Contestatie in anulare

Dosar Nr. 476 (20.10.2009)

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 21.09.2009 sub numarul 8543/311/2009 U.A.T.

a C.V. în contradictoriu cu SC BM SRL a solicitat instantei anularea sentintei comerciale nr. 66/16.02.2009 pronuntata de

Judecatoria Slatina in dosarul nr. 6465/311/2008, precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare petenta a aratat ca prin sentinta mai sus precizata a fost obligata la plata sumei de 24.990 lei reprezentând

contravaloarea marfii livrate de catre creditoarea SC BM SRL , conform facturii fiscale nr 0000094/15.01.2008 precum si la

plata cheltuielilor de judecata.

S-a mai aratat ca au fost încalcate dispozitiile art. 317 alin. 1 C proc.civ. in sensul ca motivele din sentinta

comerciala mentionata mai sus nu au putut fi invocate pe calea apelului, cât si a recursului. De asemenea un prim aspect

pe care l-a invocat este cel cu privire la modalitatea de citare care nu a fost îndeplinita potrivit cerintelor legii ,

în sensul ca nu au fost citati la sediu si nu a fost prevazuta strada si numarul unde se afla. Un alt aspect este cel cu

privire la încalcarea dispoz. art. 317 alin 1 pct.2 Cpr civ. si anume ca respectiva sentinta a fost data de judecatori cu

încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta, respectiv cauza trebuia solutionata de Tribunalul Olt,

sau de o alta instanta egal în grad cu aceasta, respectiv cea de la sediul contestatoarei, Tribunalul Bucuresti, fiind

incalcate astfel dispozitiile art. 10 pct.1 coroborat cu art. 2 pct.c teze II din Legea nr. 554/2004 modidificata prin

Legea nr. 262/2007.

Cu privire la motivarea instantei de fond arata faptul ca nu este vorba de simple relatii comerciale existente între cele

doua entitati juridice, ci de achizitii publice care intra sub incidenta OUG nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrarii publice si a contractelor de concesiune de servicii modificat

prin numeroase acte normative printre care si OUG nr 19/2009 referitor la plafonul minim de 15000 euro ( fost 10.000 euro).

S-a mai aratat ca semnatura facturii fiscale apartine secretarei de la cabinetul primarului care nu avea atributii sa

primeasca, sa semneze si sa stampileze o factura care nu este înregistrata si nu corespunde unui contract de achizitii

publice încheiat între cele doua parti.

O alta motivare data de instanta care a pronuntat sentina comerciala nr 66/16.02.2009 este si cea cu privire la achiesarea

tacita la aceste pretentii care nu sunt exagerat de mari fata de valoarea produselor livrate, produse care nici nu au

fost nominalizate.

În drept s-a invocat dispoz. Art. 317 si urm. C proc.civ..

S-au depus la dosar in fotocopie : sentinta civila nr.66/ 16.02.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr .

6465/311/2008, factura fiscala 0000094/2008, plic corespondenta.

Prin Serviciul Registratura intimata a depus la dosar la data de 01.10.2009 SC BM SRL întâmpinare prin care a solicitat

respingerea cererii formulata de reclamanta, ca neîntemeiata si obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare s-a aratat ca cauza ce a format obiectul dosarului nr. 6565/311/2008 si în baza careia s-a dat sentinta civila

nr. 66 a fost introdusa la Judecatoria Slatina în 06.08.2008 si a suferit mai multe termene de amânare, în cadrul carora de

fiecare data procedura de citare cu debitorii a fost legal îndeplinita, în sensul ca pe citatie a existat semnatura si stampila debitorilor chiar daca nu este prevazuta strada si numarul la care îsi au sediul debitorii, ceea ce conduce la concluzia ca au avut cunostinta de existenta acestui dosar. Cauza s-a judecat în fond la termenul de 16.02.2009, cînd de asemenea, procedura cu debitorii a fost legal îndeplinita pe dovada de îndeplinire a procedurii existând stampila si semnatura Primariei Vidra.

S-a mai precizat ca nu s-au încalcat de catre judecatori dispozitiile de ordine publica privitoare la competenta, asa cum

sustine contestatorea deoarece fiind vorba de un contract comercial în forma simplificata , a carui valoare nu depaseste

suma de 10.000 Euro si care a fost dat creditorului reclamant prin negociere directa prin comanda, factura si aviz de

însotire a marfii însusite de debitorii prin semnatura si stampila, competenta din punct de vedere material apartine

Judecatoriei Slatina, sub aspect valoric, iar din punct de vedere teritorial de asemenea, sunt aplicabile dispozitiile

art. 10 alin. 4 C.pr. civ., creditorul având la dispozitie posibilitatea de a se adresa deopotriva mai multor instante

egale în grad, respectiv instantei de la locul încheierii tranzactiei, instantei de la sediul debitorului sau instantei

de la locul unde urma sa se faca plata, respectiv Trezoreria Slatina. Nu este lipsit de importanta faptul ca între parti

anterior acestei date de 17.12.2007, când s-a emis factura nr. 000083, s-au mai derulat raporturi comerciale ce au fost

onorate la plata de catre aceeasi debitori, în aceleasi conditii fara sa se invoce exceptiile de mai sus, dovada în acest

sens fiind extrasele de cont emise de Trezoreria Slatina, care atesta existenta unor raporturi comerciale anterioare.

Cauza dedusa judecatii a fost încadrata în drept pe dispoz. art. 3 si respectiv, art. 46 din Codul Comercial, la dosar

existând dovada concilierii directe încercata de creditoare si refuzata cu ostentatie de debitori, astfel ca nu intra sub

incidenta dispozitiilor Ordonantei 34/2006 si nici sub incidenta Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.

De altfel, în acest sens, intimata a depus la dosar o copie de pe o decizia Tribunalului Bucuresti si respectiv a Inaltei

Curti de Casatie si Justitie având aceleasi parti, cauza care la cererea debitorilor prin întâmpinare, s-a invocat aceeasi

exceptie de necompetenta materiala a Judecatoriei Slatina, ce a fost admisa, declinându-se competenta în favoarea sectiei

de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, care a constatat necompetenta sa materiala de a solutiona cauza si a

declinat în favoarea Judecatoriei Slatina cauza, iar Înalta Curte de Casatie si Justitie fiind investita cu rezolvarea

conflictului negativ de competenta s-a pronuntat în sensul ca operatiunea juridica dintre parti nu întruneste conditiile de

forma prevazuta de lege pentru a fi considerata un contract de achizitie publica în conformitate cu prevederile art. 3 lit.

f si art. 229 .

Cu privire la încalcarea de catre instanta care a pronuntat hotarârea a carei anulare se cere, a principiului rolului activ

prev, de art. 129 - 130 C. Pr.civ., intimata mentioneaza ca aceasta sustinere nu-si gaseste aplicabilitatea prin prisma

dispozitiilor art. 317 alin. 1 C.pr.civ., instanta îndeplinindu-si acest rol prin citarea pârâtilor debitori, cu mentiunea

de a depune întâmpinare, fapt ce acestia nu l-au facut. De asemenea, nici lipsa de aparare nu poate fi invocata pe calea

contestatiei în anulare ca si cale extraordinara de atac, întrucât niciodata debitorii pârâti nu au solicitat vreun termen

în acest sens. Hotarârea nr. 526/08.12.2008, a fost comunicata partilor la 11.12.2008, pârâtii având posibilitatea sa

exercite în termen de 15 zile calea ordinara a recursului, cale pe care din culpa proprie nu a exercitat-o în termen legal,

hotarârea ramânând definitiva prin nerecurare.

Intimata mai mentioneaza faptul ca a procedat la punerea în executare silita a respectivei sentinte si a altora, iar cu

ocazia emiterii somatiei de catre Biroul Executorului Judecatoresc C.I. din raza teritoriala a Judecatoriei Cornetu,

debitorii pârâti au formulat contestatie la executare ce a fost respinsa, invocându-se în cadrul contestatiei la executare

aceleasi motive ca si în prezenta contestatie în anulare, dar s-au invocat alte temeiuri de drept care reglementeaza

contestatia la executare, respectiv art. 399 si urmatorii C.pr.civ. Mai mult decât atât, contestatorii au solicitat în

fata Tribunalului Olt, repunerea în termenul de recurs, în 4 cauze ce au fost judecate de Tribunalul Olt, cereri care au

fost ca inadmisibile.

Mai mentioneaza faptul ca, contestatia în anulare formulata de debitor a survinenit dupa ce reprezenantii U.A.T. a C.V.

au convocat-o la sediul Primariei Vidra, prin adresa nr. 7501/20.08.2009, pentru stabilirea modalitatilor de plata a

obligatiilor acestora stabilite prin titlurile executorii privind dosarul de executare nr. 154/2009, aflat în lucru la

executorul judecatoresc C.I., ceea ce înseamna ca debitorii au recunoscut existenta titlului executoriu.

Prin serviciul registratura s-a depus la dosar o cerere de catre contestatoarea U.A.T. a C.V. prin care invoca exceptia

lipsei capacitatii procesuale pasive de exercitiu a reprezentantului intimatei SC BM SRL POTCOAVA, respective a numitei

M.M.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar 0,15 lei.

Prin rezolutie instanta a dispus atasarea dosarului de fond nr. 6465/311/2008.

Analizând actele si lucrarile dosarului , precum si înscrisurile existente la dosarul cauzei , instanta apreciaza ca

cererea de chemare în judecata formulata de catre contestatoarea U.A.T. a C.V. este neîntemeiata pentru urmatoarele

considerente :

In ceea ce priveste motivul invocat de contestatoare cu privire la încalcarea dispozitiilor art. 317 alin.1 pct.1

cpc instanta constata ca acest motiv este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente.

Potrivit art. 317 alin.1 punctul 2 cpc « Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie în anulare pentru

motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu a putut fi atacate pe cale apelului sau recursului…1.cand procedura

de chemare a partii pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerintele legii »

Instanta a dispus atasarea dosarului de fond nr. 6465/311/2008 si a constatat ca procesul a suferit mai multe

termene de amânare, în cadrul carora de fiecare data procedura de citare cu debitorii a fost legal îndeplinita, în sensul

ca pe citatie a existat semnatura si stampila debitorei chiar daca nu este prevazuta strada si numarul la care îsi are

sediul debitorea, Primaria Comunei Vidra fiind o institutie publica cunoscuta în comuna Vidra , ceea ce conduce la

concluzia ca a avut cunostinta de existenta acestui dosar. Cauza s-a judecat în fond la termenul de 16.02.2009, cînd de

asemenea, procedura de citare cu debitorea a fost legal îndeplinita pe dovada de îndeplinire a procedurii de citare

existând stampila Primariei Comunei Vidra, fiind semnata de care secretara acestei institutii publice. Or secretara are

prin natura atributiilor de serviciu distribuirea corespondentei persoanelor carora le este adresata, prin urmare citatia

a fost primita de o persoana abilitata in acest sens.

De asemenea instanta a constatat faptul ca Unitatea Administrativ Teritoariala a Comunei Vidra nu a exercitat calea de atac

a recursului în termenul legal, dovezile de comunicare a hotarârii fiind atat in dosarul de fond cat si in dosarul

Tribunalului Olt, sentinta nr. 66/16.02.2009, fiind comunicata la data de 23.02.2009, dovezile de comunicare fiind semnate

si stampilate de U.A.T. a C.V., iar cererea de repunere în termenul de recurs a fost respinsa ca inadmisibila de Tribunalul

Olt prin Decizia Nr. 59/30.04.2009.

In ceea ce priveste motivul invocat de contestatoare cu privire la încalcarea dispozitiilor art. 317 alin. 1

punctul 2 cpc instanta constata ca si acest motiv este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente.

Potrivit art. 317 alin. 1 punctul 2 Cod procedura civila, “hotarârile irevocabile pot fi atacate cu contestatie

în anulare daca acestea au fost date de judecatori cu încalcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta.”

Pentru a se putea însa, invoca acest motiv de contestatie este necesar ca în fata instantei a carei hotarâre se ataca sa nu

se fi ridicat si respins exceptia de necompetenta.

Or, asa cum rezulta din sentinta nr. 66/16.02.2009 Judecatoria Sltatina a respins exceptia necompetentei

materiale si teritoariale a Judecatoriei Slatina , motivat de faptul ca în raporturile comerciale nu este instituita o

competenta teritoriala absoluta de solutionare a cauzei ci una alternativa fiind aplicabile dispozitiile art. 10 pct. 4 cpc,

respectiv locul platii stabilit prin acordul partilor, iar în ceea ce priveste exceptia necompetentei materiale a

Judecatoriei Slatina instanta a respins-o ca neîntemeiata motivat de faptul ca între parti a intervenit un contract

comercial în forma simplificata, respectiv comanda urmata de acceptare, între partile din prezenta cauza fiind încheiat

un contract commercial în forma simplificata si nu unul de achizitie publica.

În aceste conditii, câta vreme Judecatoria Slatina s-a pronuntat deja cu privire la competenta, hotarârea

instantei nu mai poate fi atacata pe calea contestatiei în anulare întemeiata pe dispozitiile art. 317 alin. 1 punctul 2

Cod procedura civila întrucât, în caz contrar, s-ar ajunge la situatia în care aceeasi instanta (contestatia în anulare

fiind o cale de atac de retractare) ar fi chemata din nou sa se pronunte asupra exceptiei competentei si implicit, asupra

solutiei adoptate deja.

Cu privire la încalcarea de catre instanta care a pronuntat hotarârea a carei anulare se cere, a principiului rolului activ

prev, de art. 129 - 130 C. Pr.civ., instanta apreciaza ca si aceasta sustinere nu-si gaseste aplicabilitatea prin prisma

dispozitiilor art. 317 alin. 1 C.pr.civ., instanta îndeplinindu-si acest rol prin citarea pârâtei debitoare, cu mentiunea

de a depune întâmpinare, lucru pe care aceasta nu l-a facut. De asemenea, nici lipsa de aparare nu poate fi invocata pe

calea contestatiei în anulare ca si cale extraordinara de atac, întrucât niciodata debitorea pârâta nu a solicitat vreun

termen în acest sens. Hotarârea nr.66/16.02.2009, a fost comunicata partilor la 23.02.2009, parata U.A.T. a C.V. având

posibilitatea sa exercite în termen de 15 zile calea ordinara a recursului, cale pe care din culpa proprie nu a exercitat-o

în termen legal, hotarârea ramânând definitiva prin nerecurare, cererea paratei U.A.T. a C.V. de repunere în termenul de

recurs fiind respinsa prin Decizia nr. 59/30.04.2009 ca inadmisibila.

In raport de textele invocate si de starea de fapt retinuta, instanta urmeaza sa respinga contestatia în anulare ca

neîntemiata si va dispune obligarea intimatei U.A.T. a C.V. la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 600 lei

reprezenând onorariu avocat .