Acordarea grupelor de muncă

Dosar Nr. 766 (20.08.2009)

Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se face în cadrul unei metodologii speciale. Instanta de judecata nu se poate substitui organelor de specialitate care au competenta de a realiza încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite, iar unitatea nu poate emite adeverintele care sa certifice aceasta încadrare daca nu a fost urmata procedura prevazuta de lege.

Decizia civila nr. 766/R/20.08.2009 a Curtii de Apel Galati

Prin sentinta civila nr. 555/30.03.2009 T.G. a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamant.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin actiunea înregistrata la acest tribunal reclamantul D.A. a solicitat obligarea unitatii pârâte la eliberarea unei adeverinte care sa ateste ca a beneficiat de grupa I de munca pentru perioada 01.04.2001-31.12.2008, precum si anularea prevederilor M.M.F.P.S. si a hotarârilor CA a pârâtei prin care au fost exceptati de la grupa a I-a de munca începând cu data de 01.04.2008.

În fapt a aratat ca a desfasurat activitate în cadrul unitatii pârâte în functia de pompier pe platforma siderurgica a actualei SC A.M. SA G. fosta SC S. SA G., sens în care a beneficiat de grupa a I-a de munca pentru perioada 12.11.1981-01.04.2000, de grupa a II-a de munca pentru perioada 01.04.2000-01.04.2001.

A învederat ca desi a beneficiat de sporurile si conditiile de munca anterioare în perioada 2001-2008 nu a mai beneficiat de grupa I de munca.

A mai aratat ca sporurile de care beneficiaza în prezent si de care a beneficiat (spor conditii periculoase, spor conditii grele, spor de noapte, spor de periculozitate, spor conditii nocive) sunt dovada faptului ca îsi desfasoara activitatea în conditii deosebite care îl îndrituiesc sa beneficieze de grupa I de munca si respectiv de o pensionare avantajoasa la vârste anterioare limitei legale.

În drept a invocat dispozitiile HG 246/2007 si ale Legii 19/2000.

Prin sentinta civila nr. 555/2009 a T.G. a respins actiunea ca nefondata.

Tribunalul, pe baza actelor si lucrarilor de la dosar, a retinut urmatoarele:

Reclamantul desi a desfasurat activitate în cadrul unitatii pârâte în functia de pompier pe platforma siderurgica a actualei SC A.M. SA G. fosta SC S. SA G. sens în care a beneficiat de grupa I de munca pentru perioada 12.11.1981-01.04.2000, de grupa a II-a de munca pentru perioada 01.04.2000-01.04.2001; desi beneficiaza de sporurile si conditiile de munca anterioare în perioada 2001-2008 nu a mai beneficiat de grupa I de munca deoarece odata cu intrarea în vigoare a Legii 19/2000, începând cu data de 01.04.2001 grupa I de munca si normele care o reglementeaza au fost abrogate, notiunea de grupa de munca fiind înlocuita cu notiunea de conditii deosebite de munca (Ord. 50/1990 abrogat de art. 198 din Legea 19/2000).

Astfel potrivit art. 19 din Legea 19/2000: ” ... locurile de munca în conditii deosebite reprezinta acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc. Criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a M.M.S.S.F. si a M.S.

Locurile de munca în conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, în cazul în care nu se încheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de încadrare ... avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite”.

De asemenea potrivit art. 13 indice 1 din HG 246/2007 „ ... locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale încadrate în grupele I si a II-a de munca pâna la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activitati desfasurate în conditii deosebite … ”

Instanta de judecata nu se poate substitui organelor de specialitate care au competenta de a realiza încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite, sens în care nici unitatea reclamanta nu poate emite adeverinte care sa certifice aceasta încadrare atâta timp cât nu a fost demarata procedura de încadrare prevazuta de lege.

Încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se face în cadrul unei metodologii speciale, alcatuita dintr-o succesiune recomandata de operatiuni specifice si care constau în: nominalizarea în vederea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta încadrare, care se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, în cadrul Comitetului de securitate si sanatate în munca, acolo unde acesta este înfiintat; expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii precum si alte proceduri legale prevazute de HG 246/2007.

În cauza aceste proceduri nu au fost urmate sau nu s-au finalizat în mod favorabil pentru reclamant.

Împotriva sentintei civile nr. 555/2009 a T.G. a declarat recurs reclamantul.

Prin decizia civila nr. 766/R/20.08.2009 C.A. G. A respins recursul ca nefondat.

Au fost avute în vedere urmatoarele considerente:

Obiectul prezentului dosar este de recunoastere pentru recurent a faptului ca munca prestata de dumnealui în perioada 01.04.2001- 31.12.2008 corespunde grupei I de munca.

Asa cum a mentionat si instanta de fond cadru legal al solicitarii recurentului e dat de art. 19 din Legea nr. 19/2000.

Potrivit acestui text de lege „criticile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.

Locurile de munca în conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, în cazul în care nu se încheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de încadrare.

Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite.

În 06.03.2001 a fost publicata în M.O. HG 261/2001 privind metodologia si criteriile de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite.

Conform art. 3 din HG 261/2001 încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite se face potrivit unei metodologii alcatuita dintr-o succesiune de operatiuni si care constau în:

- nominalizarea în vederea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebite si stabilirea criteriilor aplicabile pentru aceasta încadrare, care se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor;

- expertizarea locurilor de munca din punct de vedere al protectiei muncii;

- efectuarea determinarilor de noxe profesionale;

- solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate a listei cuprinzând bolile profesionale;

- efectuarea evaluarii locurilor de munca care se face de angajator împreuna cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz;

- obtinerea avizului inspectoratului teritorial de munca etc.

În 09.03.2007 a fost publicata în M.O. HG 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite.

Din analiza acestor acte normative rezulta ca obtinerea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebit de grele se poate realiza prin conlucrarea dintre angajator si sindicate sau reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Tocmai în ideea de a nu depinde exclusiv de angajator, legiuitorul a prevazut obligativitatea implicarii sindicatelor în acest proces ( înca de la etapa initiativei).

În speta angajatorul nu a urmat procedura prevazuta de HG 261/2001 si implicit salariatii sai nu beneficiaza de drepturile corespunzatoare activitatii desfasurate în locuri de munca în conditii deosebite.

Chiar daca anterior anului 2001 munca recurentului a beneficiat de acest statut, lipsa de diligenta a angajatorului dar si a sindicatelor a determinat situatia actuala a acestuia.

Chiar daca art. 16 din HG 261/2001 si art. 13 din HG 246/2007 prevad ca locurile de munca încadrate în gr. I si a II-a de munca pâna la data de 01.04.2001 sunt considerate activitati desfasurate în conditii deosebite în art. 16 din HG 261/2001 se precizeaza ca „ angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale încadrate în grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrarii locurilor de munca în conditii deosebite, respectând dispozitiile prezentei hotarâri.”

Cum în speta nu s-a urmat procedura prevazuta de HG 261/2001, în baza dispozitiilor art. 312 al. 1 teza II Cod procedura civila a fost respins recursul ca nefondat.