Cerere suspendare executare act administrativ până la pronunţarea instanţei de contencios administrativ asupra fondului cauzei. Condiţii de admisibilitate. Calitate procesuală pasivă

Dosar Nr. 54/C.A. (05.03.2007)

1.Cerere suspendare executare act administrativ pâna la pronuntarea instantei de contencios administrativ asupra fondului cauzei. Conditii de admisibilitate. Calitate procesuala pasiva

Este întemeiata cererea de suspendare a dispozitiilor de stabilire a datei concursului contractului de management în vederea ocuparii postului de director executiv, din moment ce reclamantul detinator al acelei functii nu fusese demis si nici nu-i fusese desfacut contractul de munca.

(Decizia nr. 54/C.A./05.03.2007)

Prin sentinta nr.7745/E din 15 decembrie 2006, Tribunalul Iasi a admis actiunea formulata de reclamantul B.V., în contradictoriu cu pârâtii Primarul Municipiului Iasi si Primaria Municipiului Iasi, dispunând suspendarea executarii dispozitiei nr.3305 din 23.11.2006, emisa de Primarul Municipiului Iasi, pâna la data pronuntarii instantei de fond asupra contestatiei formulata împotriva dispozitiei mentionate.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca reclamantul a chemat în judecata pe pârâti, pentru a se dispune suspendarea executarii dispozitiei nr.3305 din 23.11.2006, emisa de Primarul Municipiului Iasi, pâna la pronuntarea instantei de fond cu privire la contestatia formulata pe cale administrativa împotriva dispozitiei amintite, prin care s-a aprobat organizarea, la data de 18.12.2006, a unui concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director executiv al Ateneului Tatarasi, în conditiile în care acest proiect a fost depus la Primaria Iasi la data de 15.09.2006, iar el ocupa postul înca din anul 2003, scoaterea la concurs a unui post ce nu este vacant fiind considerata nelegala.

Prima instanta a mai retinut ca pârâtii nu au formulat întâmpinare, dar prin concluziile scrise depuse la dosar, au invocat neîndeplinirea de catre reclamant a conditiilor prevazute de art.14 din Legea nr.554/2004, considerând ca nefiind dovedita existenta si întinderea unei pagube ori iminenta producerii acesteia si ca nici nu s-a facut dovada sesizarii instantei cu privire la solutionarea în fond a litigiului dintre parti.

Tribunalul, raportându-se la dispozitiile art.14 din Legea nr.554/2004, a constatat ca fiind îndeplinita conditia iminentei unei pagube, întrucât s-a dovedit ca prin dispozitia atacata s-a stabilit, pentru data de 18.12.2006, desfasurarea concursului de proiecte de management, în vederea ocuparii postului de director executiv al Ateneului tatarasi, post pe care reclamantul îl ocupa din data de 15.05.2003, în baza unui contract de munca încheiat pe durata nedeterminata, în conditiile în care pârâtii nu au emis nici o decizie de demitere a reclamantului din functia ocupata, sau de încetare a contractului de munca.

Considerând ca atâta timp cât postul nu este vacant, prin organizarea concursului în vederea ocuparii postului nevacant, drepturile reclamantului sunt grav prejudiciate, acesta fiind în pericol de a pierde postul, desi contractul de munca nu a fost desfiintat prin nici unul din cazurile prevazute de legislatia muncii, prima instanta a considerat ca se impune suspendarea executarii actului administrativ contestat pâna la solutionarea litigiului de catre instanta de fond.

Curtea constata ca recursul pârâtilor este fondat, în urmatoarele limite:

Este necontestat ca dispozitia prin care s-a aprobat organizarea unui concurs de proiecte de management „pentru ocuparea postului de director executiv al Ateneului Tatarasi” a fost emisa de Primarul Municipiului Iasi si nu de Primaria Iasi, care este definita de art.77 din Legea nr.215/2001, republicata, ca fiind o structura functionala cu activitate permanenta, care duce la îndeplinirea hotarârilor consiliului local si dispozitiile primarului.

Nefiind implicata în elaborarea si emiterea actului administrativ contestat, Primaria Iasi nu putea fi chemata în judecata, în calitate de pârâta, în cauza de fata, întrucât nu are a raspunde de actele si faptele unei alte autoritati publice, respectiv a Primarului Municipiului Iasi.

Drept urmare, în temeiul art. 312 Cod procedura civila, recursul pârâtilor urmeaza a fi admis, în sensul ca, modificându-se în parte hotarârea recurata, se va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Primaria Municipiului Iasi si se va respinge pe acest temei actiunea intentata ei de catre reclamantul B. V.

Curtea va pastra însa restul dispozitiilor sentintei recurate întrucât:

Conform art.28 din Legea nr.554/2004, prevederile Legii contenciosului administrativ se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila numai în masura în care acestea nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de autoritate dintre autoritatile publice, pe de o parte, si persoanele vatamate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de alta parte, precum si cu procedura reglementata de cea dintâi citata de lege.

Întrucât art.14 din Legea nr.554/2004 obliga instanta sa solutioneze cererea de suspendare de urgenta, cu citarea partilor, dar fara a impune un termen minim între data citarii si data solutionarii cererii de suspendare, era la latitudinea instantei de contencios administrativ sa stabileasca acest termen functie de urgenta cererii.

Ori, atâta timp cât era necontestat faptul ca preconizatul concurs a fost programat pentru data de 18 decembrie 2006, era firesc ca discutarea si solutionarea cererii de suspendare sa se realizeze mai înainte de împlinirea acelui termen, dispozitiile art.114 indice 1 alin.2 si ale art.89 Cod procedura civila, nefiind incidente în cauza.

Fara temei recurentii pretind ca le-a fost încalcat dreptul la aparare, din moment ce actiunea le-a fost comunicata la data de 12 decembrie 2006, pricina amânându-se apoi pentru data de 14 decembrie 2006, la care ei au depus concluzii scrise si cât pronuntarea s-a amânat pentru data de 15 decembrie 2006, ei fiind asistati de consilier juridic C.P., care a si pus concluzii în fata instantei de fond, obiectul cererii si efectele pe care urma sa le produca actul administrativ contestat justificând interventia urgenta a instantei de contencios administrativ.

Reclamantul a facut de asemenea dovada ca a initiat procedura prealabila obligatorie prevazuta de Legea nr.554/2004, ca procedura prevazuta de art.14 din Legea nr.554/2004 nu este conditionata de dovada sesizarii instantei cu o actiune în anulare, fiind suficienta doar dovada sesizarii cerute de art.7 din acelasi act normativ si ca aceasta a fost promovata în termenul prevazut de art.11 din citata lege, respectiv la data de 22 februarie 2007, fapt ce înlatura sustinerea ca s-a urmarit tergiversarea solutionarii litigiului.

Reclamantul a dovedit nu doar urgenta cererii, dar si faptul ca actul administrativ contestat este de natura sa-i prejudicieze în mod grav dreptul nascut din contractul de munca ce a încheiat cu pârâtii, punându-se sub semnul incertitudinii însasi stabilirea si existenta acestui drept, recunoscut pe o perioada nedeterminata.

Atât din cuprinsul dispozitiei nr.3305 din 23.11.2006, dar mai ales din precizarile pe care pârâtii – recurenti le-au facut prin memoriul depus la termenul din 26 februarie 2007, rezulta fara echivoc ca acestia considera ca „…functia de director al Ateneului a devenit vacanta prin efectul legii, ca urmare a nedepunerii în termen a proiectului de management”, dar fara a fi dispus în vreun fel în legatura cu soarta contractului de munca încheiat cu reclamantul.

Ori, atâta timp cât reclamantul opune pârâtilor un contract de munca încheiat pe durata nedeterminata, iar acestia sustin ca el ar fi încetat de drept, organizând un concurs pentru ocuparea unui post pe care-l considera vacant, în mod justificat a retinut prima instanta ca pâna la clarificarea raporturilor juridice dintre partile în litigiu, în lipsa unei dispozitii din care sa rezulte încetarea relatiei contractuale, nu se poate ca, pe fondul acestei situatii de incertitudine juridica, sa se dea eficienta, sub aspectul executarii, actului unilateral, vatamarea dreptului la munca putându-se accentua si prelungi în timp, prin finalizarea preconizatului concurs de proiecte.

Întrucât clarificarea raporturilor nu se putea realiza decât în cadrul actiunii în anulare si cum pârâtii contesta însasi aparenta dreptului nascut din contractul încheiat cu reclamantul, prima instanta a apreciat corect ca prezumtia de legalitate a actelor administrative este înfrânta si ca se impune ca actul sa nu-si produca efecte pâna la solutionarea pe fond a cauzei, relatarile si punctele de vedere exprimate în mass-media neavând nici o înrâurire asupra solutiei adoptate, precumpanitoare fiind în acest caz constatarea ca s-a scos la concurs un post care nu era vacant, considerente pentru care aceasta parte a hotarârii de admitere a cererii reclamantului si suspendarea executarii actului, va fi mentinuta, în raport cu pârâtul Primarul Municipiului Iasi.