Contestatie la executare. Competenta de solutionare a contestatiei împotriva măsurilor de executare silită dispuse în baza Legii nr. 19/2000. Inexistenţa unui proces verbal de control în care să fie evidenţiate distinct creanţele pretinse.

Dosar Nr. (22.04.2008)

Contestatie la executare.

Competenta de solutionare a contestatiei împotriva masurilor de executare silita dispuse în baza Legii nr. 19/2000. Inexistenta un proces verbal de control în care sa fie evidentiate distinct creantele pretinse.

Contestatoarea SC R SA CRAIOVA a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatele : Directia Generala a Finantelor Publice Dolj – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Administratia Finantelor Publice Comunala nr 1 Craiova, solicitând anularea formelor de executare 2/2006 si R 1126/2006, încetarea executarii, anularea creantelor în valoare de 296.362 lei cuprinse in titlurile executorii nr 488,486,487,490,491/09 08 2006; 1,2,3,4,5,6,7,8,9/16 12 2006; 1,2,3/17 10 2006( dosar de executare R 1126/2006), precum si suspendarea executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare.

In motivarea actiunii contestatoarea a aratat ca creanta pentru care s-a pornit executarea silita nu este certa, lichida si exigibila deoarece nu este cuprinsa într-un titlu de creanta,creantele pentru care s-a pornit executarea nemaiputând face obiectul executarii silite pentru ca a intervenit iertarea legala de datorie prin efectul Legii nr. 88/1997, iertarea de datorie fiind stabilita si pe cale judiciara prin sentinta civila nr.11335/12 10 2004 irevocabila prin decizia nr 763/25 04 2005; prin sentinta 256/27 03 2003 irevocabila prin decizia 803/14 03 2003; prin sentinta nr 9804/08 10 2003 irevocabila prin decizia 670/27 09 2004

Având în vedere ca nu exista un proces verbal de control în care sa fie evidentiate distinct creantele pretinse, rezulta ca aceasta creanta nu este certa, pentru a putea fi pornita executarea silita.

Analizând exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Craiova, Tribunalul a constatat ca aceasta este întemeiata, având în vedere dispozitiile art 155 lit h din Legea nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, conform carora Tribunalele solutioneaza în prima instanta litigiile privind „ contestatiile împotriva masurilor de executare silita , dispuse în baza prezentei legi”.

Fata de aceste dispozitii legale, aplicând si dispozitiile art 158 si 159 cod pr civila , exceptia necompetentei materiale fiind o exceptie absoluta , instanta urmeaza sa admita aceasta exceptie si sa decline competenta de solutionare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Dolj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Examinând actele si lucrarile dosarului vazând si prevederile legale incidente in cauza instanta constata si retine urmatoarea situatie de fapt si de drept.

Contestatoarea a solicitat in contradictoriu cu intimatele : Directia Generala a Finantelor Publice Dolj Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Administratia Finantelor Publice Comunala nr 1 Craiova solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie anulate creantele în valoare de 296362 RON cuprinse in titlurile executorii din dosarul de executare R 1126/2006.

Titluri executorii care au fost emise ca urmare a declaratiei de inventar nr 1087/12 02 2004 emise de unitatea contestatoare.

Fata de aceasta situatie instanta a apreciat ca în cauza sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale art 64, art 145 alin 1 -2 OG 92/2003, art. 172 al. 3 C.p.civ.

Contestatoarea a înregistrat la data de 12 02 2004 declaratia de inventar cu nr 1087 la Agentia de Administrare Fiscala Craiova privind contributiile sociale restante la data de 31 decembrie 2004 si neachitate pâna la 31 ianuarie 2004,inclusiv accesoriile aferente la Bugetul asigurarilor sociale de stat.

Declaratia fiscala a fost întocmita conform art 81 si urmatoarele din OG nr 92/2003 si nu a fost corectata de catre contestatoare conform prevederilor art 84 din OG nr 92/2003 si prevederile Ordinului nr 914/ 18 iulie 2003 al M F P.

Deoarece contestatoarea nu a achitat la scadenta creantele stabilite de intimata Agentia de Administratie Fiscala Craiova, titlul de creanta ( declaratia de inventar nr 1084/12 02 2004 ) conform art 141 a devenit titlu executoriu .

Intimata Agentia de Administratie Fiscala Craiova a comunicat conform art 145 somatiile de plata însotite de titlurile executorii contestatoarei SC ROBUC SA Craiova.

Instanta nu a primit sustinerile unitatii contestatoare în sensul ca neexistând un proces verbal de control în care sa fie evidentiate distinct creantele pretinse – rezulta ca aceasta creanta nu este certa – conditie esentiala pentru a fi pornita executarea silita, deoarece asa cum s-a aratat anterior Agentia de Administratie Fiscala Craiova a emis somatiile de plata si titlurile executorii ca urmare a titlului de creanta – Declaratia de inventar nr 1087/12 02 2004.

Având in vedere ca nu s-a procedat la achitarea sumelor înscrise in titlurile executorii , intimata a procedat la executarea silita a creantelor certe si exigibile.

Fata de aceste considerente instanta a apreciat ca nefiind întemeiata contestatia