Autorizare persoană fizică. Refuz nejustificat al autorităţii competente

Dosar Nr. 96 (27.01.2009)

Autorizare persoana fizica. Refuz nejustificat al autoritatii competente. Procedura aplicabila cererilor initiate sub imperiul Legii nr.300/2004.

Art.29 al.3 din H.G. nr.1391/2006

Art.1,2 din Legea nr. 300/2004

Art.39 din O.U.G. nr.44/2008

Potrivit art.29 al.3 din H.G. nr.1391/1996 modificat prin H.G. nr.56/2007 pregatirea practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se face de un instructor auto autorizat în conditiile Legii nr.300/2004 si H.G. nr.1766/2004. Primarul unitatii administrativ-teritoriale are competenta de a emite autorizatia si dupa intrarea în vigoare a O.U.G. nr.44/2008 potrivit dispozitiilor tranzitorii din art.39.

Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 96/27 ianuarie 2009

Prin actiunea în contencios administrativ înregistrata la Tribunalul Sibiu sub dosar nr.3284/85/2007 reclamantul B.P.V. a chemat în judecata în calitate de pârâta Primaria Municipiului S. pentru a fi obligata sa-i elibereze autorizatie pentru desfasurarea activitatii independente - pregatirea practica a cetatenilor în vederea obtinerii permisului de conducere auto.

În cursul judecarii cauzei reclamantul si-a precizat cererea întelegând sa cheme în judecata în calitate de pârât Municipiul S. pentru a fi obligat sa-i elibereze autorizatia în vederea desfasurarii activitatii independente „scoli de conducere pilotaj” prevazute în CAEN 8041.

Prin sentinta civila nr. 2/CA/8.01.2008 Tribunalul Sibiu a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Municipiul S. si pe cale de consecinta a respins actiunea în contencios administrativ formulata de reclamant, respingând si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Primaria Municipiului S.

Împotriva acestei sentinte reclamantul a declarat recurs care a fost admis de catre Curtea de Apel Alba Iulia prin Decizia nr. 577/CA/2008, drept urmare hotarârea atacata a fost casata iar cauza a fost trimisa spre rejudecare aceleiasi instante, respectiv Tribunalului Sibiu Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal.

Pentru a pronunta aceasta solutie Curtea de Apel a retinut ca reclamantul, cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei „ nu a renuntat la judecata împotriva Primariei Municipiului S.” în calitate de pârâta astfel ca datorita mentiunilor confuze din practicaua sentintei nu s-a putut concluziona daca exceptiile invocate au fost puse în discutia partilor.

Cu ocazia rejudecarii cauzei reclamantul si-a precizat din nou actiunea în sensul ca întelege sa cheme în judecata în calitate de pârât doar pe Primarul Municipiului S.

Prin Sentinta 508/CA/30 09 2008 Tribunalul Sibiu în rejudecare a admis actiunea reclamantului împotriva pârâtului Primarul Municipiului S. si l-a obligat pe pârât sa elibereze reclamantului autorizatia pentru desfasurarea activitatii independente „scoli de conducere pilotaj” prevazute în CAEN 8041.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta de fond a considerat refuzul pârâtului ca nejustificat apreciind ca în termeiul art. 18 din Legea 300/2004 modificat prin Legea 378/2005 activitatea pe care reclamantul dorea sa o exercite, aceea de „scoala de conducere auto” este prevazuta în cadrul clasificarilor activitatilor din economia nationala - CAEN – la codul 8041 si necesita autorizare.

Împotriva hotarârii a declarat recurs Primarul Municipiului S. solicitând a se dispune modificarea acesteia în sensul respingerii actiunii reclamantului.

În motivarea recursului pârâtul sustine ca în prezent în temeiul OUG 44/2008 Primarul Municipiului Sibiu nu mai are competenta de a proceda la înregistrarea si autorizarea functionarii persoanelor fizice autorizate.

Pârâtul sustine si ca între timp Codul CAEN al activitatii independente „scoli de conducere pilotaj” prevazut în CAEN 8041 s-a schimbat în 8553.

Autorizarea nu era necesara caci potrivit prev.art. 29 al.3 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, pregatirea practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se poate efectua si de catre un instructor auto autorizat în conditiile legii, fara a fi necesara autorizarea activitatii economice.

Activitatea „Scoala de conducere (pilotaj) cu cod CAEN 8041 nu se regaseste în anexa I la HG 1766/2004 nefiind cuprinsa printre activitatile ce necesita autorizare în conditiile Legii 300/2004.

În drept se invoca prev.art. 299, 304 pct.9, 312 Cod procedura civila si HG 1766/2004, Legea 300/2004 si OUG 44/2008.

Reclamantul nu a depus întâmpinare, însa prin note scrise solicita respingerea recursului apreciind ca hotarârea este data cu corecta interpretare a legii.

Recursul pârâtului este nefondat.

Reclamantul s-a adresat cu cerere la 12.04.2007 Primariei S. solicitând autorizarea sa în vederea desfasurarii activitatii independente prevazuta la art. 29 al.3 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 modificat prin HG 56/27 01 2007, pregatirea practica a cetatenilor în vederea obtinerii permisului de conducere auto.

Este de mentionat ca art.29 al.3 în forma sa initiala aprobata prin HG 1391/2006 se referea la posibilitatea ca pregatirea practica a persoanei în vederea obtinerii permisului de conducere sa fie efectuata si de un instructor auto atestat în conditiile legii care a încheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica.

Începând cu anul 2007, ca urmare a modificarii HG 1391/2006 prin HG 56/2007 s-a modificat art. 29 al.3 în sensul ca "Pregatirea practica a persoanei prevazute la alin. (2), în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE si subcategoriile A1 si B1, se poate efectua si de catre un instructor auto autorizat în conditiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregatirea teoretica”.

Deci începând cu anul 2007 se impunea autorizarea instructorilor auto în vederea pregatirii practice a persoanelor pentru obtinerea permisului auto.

Procedura de autorizare de la data la care reclamantul a formulat cererea este cea prevazuta în Legea 300/2004 si HG 1766/2004 în prezent abrogate.

Potrivit art. 1 si 2 din Legea 300/2004, persoanele fizice, cetateni români sau straini apartinând UE sau spatiului Economico European pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul României în mod independent, în conditiile legii; art. 8 stabileste competenta primarilor de a elibera autorizatia, iar art. 10 al.1 lit.a din Legea 300/2004 reglementeaza mentiunile obligatorii pe care autorizatia trebuie sa le cuprinda, la art. 10 al.1 lit.c fiind stipulata expres: „activitatea principala … codificata conform CAEN aprobata prin HG 656/1997 actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002.”

În Ordinul 601/2002 mentionat activitatea „scoala de pilotaj” are codul 8041.

HG 656/1997 a suferit într-adevar doua actualizari cea din 2002 si cea din 2007 prin Ordinul I.N.S. nr. 337/2007 cu aplicare din 1.01.2008.

Prin acest ultim ordin, codul CAEN Rev1 – 8041 este mentionat ca fiind CAEN Rev.2-8549, transpus direct în I.S.I.C. - Rev4 - 8549.

Prin urmare în temeiul art. 29 al.3 din OUG 195/2002 actualizat, art.1 si 10 din Legea 300/2004 sub imperiul careia s-a formulat cererea cât si a HG 656/1997 actualizata, se impunea ca pârâtul Primarul Municipiului Sibiu sa emita autorizatia în favoarea reclamantului pentru desfasurarea activitatii economice independente CAEN 1 8041 echivalentul CAEN Rev2-8549 echivalentul ISIC - Rev4- 8549, asa cum corect a concluzionat si instanta de fond prin interpretarea coroborata a prevederilor legale incidente cauzei.

Prin urmare motivul de recurs vizând gresita interpretare si aplicare a legii solutionarea pe fond a cauzei prevazute de art. 304 pct.9 Cod procedura civila nu este fondat.

În ce priveste motivul de recurs vizând lipsa calitatii procesuale pasive a primarului pârât în cauza, decurgând din faptul ca acesta nu mai este competent sa emita autorizatia prin prisma noilor reglementari aduse prin OUG 44/2008 si acesta este nefondat.

O.U.G 44/2008 cuprinde la art. 39 dispozitii exprese cu privire la procedurile în curs desfasurate în temeiul Legii 300/2004 conform carora „Procedurile desfasurate potrivit Legii 300/2004 se vor finaliza potrivit prevederilor legii aplicabile la data initierii acestora”.

Prin urmare, cererea reclamantului de autorizare initiata sub imperiul Legii 300/2004 va trebui finalizata potrivit acestei reglementari, primarul pastrându-si pentru aceste cereri competenta eliberarii autorizatiei prev.la art. 10 din Legea 300/2004.

Cum motivele de recurs prevazut de art. 304 pct.9 si 3041 Cod procedura civila nu sunt incidente în cauza, recursul pârâtului a fost respins ca nefondat, conform art. 312 al.1 Cod procedura civila.