Contestatie la executare

Dosar Nr. 2983 (16.04.2009)

Dosar nr. 4059/109/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA PITESTI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 2983

Sedinta publica de la 16 Aprilie 2009

Completul constituit din:

PRESEDINTE A. R.

Grefier G. M. D.

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorul O. D. C. S. P. I. A. si pe intimata B. I., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca, dezbaterile au avut loc în sedinta publica de la data de 09.04.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta.

INSTANTA

Constata ca, prin contestatia la executare înregistrata pe rolul T. A.la data de 14.11.2008, sub nr. 4059/109/2008, contestatorul O. C. .P. I. A. a solicitat, în contradictoriu cu intimata B. I., anularea formelor de executare întocmite în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F. E.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca institutia contestatoare si-a îndeplinit obligatiile stabilite prin s.civ. nr. 698/CM/2008 pronuntata de T.A. si decizia civila nr. 610/R-CM/2008 pronuntata de C.. A. P., în sensul ca a efectuat corectarile în cartea de munca si a platit cheltuielile de transport, astfel ca executarea silita este ramasa fara obiect.

În drept, au fost invocate disp.art. 399 si urm. C.proc.civ.

Prin s.civ. nr. 9/27.01.2009 pronuntata de T. A. s-a admis exceptia necompetentei materiale a instantei si s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Pitesti.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 09.03.2009, sub acelasi numar unic.

S-au depus la dosar, în sustinerea contestatiei înscrisuri.

S-a dispus atasarea dosarului de executare nr. 576/2008 al BEJ F. E.

Analizând actele dosarului, instanta retine ca, prin s.civ. nr. 698/CM/2008 pronuntata de Tribunalul Arges s-a admis în parte actiunea formulata de reclamanta B.I. în contradictoriu cu pârâtul O.C. P.I. Arges si s-a dispus anularea mentiunilor „cu delegatie” efectuate în carnetul de munca la pozitiile 69-77, a fost obligat pârâtul sa-i recunoasca reclamantei vechimea în specialitate începând cu iulie 2006 si s-au respins celelalte capete de cerere. A fost obligat pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 200 lei cheltuieli de judecata.

Prin decizia civila nr. 610/R-CM/2008 pronuntata de Curtea de Apel Pitesti s-a admis recursul declarat de reclamanta B.I., s-a modificat, în parte, sentinta în sensul ca a fost obligat pârâtul sa plateasca reclamantei cheltuielile de transport în suma de 2436 lei pentru perioada 01.03.2006-30.05.2008, precum si în continuare pâna la încetarea delegarii, fiind mentinuta în rest sentinta. A fost obligat intimatul-pârât la plata catre recurenta-reclamanta a sumei de 500 lei cheltuieli de judecata.

La data de 06.11.2008 intimata a solicitat BEJ F.E. punerea în executare a hotarârii sub aspectul recunoasterii vechimii în specialitate, respectiv încadrarea, începând cu luna iulie 2006, ca REGISTRATOR GRADUL I A.

Din analiza dispozitivului titlului executoriu rezulta ca institutia contestatoare a fost obligata sa recunoasca intimatei vechimea în specialitate, începând cu luna Iulie 2006, fara a se specifica functia sau gradul corespunzator.

Din cuprinsul carnetului de munca al intimatei reiese ca, la pozitia 80, contestatoarea a facut mentiunea schimbarii functiei si gradului, conform s.civ. nr. 698/CM/2008, însa intimata este nemultumita de aceasta încadrare, solicitând gradul I A, iar nu gradul II.

Însa, stabilirea încadrarii corecte, raportat la vechimea în specialitate, conform Contractului Colectiv de Munca nr. 2151/2008, nu se poate realiza pe calea unei executari silite si, respectiv, a unei contestatii la executare propriu-zise, fiind necesara lamurirea dispozitivului titlului executoriu sau stabilirea gradului pe calea unui litigiu de munca separat(ceea ce, de altfel intimata a si promovat pe rolul Tribunalului Arges).

Se retine astfel ca, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, contestatoarea si-a îndeplinit obligatiile stabilite prin titlul executoriu, singura problema fiind încadrarea, raportat la vechimea în specialitate, acesta fiind de fapt obiectul executarii silite. Însa, determinarea unei corecte încadrari a intimatei nu se poate face în faza de executare silita, atât timp cât titlul executoriu nu contine criterii pentru determinarea acesteia.

Fata de cele retinute mai sus, potrivit disp.art. 399 si urm. C.proc.civ., instanta va admite contestatia si va dispune anularea formelor de executare efectuate în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F.E..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de contestatorul O.C. P. I. A., cu sediul în Municipiul Pitesti, str.M. G. S., nr.8A, judetul Arges, împotriva intimatei B. I., domiciliata în Pitesti, str. G.I. S.G., nr.5, judetul Arges.

Dispune anularea formelor de executare efectuate în dosarul nr. 576/2008 al BEJ F. E.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 16 Aprilie 2009.Presedinte,

A. R.

Grefier,

G. M. D.

???

4.ex.red.AR/ dact.AR/11.05.2009