Conflict de muncă. Dovada activităţii desfăşurate în grupa a II-a de muncă

Dosar Nr. 1871 (24.03.2009)

Conflict de munca. Dovada activitatii desfasurate în grupa a II-a de munca

Decizia civila nr.1871 din 24.03.2009

Recurentul-reclamant nu a facut dovada ca îndeplineste aceste cerinte ale legii, pentru ca activitatea sa, sa poata fi considerata ca fiind desfasurata în grupa II de munca.

Din probele administrate în cauza, nu rezulta ca tractorul condus de recurentul-reclamant ar fi tractat tot timpul doua remorci, pentru a fi în situatia unui autovehicul de minim 4 tone si nici ca el ar fi desfasurat o asemenea activitate, de transport rutier, în mod efectiv, într-un procent de minim 70% din programul sau de lucru.

Curtea constata ca recurentul-reclamant solicita, instantei de recurs sa retina ca el a desfasurat activitate în grupa II de munca, întemeiindu-si, de fapt, pretentiile doar pe argumentele ca altor salariati, care s-au aflat într-o situatie similara cu a sa, li s-a recunoscut grupa II de munca si, totodata, ca în perioada indicata, lui îi era interzis, din motive de eficientizare a transporturilor pe drumurile publice, sa circule cu tractorul, daca nu avea atasate si doua remorci.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vlll-a - Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a respins actiunea formulata de reclamantul PI, în contradictoriu cu pârâta S.C. M S.A.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca potrivit mentiunilor din carnetul de munca al reclamantului rezulta ca acesta a lucrat în perioada 18.11.1975 - 03.01.2006, ca rutierist, mecanic agricol, tractorist, cu precizarea ca, în perioada 06.06.1990 - 01.01.2004, a lucrat numai ca mecanic agricol, iar în perioada de dinainte de anul 1990 a lucrat si ca rutierist si ca mecanic agricol.

În conformitate cu dispozitiile art.6 din Ordinul nr.50/1990 al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele, tinându-se seama de conditiile deosebite de munca, concrete, în care îsi desfasoara activitatile persoanele respective, iar potrivit dispozitiilor art.15 din acelasi act normativ, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate în locurile de munca si activitatile ce se încadreaza în grupele I si II de munca, în vederea pensionarii, se face pe baza înregistrarii acestora în carnetul de munca.

Totodata, instanta de fond a retinut ca, în conformitate cu prevederile poz.208 din anexa 2 a Ordinului nr.50/1990, tractoristii rutieristi, care tracteaza trailere sau doua remorci cu o capacitate totala de peste 10 tone, se încadreaza în grupa II de munca, pentru perioada lucrata dupa data de 18.03.1969.

În temeiul actelor normative mai susaratate, conducerea pârâtei a emis decizia nr.x/10.02.1997, prin care au fost stabilite locurile de munca ce se încadreaza în grupa II de munca.

Din întregul material probator administrat în cauza, prima instanta a retinut ca nu rezulta faptul ca reclamantul ar fi lucrat în grupa II de munca, conform prevederilor Ordinului nr.50/1990 si ale Ordinului nr.125/1990, abrogat prin art.198 din Legea nr.19/2000.

Prin urmare, retinându-se ca reclamantul a lucrat ca rutierist, mecanic agricol si tractorist , fara a fi încadrat în locuri de munca din grupa II de munca, tribunalul a constatat ca reclamantul nu poate fi beneficiarul acestei grupe de munca, motiv pentru care, în temeiul textelor de lege mentionate, tribunalul a respins cererea acestuia, ca neîntemeiata.

Împotriva acestei sentinte, a declarat recurs, motivat în termenul legal, recurentul-reclamant criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Arata ca din actele depuse la dosarul cauzei rezulta ca el a efectuat activitati care se încadreaza în grupa a II-a de munca, cum este cea de mecanic agricol sau rutierist, ceea ce înseamna un grad de dificultate sporit al muncii efectuate, cu o solicitare cu mult peste efortul unei activitati obisnuite. De exemplu: program de lucru zi lumina; program de lucru si pe timp de noapte, în mod sustinut; lucru pe timp de ploaie etc.

Mentioneaza ca, în perioada de dupa anul 1969, era OBLIGATORIU ca un tractor sa tracteze trailere sau doua remorci, care, în total, au capacitatea de 10 tone , întrucât, în alte conditii, nu avea voie sa circule. Se socotea ca, în alte conditii, nu este asigurat un transport eficient si o utilizare eficienta a tractorului. De aceea, conditiile prevazute de actul normativ, Anexa II pozitia 208 din Ordinul nr.50/1990, sunt îndeplinite de facto, începând cu data de 18.03.1969, fara a mai fi nevoie de mentiuni speciale.

Recurentul-reclamant mai arata ca intimata-pârâta invoca faptul ca "reclamantului nu i s-au retinut si nu i s-au platit niciodata asigurari de sanatate, corespunzatoare pentru grupa a-Il-a de munca", fapt pentru care solicita instantei de control judiciar sa observe ca societatea recunoaste, practic, ca el a executat munca dificila, care se încadreaza în grupa II si, totodata, recunoaste si faptul ca ea însasi nu a efectuat platile în mod corespunzator.

Precizeaza ca refuza conducerea societatii intimate sa îi recunoasca acest drept, la acest moment, pentru ca este în culpa, câta vreme nu au fost platite corespunzator contributiile legale, catre Stat, astfel ca recurentul considera ca aceasta nu este problema lui, ca el nu are nicio vina, deoarece a efectuat munca potrivit încadrarii în grupa II, iar aceasta munca este trecuta în carnetul sau de munca. Prin urmare, apreciaza ca angajatorul trebuie sa fie obligat, de catre instanta, sa îi acorde încadrarea cuvenita.

Concluzionând, recurentul-reclamant considera ca este dovedita activitatea desfasurata de el, corespunzatoare grupei II de munca, prin înregistrarea în carnetul de munca, întrucât a prestat efectiv munca dificila, prevazuta de lege pentru a fi încadrat în grupa II de munca, astfel ca exista temei legal, el îndeplinind cerintele legale în totalitate.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, Curtea constata ca recursul este nefondat, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse în continuare:

Potrivit prevederilor art.2 din Ordinul nr.50 din data de 5 martie1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se încadreaza în grupele I si II de munca, în vederea pensionarii:

"În grupa II de munca se încadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse în anexa nr.2.".

În preambulul ordinului susmentionat se arata ca acesta a fost emis:

"În baza Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si în conformitate cu prevederile art.2 din Decretul-lege nr.68/1990 pentru înlaturarea unor inechitati în salarizarea personalului (...).".

Conform prevederilor art.6 din Ordinul nr.50/1990:

"Nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor împreuna cu sindicatele libere din unitati, tinându-se seama de conditiile deosebite de munca concrete în care îsi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).".

În art 7 se prevede ca:

"Încadrarea în grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.".

Totodata, Curtea mai are în vedere si cele prevazute la pct.208 din Anexa 2 a ordinului mentionat, intitulata GRUPA II DE MUNCA - Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, potrivit carora pot fi încadrati în grupa II de munca tractoristii rutieristi, însa cu conditia deservirii autovehiculelor de cel putin 4 tone, minim 70% din programul de lucru.

Ori, fata de toate prevederile legale suscitate, Curtea constata ca recurentul-reclamant nu a facut dovada ca îndeplineste aceste cerinte ale legii, pentru ca activitatea sa, din perioada indicata în petitul actiunii introductive - perioada 18.11.1975 - 03.01.2006, sa poata fi considerata ca fiind desfasurata în grupa II de munca.

Astfel, Curtea retine ca, din probele administrate în cauza, nu rezulta ca tractorul condus de recurentul-reclamant ar fi tractat tot timpul doua remorci, pentru a fi în situatia unui autovehicul de minim 4 tone si nici ca el ar fi desfasurat o asemenea activitate, de transport rutier, în mod efectiv, într-un procent de minim 70% din programul sau de lucru.

Curtea constata ca recurentul-reclamant solicita, instantei de recurs sa retina ca el a desfasurat activitate în grupa II de munca, întemeiindu-si, de fapt, pretentiile doar pe argumentele ca altor salariati, care s-au aflat într-o situatie similara cu a sa, li s-a recunoscut grupa II de munca si, totodata, ca în perioada indicata, lui îi era interzis, din motive de eficientizare a transporturilor pe drumurile publice, sa circule cu tractorul, daca nu avea atasate si doua remorci.

În lipsa unor dovezi concrete, din care sa rezulte fara dubiu ca recurentul-reclamant a efectuat atari activitati, încadrabile în grupa II de munca, într-un procent de minim 70% din programul sau total de lucru, Curtea considera ca nu îsi poate contura convingerea în raport de simple presupuneri, astfel ca nu va primi sustinerile recurentului-reclamant, apreciindu-le ca nefondate.