Cont.adm. Contravenţii la regimul de viteză. oug nr. 195/2002. Incidenţa dispoziţiilor pct. 3.1.1. lit. b) din nml 021-05/23.11.2005 privind eroarea maximă tolerată. Anularea procesului verbal de contravenţie, soluţie menţinută în recurs.

Dosar Nr. (02.06.2009)

1) - Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Pogoanele sub nr. 910/282/2008 din 22.07.2008, petentul B.M. a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictor cu intimatul IPJ Buzau sa se dispuna anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. 0488283 din 15.07.2008 în baza caruia a fost sanctionat cu 15 puncte amenda în cuantum de 750 lei, aplicându-i-se totodata masura tehnico-administrativa privind retinerea permisului în vederea suspendarii exercitarii dreptului de conducere autovehicule pentru pretins comiterea contraventiei prevazute la art. 102 alin. 3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 aprobat prin HG nr. 1391/2006 si respectiv cu avertisment pentru comiterea contraventiei prevazute la art. 101 alin.1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În fapt, petentul a invederat ca întelege sa conteste doar savârsirea primei contraventii retinuta în sarcina sa , în sensul ca la data de 13.07.2008 nu a condus autoturismul B-70- XBW pe DN 2 E85 , în afara localitatii Glodeanu Sarat, cu o viteza de 151 km/h, ci cu 129 km/h , astfel cum era indicata la bordul masinii. Diferenta se explica doar ca fiind rezultatul unei erori de înregistrare, sens în care a invocat dispozitiile punctului 3.1.1. din Norma de Metrologie Legala 021-05 din 23.11.2005. Pe de alta parte, procesul verbal este afectat de nulitate, întrucât nu a fost încheiat de agentul de politie care a constatat nemijlocit fapta, în cuprinsul actului nu este indicat un martor si nici nu a fost respectat modelul de formular prevazut în anexa 1 D la Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 din Codul de procedura civila, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiata, întrucât petentul a condus autoturismul B-70- XBW în afara localitatii Glodeanu Sarat, judetul Buzau cu o viteza de 151 km/h înregistrata cu un cinemometru verificat metrologic si declarat “admis”, montat pe autoturismul politiei nr. B-26-JSE.

2) -Prin sentinta civila nr. 851 din 26.09.2008 pronuntata de Judecatoria Pogoanele s-a admis în parte plângerea formulata de petent dispunându-se anularea în parte a procesului verbal de contraventie, în ceea ce priveste masura tehnico –administrativa a retinerii permisului de conducere si mentinerea sanctiunilor avertismentului si amenzii contraventionale.

Pentru a hotarî astfel, instanta fondului a retinut ca procesul verbal de contraventie a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale incidente cauzei, în sensul ca ambii politisti rutieri au calitatea de agenti constatatori, actul fiind semnat de petent si înmânat acestuia nu se impunea mentionarea unui eventual martor, iar petentul nu a facut dovada producerii unei vatamari prin utilizarea altui formular decât cel prevazut de regulament.

Pe fond, instanta a retinut în esenta ca în raport de eroarea maxima tolerata prevazuta la punctul 3.1.1. lit.b) din Norma de Metrologie legala NML 021-05 din 23.11.2005, în cauza nu sunt întrunitre elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Existând o eroare tolerata a cinemometrului de + 3% din valoarea conventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h, conform Normei incidente, agentul constatator trebuie sa aiba în vedere aceasta marja si sa aplice sanctiunea mai usoara.

În cauza, fiind înregistrata o viteza de 151 km/h, eroarea cinemometrului este de + 4, 5 km/h, astfel încât daca s-ar aplica situatia mai favorabila contravenientului, nu s-ar mai fi impus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, viteza reala putând fi mai mica de 150 km/h.

Astfel retinuta situatia în fapt si încadrarea juridica , instanta fondului a avut în vedere ca în raport de jurisprudenta CEDO , petentului îi sunt recunoscute si garantiile specifice în materie penala printre care si prezumtia de nevinovatie, context în care sarcina probei revine acuzarii, iar de situatia îndoielnica beneficiaza cel acuzat.

3) -Împotriva sentintei a declarat recurs intimatul IPJ Buzau în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs intimatul a invocat în esenta ca valoarea indicata de cinemometrul utilizat pentru masurarea vitezei, verificat metrologic si declarat corespunzator trebuie luata în considerare ca atare, neputându-se interveni prin calcule suplimentare asupra vitezelor stabilite de acesta.

Prin întâmpinarea depusa la dosar , petentul a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat, învederând ca pe lânga eroarea tolerata prevazuta la punctual 3.1.1. lit b) din Norma, se impune a se avea în vedere si dispozitiile punctului 3.1.2. din acelasi act normativ privind respectarea cerintelor specificate în cadrul fiecarui paragraf în parte, la functionarea cinemometrelor sub actiunea factorilor de influenta.

4) –Prin decizia civila nr. 368 din 21.04.2009 s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimatul I.P.J. Buzau

Hotarând astfel , tribunalul a retinut :

Prin art. 121 alin.2 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006 se dispune în sensul ca : nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii, se constata de catre politistii rutieri cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Potrivit dispozitiilor punctului 1.2. din Norma de Metrologie Legala NML 021-05 din 23.11.2005, aprobata prin Ordinul nr. 301 din 23.11.2005, pentru a putea fi introduse pe piata, puse în functiune sau utilizate în masurarile de interes public , cinemometrele trebuie sa îndeplineasca cerintele metrologice prevazute prin Norma, aplicabilitatea acestora rezultând din Tabelul 1, anexa.

Conform prevederilor punctului 3.1.1. lit.b) din Norma invocata, intitulat “Cerinte metrologice . Erori maxime tolerate” , pentru masurarea vitezei , în conditii normale de trafic, pentru cinemometrele care functioneaza în regim stationar, eroarea maxima tolerata este de + 3% din valoarea conventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari de 100 km /h.

Potrivit dispozitiilor punctului 3.1.2. din Norma, valorile masurate ale vitezelor trebuie sa se încadreze în erorile maxime tolerate specificate la pct. 3.1.1., respectând si cerintele specificate în cadrul fiecarui paragraf în parte, la functionarea cinemometrelor sub actiunea factorilor de influenta, si anume : erori de masurare la limitele domeniului de temperaturi, în conditii de umiditate, la limitele domeniului tensiunilor de alimentare, în prezenta radiatiei electromagnetice, în prezenta impulsurilor de interferenta, dupa descarcari electrostatice si în prezenta vibratiilor mecanice.

La punctul 5.1. din Norma se dispune în sensul ca “ Atestarea legalitatii unui cinemometru se realizeaza numai dupa demonstrarea conformitatii acestuia cu cerintele metrologice si tehnice indicate în tabelul 1, pentru fiecare modalitate de control aplicabila pentru introducerea pe piata si punerea în functiune , respectiv pentru utilizare”.

În aplicarea dispozitiilor punctului 5.1. din Norma, la pozitia 2 din Tabelul 1 anexa la Norma, se consemneaza probele si calculele efectuate referitor la eroarea de masurare, în conditii normale de trafic, în regim stationar ( în temeiul punctului 3.1.1. ) iar la pozitiile 4-10 se consemneaza probele si calculele efectuate referitor la cerintele specificate sub actiunea anumitor factori de influenta ( în temeiul punctului 3.1.2.).

În cauza dedusa judecatii, prin procesul verbal contestat, petentul a fost sanctionat cu 15 puncte amenda în cuantum de 750 lei, aplicându-i-se totodata masura tehnico-administrativa a retinerii permisului în vederea suspendarii exercitarii dreptului de conducere autovehicule pentru pretins comiterea contraventiei prevazuta de art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, raportat la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, constând în conducerea autoturismului B-70-XBW, la data de 13.07.2008, orele 15:11, pe DN 2 E 85, în afara localitatii Glodeanu Sarat, judetul Buzau cu o viteza de 151 Km/h.

Viteza a fost înregistrata cu un cinemometru Traffipax Speedophot, cu modul de prelucrare- afisare seria 0429 – 001/94, verificat metrologic si declarat “admis”, aparatul fiind instalat pe autoturismul politiei Dacia B-26-JSE.

Procesul verbal de contraventie a fost semnat de petent cu obiectiuni, acesta sustinând ca a condus autoturismul cu o viteza mai mica decât cea înregistrata de cinemometru, invocând prin plângerea introductiva eroarea maxima tolerata prevazuta de Norma de Metrologie Legala NML 021-05/23.11.2005.

Prin sentinta pronuntata, instanta fondului a dat eficienta prevederilor punctului 3.1.1. lit.b) din Norma mentionata, sub aspectul erorii maxime tolerate de + 3% din valoarea conventional adervarata pentru viteze egale sau mai mari de 100 km/h, retinând prin consecinta ca viteza reala putea fi mai mica de 150 km/h.

Prin motivele de recurs invocate, contrar considerentelor sentintei atacate, intimatul a considerat ca valoarea reala a vitezei cu care a circulat petentul este cea înregistrata de cinemometrul utilizat.

În raport de situatia în fapt si în drept retinuta prin sentinta atacata si de motivele de recurs invocate, precum si de prevederile Normei de Metrologie Legala NML 021-05 din 23.11.2005, în aplicarea art. 305 din Codul de procedura civila, prin adresa nr. 910 din 21.01.2009, iar în revenire, prin adresele nr. 910 din 23.02.2009 si 23.03.2009, instanta a solicitat Institutului National de Metrologie Legala sa comunice :

• daca la momentul efectuarii verificarii periodice a cinemometrului utilizat la masurarea vitezei au fost aplicate prevederile punctului 3.1.1. lit.b) din Norma de Metrologie Legala NML 021-05/23.11.2005,

• iar în caz afirmativ sa înainteze documentatia ( fisa tehnica) întocmita în acest sens, în baza careia a eliberat buletinul de verificare metrologica nr. 0099552 din 28.08.2007 prin care se atesta ca aparatul a fost declarat “admis”,

• precizând totodata valoarea conventional adevarata luata în calcul la momentul efectuarii verificarii conform normei legale mentionate anterior.

Cu adresele nr. 0849/2009 si nr. 2990/2009, Institutul National de Metrologie a comunicat :“ • la verificarea cinemometrului utilizat la masurarea vitezei, tip Traffipax Speedophot, având seria modulului de prelucrare – afisare 0429- 001/94, utilizat la masurarea vitezei s-au aplicat prevederile punctului 3.1.1. lit.b) din Norma de Metrologie Legala NML 021-05 din 23.11.2005 ; • teoretic vorbind, în cazul unei viteze de 151 km/h masurata de un cinemometru, având în vedere eroarea tolerata prevazuta de norma de metrologie legala, viteza vehiculului se afla în intervalul cuprins între 146,5 km/h si 155,5 km/h ; • la verificarea metrologica initiala/periodica, datele primare s-au înregistrat pe o fisa, din analiza acestora rezultând ca din cele 13 masurari efectuate eroarea cinemometrului s-a înscris între + 0,7 km/h si + 0,8 km/h în 4 cazuri si respectiv între – 1,1 km/h si – 2,2 km/h în celelalte 9 cazuri ; • informatiile solicitate privind documentatia (fisa tehnica) prezinta relevanta exclusiv pentru verificatorul metrolog la momentul efectuarii verificarii si nicidecum pentru instanta judecatoreasca întrucât ele pot fi interpretate în lumina reglementarilor în vigoare ( legi, norme de metrologie legala, etc. ) numai de catre experti metrologi ; • singurele documente pe care instanta trebuie sa le aiba în vedere în astfel de situatii sunt : certificatul de aprobare de model al cinemometrului si buletinul de verificare metrologica al acestuia “ .

Sintetizând, tribunalul constata ca raspunsul comunicat de institut este incomplet, întrucât a confirmat doar aplicarea erorii maxime tolerate, celelalte relatii fiind prezentate pur si simplu în plan teoretic , sens în care s-a exemplificat cazul unei viteze de 151 km/h masurata de un cinemometru, când viteza vehiculului s-ar plasa la o limita minima de 146,5 km/h si maxima de 155,5 km/h , cu erorile astfel cum au fost determinate în cadrul a 13 masurari pretins efectuate .

Mai mult, institutul a refuzat în mod sistematic sa comunice fisa tehnica întocmita la momentul verificarii, document prevazut imperativ la punctul 5.1. din Norma, consemnatoriu al probelor si calculelor efectuate, ce a fundamentat buletinul de verificare metrologica si nici nu a precizat valoarea conventional adevarata luata în calcul, mentionata la pct. 3.1.1. lit.b).

În contextul expus, tribunalul retine ca în cauza nu s-au produs dovezi de natura sa ateste ca la data efectuarii verificarii cinemometrului si eliberarii buletinului de verificare metrologica nr. 0099552/28.08.2007, în baza caruia aparatul a fost declarat “admis” s-a avut în vedere eroarea maxima tolerata de + 3% din valoarea conventional adevarata pentru viteze egale sau mai mari de 100 km /h, prevazuta la punctul 3.1.1. lit.b) din Norma de Metrologie Legala NML 021-05/23.11.2005.

Se apreciaza, prin consecinta, ca masurarea vitezei autoturismului condus de petent face dovada absoluta pâna la limita minima de la care începe eroarea de masurare, respectiv de 146,5 km/h, astfel cum a fost determinata în plan teoretic prin adresa nr. 0849 din 10.02.2009 emisa de Institutul National de Metrologie .

Ca urmare, raportat la o astfel de viteza, în cauza nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei prevazute la art. 102 alin.3 lit. e) din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, constând în depasirea vitezei legal admisa de 100 km/h pe drum national european (E), în afara localitatii, cu mai mult de 50 km/h , pentru care se prevede sanctiunea amenzii clasa a IV-a (de la 9 la 20 puncte ) si suspendarea exercitarii dreptului de conducere.

Pe fondul considerentelor expuse , fapta savârsita de petent constituie contraventia prevazuta de art. 102 alin.2 în referire la art. 108 alin. 1 lit. d) pct. 3 din OUG nr. 195 /2002 raportat la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, constând în depasirea vitezei legal admisa de 100 km/h pe drum national european ( E), în afara localitatii, cu 41-50 km/h, pentru care se prevede sanctiunea amenzii clasa a IV-a (de la 9 la 20 puncte) si 6 puncte penalizare.

Avându-se în vedere si faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 34 alin.1 din OG nr. 2/2001, legiuitorul nu a lasat la latitudinea instantei posibilitatea schimbarii încadrarii juridice si nici stabilirea altei sanctiuni, instituind numai un control asupra legalitatii si temeiniciei procesului verbal de contraventie, iar încadrarea mai favorabila petentului, expusa anterior, nu prevede aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de conducere autovehicule, tribunalul nu primeste motivele de critica invocate de intimat.

Apreciind ca recursul declarat este neîntemeiat, tribunalul are în vedere si faptul ca în materie contraventionala sunt aplicabile garantiile procesuale recunoscute de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, care face parte din dreptul intern si are prioritate, în baza art. 11 alin.2 si 20 alin.2 din Constitutia României, atunci când exista neconcordante.

Astfel, OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor reglementeaza etapa judiciara de solutionare a plângerii formulate împotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la art. 31 – 36.

Din punct de vedere procedural, prin art. 47 s-a stabilit ca ordonanta se completeaza cu Codul de procedura civila, dar, având în vedere caracterul autonom al notiunii de “acuzatie în materie penala”, prevazuta de art. 6 paragraful 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a fost posibil ca unele domenii sa fie analizate de Curtea Europeana ca apartinând sferei penale, desi în dreptul national erau calificate ca având natura civila sau administrativa.

În jurisprudenta Curtii Europene, prin decizia Ozturk împotriva Germaniei, din 1984, s-a statuat ca si faptele contraventionale intra în sfera acuzatiilor în materie penala, în functie de calificarea din dreptul national, de natura faptei incriminate, de natura si gravitatea sanctiunilor.

Nu toate aceste criterii au fost aplicate, însa, cumulativ în jurisprudenta Curtii, ci , pentru a stabili daca are incidenta art. 6 din Conventie, trebuie ca fapta sa fie de natura “penala” din punctul de vedere al Conventiei, ori faptuitorul sa fie expus la o sanctiune care, prin gravitatea sa, apartine sferei penale (Hotarârea Lutz împotriva Germaniei).

Contraventiile din Codul rutier, îndeplinind aceste criterii pentru a fi considerate acuzatii în materie penala, contravenientului i se recunoaste si prezumtia de nevinovatie. În consecinta, sarcina probei nu îi revine petentului, ci organului constatator, iar de o eventuala situatie îndoielnica beneficiaza acuzatul (in dubio pro reo).

Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate, în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedura civila, s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau.????