Comercial –stabilire răspundere organe de conducere ale societăţii debitoare

Dosar Nr. 206 (06.02.2009)

Dosar nr.2698/88/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr.206

Sedinta publica din data de 06 februarie 2009

Prin cererea adresata judecatorului sindic si înregistrata la nr. 2698/88/29 octombrie 2008, S.C. C P S.R.L. M , prin lichidator CO I.P.U.R.L. TULCEA a solicitat atragerea raspunderii fostului administrator al debitoarei falite, MV si obligarea acestuia la plata pasivului în valoare totala de 350.908,82 lei.

In motivare, se arata ca, din actul constitutiv al societatii reiese ca S.C. C P S.R.L. M a avut asociati si, totodata, administratori, respectiv MV , cu 20 parti sociale aflat în Penitenciar Jilava si MA , cu 21 parti sociale, în prezent decedat în urma unui accident rutier, iar urmare a verificarii documentelor contabile s-a constatat ca exista lipsuri si inadvertente în înregistrarile contabile, motiv pentru care s-a efectuat o expertiza contabila, raportul întocmit evidentiind faptul ca nu corespunde contul analitic la clienti cu soldul din balanta contabila sintetica la data de 30 iunie 2007, neputând fi identificati toti clientii, ca exista sume de bani încasate si necontabilizate de la diversi clienti în valoare de 139.609,90 lei, dar si ca au existat încasari prin casa din luna noiembrie 2007, ulterior deschiderii procedurii insolventei.

Se mai sustine ca, potrivit balantei sintetice activul net la data de 30 iunie 2007 era de 271.117 lei, totalul activelor era de 1.271.667 lei, datoriile totale de 996.550 lei iar lichiditatea în banca si în casa la data de 30 iunie 2007 era de 731.273 lei, suma cu care se putea achita 73% din totalul datoriilor înregistrate, ceea ce înseamna ca S.C. C P S.R.L. nu era în imposibilitate de plata, documentele expertizate conducând la concluzia ca deschiderea procedurii insolventei în forma generala este datorata vinei exclusive a administratorului, MV si ca sunt îndeplinite conditiile pentru atragerea raspunderii personale a administratorului, conform art. 138 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006.

In continuare, se învedereaza ca sunt îndeplinite, în cauza, conditiile raspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicita savârsita fiind cea prevazuta de art. 138 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, prejudiciul Pus creditorilor, raportul de cauzalitate dintre faptele ilicite si prejudiciu, dupa cum reiese din raportul de expertiza, vinovatia exclusiva a administratorului-pârât, evidentiata de aceeasi expertiza.

In drept, lichidatorul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 138 alin. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006.

In aparare, pârâtul a depus întâmpinare si a precizat ca u are probe de administrat în cauza.

In dovedirea cererii, s-a anexat la dosar, în copie, tabelul preliminar al creantelor si tabelul definitiv, raportul asupra cauzelor si împrejurarilor ce au determinat insolventa, cu completarile aduse acestuia, raportul de expertiza contabila si rapoartele lunare întocmite de catre lichidator, în dosarul de insolventa.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanta judecatorul sindic retine ca, prin Sentinta civila nr. 1667 din 28 septembrie 2007 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma generala cu privire la debitoarea S.C. C P S.R.L. M , fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CO I.P.U.R.L. Bucuresti – Filiala Tulcea, dupa care, ulterior, prin Sentinta civila nr. 2545 din 26 noiembrie 2008, s-a dispus intrarea sa în faliment si, totodata, dizolvarea sa.

In cursul derularii procedurii, s-au formulat declaratii de creanta de catre D.G.F.P. TULCEA – 52.130 lei, I.T.M. TULCEA – 575 lei; PRIMARIA ORASULUI M – 99 lei; S.C. ……….. S.R.L. BUCURESTI – 253.607,06 lei, S.C. …………….. – 44.497,76 lei, cuantumul total al sumelor datorate fiind de 350.908,82 lei.

Pentru ca, în urma verificarilor efectuate dupa predarea evidentei contabile de catre sotia pârâtului, s-a constatat ca nu sunt înregistrate în contabilitate toate documentele financiar-contabile întocmite în ultimele luni de activitate, în dosarul de insolventa s-a dispus efectuarea unei expertize contabile ale carei concluzii, cuprinse si în raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia starii de insolventa a debitoarei, au scos în evidenta urmatoarele aspecte: contul analitic la clienti nu corespunde cu soldul din balanta contabila sintetica la data de 30.06.2007, neputând fi identificati toti clientii; existenta unor sume de bani încasate si necontabilizate de la diversi clienti, în valoare totala de 139.609,90 lei; încasarea prin casa a unor sume de bani dupa data deschiderii procedurii de insolventa, respectiv în luna noiembrie 2007.

De asemenea, s-a stabilit ca, potrivit balantei sintetice activul net la data de 30 iunie 2007 era de 271.117 lei, totalul activelor era de 1.271.667 lei, iar datoriile totale de 996.550 lei, lichiditatea în banca si în casa la data de 30.06.2007 era de 731.273 lei, suma cu care se putea achita 73% din totalul datoriilor înregistrate, ceea ce înseamna ca S.C. C P S.R.L. nu era în imposibilitate de plata.

In acelasi raport, s-a mentionat ca raspunderea pentru situatia identificata si pentru neregulile rezultate apartine fostului administrator – MV , pârât în cauza.

Potrivit art. 138 alin. 1 lit. a, c si d din Legea nr. 85/2006, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:

- au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

    - au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea, în mod vadit, persoana juridica la încetarea de plati;

- au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea;

Antrenarea raspunderii membrilor organelor de supraveghere si conducere presupune îndeplinirea urmatoarelor conditii: prejudiciul creditorilor, fapta sa se încadreze în cazurile prevazute de lege, raportul de cauzalitate dintre fapta si încetarea platilor, culpa persoanei a carei raspundere se antreneaza;

In doctrina, se admite ca natura juridica a administratorilor împrumuta cele mai multe din caracteristicile raspunderii delictuale, fiind o raspundere speciala.

Fiind în discutie o raspundere delictuala, înseamna ca pentru a fi angajata, trebuie sa îndeplineasca conditiile generale ale raspunderii civile delictuale care reies din art. 998 – 999 Cod civil (fapta ilicita, prejudiciu, legatura de cauzalitate, culpa), conditii care, în aceasta situatie speciala, capata si unele conotatii speciale, respectiv sfera persoanelor ce pot fi obligate la acoperirea pasivului societatii este limitata, iar faptele a caror savârsire atrage antrenarea raspunderii sunt si cele strict si limitativ prevazute de lege.

In speta, încasarea de sume reprezentând costul serviciilor prestate si neevidentierea în contabilitate a respectivelor sume justifica concluzia ca s-au folosit bunurile societatii în interesul propriu al fostului administrator, fapt suficient pentru a-i atrage raspunderea, în baza dispozitiilor art. 138 alin. 1 lit. a, pe lânga faptul ca, din documentele expertizate, a rezultat ca societatea debitoare are active de 1.231.743,44 lei, din care 139.609,90 lei nu au fost contabilizate, dupa cum s-a aratat, ce nu au fost predate sau preluate de catre lichidator, tocmai pentru ca nu au fost identificate.

Mai mult, contabilitatea societatii nu s-a tinut în conformitate cu legea, întrucât fie nu s-au înregistrat documentele contabile întocmite, fie înregistrarile sunt incomplete sau în contradictie, expertiza relevând acest aspect (fila 21) desi, potrivit art. 10 alin. 1 din Legea nr. 82/1991, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la societatile comerciale revine administratorului.

Nu se verifica însa incidenta situatiei prevazuta în art. 138 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, întrucât nu rezulta ca fostul administrator a dispus continuarea unei activitati ce ducea în mod vadit la încetare de plati, în conditiile în care s-a stabilit ca, la 30 iunie 2007, lichiditatea în banca si la casa era de 731.273 lei, cu care s-ar fi putut achita 73% din totalul datoriilor înregistrate.

S-a prevalat pârâtul de împrejurarea ca, la 6 iunie 2007, a fost arestat, dar, pe lânga faptul ca raspunderea administratorilor este solidara, conform art. 73 din Legea nr. 31/1990, fiind raspunzator, asadar, si pentru operatiunile realizate ulterior, de catre celalalt administrator, MA , în prezent decedat, concluziile expertizei au evidentiat ca si pâna la data mentionata, au existat lichiditati în banca si în casa ce nu au fost identificate de catre lichidator, ca si contradictii între documentele contabile întocmite; dealtfel, verificarea a vizat, în esenta, perioada de pâna la data de 30 iunie 2007.

La termenul de judecata din 12 decembrie 2008, s-a dat posibilitatea pârâtului, la solicitarea sa de a furniza informatii de natura a lamuri situatia, sa ia legatura cu lichidatorul desemnat însa, desi un reprezentant al acestuia a efectuat deplasarea pâna la Penitenciarul Braila, nu s-a lamurit nimic, pârâtul neavând cum proba situatiile invocate si în fata judecatorului sindic (fila 48).

Din argumentele prezentate, reiese ca sunt întrunite cerintele impuse de art. 998 – 999 Cod civil, pentru stabilirea raspunderii civile delictuale a fostului administrator MV , respectiv exista un prejudiciu cu care creditorii s-au înscris la masa credala de 350.908,82 lei, se verifica împrejurarea ca nu s-a tinut contabilitatea în conformitate cu legea si s-au folosit bunurile societatii în interes propriu, fapte ce au caracter ilicit si care sunt Pucatoare de prejudicii, de unde si legatura de cauzalitate; culpa ce apartine pârâtului raspunzator direct de aceasta situatie.

Asa fiind, având în vedere cele expuse, judecatorul sindic urmeaza a admite cererea si a obliga pârâtul sa suporte pasivul neacoperit al S.C. C P S.R.L. M , pâna la concurenta sumei de 350.809,82 lei, reprezentând creante apartinând creditorilor; I.T.M. Tulcea – 575 lei; D.G.F.P. Tulcea – 52.130 lei; S.C. …….. S.R.L. Bucuresti – 253.607,06 lei si S.C. ………….. S.R.L. ………– 44.497,76 lei.????