Contestaţie la executare -fond funciar.admisibilitate

Dosar Nr. 41 (13.05.2009)

Dosar nr. 5490/280/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGES

SECTIA CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 797/R

Sedinta publica de la 13 Mai 2009

S-a luat în examinare, pentru solutionare recursul formulat de recurent –

intimat .............., domiciliat în .............................

împotriva sentintei civile nr. 6029 din 20.10.2008

pronuntata de Judecatoria Pitesti în contradictoriu cu intimata - contestatoare

COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR PITESTI - PRIN PRIMAR

................, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca la dosarul

cauzei s-au depus, prin serviciul registratura, concluzii scrise în raport de adresa

dispusa de instanta din care rezulta ca nu s-a formulat recurs în dosarul nr.

5490/280/2008, de catre intimata COMISIA LOCALA DE FOND FUNCIAR

PITESTI - PRIN PRIMAR .........................

Tribunalul înlatura filele 6-9 din dosar reprezentând motive de recurs

formulate de Comisia Locala de Fond Funciar Pitesti ce vizeaza o alta cauza,

urmând a fi înaintate compartimentului arhiva a Tribunalului Arges.

În raport de actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata recursul în stare

de judecata si ramâne în pronuntare asupra acestuia.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata, va retine urmatoarele :

Prin contestatia la executare înregistrata la data de 26.09.2008 sub

nr.5490/280/2008, contestatoarea Comisia Locala de Fond Funciar Pitesti a

formulat, în contradictoriu, cu intimatul ..........., contestatie la executare

împotriva executarii silite ce face obiectul dosarului nr.184/2008 al .............

......, solicitând anularea actelor de executare întocmite în acest dosar.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca prin sentinta civila nr.

2712/07.05.2007 pronuntata de Judecatoria Pitesti în dosarul nr.11576/280/2006,

irevocabila prin decizia civila nr. 1732/R/08.11.2007 a Tribunalului Arges, a fost

obligata la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 149 mp teren

situat în Pitesti, ..................., judetul Arges si la plata cheltuielilor de

judecata în suma totala de 800 lei.

Dupa solutionarea cauzei în recurs, intimatul a solicitat punerea în posesie

Comisiei Locale, fapt pentru care contestatoarea s-a conformat si a emis adeverinta

de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 334 si procesul verbal nr. 334/2008.

S-a sustinut ca intimatul a fost invitat în mai multe rânduri sa semneze de

primirea actelor de punere în posesie, însa la data de 04.03.2008 contestatoarei i-a

fost comunicata somatia emisa de .............. prin care era înstiintata de

punerea în executare a titlului executoriu – sentinta civila nr. 2712/07.05.2007,

irevocabila prin decizia civila nr.1732/R/08.11.2008.

La data de 10.03.2008 prin adresa nr.14409 contestatoarea a solicitat

executorului, în baza art.239 C.pr.civ. sa dispuna încetarea executarii silite

declansate în dosarul nr. 88/2008 întrucât nu poate fi pusa în executare o sentinta

civila ce a avut ca obiect „ plângere fond funciar”, executarea acestor hotarâri având

o procedura speciala, iar pe de alta parte au fost întocmite actele premergatoare

punerii în posesie a intimatului.

La data de 17.03.2008 intimatul împreuna cu executorul judecatoresc s-au

deplasat la sediul contestatoarei, petentul semnând de primirea procesului verbal si

a ordinului nr. 34/2008 emis de Prefectul Judetului Arges, punerea în posesie fiind

efectuata numai de Comisia Locala de Fond Funciar Pitesti, executorul facând doar

munca ce îi excede atributiilor sale .

Prin urmare apreciaza contestatoarea ca nu sunt justificate cheltuielile de

executare silita în cuantum de 4346,29 lei, întrucât potrivit art.93 alin.1 si 2 din

Legea nr. 169/1997, modificata si completata prin Legea nr. 247/2005, punerea în

posesie se face numai de comisiile locale de fond funciar.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata pe care contestatoarea le datora

intimatului în cuantum de 800 lei, se arata ca urmau a fi restituite de buna-voie, însa

intimatul nu s-a prezentat nici personal si nici prin mandatar sa-i fie înaintata suma

si nici nu a indicat un numar de cont bancar pentru a-i fi virata suma.

A invederat contestatoarea ca executarea silita este inadmisibila în raport de

disp.art.371/1 C.pr.civ., având în vedere ca aceasta a înteles sa execute de buna-voie

titlul executoriu, atât în ceea ce priveste punerea în posesie a intimatului cât si în

ceea ce priveste cheltuielile de judecata, culpa pentru neexecutare apartinându-i

intimatului, care nu a raspuns solicitarilor contestatoarei.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp.art. 399 si urmatoarele C.pr.civ.

S-au administrat probele cu inscrisuri si interogatoriul intimatului.

A fost atasat dosarul de executare nr. 88/2008 al .........................

Prin sentinta civila nr. 6029 din 20.10.2008 pronuntata de Judecatoria

Pitesti, s-a admis contestatia la executare si s-au anulat actele de executare

întocmite in dosarul de executare nr.88/2008 al ...................

Pentru a pronunta o atare solutie, instanta de fond a retinut ca punerea în

posesie este atributul exclusiv al comisiei locale prin primar, neputînd fi adusa la

îndeplinire decât de catre executorul judecatoresc, iar , pe de alta parte, potrivit art.

5803 C.pr.civ., debitorul poate fi constrins la indeplinirea obligatiei de a face, prin

aplicarea unei amenzi civile.

Împotriva sentintei civile nr. 6029 din 20.10.2008 pronuntata de Judecatoria

Pitesti a declarat recurs intimatul criticând hotarârea primei instante sub aspecte de

nelegalitate si netemeinicie, dupa cum urmeaza :

Din ansamblul probator administrat rezulta ca recurentul nu a fost pus in

posesie nici pina la declararea recursului. Ca atare, titlul executoriu este susceptibil

de a fi pus in executare prin executorul judecatoresc, atit timp cit contestatoarea nu

s-a achitat de obligatiile ce-i reveneau prin lege.

Analizând recursul prin prisma criticii formulate încadrate în disp.art.304

pct.9 C.pr.civila si a disp.art.304 /1 C.pr.civila, Tribunalul apreciaza ca acesta este

nefondat pentru urmatoarele considerente :

Prin sentinta civila nr.2712/07.05.2007 pronuntata de Judecatoria Pitesti în

dosarul nr. 1576/280/2006 s-a constatat ca intimatul are dreptul sa i se

reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 149 mp teren situat în

intravilanul Municipiului Pitesti, .............................., fiind obligata

contestatoarea sa-l puna efectiv în posesie pe intimat asupra acestui teren.

Se va retine ca desi contestatia la executare privea actele de executare

intocmite in dosarul nr.184/2008 al ..............., avind ca obiect executare

cheltuieli din proces fond funciar si cheltuieli de executare din dos. nr. 88/2008,

instanta de fond s-a pronuntat asupra legalitatii actelor de executare intocmite in

dos. de executare nr. 88/2008, ce avea ca obiect executarea obligatiei de a face,

respectiv de a pune in posesie pe recurent, conform sentintei civile

nr.2712/07.05.2007 pronuntata de Judecatoria Pitesti.

Se va mai retine si ca motivele de recurs privesc actele de executare intocmite

in dos. de executare nr. 88/2008, asupra carora s-a pronuntat instanta de fond,

recurentul sustinind ca in mod corect s-a adresat executorului judecatoresc, ce a

procedat la punerea in posesie efectiva .

Tribunalul constata ca desi actele de executare intocmite in dosarul

nr.184/2008 al ................... au directa legatura cu actele de executare

intocmite in dos. de executare nr. 88/2008, cheltuielile de judecata decurgind din

aceeasi imprejurare, respectiv, a punerii in posesie, solutia instantei de fond priveste

numai anularea actelor de executare intocmite in dos. nr. 88/2008 .

Referindu-se la aceasta critica, in limitele formularii ei, Tribunalul constata ca

instanta de fond a analizat in mod corect legalitatea actelor de executare intocmite

in dos. de executare nr. 88/2008, pentru ca, potrivit Legii nr.18/1991, atributiile de

punere in posesie revin in exclusivitate comisiilor locale de fond funciar.

Pentru neindeplinirea acestei obligatii „de a face”, recurentul intimat avea la

indemina disp. art. 5803 C.pr.civ prin care contestatoarea intimata putea fi

constrinsa la indeplinirea obligatiei prin aplicarea unei amenzi civile in favoarea

statului, sau, disp. art.64 din Legea nr.18/1991, prin obligarea primarului, ca

presedinte al comisiei locale, la plata de daune cominatorii stabilite de instanta, pina

la indeplinirea obligatiei de punere in posesie.

Pentru toate acestea Tribunalul apreciaza ca recursul asa cum a fost

argumentat nu este fondat, iar pe cale de consecinta, în baza art.312 alin.1 si

art.304/1 C.pr.civila, va fi respins, cu consecinta mentinerii în vigoare a hotarârii

primei instante.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge recursul formulat de recurent – intimat ........................,

domiciliat în Franta, .................................................

împotriva sentintei civile nr. 6029 din 20.10.2008 pronuntata de Judecatoria Pitesti

în contradictoriu cu intimata - contestatoare COMISIA LOCALA DE FOND

FUNCIAR PITESTI - PRIN PRIMAR .................., ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 Mai 2009 la Tribunalul Arges- sectie

civila.