Comercial : Insolvenţă. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor. Intervenţii în interes propriu şi în interesul debitoarei formulată de alţi doi asociaţi al debitoarei

Dosar Nr. (08.03.2010)

Prin cererea înregistrata la nr. X/X/2009, debitoarea SC C.A. SRL prin administratorul sau S.M.S. a solicitat sa fie supusa dispozitiilor Legii nr.85/2006.

În motivarea cererii s-a învederat instantei ca pâna la data de X/2009 societatea comerciala nu a înregistrat restante de plata însa dupa aceasta data între asociati au intervenit neîntelegeri grave ce au dus la imposibilitatea desfasurarii activitatii pentru care societatea a fost autorizata sa functioneze.

Se mai arata ca acest fapt a dus la aparitia starii de insolventa, iar societatea comerciala nu a mai putut fi refinantata , aflându-se în imposibilitatea achitarii obligatiilor financiare si fiscale.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar înscrisurile prevazute de art.28 din Legea nr.85/2006.

În cauza SC I. SRL , în calitate de asociat al debitoarei SC C.A. SRL, a formulat cerere de interventie în interes propriu prin care a solicitat încuviintarea de principiu a cererii si respingerea actiunii prin care s-a cerut deschiderea procedurii insolventei.

S-a aratat ca prin deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr.85/2006 ar fi prejudiciat în calitatea de actionar cu o cota de 50% din partile sociale ale SC C.A. SRL si ca de principiu nu este de acord cu instituirea unei astfel de proceduri.

Pe de alta parte potrivit actului constitutiv pentru a se putea decide asupra initierii cererii de faliment este necesara întrunirea adunarii generale a asociatilor si emiterea unei hotarâri în acest sens.

Se mai sustine de catre intervenienta ca administratorul neasociat S.M.S. are un mandat limitat si ca nu poate reprezenta societatea cu privire la o astfel de cerere.

De asemenea , SC S SRL, în calitate de asociat al SC C.A. SRL a formulat cerere de interventie în interes propriu si în interesul debitoarei, aratând ca este de acord cu cererea de deschidere a procedurii insolventei, solicitând si dizolvarea societatii comerciale debitoare precum si respingerea cererii de interventie formulata de SC I SRL.

În motivarea cererii s-a aratat ca administratorul societatii a formulat aceasta cerere fortat fiind de situatia financiara nefavorabila a debitoarei si de neîntelegerile grave intervenite între cele doua asociate. Se sustine însa ca asociata SC I SRL a efectuat actiuni frauduloase, constând în sustragerea din averea debitoare a unor mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii de productie si a întocmit în fals unele procese verbale .

Prin sentinta nr. X/2010 , s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de debitoare , s-a admis cererea de interventie în interes propriu formulata de SC I SRL si s-a respins cererea de interventie în interes propriu si în interesul debitoarei formulata de SC S SRL.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut :

Societatea comerciala C.A. SRL s-a înfiintat în anul X având ca asociati pe SC I SRL si SC S SRL, ambele cu câte o cota de participare la beneficii de 50% si cu câte un numar de 10 parti sociale, fiind desemnat ca administrator neasociat numitul S.M.S.

Între cei doi asociati persoane juridice au intervenit neîntelegeri confirmate de fiecare dintre acestia, asa cum rezulta din cuprinsul celor doua cereri de interventie formulate.

Astfel, pe de o parte SC I SRL se considera prejudiciata considerând ca are un drept de creanta pentru o suma importanta si ca cererea privind deschiderea procedurii insolventei nu se poate formula decât în baza unei hotarâri a adunarii generale a asociatilor.

Pe de alta parte, asociata SC S SRL sustine ca ajungerea debitoarei într-o stare financiara nefavorabila se datoreaza atitudinii celuilalt asociat, solicitând dizolvarea SC C.A. SRL în temeiul art. 227 lit. „b”, „e” si „f” din Legea nr. 31/1990, invocând neîntelegerile grave dintre asociati.

Tribunalul va retine ca, în conformitate cu dispozitiile art. 11.6 lit.”i” din actul constitutiv al SC C.A. SRL, adunarea generala a asociatilor decide asupra initierii oricarei cereri de faliment sau proceduri de insolventa.

În consecinta cererea formulata de administratorul neasociat nu poate fi primita chiar daca aceasta a invocat obligativitatea formularii unei astfel de actiuni întemeiata pe dispozitiile art. 27 din Legea nr.85/2006 conform carora debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor acestei legi în termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

Cum în cauza actul constitutiv al SC C.A. SRL constituie legea partilor se impune ca pentru promovarea unei actiuni întemeiata pe dispozitiile art. 27 din Legea nr. 85/2006 sa existe o hotarâre a adunarii generale a asociatilor în acest sens.

Este evident ca în cauza exista neîntelegeri între cei doi asociati, însa dizolvarea SC C.A. SRL nu se poate dispune pe calea prezentei actiuni ci printr-o actiune separata, de drept comun, întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ocazie cu care partile pot cere si lichidarea societatii si rezolvarea situatiei patrimoniale între acestea.