Acţiune în constatare

Dosar Nr. (12.01.2010)

ACTIUNE ÎN CONSTATARE

La data de …, s-a înregistrat, pe rolul instantei, sub nr. …, cererea formulata de reclamantul …, domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în …, solicitând sa se constate valabilitatea antecontractului de vânzare-cumparare încheiat de parti la data de …, cu privire la un teren în suprafata de … mp, situat …, în pct. „…”, tarla …, parcelele …, cu vecinii: la N- …, la E- …, la S- … si la V- … si un fânar din lemn, în suprafata de … mp, situat pe terenul mentionat mai sus, si sa se pronunta o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare

În motivarea cererii, reclamantul arata ca, la data de …, a încheiat cu pârâtul un înscris sub semnatura privata, prin care acesta din urma i-a transmis bunurile individualizate mai sus. Pretul celor doua imobile a fost stabilit de comun acord, la suma de … lei, suma achitata, la data încheierii antecontractului de vânzare-cumparare. Desi au hotarât sa se prezinte la Biroul Notarului Public din ….., în vederea încheierii actului de vânzare-cumparare în forma autentica, pârâtul, chiar notificat în acest sens, nu si-a mai îndeplinit aceasta obligatie.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 111 Cod de procedura civila, art. 969, 1073, 1295 Cod civil si art. 5 al. 2 din Lg. 247/2005.

Cererea s-a timbrat potrivit reglementarilor în materie (f.5, 13 dosar).

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar antecontractul de vânzare-cumparare, încheiat la data de …, adeverinta nr. …, titlu de proprietate, încheierea nr. …, extras de carte funciara, plan de amplasament, notificare, acte stare civila (f.14-2517,29 dosar).

Desi legal citat, iar procedura completamente îndeplinita, pârâtul nu s-a prezentat la instanta si nu a formulat întâmpinare pentru a combate pretentiile afirmate.

De mentionat faptul ca, prin încheierea de sedinta pronuntata la data de …, instanta de judecata, în baza art. 242 pct. 2 Cod de procedura civila, pentru lipsa partilor, a dispus suspendarea cererii, însa la data de …, reclamantul a formulat cerere de repunere a cauzei pe rol, cerere timbrata potrivit reglementarilor în materie (f.30 dosar).

Examinând materialul probator administrat în cauza, instanta retine, în fapt, ca, la data de …, între parti a intervenit un antecontract de vânzare-cumparare, prin care pârâtul a promis reclamantului înstrainarea unui teren în suprafata de în suprafata de … mp, situat …, în pct. „…”, tarla …, parcelele …, cu vecinii: la N- …, la E- …, la S- … si la V- … si un fânar din lemn, în suprafata de … mp, situat pe terenul mentionat mai sus.

Pretul celor doua imobile a fost de …. lei, pret pe care reclamantul l-a achitat si pârâtul l-a primit la data încheierii conventiei.

Dreptul de proprietate asupra terenurilor, a fost dobândit de pârât conform titlului de proprietate nr. …(f. 16 dosar).

Prin antecontractul încheiat, partile s-au obligat sa se prezinte, în scurt timp, la Biroul Notarului Public din …, în vederea încheierii actului de vânzare-cumparare în forma autentica, însa pârâtul, chiar notificat în acest sens, nu si-a mai îndeplinit aceasta obligatie.

Potrivit disp. art. 5 al. 2 din Lg.247/2005, „în situatia în care dupa încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una din parti refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract”.

Antecontractul prin care partile s-au obligat sa constituie în viitor un drept real asupra unui imobil naste în sarcina acestora obligatia de a încheia contractul asumat, iar instanta judecatoreasca, în temeiul textului de lege invocat, are posibilitatea sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare.

Reclamantul si-a îndeplinit principala obligatie, prevazuta de art.1361 Cod civil, aceea de a plati pretul. Pentru bunurile imobile care au facut obiectul antecontractului au achitat suma de … lei, pret cu care pârâtul a fost de acord la data încheierii conventiei. Mai mult, l-a notificat pe pârât sa se prezinte la notariat pentru încheierea contractului de vânzare-cumparare, însa acesta a ignorat notificarea.

Imobilele au fost identificate prin planul de amplasament si extrasul de carte funciara (f. 18-19 dosar).

În consecinta, instanta, fata de situatia de fapt si de drept retinuta, apreciaza întemeiata actiunea formulata de reclamant urmând sa o admita, sa constate valabilitatea antecontractului de vânzare-cumparare si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de înstrainare pentru cele doua bunuri individualizate mai sus.

Urmeaza a lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.????