Anulare somaţie plată

Dosar Nr. 1587 (12.03.2009)

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile având ca obiect anulare somatie plata formulata de reclamantul – debitor O.N., domiciliat în Târgoviste, împotriva pârâtei – creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Târgoviste, cu sediul în Târgoviste, judet D-ta, procurator fiind S.P.A., domiciliat în Târgoviste, , judet D-ta.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul – debitor personal, lipsa fiind reprezentantul pârâtei – creditoare, domnul N.V. si procuratorul S.P.A..

Actiune timbrata cu suma de 39 lei conform chitantei nr. 4054409/06.12.2007 si timbru judiciar în valoare de 0,15 lei.

Grefierul de sedinta refera oral obiectul pricinii, stadiul în care se afla judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare, masurile dispuse de instanta, pârâta – creditoare a solicitat judecarea în lipsa (fila 120).

În urma verificarii dosarului instanta constata ca acesta a fost numerotat corespunzator pâna la fila 79 (încheierea din sedinta publica din 27.11.2008) si dispune renumerotarea corespunzatoare întrucât dupa fila 79 apare gresit numerotata fila 75, numerotare gresita de catre serviciul arhiva.

Dupa referatul cauzei Presedintele completului de judecata a verificat personal modul de îndeplinire a procedurii de citare ca fiind legal îndeplinita, dupa care:

Reclamantul – debitor arata ca nu mai are alte cereri de formulat, probe de administrat ori exceptii de invocat.

Instanta, nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat ori exceptii de invocat, socotindu-se lamurita, în baza art. 150 Cod procedura civila declara închise dezbaterile si acorda cuvântul pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune si pe fond.

Reclamantul – debitor cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la actiune lasa la aprecierea instantei iar pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost precizata si anularea sentintei civile nr. 3599/09.10.2007 pronuntata în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Târgoviste, fara cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de fata :

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Târgoviste sub nr. 7180/315/2007 reclamantul debitor O.N. , domiciliat în Târgoviste , judetul Dâmbovita în contradictoriu cu pârâta – creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Târgoviste , cu sediul în Târgoviste, judetul Dâmbovita a formulat cerere în anulare a somatiei de plata solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea cererii de chemare în judecata si desfiintarea hotarârii judecatoresti nr. 3599/9.10.2007 pronuntata de Judecatoria Târgoviste ca fiind nelegala.

In motivarea cererii reclamantul debitor invoca exceptia prescriptiei dreptului la actiune referitor la dreptul de creanta solicitat de Asociatia nr. 42, exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Târgoviste , exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Asociatiei nr. 42 se invoca lipsa dovezilor pentru obligatia de plata a debitului , lipsa înscrisurilor nerespectarea conditiilor prevazute pentru formularea cererii de chemare în judecata contesta debitul solicitat de asociatie aratând ca acesta nu este dovedit , iar creanta nu este certa , lichida si exigibila ca interesul asociatiei nu este dovedit invocând exceptia lipsei de interes ca pretentiile creditoarei au caracter contencios fiind incidente dispozitiile art. 335 Codul procedura civila , motive pentru care solicita admiterea cererii formulate precizând ca solicita judecarea cauzei în lipsa conform art. 242 Codul procedura civila .

La dosarul cauzei s-au depus : copie cerere de chemare in judecata din dosarul nr. 4431/315/2007, adresa nr. 21437/2005, decizie din 8.02.2006 si decizie din 3.02.2005 ambele referitoare la acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei, timbru judiciar in suma de 0,30 lei si taxa de timbru în cuantum de 39 lei ( fila 13), referat întocmit de serviciul arhiva referitor la dosarul 4431/315/2007, copie de pe cererea de recurs , sentinta civila nr. 3599/9.10.2007, sentinta nr. 2442/2002, note de sedinta formulate de reclamantul debitor , copii ale actelor mentionate , borderou cuprinzând costurile pentru încalzire si ajutoarele pentru încalzirea locuintei ( fila 42-62) anexa borderou ( fila 65 ) , delegatie din 20.03.2003 ( fila 66-67 ) cerere de repunere pe rol a cauzei ce a fost suspendata la data de 24.01.2008 ( fila 68 ) în temeiul art. 244 alin 1 punctul 1 Codul procedura civila , pâna la solutionarea irevocabila a dosarului nr. 4431/315/2007, cerere formulata de reclamantul debitor cu motivarea în drept a cererii de chemare în judecata , note de sedinta , delegatie din partea pârâtei – creditoare , procura speciala data de Asociatia de Proprietari nr. 42, Târgoviste , numitului S.P.A. ( fila 110) cerere de verificare de scripte, note scrise depuse din partea Asociatiei de Proprietari nr. 42, si solicitarea judecarii cauzei în lipsa . A fost atasat dosarul 4431/315/2002 ( atât fondul cauzei cât si recursul ).

Ca urmare a repartizarii aleatorii cauza a fost repartizata completului C 12, iar prin procesul – verbal încheiat la 2.12.2008 ( fila 80 ) în baza dispozitiilor art. 99 punctul 11 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti astfel cum a fost aprobat prin HCSM nr. 614/2008 si a hotarârii nr. 13/18.11.2008 emisa de colegiul de conducere al Judecatoriei Târgoviste începând cu data de 1.12.2008 se desfiinteaza completul C 12 civil cauza fiind repartizata ciclic la completul C 4 care a continuat cercetarea judecatoreasca si s-a pronuntat în cauza.

În sedinta publica din 24.01.2008 ( fila 68 ) instanta a dispus suspendarea judecatii în temeiul art. 244 alin 1 punctul 1 Codul procedura civila , iar cauza a fost repusa pe rol de catre reclamantul debitor în temeiul dispozitiilor art. 245 Codul procedura civila , judecata putând reîncepe prin cererea de redeschidere formulata.

La solicitarea partilor instanta încuviinteaza pentru acestea proba cu înscrisuri ( fila 103) în sedinta publica din 15.01.2009 apreciind ca proba solicitata este utila si concludenta în dezlegarea pricinii în sensul dispozitiilor art. 167 alin 1 Codul procedura civila .

În sedinta publica din 12.02.2009 instanta pune in discutie , respectând ordinea de solutionare a exceptiilor acele exceptii ce trebuie solutionate cu prioritate pentru ca instanta sa poata cerceta actul de investire cu privire la exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Târgoviste instanta s-a pronuntat prin respingerea aceste exceptii deoarece judecatoria Târgoviste este competenta în solutionarea cauzei conform art. 8 alin 3 din OG nr. 5/2001 aprobata prin Legea 295/2002 cererea în anulare judecându-se la instanta unde functioneaza judecatorul care a dat ordonanta , iar somatia de plata se judeca la judecatoriei conform art. 2 alin 1 din OG nr. 5/2001.

Instanta a respins si exceptia lipsei calitatii de reprezentant deoarece la dosarul cauzei s-au complinit lipsurile dovezilor privind reprezentarea conform art. 161 Codul procedura civila .

Instanta a dispus unirea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune cu fondul cauzei , iar împotriva modului de solutionare a exceptiilor încheierea se poate ataca odata cu fondul .

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri de catre parti , iar creditoarea pârâta a formulat si note scrise ( fila 125) si cerere de judecare a cauzei în lipsa.

În sedinta publica din 12.03.2009 în urma verificarii numerotarii dosarului instanta constata ca acesta a fost numerotat corect pâna la fila 79 sedinta publica din 27.11.2008 fila de la care serviciul arhiva a facut o numerotare gresita instanta dispunând renumerotarea corespunzatoare dupa fila 79 în continuare.

Instanta a acordat cuvântul atât pe exceptia prescriptiei dreptului la actiune cât si pe fondul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului , prin prisma cererii în anulare formulate , a dispozitiilor legale incidente in materie si a lucrarilor dosarului 4431/315/2007 instanta retine urmatoarele : în dosarul 4431/315/2007 actul de investire priveste o somatie de plata întemeiata pe dispozitiile OUG nr. 5/2001 ( fila 3 ) solicitându-se plata sumei de 11549,5 lei din care 5880,27 lei reprezentând cheltuieli de întretinere , iar 5669,24 lei reprezentând penalitati.

La fila 29 din dosarul în care s-a pronuntat somatia debitorul formuleaza întâmpinare prin care se solicita respingerea cererii formulate contestând debitul si prezentând neregularitatile procedurale ale cererii de chemare în judecata. La fila 32 din dosar debitorul depune note scrise prin care invoca exceptii si face referire la nedovedirea creantei solicitate aratând ca aceasta nu este certa, lichida si exigibila. La al doilea termen de judecata , respectiv 9.10.2007 ( fila 40 ) se solutioneaza cauza în fond si se pronunta sentinta civila nr. 3599/9.10.2007 prin care se admite cererea formulata de creditoare se someaza debitorul pentru plata debitului solicitat cu mentionarea dreptului de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Împotriva ordonantei pronuntate se declara recurs în motivele de recurs fiind invocate motivele din întâmpinare , exceptia prescriptiei si se pronunta decizia nr. 26/14.01.2008 a Tribunalului Dâmbovita admitându-se exceptia netimbrarii si anularea recursului declarat ca netimbrat. De precizat ca recursul este inadmisibil în procedura somatiei de plata.

Dovada de comunicare a ordonantei se afla depusa la fila 43 din dosarul de fond având data de 14.11.2007 pentru debitor cererea de anulare fiind formulata în termen , la 27.11.2007 si facând calculul prevazut si de art. 111 Codul procedura civila , prin care se dispune ca termenele se înteleg pe zile libere neintrând în socoteala nici ziua când a început nici ziua când s-a sfârsit termenul .

Deoarece creanta a fost contestata atât prin invocarea exceptiilor , prin cererea de verificare de scripte , prin invocarea exceptiei prescriptiei si a faptului ca s-a sustinut ca debitul solicitat nu este cert , lichid si exigibil , trebuia sa se încuviinteze si administreze probatorii sa se verifice termenele de întrerupere de suspendare , iar contestarea debitului duce obligatoriu la incidenta dispozitiilor art. 335 Codul procedura civila care prevede : daca cererea prin însusi cuprinsul ei, sau prin obiectiile ridicate de persoanele citate ( cazul dedus judecatii ) sau care intervine , prezinta caracter contencios instanta o va respinge . Aceasta era solutia legala ce trebuia îmbratisata de instanta deoarece era contestat chiar debitul solicitat în procedura somatiei de plata, iar celelalte exceptii cereri si aparari de fond putând fi dezbatute si solutionate într-o actiune în pretentii , separata , pe calea dreptului comun , prin analizarea îndeplinirii conditiilor ce ar putea atrage una din formele raspunderii civile.

Potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001 procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului pentru o creanta certa, lichida si exigibila ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani. Conform art. 4 alin 2 din OG nr. 5/2001 instanta când considera necesar pentru solutionarea cererii poate , conform dispozitiilor Codul procedura civila , sa citeze partile pentru explicatii si lamuriri, citarea a avut loc , iar debitorul a dat explicatiile si lamuririle necesare permise de procedura somatiei de plata. Deoarece , nu s-a putut solutiona dosarul în conditiile art. 5 din acelasi act normativ judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor ce i-au fost prezentate, ( sunt conditii obligatorii pentru pronuntarea unei ordonante ). Conform art. 8 din OG nr. 5/2001 aprobata prin Legea 295/15.05.2002 modificata si completata prin OG 142/24.10.2002, prin OG nr. 58/2003 si Legea 195/2004 împotriva ordonantei debitorul poate formula actiune in anulare în termen de 10 zile de la data înmânarii sau comunicarii acesteia ( cale aleasa de debitor ce face obiectul prezentei cauze). Potrivit art.8 alin 4 daca se admite cererea în anulare instanta va anula ordonanta pronuntând o hotarâre irevocabila , iar prevederile art. 7 se aplica în mod corespunzator adica creditorul poate introduce cerere de chemare în judecata potrivit dreptului comun si în cadrul acestei actiuni pot fi analizate si puse în discutie exceptiile invocate , procedura verificarii de scripte , exceptia prescriptiei dreptului la actiune ( art. 8 alin 4 teza a II si art. 7). Legiuitorul a prevazut expres procedura de urmat în cazul contestarii debitului , în procedura somatiei de plata prin respingerea cererii formulate de creditor si promovarea unei actiuni separate pe calea dreptului comun.

În cauza dedusa judecatii trebuie analizate problemele de drept ale spetei raportat la dispozitiile legale incidente in materie. Procedura somatiei de plata este o procedura speciala , deci derogatorie de la dreptul comun , de solutionare a cererilor prin care se solicita obligarea debitorului la plata unei suma de bani în masura în care sunt îndeplinite anumite conditii. Întrucât prin intermediul acestei proceduri se poate ajunge la stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana , procedura este contencioasa astfel încât pentru aspectele nereglementate de ordonanta nr. 5 /2001 aprobata cu modificari si completari succesive pâna la Legea 195/2004 se vor aplica în completare dispozitiile de drept comun din materia procedurii contencioase.

Una din conditiile de admisibilitate obligatorii în cadrul procedurii somatiei de plata se refera la faptul ca debitul , creanta sa fie certa, lichida si exigibila. Creanta este certa, atunci când existenta ei rezulta din chiar înscrisul constatator al creantei ( art. 379 alin 3 Codul procedura civila ) deci când existenta creantei este neîndoielnica . Creanta este lichida atunci când cuantumul acesteia este determinat prin înscrisul ce o constata sau cel putin , este determinabil prin înscrisul respectiv , ori prin alte înscrisuri ce emana , sunt recunoscute sau , dupa caz , sunt opozabile debitorului ( art. 379 alin 4 Codul procedura civila ). Creanta este exigibila ( scadenta ) daca termenul prevazut în favoarea ori si în favoarea debitorului s-a împlinit ori, în conditiile legii ( art. 263 si art. 382 Codul procedura civila ) debitorul este decazut din beneficiul termenului . Raportat la cauza dedusa judecatii aceste conditii nu sunt îndeplinite cumulativ .

Conform art. 10 alin 2 din Ordonanta nr. 5/2001 debitorul poate invoca prin intermediul contestatiei la executare îndreptate împotriva titlului executoriu emis in cadrul procedurii somatiei de plata aparari de fond , însa numai in masura în care nu a atacat cu cerere în anulare ordonanta de admitere a cererii creditorului . Cum debitorul a formulat cerere în anulare el poate formula si aparari de fond . Daca însa , în raport de sustinerile partilor , inclusiv apararile formulate de debitor si sustinerile creditorului în combaterea acestora, s-ar impune administrarea unor probe inadmisibile în procedura somatiei de plata ( cum avem în cauza dedusa judecatii în dosarul nr. 4431/315/2007) atunci instanta va respinge cererea creditorului , respectiv va admite cererea în anulare exercitata de debitor urmând ca pretentiile reclamantului creditor sa fie solutionate numai în conditiile procedurii de drept comun.

Legea nu stabileste si motivele pentru care ar putea fi exercitata cererea în anulare ceea ce înseamna ca prin intermediul acestei cai de atac specifice debitorul este îndreptatit sa invoce orice motiv de nelegalitate sau netemeinicie deci orice motiv de nemultumire referitor la ordonanta continând somatia de plata. Cererea în anulare ramâne o cale de atac de reformare fara a deveni o cale de atac de retractare , deoarece prin intermediul ei se realizeaza un control judiciar cel putin sub aspectul admisibilitatii cererii creditorului de emitere a somatiei de plata al ordonantei atacate .

Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune si a celorlalte cereri formulate de reclamantul debitor ele pot fi analizate în cadrul fondului cauzei printr-o actiune separata si nu în cadrul unei cai de atac de reformare cum este cererea în anulare de aceea exceptia prescriptiei este inadmisibila în procedura somatiei de plata.

Retinând argumentatia de mai sus , instanta va admite cererea în anulare asa cum a fost precizata de reclamantul debitor ca fiind întemeiata si va dispune anularea sentintei civile nr. 3599/9.10.2007 care trebuia juridic intitulata Ordonanta pronuntata în dosarul Judecatoriei Târgoviste nr. 4431/315/2007.

Instanta va respinge in fond cererea formulata de pârâta – creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Târgoviste în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Târgoviste . Instanta va respinge si exceptia prescriptiei dreptului la actiune ca fiind inadmisibila în procedura somatiei de plata ce a facut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 ea putând fi analizata într-o actiune formulata separat de catre creditoare pe calea dreptului comun.

Daca instanta admite cererea în anulare atunci va anula si ordonanta atacata prin hotarâre irevocabila conform art. 8 alin 4 din OG 5/2001 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 295/2002 , iar ulterior modificata prin OU nr. 142/2002, OU nr. 58/2003 si Legea nr. 195/2004, iar creditorul este îndreptatit sa introduca o cerere de chemare în judecata potrivit dreptului comun ( art. 8 alin 4 teza a II si art. 7 ) însa nu poate sa exercite vreo cale de atac împotriva hotarârii prin care s-a admis cererea în anulare .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea în anulare asa cum a fost precizata de reclamantul – debitor O.N., domiciliat în Târgovist, judet D-ta împotriva pârâtei – creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Târgoviste, cu sediul în Târgoviste, judet D-ta, procurator fiind S.P.A., domiciliat în Târgoviste, judet D-ta.

Dispune anularea sentintei civile nr. 3599/9.10.2007 pronuntata în dosarul Judecatoriei Târgoviste înregistrat sub nr. 4431/315/2007.

Respinge in fond cererea formulata de pârâta – creditoare Asociatia de Proprietari nr. 42 Târgoviste , în dosarul nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Târgoviste .

Respinge exceptia prescriptiei dreptului la actiune , exceptia formulata de reclamantul debitor , ca fiind inadmisibila în procedura somatiei de plata ce a facut obiectul dosarului nr. 4431/315/2007 al Judecatoriei Târgoviste .

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica din 12.03.2009.