Contestaţie la executare. Excepţia lipsei obiectului. Netemeinicia pe fond a cererii în condiţiile în care singurul argument este existenţa riscului de casare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii în urma soluţionării apelului

Dosar Nr. 645 (26.01.2010)

Dosar nr. 270/233/2010

Sentinta civila nr. 645 din 26.01.2010

Titlu:

Contestatie la executare. Exceptia lipsei obiectului. Netemeinicia pe fond a cererii în

conditiile în care singurul argument este existenta riscului de casare a unei hotarâri judecatoresti

definitive si executorii în urma solutionarii apelului.

Hotarârea:

Prin actiunea înregistrata la data de 06.10.2009 pe rolul Tribunalului Galati sub nr.

5726/121/2009, contestatoarea SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT, în contradictoriu

cu intimata P T, a contestat titlul executoriu emis de Tribunalul Galati prin sentinta nr.1070/2009,

titlu în baza caruia a fost pornita executarea silita în dosarul de executare nr.489/2009 al B.E.J. C

D C. Pâna la solutionarea contestatiei, a solicitat suspendarea executarii silite.

În motivarea actiunii, contestatoarea a aratat ca titlul – sentinta nr.1070/2009 – a fost

recurata, deci este posibila schimbarea ei în tot ori în parte. Chiar daca hotarârea este definitiva,

deci executorie, existând riscul modificarii, se impune neexecutarea ei.

În drept a invocat dispozitiile art.399 si urmatoarele din C.pr.civ.

Intimata P T, care a depus întâmpinare la dosar, a invocat exceptia necompetentei

materiale a Tribunalului iar, pe fond, a solicitat respingerea contestatiei. A motivat prin faptul ca o

contestatie la executare se judeca în prima instanta de instanta de executare, care în cauza este

Judecatoria Galati. A mai aratat ca, atâta vreme cât hotarârea este executorie, nu exista motiv

pentru neexecutarea ei.

Prin sentinta comerciala nr.1112/2009, TRIBUNALUL GALATI a admis implicit exceptia

necompetentei materiale invocate de intimata si a declinat cauza la Judecatoria Galati spre

competenta solutionare.

Cauza a fost înregistrata la 07.01.2010 pe rolul Judecatorie Galati sub nr.270/233/2010. A

fost atasat dosarul de încuviintare a executarii silite nr.15235/233/2009 al Judecatoriei Galati.

La termenul de judecata din 26.01.2010, intimata, prin avocat S I-B, a invocat exceptia

lipsei obiectului contestatiei. A motiv de faptul ca, între timp, recursul contestatoarei împotriva

titlului executoriu a fost respins; a depus un extras de pe portalul Curtii de apel Galati (fila 7).

Analizând cu prioritate exceptia lipsei obiectului contestatiei, ridicata de intimata,

instanta apreciaza ca este neîntemeiata pentru motivele ce se vor arata.

În fapt, titlul executoriu invocat de intimata pentru executare silita este reprezentat de

sentinta civila nr.1070/2009 pronuntata în dosarul nr.2003/121/2009, sentinta definitiva, deci

executorie la data pronuntarii. Sentinta a fost recurata de contestatoare, dar recursul a fost respins

prin decizia nr.73/2010 a Curtii de apel Galati (asa cum reiese din evidenta informatizata

disponibila pe site-ul instantei).

În drept, existenta obiectului unei cereri este o conditie fundamentala pentru ca aceasta

sa poata fi judecata. Totusi, o contestatie la titlu nu ramâne fara obiect daca s-a respins recursul

împotriva hotarârii care constituie însusi titlul. Astfel, în cadrul judecarii unei astfel de contestatii nu

se pot discuta chestiuni de fond (pentru ca fondul poate fi analizat doar prin sistemul cailor de atac

prevazute de lege). Singurele avute în vedere sunt chestiunile de forma, deci contestatia la

executare, pe de o parte, si recursul, pe de alta, au sfere de aplicare diferite. Rezulta ca solutia

unuia (recursul) nu influenteaza desfasurarea celeilalte (contestatia).

În consecinta, instanta va respinge ca neîntemeiata exceptia.

Analizând fondul cauzei, instanta retine ca actiunea este neîntemeiata pentru

urmatoarele considerente:

În fapt, singurul argument contestatoarei este ca, atâta vreme cât exista riscul ca

hotarârea sa fie modificata în recurs, nu se justifica executarea ei (nici silita). Un astfel de

argument este evident neîntemeiat. Legiuitorul a stabilit expres executorialitatea hotarârilor

definitive, luând în calcul inclusiv posibilitatea ca ele sa fie modificate în recurs. Deci critica este

una la dispozitiile relevante din procedura civila, însa nu este rolul instantei de fata sa analizeze

oportunitatea unei solutii legislative. Existe alte cai în acest sens, de exemplu exceptia de

neconstitutionalitate.

În drept, în lipsa unor motive temeinice, contestatia apare ca nefondata.

În consecinta, instanta urmeaza sa respinga ca neîntemeiata contestatia la executare

formulata de contestatoarea SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT în contradictoriu cu

intimata P T.

În ce priveste suspendarea executarii silite, solicitata de contestatoare, instanta constata

ca cererea nu mai poate fi analizata, din moment ce a fost pronuntata o solutie pe fond.

În ce priveste cheltuielile de judecata, fiind îndeplinite conditiile din art.274 Cod de

procedura civila, instanta va admite cererea intimatei si va obliga contestatoare la plata catre

aceasta a sumei de 700 lei (chitanta onorariu avocat – fila 5).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E

Respinge ca neîntemeiata exceptia lipsei obiectului actiunii, exceptie invocata de intimata

P T, cu domiciliul în Galati, , judetul Galati.

Respinge ca neîntemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT cu sediul în Galati, în contradictoriu cu intimata P

T, împotriva executarii silite pornite în dosarul de executare nr.489/2009 al B.E.J. C D C din Galati.

Obliga contestatoarea la plata catre intimata a sumei de 700 lei cu titlul de cheltuieli de

judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 26.01.2010.