Acţiune în anulare– anulare licitaţie publică de atribuire contract de prestări servicii

Dosar Nr. 119/Fca (10.10.2006)

În materie contencios administrativ si fiscal

ACTIUNE ÎN ANULARE– anulare licitatie publica de atribuire contract de prestari servicii.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.294/c+c/2006, reclamanta SC „Serv Paza si Protectie VISPO” SRL cu sediul în Braila, strada Scolilor BL.AC1,sc.2,ap.29 în temeiul art.80,81 din OUG 60/2001, în referire la art.1 din Legea 554/2004 a chemat în judecata pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Braila pentru a se dispune anularea rezolutiei de respingere a contestatiei nr.4036/30.06.2001 emisa de pârâta, sa se admita contestatia, si sa se modifice decizia acesteia de respingere a ofertei pentru atribuirea contractului de prestari servicii, paza si protectie.

Totodata reclamanta a solicitat sa fie obligata pârâta la plata cheltuielilor de judecata. În temeiul art.94 al.1lit.c din OUG nr.60/2001 reclamanta a solicitat sa se dispuna masuri care sa asigure oferirea implementarii oricarei decizii a pârâtei privind atribuirea si executarea contractului de prestari servicii paza si protectie .În motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca prin adresa nr.1584/11.01.2006 a C.J.P. Braila a fost invitata sa participe la selectia de oferte pentru achizitionarea unui contract de prestari servicii de paza si protectie, ale unor obiective mentionate în anexa 1 la aceasta invitatie. La pct.7 din invitatie s-a mentionat ca atribuirea contractului de achizitie se face pe baza criteriului „pretul cel mai scazut”.

Reclamanta a oferit cel mai scazut pret iar SC DIOP SECURITY SRL Braila a oferit acelasi pret. În aceste împrejurari, prin adresa nr.2967/18.01.2006 transmisa prin fax de catre pârâta, s-a comunicat ca departajarea ofertelor se face în conformitate cu art.46 al.5 din HG 461/2001, prin aplicarea unor criterii suplimentare, cu caracter exclusiv tehnic.

C.J.P. Braila a introdus patru criterii suplimentare:

- informatii referitoare la dotarile de natura tehnica;

- informatii referitoare la pregatirea si calificarea personalului, numarul mediu anual;

- experienta similara în cadrul institutiilor publice;

- informatii privind sistemul de asigurare a calitatii.

Reclamanta a sustinut ca s-a conformat acestei cereri si a depus la sediul pârâtei toate informatiile ce se refereau la criteriile suplimentare. Prin adresa nr.3375/23.01.2006 pârâta i-a comunicat ca în urma verificarii documentatiei depuse oferta acesteia a fost declarata necâstigatoare deoarece:

- echipamentul individual de interventie si autoaparare este insuficient raportat la numarul de personal;

- nu exista un departament de monitorizare si interventie rapida;

- mijloace de comunicare sunt insuficiente, fapt ce ar rezulta din comunicarile actelor depuse si a constatarilor proprii facute de autoritatea contractanta;

Reclamanta a formulat contestatie împotriva acestei solutii prin care a aratat ca sub aspectul dotarilor de natura tehnica, este net superioara fata de cel concurent. În acest sens, a indicat cu lista mijloacelor materiale tehnice, de transport, tehnica de calcul si armamentul din dotare. Aceste dotari tehnice sunt în proprietatea societatii si demonstreaza la o simpla lecturare (8 autoturisme, echipamente individuale de interventie si autoaparare, 25 telefoane mobile în reteaua ZAPP, 13 statii radiofrecventa proprii, echipamente) ce are aptitudinea de asigure conditii optime pentru executarea serviciului de protectie si paza la obiectivele pârâtei.

Tot în contestatie reclamanta a precizat ca dispune de personal, atât ca numar si pregatire la un nivel adecvat, ca are o experienta similara în cadrul institutiilor publice superioara celuilalt concurent (s-a depus numarul de societati comerciale si institutii publice care au contracte de acelasi gen în derulare cu reclamanta; 16 societati comerciale si 5 institutii publice), iar pentru asigurarea calitatii are încheiat contractul nr.295/C/13.01.2006 cu CERTIND Bucuresti.

În declaratia privitoare la asigurarea cu personal, s-a expus concis organigrama societatii, principiile si modul de lucru în cadrul acesteia. Reclamanta a mentionat ca SC DIOP SECURITY SRL care este înfiintata în luna octombrie 2004, care nu are dotarea tehnica, calificarea si asigurarea personalului cu echipament adecvat.

Prin rezolutia comunicata prin adresa nr.4036/30.01.2006 pârâta a respins contestatia, deoarece ar fi constatat ca firma concurenta ar avea o dotare tehnica superioara, mijloace de comunicare superioare si un departament de interventie rapida.

Ca urmare, reclamanta a solicitat admiterea actiunii astfel cum a fost formulate, iar pâna la solutionarea acesteia, suspendarea provizorie prin dispunerea de masuri care sa asigure oprirea implementarii oricarei decizii ale autoritatii contractante.

În dovedirea sustinerilor facute, reclamanta a administrat proba cu acte.

Prin întâmpinare pârâta C.J.P. Braila a aratat ca într-adevar la data de 17.01.2006,17.01.2006, în urma invitatiei trimise reclamanta a depus întreaga documentatie în vederea participarii la licitatia publica pentru încheierea contractului de prestari servicii, paza si protectie.

La licitatia ce a avut loc, au fost declarate câstigatoare doua societati si anume SC „S.P.P.VISPO” SRL Braila si SC „DIOP SECURITY” SRL Braila care au oferit acelasi pret, ca fiind criteriul principal de obtinere a contractului.

Întrucât s-au înregistrat (doua) preturi ofertate egale (acestea fiind cele mai mici preturi), s-a luat hotarârea ca pentru departajarea celor doi ofertanti sa se utilizeze procedura prevazuta la art.46, pct.5 din H.G.R. nr.461/2001, prin solicitarea de criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic, motivat de faptul ca utilizând cealalta procedura, adica o alta propunere financiara, calitatea serviciilor oferite ar fi putut scadea concomitent cu scaderea pretului.

Prin adresa nr.2967/18.01.2006, reclamanta a fost invitata sa depuna :

- informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune; informatii referitoare la pregatirea si calificarea personalului, numarul mediu anual; experienta similara în cadrul institutiilor publice, informatii privind sistemul de asigurare a calitatii.

La efectuarea departajarii dintre cele doua societati pârâta a tinut cont de toate criteriile solicitate însa asa cum s-a precizat si în comunicarea facuta catre reclamanta departajarea s-a facut pe baza dotarilor de natura tehnica.

Din analiza tuturor criteriilor suplimentare solicitate prezentate atât de reclamanta cât si de societatea câstigatoare, pârâta a constatat ca S.C.DIOP SECURITY are o dotare tehnica superioara, mijloace de comunicare superioara si un rapida ceea ce a reprezentat un avantaj fata de SC SPP VISPO SRL.

Din studierea celorlalte criterii solicitate pârâta a constatat urmatoarele: ca atât societatea câstigatoare cât si reclamanta, detin personal pregatit corespunzator pentru asigurarea pazei.

Cu privire la experienta similara în cadrul institutiilor publice, ambele societati au avut si au în derulare contracte de paza si protectie, cu privire la informatiile privind sistemul de asigurare a calitatii, ambele societati au încheiat polite de asigurare.

În drept pârâta a invocat prevederile OUG nr.60/2001, HGR 461/2003, Ordinul 1013/2001.

Ulterior, pârâta a precizat ca SC Diop Security SRL are urmatoarele dotari tehnice superioare.

- un departament de monitorizare si interventie cu un numar de 4 dispeceri si 8 agenti de interventie care supravegheaza 24/24 ore sistemul de securitate montate la institutiile publice,

- dispeceratul de monitorizare al societatii este compus dintr-un numar de 3 receptoare de semnal care monitorizeaza sistemele de alarmare utilizând 4 linii telefonice si un canal GSM de comunicare.

Totodata pârâta a precizat ca reclamanta a mai avut în derulare un contract de prestari servicii si a demonstrat ca mijloacele de comunicare detinute sunt insuficiente.

În probatiune pârâta a depus, în copie, dosarul de achizitie publica.

Procedând la verificarea sustinerilor reclamantei prin prisma actelor depuse în probatiune, instanta constata în fapt urmatoarele:

Pârâta a scos la licitatie publica achizitionarea contractului de prestari servicii de paza si protectie si a invitat-o pe reclamanta cu adresa nr.1584/11.01.2006 sa participe la selectia de oferte precizând ca criteriul de departajare este pretul cel mai scazut.

La licitatie s-a constatat ca atât reclamanta cât si tertul SC Diop Security SRL au oferit acelasi pret.

Ca urmare pârâta a procedat conform dispozitiilor art.46 alin.5 din HG 461/2001 si a aplicat criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic si anume: dotarile tehnice, numarul de personal si pregatirea si calificarea acesteia, experienta similara si calitatea serviciilor (sistemul de asigurare a calitatii).

Examinând sub acest aspect cele doua oferte instanta constata urmatoarele:

Cu privire la experienta similara se constata ca este nefondata sustinerea reclamantei ca are contracte cu societati comerciale cunoscute ca anvergura ca SC PROMEX SA, SC Celhart Donaris SA, iar societatea câstigatoare are contracte mult mai mici.

Comparativ, lista contractelor celor doua societati este asemanatoare si din acest motiv pârâta a fost în imposibilitatea de a face departajarea pe acest criteriu.

Astfel, reclamanta are urmatoarele contracte de prestari servicii paza cu urmatoarele societati:

1- SC Celhart Donaris SA Braila – contract nr..28/19.03.2004,

2- SC PROMEX SA Braila – contract nr.04-2400-065/20.07.2004;

3- SC Electrica SA Braila - contract nr.345/26.09.2005,

4- SC Electrica SA Focsani - contract nr.346/26.09.2005,

5- SC TMUCB SA Filiala Braila – contract nr.116/10.12.2003,

6- SC TIAB SA Suc. Braila - contract nr.202/11.12.2003.

7- SC ALSIT SA Braila – contract nr.118/12.12.2003.

8- SC START SA Braila – contract nr.607(28.02.2003.

9- SC EMIRISA Textil SRL Braila - contract nr.129/19.09.2003.

10- SC TRACON SRL Braila – contract nr.77/14.04.2004.

11- SC ING GROUP SRL Braila-contract nr.8/20.01.2004.

12- SC SUVENIR IMPEX SRL Braila – contract nr.127/15.09.2003.

13- SC ATLAS SA Braila – contract nr.2336/22.06.2005.

14- SC” ALKE ILKUMUT „J.V. - contract nr.46/04.05.2005.

15- Gr.SCOLAR „SC BRÂNCOVEANU” Braila-contract nr.14/12.01.2004.

16. Scoala Generala „Ion Bancila” Braila – contract nr.10/13.01.2004.

INSTITUTII PUBLICE.

1- Casa Judeteana de Pensii Braila – contract nr.17107/26.04.2005 (contract initial 2003)

2. D.A.P.T. Braila – contract mr.2597/15.04.2005.

3. Directia Vamala Bucuresti – contract nr.29511/05.08.2005 (contact initial 2002).

4- Sucursala CEC Ialomita - Slobozia – contract nr.16227/06.08.2004.

5- Teatrul Dramatic „Maria Filotti”- contract nr.2809/14.09.2005.

Tertul câstigator are un numar mai mare de contracte si fata de aceasta activitate nu prezinta relevanta faptul ca este înfiintata în anul 2004 iar reclamanta în anul 2001, va dimpotriva dovedeste ca intr-un interval de timp relativ redus SC Diop Security SRL a desfasurat o activitate intensa.

Tertul câstigator a avut urmatoarele contracte:

- SC ASTRAL TELECOM – paza si monitorizare,

- SC ALADIN JUNIOR – discoteca Milenium – paza si monitorizare.

- SC BRAI-CATA – SA monitorizare,

- SC CARPATICA ASIG SA- paza si monitorizare,

- SC COMFERT SRL-paza

- SC J.T. INTERNATIONAL ROMANIA SRL –paza si monitorizare.

- SC MENPHIS –sediu si atelier – monitorizare

- SC METAL HOUSE- paza

- SC NOVA BANK – SA –monitorizare

- SC PARODENT SRL – monitorizare

- SC PANCRONEX SA – paza

- SC ROMINVEST SRL – paza si monitorizare TVCI

- SC R.A- APA – cu un numar de 8 posturi de paza – paza si monitorizare,

- SC ROMINSTAL CONSTRUCT SRL – paza si monitorizare,

- SC MABOMIT SRL – paza

- SC TEXTIL GEL &CO ROM SRL Tulcea –paza

- SC ITALFIN ROM SRL Tulcea- paza

- RA AEROPORTUL TULCEA „Delta Dunarii „ – paza,

- Directia Servicii Publice Tulcea – paza,

- INSTITITUL DE CERCETARI „ECO-MUZEALA Tulcea- „ paza

- Muzeul de Arta Tulcea – paza,

- Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea – paza

- SC TRANSILVANIA DRINKS – paza si monitorizare,

- SC WILMARKT SA Braila si Tulcea – paza si monitorizare

- Liceul cu program sportiv – paza

- SC COMTARA SRL – MONITORIZARE,

- AJVPS – monitorizare

- CEC – Service si întretinere sisteme de alarma

- DIRECTIA SILVICA – monitorizare

- SC GEO ANCA SRL –monitorizare

- SC SOLO TEXTIL SRL – paza

- SC VOBIS SRL - monitorizare

Informatiile privind dotarile tehnice ale reclamantei sunt urmatoarele: 8 autoturisme pentru interventii; dotarea fiecarui agent de paza cu o tronfa (baston) si un spray iritant si echipament specific si la nivelul societatii exista autorizatie pentru folosirea a doua pistoale cu gaz; doua echipamente de dispecerizare: 25 telefoane si 13 statii radio.

Din oferta tehnica depusa de tertul câstigator, SC DIOP SECURITY SRL rezulta ca aceasta are sapte autoturisme de interventie; agentii de paza si protectie sunt dotati corespunzator si efectueaza operatiuni la puncte (obiective) fixe si interventie rapida într-un program 24 din 24 ore iar în caz de necesitate a echipelor operative de interventie formate din agenti de paza si protectie bine instruiti, înarmati si dotati cu mijloace de interventie.

Informatiile referitoare la pregatirea si calificarea personalului: reclamanta are un numar mediu anual a personalului specializat de 280 persoane care sunt instruiti tactic si sportiv de doi lectori, are angajat medic si consilier juridic. Din acest personal 50% au absolvit cursurile specifice de agenti de paza si protectie, iar restul urmeaza aceste cursuri.

SC DIOP SECURITY SRL are un numar de 95 agenti de paza din care 85 au absolvit cursul de calificare de agenti de paza, ceilalti 10 agenti sunt noi angajati si s-au înscris si vor urma cursurile de calificare. În total are 103 salariati.

Cât priveste experienta asimilata în cadrul institutiei publice asa cum s-a aratat mai sus si sub acest aspect cele doua societati sunt similare.

Informatii privind sistemele de asigurare a calitatii:

Reclamanta are certificat ISO P001/2000 emis de SC CERTIND SA , organism de certificare, acreditat de Asociatia de Acreditare pentru managementul calitatii. Ambele au tehnica de calcul moderna.

Dar, ceea ce a determinat selectia efectuata de pârâta este faptul ca SC DIOP SECURITY SRL are în plus fata de reclamanta un departament de monitorizare si interventie cu un numar de 4 dispeceri si 8 agenti de interventie care supravegheaza 24/24 ore sistemele de securitate montate la institutiile publice si un dispecerat de monitorizare compus din 3 receptoare de semnal care monitorizeaza sistemele de alarmare utilizând 4 linii telefonice si un canal GSM de comunicare.

Mai mult decât atât, pârâta a precizat ca a mai avut în derulare un contract de prestari servicii cu reclamanta si a demonstrat ca mijloacele de comunicare detinute sunt insuficiente.

Referitor la cererea reclamantei privind dispunerea unor masuri care sa asigure oprirea implementarii oricarei decizii a pârâtei privind atribuirea si executarea contractului de prestari servicii paza si protectie se retine de catre instanta ca pârâta a încheiat cu SC DIOP Security SRL contractul de prestari de servicii nr.4395/31.01.2006 care este în executare. Întrucât se constata de catre instanta ca reclamanta nu a invocat un prejudiciu grav si eminent care sa justifice luarea masurilor prevazuta de art.94 al.1 lit.”c” din OUG 60/2001instanta va respinge cererea reclamantei.

În consecinta pentru considerentele mai sus expuse instanta a respins ca nefondata actiunea reclamantei.

Sentinta 119/Fca/2006 pronuntata de Tribunalul Braila în dosarul nr.294/2006 a ramas irevocabila prin respingerea recursului prin decizia nr.18/R/2007 a Curtii de Apel Galati.