Contestatie decizie de sanctionare si decizie de concediere

Dosar Nr. 312 (24.02.2009)

Dosar nr. 2159/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 312

Sedinta publica din data de 24 februarie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta, înregistrata sub nr.2159/88/2008, contestatoarea "...", în contradictoriu cu SC ""..."" SA Tulcea a formulat contestatie împotriva deciziei nr.33/10.07.2008 emisa de pârâta, prin care a fost sanctionata cu reducerea salariului pe o perioada de 3 luni, respectiv pe lunile iulie, august, septembrie 2008, pentru care o critica pentru netemeinicie si nelegalitate, solicitând admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata, în sensul de a constata în principal nulitatea absoluta a deciziei atacate, iar în subsidiar a se anula decizia atacata si obligarea pârâtei la restituirea drepturilor salariale retinute în baza acestei decizii si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca desi s-a retinut ca a depus la secretariatul Comisiei de disciplina nota explicativa nr.07/7.07.2008, nu s-a precizat care sunt motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de aceasta, cum imperativ impun dispoz. art.268 alin.2 lit.c din Codul muncii. De asemenea nu cuprinde descrierea concreta a pretinsei abateri disciplinare, care sunt injuriile pe care se pretinde ca le-a adus colegei sale "...", încalcându-se disp. art.268 alin.1 lit.a din Codul muncii.

De asemenea se arata ca nu s-au respectat disp. art.16, 17 din Regulamentul comisiei de disciplina nr.1533/9.06.2008, cu anexele acestuia.

Arata ca secretara - doamna "..." nu se afla în acel moment în secretariat unde se pretinde ca a avut loc incidentul în cauza, ci se afla în bucataria societatii unde servea masa, în afara orei prevazute de ROI, pentru pauza de masa, de unde a început sa tipe la contestatoare si sa-i arunce diverse injurii.

Contestatoarea mai arata ca nu s-a putut prezenta la Comisia de disciplina datorita amenintarilor repetate venite din partea directorului general referitoare la faptul ca oricum îi va desface contractul individual de munca, amenintare venita înaintea cercetarii disciplinare.

În drept, contestatoarea si-a întemeiat cererea pe disp. art.268 alin.5 din Codul muncii, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei decizia nr.33/10.07.2008, comunicarea nr.1679/26.06.2008, nota explicativa, interogatoriul pârâtei si o serie de înscrisuri.

În aparare, pârâta a depus întâmpinare, solicitând respingerea contestatiei, prin care s-a aratat ca, prin decizia de sanctionare disciplinara nr.33/10.07.2008, reclamanta "...", salariata SC ""..."" SA Tulcea, a fost sanctionata cu reducerea salariului cu 10%, pe o perioada de 3 luni (iulie, august si septembrie 2008), ca urmare a abaterilor disciplinare savârsite în bata de 24.06.2008, sesizate conducerii societatii de personalul secretariatului societatii.

Abaterile au constat în manifestarea unui comportament disciplinar necorespunzator în serviciu prin accesarea fara permisiune a mobilierului de birou din secretariatul societatii, urmata de amenintari si jigniri la adresa personalului secretariatului.

De asemenea pârâta a depus si o serie de înscrisuri.

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.2294/88/2008, reclamanta "..." a formulat contestatie împotriva deciziei de concediere nr.36/14.08.2008 emisa de aceeasi unitate intimata, solicitând anularea acesteia ca netemeinica si nelegala.

Prin încheierea de sedinta din 7.01.2009 instanta a dispus atasarea acestui dosar la dosarul cu nr.2159/88/2008 al Tribunalului Tulcea.

Analizând cauza, instanta retine privitor la decizia nr. 33/10.07.2008 emisa de intimata, urmatoarele :

Fapta retinuta în sarcina contestatoarei consta în aceea ca la data de 24.06.2008 aceasta a intrat în secretariatul societatii si, fara sa ceara voie sau sa spuna ce anume doreste, a început sa caute prin dulapuri, iar când a fost întrebata de ce are nevoie, a început sa-i adreseze injurii si amenintari doamnei "...".

Aceasta fapta a fost probata de unitatea intimata prin referatul numitei "..." din data de 24.06.2008, referatul nr. 1409/23.05.2008 al inspectorului de protectia muncii "..." si declaratia martorului audiat în cauza care a aratat ca între secretara si contestatoare se iscau foarte des conflicte.

Astfel cum a fost retinuta fapta contestatoarei întruneste elementele constitutive ale abaterii disciplinare asa cum este aceasta definita de art. 27 pct. 14, cap. V din Regulamentul de Ordine Interioara.

Faptul ca si contestatoarea a sesizat conducerea unitatii cu o serie de referate (aflate la dosar filele 64-77) privitoare la comportamentul necorespunzator al secretarei "...", nu poate fi primit în aparare dat fiind principiul potrivit caruia "nimeni nu-si poate face singur dreptate", contestatoarea având si posibilitatea de a se adresa organelor abilitate în drept pentru efectuarea de cercetari.

În ceea ce priveste contestatia împotriva deciziei de concediere nr. 36/14.08.2008 emisa de intimata S.C. ""..."" S.A. Tulcea, se constata ca aceasta este întemeiata pentru mai multe motive dupa cum urmeaza :

Prin susmentionata decizie s-a retinut ca, la data de 13.05.2008, contestatoarea a formulat si depus la Tribunalul Tulcea o cerere de chemare în judecata a societatii prin care contesta decizii interne de reorganizare administrativa a societatii.

La aceasta cerere a anexat copii ale unor documente de personal cu caracter de secret de serviciu apartinând unui alt salariat, fara a înstiinta si fara a avea acordul conducerii executive a societatii.

Prin aceeasi decizie, instanta a retinut încalcarea de catre contestatoare a prevederilor art. 12, pct. 41 din Regulamentul de ordine interioara al societatii care interzic folosirea în interes personal sau pentru altii a actelor si datelor referitoare la activitatea societatii, despre care detine informatii.

Depunerea de înscrisuri într-un dosar aflat pe rolul unor instante de judecata indiferent care ar fi aceea, nu poate avea nicidecum semnificatia de folosire în interes personal a înscrisurilor sau divulgare de informatii, ci doar pe aceea de îndeplinire a unei obligatii legale în virtutea principiului potrivit caruia instanta de judecata trebuie sa cunoasca adevarul în vederea justei solutionari a cauzelor aflate pe rol.

De altfel, în cuprinsul notei explicative nr. 2139/7.08.2008 data cu prilejul cercetarii disciplinare contestatoarea a precizat ca si-a îndeplinit obligatia legala impusa de art. 287 din Codul muncii, fiind consilierul juridic al angajatorului, împiedicând astfel expunerea societatii la masurile pecuniare pe care le avea la îndemâna instanta de judecata împotriva acesteia (art. 1081 pct. 2 lit. e Cod pr. civila).

În alta ordine de idei intimata a raspuns cu prilejul interogatoriului (fila 48 din dosarul nr. 2294/88/2008) ca în realitate concedierea nu s-a datorat depunerii de înscrisuri la instanta, ci abaterilor disciplinare prevazute de Regulamentul de ordine interioara ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în acesta, în legislatia muncii si în contractul individual de munca.

Dupa solicitarea de lamuri, intimata a întarit (prin raspunsul dat la fila 63 din dosarul 2159/88/2008) ca "reclamanta nu a fost concediata pentru depunerea de înscrisuri la instanta , ci pentru nerespectarea unor obligatii de disciplina muncii, pe care si le-a asumat în calitate de angajat al societatii.

Ori, pentru aceste încalcari generice ale disciplinei muncii, intimata nu a efectuat cercetare disciplinara, iar în decizia contestata este retinuta o alta fapta.

Doctrina si practica judiciara au relevat de-a lungul timpului faptul ca o decizie de sanctionare în dreptul muncii nu se poate completa cu alte înscrisuri, acestea având o existenta independenta, de sine statatoare. În plus, decizia contestata nu face trimitere la nici un alt înscris, precizarile intimatei echivalând astfel cu o recunoastere a netemeiniciei actului contestat.

Instanta mai retine ca abaterea disciplinara indicata de intimata în cuprinsul deciziei de concediere si prevazuta de art. 27 pct. 18 din Regulamentul de ordine interioara care statueaza ca, constituie abatere disciplinara "darea de informatii care implica divulgarea secretelor legate de activitatea societatii sau folosirea în interes personal si pentru altii a datelor, actelor si faptelor referitoare la activitatea societatii despre care detin informatii", nu întruneste îndrept elementele necesare pentru a atrage aplicarea de masuri disciplinare datorita lipsei, în primul rând, a laturii obiective.

Astfel, asa cum s-a precizat,depunerea de înscrisuri la instanta de judecata nu înseamna divulgarea secretelor referitoare la activitatea societatii sau folosirea în interes personal a datelor, actelor si faptelor referitoare la activitatea societatii, ci îndeplinirea unei obligatii prevazute de lege.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza sa fie admisa actiunea în parte.

Va fi respinsa contestatia formulata împotriva Deciziei nr. 33/10.07.2008, emisa de S.C. ""..."" S.A. Tulcea, ca nefondata.

Va fi admisa contestatia formulata împotriva Deciziei nr. 36/14.08.2008, emisa de intimata S.C. ""..."" S.A. Tulcea. Se va anula Decizia nr. 36/14.08.2008, ca netemeinica si nelegala si se va dispune reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere.

Va fi obligata intimata la plata catre contestatoare a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea, de la data concedierii si pâna la data reintegrarii sale efective.

Exceptia tardivitatii emiterii deciziei de concediere va fi respinsa ca nefondata întrucât s-a respectat termenul de 30 de zile pentru emiterea acesteia, prevazut de lege.

Va fi obligata intimata la plata catre contestatoare a sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.????