împotriva intimatei SC ZENIT SA – Curtea de Arges, în vederea recuperarii

unei creante în cunatum de 1.107.966.383 lei plus cheltuieli aferente.

Începerea executarii silite a fost încuviintata de Judecatoria Curtea de

Arges prin încheierile din 15 martie 2004, pronuntate în dosarele nr. 834/2004,

833/2004 si 835/2004.

Ca urmare a finalizarii urmaririi silite imobiliare asupra terenului în

suprafata de 7.670 m.p., teren situat în Curtea de Arges, str. 1 Mai, nr.7, acest

imobil a fost adjudecat în favoarea creditoarei pentru suma de 2.244.279.415 lei.

Din suma adjudecata s-a plaptit creditoarea S.C. ALDANI BENZ SRL,

suma de 1.754.096.785 lei si 358.330.328 lei TVA.

Conform procesului-verbal din 16.09.2004, încheiat de executorul

judecatoresc Iordache Vasile au ramas de distribuit suma de 131.852.302 lei.

Astfel, cum rezulta din adresa nr. 129/18.08.2005 a Oficiul de Cadarstru si

Publicitate Imobiliara asupra imobilului construit din str. 1 Mai, nr.7 Curtea de

Arges, în data de 23.03.2004, au fost notate în cartea funciara procesle verbale

de sechestru nr. 6271, 6270 si 6269 în favoarea intervenientei în interes propriu

Directia Generala a Finatelor Publice Curtea de Arges.

Prin sentinta civila nr. 384/CM/23.11.2004 a Tribunalului Arges s-a admis

actiunea formulata de reclamantul Vasilescu Vasile si a fost obligata pârâta S.C.

ZENIT SA sa plateasca reclamantului suma de 31.497.900 lei, cu alte cuvinte s-

a recunoscut în favoarea contestatorului din prezenta cauza o creanta salariala

privilegiata în cunatum de 31.497.900 lei.

Astfel, cum reiese din cele precizate anterior ,la data la care contestatorul

avea o creanta certa, lichida si exigibila asupra debitoarei S.C. ZENIT SA,

asupra imobilului vândut la licitatie publica situat în strada 1 Mai nr. 7, Curtea

de Arges exista deja în favoarea intervenientei în interes propriu înscrisa o

ipoteca de rangul 2, astfel încât intervenienta avea prioritate la distribuirea sumei

ramase la dispozitia executorului judecatoresc.

Pentru considerentele mentionate, instanta în baza art. 564 rap. la art. 563

alin. 1 lit. b C.pr.civ., va respinge contestatia formulata de contestatorul

Vasilescu Vasile , ca neîntemeiata.

Va lua act de faptul ca intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul VASILESCU

VASILE, domiciliat în Curtea de Arges, strada Despina Doamna, Bl. E.17,

sc.B,ap.20, judetul Arges, în contradictoriu cu intimatul IORDACHE VASILE,

domiciliat în Curtea de Arges, strada Negru Voda nr. 83, judetul Arges si în

contradictoriu pentru opozabilitatea hotarârii cu intervenienta în interes propriu -

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ARGES, cu sediul în

Pitesti Judetul Arges, ca neîntemeiata.

Ia act de faptul ca intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 01.09.2005.

PRESEDINTE, GREFIER,

V.T

VT/AD/ex.6

08.09.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

Dosar nr. 1359/2005 divort

R O M A N I A

JUDECATORIA CURTEA DE ARGES, JUDETUL ARGES

SENTINTA CIVILA NR. 738

Sedinta publica din 07 septembrie 2005

Presedinte: Eleonora Tache

Grefier : Doina Ionescu

Pe rol fiind, spre solutionare, actiunea civila având ca obiect divort,

înregistrata la data de 08.07.2005, formulata de reclamanta SERBAN

NICOLETA, domiciliata în municipiul Curtea de Arges, strada Postei, nr.59,

judetul Arges, în contradictoriu cu pârâtul SERBAN CONSTANTIN, domiciliat

în municipiul Curtea de Arges, strada Episcop Nichita, Bl.A.20, et.1, ap.73,

judetul Arges, pentru a se dispune desfacerea casatoriei intervenita între parti

prin consimtamântul sotilor sau din vina pârâtului, cu revenirea reclamantei la

numele purtat anterior casatoriei si anume de “Chirita”, cererea reconventionala

aflata la fila 8 dosar, formulata de pârât prin care solicita desfacerea casatoriei

din vina exclusiva a reclamantei.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamanta asistata

de avocat Nina Cursaru, în baza contractului de asistenta juridica aflat la fila 11

si pârâtul asistat de avocat Sorin Berevoescu, în baza contractului de asistenta

juridica aflat la fila l2 dosar.

Procedura legal îndeplinita.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 366.000

lei, conform filei 5 dosar si timbre judiciare în suma de 6.500 lei.

S-a facut referatul cauzei dupa care:

Avocat Nina Cursaru, pentru reclamanta, precizeaza obiectul actiunii,

divort fara copii.

Reclamanta, personal, arata ca nu se împaca cu pârâtul staruind în

continuarea actiunii de divort. Precizeaza ca din casatoria lor nu au rezultat copii

.

Solicita a se lua act ca întelege sa se desfaca aceasta casatorie din vina

ambilor soti, fara motivare.

Pârâtul, personal, de asemenea arata ca întelege sa se desfaca aceasta

casatorie din vina ambilor soti, fara motivare.

Instanta ia act de precizarea facuta de reclamanta si pârât la acest termen,

constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra fondului.

Avocat Nina Cursaru solicita admiterea actiunii sa se dispuna desfacerea

casatoriei prin acordul ambilor soti, iar reclamanta sa reia numele purtat anterior

si anume acela de “ Chirita “. Fara cheltuieli de judecata.

Avocat Sorin Berevoescu, pentru pârât, de asemenea solicita admiterea

actiunii prin care sa se dispuna desfacerea casatoriei prin acordul partilor,

urmând ca reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei.

J U D E C A T O R I A,

Asupra actiunii de divort de fata, constata:

Prin cererea înregistrata sub nr.1359/8.VII.2005 reclamanta Serban

Nicoleta a chemat în judecata pe pârâtul Serban Constantin, solicitând sa se

dispuna desfacerea casatoriei si revenirea sa la numele purtat anterior, cu

motivarea ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate nemaiputând

continua.

S-au depus acte de stare civila în legatura cu obiectul cauzei, iar la data

de 14.VII.2005 pârâtul a depus o întâmpinare si o cerere reconventionala (fila 8)

prin care a solicitat, la rândul sau, desfacerea casatoriei, apreciind ca

destramarea relatiilor dintre pati face imposibila convietuirea cu reclamanta.

Examinând lucrarile dosarului, instanta în fapt retine:

Partile s-au casatorit la data de 19.VIII.2000, casatoria fiind trecuta la

nr.118 în Registrul de stare civila al Primariei Curtea de Arges.

Din casatorie nu au rezultat copii.

Întrucât ambele parti s-au declarat de acord cu desfacerea acesteia,

instanta, constatând a fi cumulativ întrunite cerintele prevazute de art.38 al.2

din Codul familiei, va admite atât actiunea reclamantei cât si cererea

reconventionala a pârâtului si va dispune desfacerea casatoriei.

Potrivit dispozitiilor art.40 al.3 Cod fam., reclamanta va relua numele de

“Chirita”, purtat anterior.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta SERBAN NICOLETA

domiciliata în Curtea de Arges, str. Postei nr. 59,judetul Arges, împotriva

pârâtului SERBAN CONSTANTIN domiciliat în Curtea de Arges, str.

Ep.Nichita,Bl.A20, sc.E,et.1,ap.73,judetul Arges si cererea reconventionala

formulata de pârât.

Desface casatoria încheiata la data de 19.VIII.2000 si trecuta în Registrul

de stare civila al Primariei Curtea de Arges la nr.118, prin acordul ambilor soti.

Reclamanta va relua numele de “CHIRITA”, purtat anterior.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata azi, 7.IX.2005, în sedinta publica.

PRESEDINTE, GREFIER,

E.T.

Red.E.T./C.V.

15.09.2005

**************************************************

**************************************************

**************************************************

9