Actiune in constatare

Dosar Nr. 213 (13.05.2009)

Nr. Operator: 2443

ROMÂNIA

Dosar nr. 1295/95/2009

TRIBUNALUL GORJ

SECTIA COMERCIALA

SENTINTA Nr. 213

Sedinta publica de la 13 Mai 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea actiunii formulate de reclamanta SC C.T.SRL, prin lichidator judiciar I.I.IPURL împotriva pârâtilor C.G.si C.A..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru reclamanta practician în insolventa T. M.,pârâtii fiind reprezentati de avocat B. I..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, s-a depus de catre reprezentantul reclamantei raspuns la întâmpinare si o cerere de probatorii pentru dovedirea cererii de completare a cererii introductive, solicitând unirea exceptiei prescriptiei cu fondul cauzei, sau în subsidiar, respingerea exceptiei, aratând ca a fost întrerupt cursul prescriptiei prin recunoasterea voluntara , realizata în timpul negocierilor din anul 2007, când s-a încheiat o tranzactie cu pârâtii.

Avocat B.I. pentru pârâti a solicitat admiterea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, aratând ca situatiile de întrerupere si suspendare sunt expres prevazute de lege, iar tranzactia la care se refera reclamanta nu a fost înregistrata în nicio evidenta, este vorba doar de un proces verbal. Înscrisurile la care face referire reclamanta sunt din anul 2004 pe rolul instantelor existând într-adevar o alta actiune, însa aceasta s-a perimat, deci nu a fost întrerupt cursul prescriptiei.

TRIBUNALUL

Asupra actiunii de fata ;

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 06.02.2009, reclamanta SC C.T.SRL, prin lichidator judiciar I.I.IPURL a chemat în judecata pe pârâtii C.G.si C. A. solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta , sa se constate dreptul de creanta al reclamantei în cuantum de 468.870,20 lei asupra imobilului situat în M., str.Aleea Teilor, jud.Gorj, cu nr. cadastral 370, înscris în cartea funciara nr.1516 a localitatii M., vecin la E-P. Al.T., N- C. C., V-DS98/A,S – D. I. – L. A.

În motivarea cererii s-a aratat ca reclamanta a construit pe cheltuiala sa, pe terenul pârâtilor un imobil având destinatia de sediu firma., constructia fiind edificata în baza autorizatiei de constructie si a certificatului de urbanism emise de Primaria Mun. M. pe numele pârâtului deoarece reclamanta nu detinea la momentul edificarii imobilului un titlu de proprietate pe teren.

În aceste conditii, pârâtul, în baza cererii adresate Primariei M. obtinut certificatul de urbanism nr.57/14.07.2004, respectiv autorizatia de constructie nr.65/28.10.2005.

S-a aratat ca proiectul de executie al imobilului întocmit de SC C. SRL a fost achitat de catre reclamanta din fonduri proprii, iar în baza acestor înscrisuri si cu acordul pârâtului, reclamanta a edificat imobilul în litigiu.

Înainte de darea în folosinta a imobilului, 04.10.2004, reprezentantii reclamantei au încheiat un proces-verbal de receptie a stadiului fizic al investitiei, din care rezulta lucrarile executate, în acelasi înscris consemnându-se si faptul ca a fost achitata contravaloarea terenului de catre societatea reclamanta.

În luna octombrie 2004 a decedat administratorul social al SC C.T.SRL- C. L., iar societatea si-a continuat activitatea cu succesorii mostenitori care erau minori.

Pârâtii, parintii administratorului social nu au tulburat în nici un fel dreptul de folosinta asupra imobilului, societatea desfasurându-si în continuare activitatea în acesta, pe perioada anterioara deschiderii procedurii insolventei.

S-a aratat ca în dovedirea actiunii, reclamanta întelege sa administreze proba cu înscrisuri, testimoniala si cu expertiza tehnica de specialitate.

Au fost depuse astfel la dosar în copie certificatul de urbanism, eliberat la cererea numitului C. Gr. G., autorizatia de construire,, proces-verbal de receptie .

În sedinta publica din data de 04.03.2009, reclamanta a formulat o completare la actiunea introductiva , în sensul ca în subsidiar, în baza principiului îmbogatirii fara justa cauza, a solicitat ca pârâtii sa fie obligati la plata sumei de 468.870.20 lei, suma cu care s-a îmbogatit fara justa cauza.

S-a aratat ca pârâtii si-au marit patrimoniul , iar îmbogatirea acestora s-a realizat prin diminuarea patrimoniului societatii reclamante.

În dovedire, s-a solicitat administrarea tuturor mijloacelor d proba admise de lege.

Pârâtii au formulat întâmpinare la cererea introductiva, prin care au solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila, în conditiile în care cererea în constatare are un caracter subsidiar cererii în realizarea dreptului.

În ceea ce priveste cererea subsidiara,s-a solicitat respingerea acesteia, apreciindu-se ca nu sunt întrunite conditiile îmbogatirii fara justa cauza.

S-a aratat faptul ca imobilul a fost construit pe terenul proprietatea personala a pârâtilor, materialele fiind achitate de catre acestia, iar autorizatia de construire si celelalte acte fiind tot pe numele pârâtilor.

Pe de alta parte s-a aratat ca actiunea în restituire este supusa termenului general de prescriptie de 3 ani , iar din acest punct de vedere, completarea la actiune este prescrisa.

Reclamanta, prin reprezentant a formulat un raspuns la întâmpinare , aratând ca actiunea principala a fost completata cu cererea de obligare la plata în baza principiului îmbogatirii fara justa cauza, aratând ca nu exista o alta alternativa.

În cea ce priveste actiunea pentru îmbogatirea fara justa cauza, s-a aratat ca toate cheltuielile cu edificarea imobilului au fost efectuate de debitoare, iar pârâtii si-au însusit imobilul construit.

Cu privire la prescriptia actiunii, s-a aratat ca aceasta a fost întrerupta la data numirii ca administrator judiciar prin sentinta nr. 319/10.03.2008, data de la care s-a luat cunostinta de patrimoniul debitoarei SC C.T.SRL, despre creantele si datoriile acesteia.

De asemenea s-a aratat ca prescriptia a fost întrerupta în baza art.16 din Decretul 167/1958, ca urmare a recunoasterii voluntare-prin tranzactia consemnata în procesul-verbal încheiat la 19.09.2007, urmând a curge un nou termen de prescriptie.

Tribunalul, analizând actele si lucrarile din dosarul de fata, apreciaza în primul rând ca actiunea în constatare , initiala , este inadmisibila, urmând sa fie respinsa, chiar în conditiile în care aceasta a fost completata cu o actiune în pretentii, deoarece din modul de redactare al completarilor, nu rezulta cu certitudine ca reclamantii ar fi intentionat sa renunte la actiunea principala.

Astfel, o actiune în constatarea unui drept este întotdeauna subsidiara actiunii în realizarea dreptului, atunci când aceasta poate fi promovata. În cazul de fata, reclamanta are la îndemâna actiunea în realizarea dreptului, prin solicitarea la obligarea pârâtilor la plata de despagubiri, ceea ce de fapt s-a si întâmplat, potrivit completarii facuta de reclamanta la actiunea introductiva. În ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru actiunea în pretentii, o astfel de exceptie , invocata de una din parti este dirimanta si peremptorie, urmând a fi analizata separat, înaintea analizarii fondului cauzei, adica a cererii de completare a actiunii principale , în baza principiului îmbogatirii fara justa cauza.

Acesta este si motivul pentru care exceptia prescriptiei dreptului la actiune nu a putut fi unita cu fondul cauzei, care necesita administrarea de probatorii .

Referitor la aceasta exceptie , din analiza actelor aflate la dosarul cauzei, se retine faptul ca exista un set de facturi emise pe numele reclamantei SC C.T.SRL, în anii 2003 si 2004, pentru materiale de constructii.

De asemenea, se retine ca a fost încheiat un proces verbal intitulat „tranzactie” de catre reclamanta, act încheiat între conducatorul economic al societatii reclamante si administratorul societatii, dl. C. M. L., fara ca acest proces verbal de receptie sa poarte numar de înregistrare.

Din analiza acestui înscris sub semnatura privata , tribunalul retine faptul ca asociatul C. M. L.a recunoscut ca a ridicat sume importante de bani prin registrul de casa al societatii pentru a plati lucrari si materiale necesare edificarii obiectivului.

Pentru a produce efectul întreruptiv, recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie trebuie sa fie facuta de „cel în folosul caruia curge prescriptia”, adica de debitor si sa fie neîndoielnica. Recunoasterea (marturisirea) dreptului este o manifestare unilaterala de vointa a debitorului prin care atesta dreptul creditorului si renunta la beneficiul termenului de prescriptie curs pâna în momentul recunoasterii. Se probeaza astfel ca titularul dreptului la actiune (creditorul) nu a fost neglijent si a avut motive sa nu actioneze, iar datoria nu este stinsa.

Pentru ca legea nu distinge, are efect întreruptiv recunoasterea expresa, dar si cea tacita. Recunoasterea expresa poate sa rezulte din orice înscris care constata marturisirea existentei dreptului, precum o scrisoare adresata creditorului în acest scop. Recunoasterea tacita poate sa rezulte din orice act sau fapt care presupune marturisirea dreptului, în speta acest înscris sub semnatura privata intitulat de parti proces-verbal.

Prin urmare, pentru sumele de bani ridicate în anii 2003-2004, a existat acest înscris, încheiat la data de 04.10.2004, semnat si stampilat de catre asociatul de atunci C.M.L., care la data respectiva a întrerupt curgerea termenului de prescriptie a dreptului la actiune ,efectele întreruperii producându-se instantaneu (în momentul recunoasterii). Dupa acest moment, începe sa curga un nou termen de prescriptie, în interiorul caruia creditorul poate actiona.

Este vorba numai de recunoasterea ridicarii unor sume importante de bani, nu se precizeaza din ce perioada, si nici cuantumul acestora, dar se face referire la destinatia care a fost avuta în vedere odata cu ridicarea acestora din casierie. În ce priveste alte aspecte consemnate în acel document, potrivit carora asociatului C.M.L. i-ar reveni sarcina preluarii în patrimoniul societatii a terenului aferent constructiei în curs de executie, aceste aspecte nu prezinta nicio relevanta din punct de vedere juridic, acesta asumându-si o obligatie de diligenta.

Întreruperea opereaza numai între partile interesate, adica între titularul dreptului si autorul recunoasterii .

Dupa decesul autorului recunoasterii, pârâtul C.G.a fost notificat de noul administrator al societatii, sub confirmarea de primire din 12.09.2007, în sensul de a restitui bunurile societatii, însusite ilegal de catre acesta, specificându-se în data de 18.09.2007 ca este vorba despre materiale de constructii si prestari servicii cuprinse în constructia realizata de SC C.T.SRL.

În procesul verbal din data de 19.09.2007, încheiat cu prilejul întâlnirii dintre administratorul societatii si pârâtul C.G.si fiul acestuia, C.E. G., s-a aratat faptul ca reprezentantii legali ai societatii le-au facut celor doi oferta de restituire a bunurilor din patrimoniul societatii în schimbul sumei de 30.000 RON si a autovehiculului proprietatea societatii pe care acestia îl folosesc ilegal.

S-a mai retinut de asemenea ca cele doua persoane au refuzat propunerea si au solicitat suma de 100.000 RON si autovehiculul, situatie în care reprezentantii societatii au refuzat pretentiile excesive si nejustificate.

Analizând aceste înscrisuri, tribunalul nu poate retine ca ultima manifestare de vointa a pârâtului C.G. poate fi apreciata ca o recunoastere a datoriei pretinse de reclamanta, datorie care consta dintr-o creanta stabilita din actele contabile ale societatii, si care de altfel a fost recunoscuta prin înscrisul din 04.10.2004.

Ceea ce se pretinde ca s-a recunoscut la data de 19.09.2007 este o alta datorie, o alta forma de pretentie, de restituire a bunurilor ce apartin societatii , detinute în mod ilegal de pârâti, nicidecum pretentia initiala, de plata a unei sume de bani .

În concluzie, se apreciaza ca aspectele consemnate în procesul-verbal din 19.09.2007 nu reprezinta o recunoastere de datorie, asa cum s-a retinut prin procesul verbal din 04.10.2004, pentru a întrerupe termenul de prescriptie care a început din nou sa curga , instantaneu, dupa recunoasterea din 04.10.2004.

Prin urmare, nefiind întrerupt acest termen, el s-a împlinit la data de 04.10.2007, actiunea de fata fiind introdusa la data de 04.02.2009, deci dupa ce dreptul la actiune s-a prescris.

Aspectul invocat de reclamanta, în sensul ca pe rolul instantelor ar mai fi existat o actiune, care însa s-a perimat, prin lasare în nelucrare, este irelevant din punctul de vedere al întreruperii termenului de prescriptie,deoarece ,pentru a produce efect întreruptiv, cererea de chemare în judecata trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: a) sa fie introdusa la o instanta judecatoreasca sau alt organ cu atributii jurisdictionale, chiar daca acestea nu ar fi competente; b) sa fie serioasa, adica facuta cu scopul de a fi admisa; retragerea sau perimarea cererii de chemare în judecata probeaza lipsa intentiei titularului dreptului de a actiona (art. 16 alin. (2) din Decret; art. 1869 C.civ.); c) sa fie admisa printr-o hotarâre irevocabila; conditia nu este îndeplinita atunci când cererea este respinsa ori anulata.

Astfel, acea actiune nu a întrerupt cursul prescriptiei.

De asemenea nu poate fi retinuta ca fiind întrerupta prescriptia la data numirii lichidatorului judiciar în cauza , prin sentinta 319/10.03.2008, deoarece aceasta cauza nu este prevazuta printre cazurile de întrerupere enumerate în mod limitativ de art.16 din Decretul nr. 167/1958

În aceste conditii, se apreciaza ca actiunea de fata este prescrisa, motiv pentru care se va admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

Vazând si dispozitiile legale invocate în considerente,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca inadmisibila actiunea în constatare formulata de reclamanta SC C. T. SRL, cu sediul în Mun. M., nr.14, jud. Gorj, prin lichidator judiciar I. I.IPURL împotriva pârâtilor C.G.si C. A., domiciliati în M., str. P., nr.2, bl.G1, sc.5, et.1, ap.7, jud. Gorj.

Admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru completarea la actiunea introductiva .

Cu apel.

Pronuntata în sedinta publica din 13 Mai 2009 la Tribunalul Gorj

Presedinte, Grefier,

M.L. 15 Iunie 2009