Art. 84 al.1 pct.2 şi 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal. Emitere file cec fără acoperire.

Dosar Nr. 180 (16.10.2008)

Pe rol judecarea recursului declarat de inculpatul D.A. împotriva sentintei penale nr.100 din 10 martie 2008 pronuntata de Judecatoria Calarasi în dosarul nr.366/202/2008.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat din oficiu Iosif Constantin pentru inculpatul D.A., si intimat parte civila S.C. P... S.A. prin doamna D.I. si intimata parte vatamata S.C. S...... S S.R.L. prin domnul C.G., lipsa fiind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:

Avocat C.Iosif pentru apelantul inculpat D.A., doamna D.I pentru intimata parte civila S.C. P.... S.A. Calarasi, domnul C.G. pentru intimata parte vatamata S.C. S... S.R.L. Calarasi si reprezentanta Parchetului, având cuvântul, pe rând, au aratat ca nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru sustineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecata, acorda cuvântul pentru sustineri în fond.

Avocat C.Iosig pentru apelantul inculpat D.A., având cuvântul, solicita admiterea apelului si în baza art. 11 pct.2 lit. c coroborat cu art. 10 lit.d C.p.p., solicita achitarea inculpatului întrucât lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, respectiv latura subiectiva – intentia.

Arata ca aceasta cerere se bazeaza pe întreg probatoriul administrat în cauza, din care rezulta ca inculpatul, în momentul în care a comis acele fapte nu a intentionat sa comita infractiunea, fiind de buna credinta.

Reprezentanta intimatei parti civile S.C. P... S.A. Calarasi, având cuvântul, arata ca lasa la aprecierea instantei cu privire la apelul declarat în cauza, precizând ca a recuperat prejudiciul cauzat prin savârsirea infractiunii.

Reprezentantul intimatei parti vatamate S.C. S... S.R.L. Calarasi, având cuvântul, arata ca lasa la aprecierea instantei, precizând ca a recuperat prejudiciul.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, pune concluzii de respingere a apelului si mentinerea sentintei de fond, din probele administrate în cauza rezultând intentia directa a inculpatului în prejudicierea partilor civile, intentia care a îmbracat forma infractiunilor, comise în baza unor rezolutii infractionale distincte.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului penal de fata;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Calarasi nr. 2539/P/2006 din data de 22.01.2008 a fost trimis în judecata inculpatul D.A. pentru savârsirea a sapte infractiuni prevazute si pedepsite de art. 84 al.1 pct.2 si 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal, retinându-se ca în calitate de reprezentat al SC P... SRL Calarasi, în baza unei rezolutii infractionale distincte, în perioada mai 2006 – februarie 2007 a emis completând în totalitate sau lasând în alb un numar de 7 file CEC pentru care nu avea însa acoperire necesara în contul bancar curent.

Analizând actele si lucrarile dosarului, sesizarile penale, declaratiile reprezentantilor partilor civile, ordine de plata, bilet la ordin, refuzuri bancare, somatii banci, fise conturi, relatii prejudiciu, fisa de cazier judiciar coroborate cu declaratiile inculpatului, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt:

În cursul anului 2006 Inspectoratul Politiei Judetene Calarasi, a fost sesizat de mai multe unitati bancare cu privire la faptul ca SC P... SRL Calarasi administrata de D.A. a emis mai multe file CEC ( în total 9) care, fiind introduse la plata au fost refuzate din cauza indisponibilitatii banesti, iar prin procesul verbal din 15.06.2007, politia judiciara a început urmarirea penala fata de inculpatul D.A. pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art. 84 alin.1 pct.2 si 3 din Legea nr. 59/1934, întrucât s-a retinut ca inculpatul în calitate de administrator al SC P.. SRL Calarasi, în perioada mai 2006 – februarie 2007, a emis la plata catre 9 societati furnizoare, un numar de 9 file CEC însumând în total suma de 708.603,37 lei fara însa disponibil, în contul bancar, astfel:

1.Cu adresa nr. 9583/9.10.2006, Raiffeisen Bank – Sucursala Calarasi a sesizat organele de politie cu privire la refuzul la plata a filei CEC seria BC 302 nr. 00344685, prezentata la plata de SC B.. SRL Pogoanele, jud. Buzau, în suma de 25.000 lei; ca relatiile de colaborare între SC B... SRL Pogoanele si societatea administrata de inculpat au existat din anul 2005 si pîna în septembrie 2006 si nu au fost probleme privind decontarea transporturilor de care a beneficiat SC P.. SRL Calarasi pâna la emiterea filei CEC seria BC nr. 00344685 în valoare de 25.000 lei completata integral la toate rubricile de catre inculpatul D.A., cu data scadenta, 06.09.2006.

Fila CEC a fost introdusa la plata însa a fost refuzata în 15.09.2006 datorita „lipsei partiale de disponibil”, ceea ce a atras si intrarea în interdictie bancara a societatii administrata de inculpat.

Cu adresa XIII/1/718/24.01.2007, BNR comunica ca SC P.. SRL Calarasi a intrat în interdictie bancara de a emite CEC-uri în perioada 18.09.2006 – 20.11.2007.

2. În ce priveste relatia comerciala avuta cu SC D.A. SNC administrata de D.I. s-a retinut ca fapta inculpatului D.A. a fost cercetata de Politia orasului Pogoanele care a întocmit referatul cu propuneri de trimitere în judecata.

3. Fapta inculpatului D.A. din 24.08.2006 când s-a prezentat la sediul S..C.. SRL Calarasi din str. .., nr. unde a discutat cu administratorul acestei firme, C.G. în vederea cumpararii unui „ laptop”, stabilind de comun acord cu acesta ca plata sa fie facuta cu fila CEC, scadenta la 30 de zile si în aceiasi zi s-a întocmit între parti factura fiscala nr. 6479291/24.08.2006, în valoare de 323 lei ocazie cu care, inculpatul D.A. în calitate de administrator al SC P. SRL a completat în totalitate fila CEC seria BE __ nr. ____ trecând scadenta la 27.09.2006.

Fila CEC mentionata mai sus a fost introdusa în banca pentru decontare la termenul stipulat fiind refuzat pe 29.09.2006 pe motiv „lipsa totala de disponibil” si tragator aflat în interdictie bancara.

Ulterior, administratorul C.G. a luat legatura telefonic cu inculpatul D.A. care i-a adus la cunostinta despre unele probleme financiare cu care se confrunta firma iar, pe data de 5.12.2006 prin ordin de plata, i-a achitat acestuia 3232 lei motiv pentru care, SC S. C. SRL nu se constituie partea civila în cauza.

Aceasta situatie a fost confirmata atât de inculpat cât si de administratorul SC S. C. SRL în cadrul urmarii penale.

4. S-a mai retinut ca în ceea ce priveste relatia comunicata dintre SC P. si SC F. C. SRL Calarasi, se retine ca din anul 2005, inculpatul D.A. a achizitionat piese auto consumabile, fara a exista incidente de plata; ca în cursul anului 2006 esalonat, inculpatul D.A. a cumparat produse lasând drept garantie fila CEC seria BD ... nr. ... în alb, doar semnata si stampilata, urmând ca aceasta sa fie completata si introdusa la plata de reprezentatul SC F. cu valoarea rezultanta.

În acest conditii, administratorul F.G. a completat rubricile filei CEC si în luna ianuarie 2007 a introdus-o la plata pentru suma de 450 lei fiind refuzata pe 23.01.2007 pe motiv, „ lipsa totala de disponibil si tregator aflat în interdictie bancara”, iar dupa ce a luat legatura cu inculpatul acesta i-a achitat suma cu numerar astfel încât nu mai exista debit.

5. S-a mai retinut si relatia comerciala dintre SC P. SRL si SC G. T. SRL Galati si aceasta s-a desfasurat în baza contractului de transport rutier de marfuri din 12/02.05.2006, iar pentru a garanta, inculpatul D.A. a lasat o fila CEC seria BD ... nr... acest aspect fiind mentionat si în contractul încheiat, la cap.III, art.3.

6. Cu privire la relatia comerciala dintre SC P. SA Calarasi si SC P. SRL Calarasi, s-a retinut ca, aceasta dateaza din 15.04.2005 si ca a decurs fara incidente în plata pâna în luna noiembrie 2006.

În data de 27.02.2007 prin compensatie, în baza facturii fiscale 06121659 SC P. a livrat pietris catre SC P. SA în suma de 46.734,51 lei ramânând un debit neachitat recunoscut si de catre inculpatul D.A. în suma totala de 25.491,03 lei.

7.Între SC A. SRL Calarasi administrata de C.F. si SC P. SRL Calarasi au existat relatii de afaceri constând în livrarea de catre prima firma de balast, conform facturii fiscale nr. 02094666/25.09.2006 în valoare de 55.062,2 lei. Anterior emiterii facturii fiscale, inculpatul D.A. i-a lasat administratorului SC A. SRL Calarasi, fila CEC seria BE ... completata în totalitate, semnata si stampilata, mentionând data scadenta 25.01.2006, data la care considera ca va avea bani în cont.

Fila CEC a fost introdusa la plata de catre reprezentantii SC A. SRL fiind refuzata însa pe 27.01.2006 pe motiv, „lipsa totala de disponibil, tragator aflat în interdictie bancara”, însa ulterior inculpatul a achitat partial debitul, ramânând un rest de plata de 10.062,20 lei.

8.În baza facturii fiscale nr. 7665767/12.07.2006, SC C. SA Calarasi a efectuat unele reparatii auto si a livrat piese de schimb catre SC P. SRL în suma totala de 1.223 lei si în aceiasi zi, cu chitanta nr. 1376582/12.07.2006, inculpatul a achitat partial suma de 800 lei, lasând pentru diferenta de 423 lei, fila CEC seria BD . nr. ... în alb, doar semnata si stampilata care a fost completata în 06.02.2007 de N.A., contabil sef la SC C. SA Calarasi si a fost refuzata în aceiasi zi pe motiv, „ tragator aflat în interdictie bancara”.

Cu adresa nr. 140/26.10.2007, SC C. SA mentioneaza debitul de 423 lei cu care se constituie parte civila în cauza.

9.Referitor la relatia comerciala cu SC C. U. SRL Constanta s-a derulat în temeiul contractului nr. 13/09.01.2006, având ca obiect, vânzare - cumpararea de betoane si materiale de constructii, fara a existat incidente de plata pâna în luna septembrie 2006.

Pentru ultimele livrari de marfuri, din lunile august si septembrie 2006, inculpatul D.A. a emis doua file CEC completate, scadente pe 29.09.2006 si 30.10.2006, au fost introduse la plata la datele scadente fiind însa refuzate pe motiv, „lipsa totala de disponibil tragator aflat în interdictie bancara”.

Suma de 75.000 lei a fost achitata integral prin OP 27/16.10.-2006, OP 11/9.10.2006 în suma de 15.000 lei respectiv 20.000 lei si o livrare de nisip, conform fisei fiscale nr. 6388493 emisa de SC P. catre SC C. U. Constanta în valoare de 62.463,1 lei precum si cu ordinul de compensare seria B nr. .../30.11.2006 în suma de 80.775,78 lei.

Solutionând cauza, Judecatoria Calarasi prin sentinta penala nr. 100/10.03.2008, în baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe inculpatul D.A., fiul lui I. si M., nascut la data de ____ în com. B., jud. G., posesor C.I. seria _ nr. ______ emisa de Politia C., CNP – _______, cetatenie româna, studii superioare, stagiul militar nesatisfacut, administrator la SC P. SRL Calarasi, casatorit, domiciliat în mun.___, str. ___, nr.__, Bl. ___, sc. __, ap.___, jud. ___, fara antecedente penale, la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 84 alin. 1 pct. 2 si 3 din Legea nr. 59/1934 a condamnat pe acelasi inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art. 33 litera a Cod penal – art. 34 lit.b Cod penal, a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv de 6 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal a interzis inculpatului exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a si b Cod penal.

În baza art. 81-82 Cod penal, a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni, calculat de la data ramînerii definitive a prezentei sentinte.

În baza art. 71 al.5 Cod penal a dispus si suspendarea executarii pedepsei accesorii prevazuta de art. 64 lit. a si b Cod penal, pe durata suspendarii pedepsei.

În baza art. 359 Cod procedura penala a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal a caror nerespectare are ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art. 14 si 346 Cod procedura penala raportat la art. 998 si urmatoarele Cod civil a admis cererea de despagubiri civile formulata de partile civile SC G. T. SRL Galati, SC A. SRL Calarasi si SC C. SRL Calarasi si a obligat inculpatul catre acestea la plata despagubirilor civile dupa cum urmeaza:

- 16.143,60 lei catre SC G.T. SRL Galati

- 10.062,20 lei catre SC A. SRL Calarasi

- 423 lei catre SC C. SRL Calarasi

A luat act ca celelalte parti civile, respective SC P. SRL Calarasi, SC C. U. SRL Calarasi, SC S. C. SRL si SC F.C. SRL nu sau mai constituit parti civile în cauza.

În baza art. 191 Cod procedura penala a obligat inculpatul la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond analizând actele si lucrarile dosarului a constatat ca în drept. faptele inculpatului D.A. care în calitate de reprezentat al SC P. SRL Calarasi, în baza unei rezolutii infractionale distincte, în perioada mai 2006 – februarie 2007 a emis completând în totalitate sau lasând în alb un numar de 7 file CEC pentru care nu avea însa acoperire necesara în contul bancar curent întrunesc elementele constitutive a 7 infractiuni prevazute de art. 84 al.1 pct.2 si 3 din Legea nr. 59/1934.

La individualizarea pedepsei instanta a avut în vedere persoana inculpatului tânar în vârsta de 33 de ani, lipsit de antecedente penale, natura infractiunilor, modalitatea si împejurarile comiterii acestora, de faptul ca pe parcursul urmarii penale inculpatul a înteles sa achite o parte din prejudiciu, de recunoasterea manifestata pe tot parcursul procesului, desi legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanta din ansamblu probator administrat în cauza rezultând cu prisosinta vinovatia acestuia privind infractiunile pentru care a fost trimis în judecata, considerente în raport apreciem ca scopul si reeducarea inculpatului se pot realiza fara ca acesta sa execute pedeapsa facând în cauza aplicarea art. 81-82 Cod penal.

Împotriva sentintei a declarat apel inculpatul D.A., criticând-o pentru nelegalitate si netemeincie, pentru urmatoarele motive:

1.Se critica solutia data laturii penale a cauzei, reiterându-se cererea de achitare formulata în temeiul art. 10 lit.d C.p.p., motivat de faptul ca partenerii de afaceri au avut cunostinta de situatia sa financiara, existând o întelegere în sensul ca acestea nu vor fi introduse la plata decât cu acordul inculpatului.

Apreciind ca simpla înmânare a filelor CEC nu înseamna introducerea în circuitul civil, se sustine ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii.

2.Se sustine ca, fiind vorba despre infractiuni de pericol, acestea nu sunt generatoare de prejudicii, situatie în care în mod gresit a fost obligat la plata de despagubiri.

3.Se arata ca, în mod gresit, societatea comerciala al carei administrator era nu a fost introdusa în cauza în calitate de parte responsabila civilmente.

4.Oral, primul motiv de apel s-a completat/precizat în sensul ca cererea de achitare are în vedere lipsa intentiei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, în raport de probele administrate în cauza si de motivele de apel invocate tribunalul constata urmatoarele:

Prin sentinta penala apelata a fost condamnat inculpatul D.A. la o pedeapsa rezultanta de 6 luni închisoare pentru savârsirea în concurs real a sapte infractiuni prevazute de art. 84 al.1 pct.2 si 3 din Legea 59/1934.

S-a retinut ca în perioada mai 2006-februarie 2007 a emis catre 9 societati furnizoare 9 file CEC (însumând 708.603,37 lei) fara a avea disponibil în contul bancar.

Conform unei practici comerciale fara acoperire în prevederile legale în materie eliberarea cecurilor „în alb” a fost utilizata în relatiile comerciale derulate de societatea al carui administrator era inculpatul cu diversi agenti economici care au primit aceste documente ca garantie a achitarii debitelor.

De remarcat este însa ca S.C. „S. C.” S.R.L., S.C. „F.” SRL, S.C. „G. T.” S.R.L. Galati, S.C. „P.” S.A. Calarasi, S.C. „A.” S.R.L. Calarasi, S.C. „C.” S.A. Calarasi, S.C. „C. U.” S.R.L. Constanta au actionat în sensul valorificarii filelor CEC emise de inculpat, situatie ce demonstreaza ca acesti nu cunosteau situatia financiara a societatii debitoare.

Conform art. 84 al.2 din Legea 59/1934 comite infractiunea emiterii unui CEC fara a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot sau în parte de disponibilul avut, dupa tragerea cecului si mai înainte de trecerea termenelor prevazute de prezentare.

În al.3 din art. 84 din Legea 39/1934 este incriminata fapta de a emite un CEC cu data falsa sau caruia îi lipseste unul dintre elementele esentiale cerute de alineatele 1,2,3 si 5 ale art. 1 si 11.

În raport de aceste norme, se constata existenta elementelor constitutive ale infractiunilor retinute în sarcina inculpatului.

Este evidenta, pe latura subiectiva, o vinovatie sub forma intentiei directe, infractiunea consumându-se în momentul emiterii cecului în conditiile enumerate anterior.

La fel constata ca existenta laturii obiective nu este conditionata de „patrunderea” actelor în circuitul civil (lucru de altfel realizat în momentul în care cei sapte beneficiari de cecuri le-au prezentat în vederea valorificarii, cu consecinta refuzului la plata, pe motivul lipsei disponibilului bancar).

2.Referitor la critica vizând solutia data laturii civile a cauzei, constata tribunalul ca este nefondata.

În cauza, prin faptele pentru care inculpatul a fost gasit vinovat s-au produs prejudicii în patrimoniul partilor vatamate, între fapte si prejudicii existând legatura de cauzalitate.

Critica vizând caracterul „de pericol” al infractiunii si incompatibilitatea acestui gen de infractiuni cu existenta prejudiciului nu poate fi primita, cu atât mai mult cu cât în cauza pericolul s-a concretizat într-o paguba materiala.

Asa fiind si cum actiunea civila a fost solutionata ci respectarea art. 998 – 999 Cod civil, urmeaza a respinge si aceasta critica.

3.Cel de-al treilea motiv de apel va fi respins deoarece înainte de începerea urmaririi penale (prin procesul-verbal din 15.06.2007) societatea al carui administrator era inculpatul a fost dizolvata prin sentinta civila 412/27.02.2007 a Tribunalului Calarasi (adresa 1899/20.11.2007 eliberata de Oficiul Registrului Comertului - filele 21-22 dosar urmarire penala).

Analizând din oficiu sentinta apelata, în limitele art. 371 C.p.p., constata ca nu exista motive de nelegalitate sau netemeinicie care sa atraga necesitatea desfiintarii sentintei, motiv pentru care urmeaza ca în baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p. sa respinga ca nefondat apelul declarat de inculpatul D.A. împotriva sentintei penale nr. 100/10.03.2008 pronuntata de Judecatoria Calarasi.

Urmeaza a obliga apelantul la 200 lei cheltuieli judiciare catre stat din care 100 lei reprezinta onorariu aparator oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p.

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul D.A. împotriva sentintei penale nr. 100/10.03.2008 pronuntata de Judecatoria Calarasi.

Obliga apelantul la 200 lei cheltuieli judiciare catre stat din care 100 lei reprezinta onorariu aparator oficiu.

Cu recurs în 10 zile de la pronuntare pentru procuror si partile prezente si de la comunicare pentru cei lipsa.