Aplicarea art. 64 din Legea 18/1991 actualizată până la data de 23 iulie 2006

Dosar Nr. 494 (24.02.2009)

Aplicarea art. 64 din Legea 18/1991 actualizata pâna la data de 23 iulie 2006

Prin cererea înregistrata la instanta sub numarul 2379/267/2008 , reclamantul T. I. P. , a chemat în judecata pe pârâtul C.L., Presedinte al Comisiei locale de fond funciar de pe lânga Primaria comunei Rosia de Amaradia , solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, acesta sa fie obligat la plata sumei de 1000 lei /zi de întârziere, cu titlu de daune cominatorii , începând de la data ramânerii irevocabile a hotarârii si pâna la îndeplinirea obligatiei stabilita prin sentinta civila nr.1389/10 sept .2007 a Judecatoriei Novaci, judetul Gorj.

Prin sentinta civila nr. 2225/17.12.2008 pronuntata de Judecatoria Novaci în dosar nr. 2379/267/2008, a fost admisa în parte actiunea civila pentru acordare daune cominatorii , formulata de reclamantul T. I. P. , împotriva pârâtului C.L. presedinte al Comisiei locale de fond funciar de pe lânga Primaria comunei Rosia de Amaradia ,judetul Gorj, în contradictoriu cu Comisia Locala de fond funciar de pe lânga Primaria comunei Rosia de Amaradia si Comisia Judeteana Gorj de aplicare a legii fondului funciar .

A fost obligat pârâtul C. L. , în calitate de presedinte al Comisiei locale de fond funciar Rosia de Amaradia jud Gorj, la plata daunelor cominatorii , în cuantum de 20 lei , pentru fiecare zi de întârziere , începând de la data ramânerii irevocabile a hotarârii ,respectiv sentinta civila nr. l389/10.09.2007 si pâna la îndeplinirea obligatiei . A fost respins capatul de cerere privind cheltuielile de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, s-a retinut ca prin sentinta civila nr. 1389/10.09.2007 existenta la dosar l fila nr.3, a fost admisa în parte plângerea petitionarului, dispunându-se reconstituirea dreptului de proprietate , pentru suprafata de 2 ha teren cu vegetatie forestiera .

Ca, pârâtul nu a facut dovada punerii în posesie a reclamantului ,conform sentintei sus mentionate, aspect ce se coroboreaza si cu continutul adresei nr.2135/16.08.2008 , existenta la dosar la fila nr. 11, din cuprinsul careia rezulta ca , Comisiei locale de fond funciar Rosia de Amaradia i s-a comunicat de catre institutia Prefectului punerea în aplicare, potrivit disp. art. 5 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005, a sentintei si din cuprinsul adresei nr. 8200/8.12.2008, emisa de Primaria comunei Rosia de Amaradia ,Judetul Gorj, existenta la dosar la fila nr. 23, prin care reclamantul este invitat sa se prezinte pentru punerea în posesie.

Împotriva sentintei a declarat recurs pârâtul Cotojman Ion Liviu, Presedinte al Comisiei locale de fond funciar de pe lânga Primaria comunei Rosia de Amaradia , sustinând ca în mod gresit a fost obligat la daune cominatorii începând cu data ramânerii irevocabile a sentintei civile nr. 1389/10.09.2007 , întrucât a îndeplinit functia de presedinte al comisiei locale numai din data de 22 iulie 2008, conform ordinului depus la dosar.

Ca, a întocmit si a înaintat la comisia judeteana documentatia necesara emiterii titlului de proprietate reclamantului în data de 18.02.2009.

Verificând actele si lucrarile dosarului , tribunalul constata ca este incident motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ. si în baza art. 312 alin. 3 c.pr.civ. recursul se va admite , se va modifica sentinta în sensul respingerii actiunii .

Potrivit art. 64 alin. 1 din Legea 18/1991 actualizata pâna la data de 12 iulie 2006 , în cazul în care comisia locala refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva în posesie , persoana nemultumita poate face plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul.

În situatia în care plângerea este admisa , primarul va fi obligat sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate sau punerea efectiva în posesie , sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere , anume stabilite de instanta.

În cauza dedusa judecatii , desi reclamantului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate prin sentinta civila nr. 1389/10.09.2007 pronuntata de Judecatoria Novaci în dosar 3689/267/2006 ramasa definitiva si irevocabila si nu i-a fost emis proces verbal de punere în posesie si titlu de proprietate , petentul nu a formulat plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul , pentru refuzul îndeplinirii acestor obligatii , astfel încât neexistând o hotarâre în acest sens , prin care sa fi fost obligata comisia locala la întocmirea documentatiei în vederea eliberarii titlului de proprietate si înaintarea acesteia la comisia judeteana, precum si la punerea în posesie , în mod gresit a fost obligat presedintele comisiei locale la daune cominatorii de la ramânerea irevocabila a sentintei prin care i-a fost reconstituit dreptul de proprietate si pâna la îndeplinirea obligatiei .

De altfel , recurentul prin Ordinul nr. 338/22 iulie 2008 emis de Prefectul Judetului Gorj face dovada ca a îndeplinit functia de presedinte al comisiei locale începând cu aceasta data si nu de la 10.09.2007, data de la care a fost obligat la plata daunelor cominatorii.

Mai mult, nici prin cererea de fata petentul nu solicita obligarea comisiei locale la întocmirea documentatiei necesare eliberarii titlului de proprietate , înaintarea acesteia la Comisia judeteana Gorj , ci doar obligarea primarului la daune cominatorii .

Cu adresa nr.1356/18.02.2009 depusa în copie în recurs recurentul face dovada înaintarii catre Oficiul de Cadastru , Geodezie si Cartografie Gorj a documentatiei necesare eliberarii titlului de proprietate petentului pentru suprafata de 2 ha teren.

Cum în cauza sentinta pronuntata a fost data cu aplicarea gresita a dispozitiilor art. 64 din Legea 18/1991 actualizata , subzista motivul de casare prevazut de art. 304 pct. 9 c.pr.civ.

Redactat V N