Contestaţie în anulare; inadmisibilitate.

Dosar Nr. 251/R (27.03.2008)

Dosar nr. 77/83/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 251/R/27 Martie 2008

Domeniu asociat: contestatie în anulare; inadmisibilitate.

Contestatia în anulare este inadmisibila în situatia în care din continutul

acesteia nu rezulta cu certitudine care este greseala materiala a instantei sau motivul

de casare necercetat de aceasta, când eroarea materiala invocata de catre

contestator vizeaza de fapt o eroare de judecata, de interpretare a legii sau când

aspectele de fapt invocate de catre contestator prin motivarea contestatiei se

circumscriu starii de fapt analizata de instanta de recurs.

Prin contestatia în anulare înregistrata la instanta sub dosar nr. de mai sus,

contestatoarea–recurenta SC ”D” SRL în contradictoriu cu intimatul

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA SATU MARE, a solicitat instantei ca,

prin hotarârea ce o va pronunta în cauza, sa anuleze Decizia civila nr.

618/R/26.10.2007 pronuntata de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr.

10.588/296/2006 în rejudecare, pronuntarea unei noi hotarâri prin care sa se admita

plângerea formulata împotriva procesului verbal de contraventie contestat.

În motivare se arata ca dezlegarea data pricinii de catre Tribunalul Satu Mare

este rezultatul unei greseli materiale, respectiv neobservarea de catre instanta a

certificatului de furnizare informatii nr. 15.863/23.03.2007, care prezenta istoricul

punctelor de lucru ale societatii de la înfiintare pâna în prezent si care arata ca

niciodata societatea nu a avut puncte de lucru pe raza judetului Satu Mare. Neavând

puncte de lucru pe raza judetului Satu Mare, automat societatea nu putea face

obiectul controlului I.T.M. Satu Mare referitor la îndeplinirea conditiilor de securitate

în munca.

O alta greseala materiala a Tribunalului Satu Mare este neobservarea la

dosarul cauzei a contractelor de distributie încheiate cu CONSUMCOOP

SOCIETATE COOPERATIVA, persoana juridica distincta, care distribuia butelii

aragaz în localitatea Supur, locatie pe care I.T.M. Satu Mare sustine ca a controlat-o.

CONSUMCOOP SOCIETATE COOPERATIVA Supur se manifesta activ pe piata

muncii în calitate de angajator, prin urmare se putea manifesta si în calitate de

contravenient, în cazul în care I.T.M. Satu Mare chiar a realizat un control.

Atributiile de control ale I.T.M. Satu Mare se rasfrâng asupra angajatorilor din

raza sa teritoriala, categorie din care societatea contestatoare nu facea parte.

Practica inspectorilor I.T.M. în materia distributiei de butelii a fost însa de a aplica

amenda direct distribuitorului en gros, chiar daca nu efectueaza nici o verificare

asupra acestuia, sub santajul ca altfel va sanctiona societatile mici care-i sunt clienti,

în felul acesta afectându-i afacerile. O perioada atât contestatoare, cât si alte

societati de distributie GPL, au cedat acestei presiuni, pentru a nu pierde piata de

desfacere datorita interventiei autoritatilor publice, însa aceasta practica nu poate

merge la infinit, mai ales ca amenzile au capatat un caracter din ce în ce mai

consistent. În consecinta, prin aceasta contestatie în anulare doreste sa evidentieze

si caracterul nelegal al practicilor I.T.M. Satu Mare, care în scopul de a procura

fonduri provenite din amenzi, foloseste practici care depasesc limita legii pe care

inspectorii I.T.M. ar trebui de altfel sa o protejeze.

Indiferent de locatia din judetul Satu Mare în care sustin inspectorii I.T.M. ca

s-ar fi efectuat controlul si orice fapta ar retine, societatea contestatoare nu poate

avea calitatea de contravenient, întrucât nu are puncte de lucru pe raza judetului

Satu Mare si în consecinta nici angajati la pretinsele puncte de lucru specificate în

procesul verbal.

A prezentat instantei un istoric al punctelor de lucru pe care le-a avut S.C.

DUMAGAS LPG SRL pâna în prezent, demonstrând ca niciodata de-a lungul

existentei sale societatea contestatoare nu a avut puncte de lucru în judetul Satu

Mare. Ori, atributiile inspectorilor de munca se exercita asupra angajatorilor. I.T.M.

Satu Mare a sanctionat societatea contestatoare pentru ca nu ar fi respectat normele

de protectia muncii la asa-zisele puncte de lucru de pe raza judetului Satu Mare.

În drept, invoca dispozitiile art. 317-321, C.proc.civ.

Prin întâmpinarea formulata în cauza intimatul INSPECTORATUL

TERITORIAL DE MUNCA SATU MARE, solicita respingerea contestatiei în anulare

formulata de contestatoare ca nefondata.

În motivare se arata ca, instanta de recurs, Tribunalul Satu Mare în dos. nr.

10588/296/2007, în mod corect a respins recursul declarat de S.C. D S.R.L., si a

admis recursul I.T.M. Satu Mare respingând plângerea la contraventie, raportat la

gradul de pericol social ridicat al faptei.

Considera ca atât instanta de fond cât si cea de recurs s-au pronuntat asupra

tuturor motivelor de nelegalitate invocate, iar ridicarea acelorasi motive de catre

contestatoare, în cadrul contestatiei în anulare, fara a indica care din motive a fost

omis a fi cercetat de catre instanta de recurs nu este suficienta pentru sustinerea

acesteia. Drept urmare considera ca instanta de recurs în mod temeinic a

concluzionat ca prima instanta a gresit când a apreciat gradul de pericol social al

faptei ca fiind scazut, deoarece neîndeplinirea masurilor de securitate stabilite la un

control anterior prezinta un pericol social ridicat.

În ceea ce priveste aspectele de nelegalitate ale procesului verbal de

contraventie nr. 00118551/11.10.2006 îsi mentine apararea formulata prin

întâmpinarea depusa la dosarul instantei de fond.

Raportat la gradul de pericol social ridicat al faptelor constatate si în lipsa

indicarii motivelor care au fost omise a fi cercetate de catre instanta de recurs,

considera ca hotarârea instantei de recurs este temeinica, iar sanctiunea amenzii

prevazuta de lege este corect aplicata.

Fata de cele mentionate mai sus, solicita instantei respingerea contestatiei în

anulare formulata si mentinerea hotarârii instantei de recurs ca fiind temeinica si

legala.

În drept, invoca dispozitiile art. 320 alin 2 si art. 321 C.proc.civ., art. 19 alin. 2

din Legea nr. 108/1999 si a OG nr. 2/2001 si prevederile art. 13 lit. (n) si art. 39 din

Legea nr. 319/2006.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Prin decizia civila supusa contestatiei în anulare, s-a respins recursul declarat

de petenta societate comerciala si s-a admis recursul declarat de intimat împotriva

Sentintei civile nr. 1866/2007 pronuntata de catre Judecatoria Satu Mare si s-a

modificat în tot sentinta recurata, în sensul ca s-a respins ca nefondata plângerea la

contraventie formulata de petent.

Din considerentele deciziei contestate, rezulta ca, instanta de recurs a analizat

toate motivele de recurs invocate de petent si a verificat cauza în ansamblul sau, prin

prisma dispozitiilor art. 304 indice 1 C.proc.civ, inclusiv aspectele de fapt invocate de

catre contestatoare prin prezenta contestatie în anulare.

Potrivit art. 317 C.proc. civ., “Hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie

în anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi

invocate pe calea apelului sau recursului:

1. când procedura de chemare a partii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a

fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii;

2. când hotarârea a fost data de judecatori cu încalcarea dispozitiilor de ordine

publica privitoare la competenta.

Cu toate acestea, contestatia poate fi primita pentru motivele mai sus-aratate,

în cazul când aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a

respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins

fara ca el sa fi fost judecat în fond”, iar potrivit art. 318 din acelasi act normativ,

”hotarârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie când dezlegarea

data este rezultatul unei greseli materiale sau când instanta, respingând recursul sau

admitându-l numai în parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele

de modificare sau de casare”.

Verificând motivele contestatiei în anulare formulate de catre petentul–

contestator, instanta constata ca acestea nu sunt întemeiate întrucât din analiza

acestora, raportat la considerentele deciziei contestate nu rezulta cu certitudine care

este greseala materiala a instantei sau motivul de casare necercetat de aceasta,

eroarea materiala invocata de catre contestatoare vizând de fapt o eroare de

judecata, de interpretare a legii.

Aspectele de fapt invocate de catre contestator prin motivarea contestatiei se

circumscriu starii de fapt analizata de instanta de recurs si nu evoca eventuala

greseala materiala a instantei, pentru ca cererea acestuia sa se încadreze în vreuna

din situatiile expres si limitativ prevazute de lege pentru care se poate solicita pe

calea extraordinara a contestatiei la executarea anularea – retractarea unei hotarâri

judecatoresti irevocabile.

Având în vedere faptul ca într–o cale extraordinara de atac, instanta de

judecata este chemata sa se pronunte doar cu privire la motivele invocate de partea

care a formulat calea de atac, nefiind posibila verificarea hotarârii contestate si sub

alte aspecte, ca, prin contestatia în anulare formulata, petentul tinde la o reanalizare

a unei hotarâri judecatoresti pentru motive de legalitate si temeinicie, fara a exista

vreun motiv de admisibilitate a cererii de anulare a hotarârii, instanta constata ca

cererea contestatoarei nu îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru a putea fi

admisa în principiu motiv pentru care, în temeiul art. 2 pct. 3, art. 319 si urmatoarele

C.proc.civ., aceasta a fost respinsa conform dispozitivului deciziei..