Divort

Dosar Nr. 29/AMF (09.03.2010)

Dosar nr. /828/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGES

SECTIA CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 29/AMF

Sedinta publica de la 09 Martie 2010

S-a luat în examinare pentru solutionare apelul declarat de pârâta I M R, împotriva sentintei civile nr.725 din data de 02.11.2009, pronuntata de Judecatoria Topoloveni, în dosarul nr.285/828/2009, intimat-reclamant fiind I G.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: apelanta-pârâta personal si asistata de avocat M P si intimatul-reclamant personal si asistat de avocat B R O.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza ca s-au depus la dosar prin fax, cereri de strigare a cauzei la sfârsitul sedintei de judecata, formulate de ambii avocati ai partilor.

Avocatii partilor având pe rând cuvântul depun la dosar împuterniciri avocatiale de reprezentare juridica si arata ca nu au cereri prealabile de formulat în cauza.

Tribunalul acorda cuvântul pe probe.

Avocatul apelantei-pârâta arata ca nu are probe de solicitat.

Avocatul intimatului-reclamant arata ca nu are probe de solicitat.

Tribunalul ia act ca partile prin aparatori nu au probe de solicitat si având în vedere actele si lucrarile dosarului constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra apelului.

Avocatul apelantei-pârâta solicita admiterea apelului asa cum a fost formulat, potrivit motivelor depuse în scris la dosar si pe care le sustine. Arata ca prin întâmpinarea depusa la dosar si-a exprimat punctul de vedere în ceea ce priveste actiunea. Arata ca trebuie avut în vedere interesul minorei. Solicita admiterea apelului si modificarea sentintei de fond în sensul încuviintarii cererii intimatului-reclamant de a avea legaturi personale cu minora, dar numai în domiciliul apelantei-pârâta. Arata ca solicita si cheltuieli de judecata.

Avocatul intimatului-reclamant solicita respingerea apelului ca nefondat. Arata ca în raport de vârsta minorei, se pot încuviinta legaturi personale în sensul celor solicitate prin actiune. Arata ca nu poate vizita minora în domiciliul apelantei-pârâta întrucât aceasta nu îi permite si este agresiva verbal. Arata ca se poate ocupa de minora si ca a fost de acord sa plateasca în favoarea minorei pensie de întretinere constând în bunuri. Solicita respingerea apelului si mentinerea sentintei de fond ca legala si temeinica, cu cheltuieli de judecata.

TRIBUNALUL

Constata ca, prin sentinta civila nr.725/2009 Judecatoria Topoloveni, a admis în parte actiunea principala completata formulata de reclamantul I G în contradictoriu cu pârâta I M R si în parte cererea reconventionala formulata de pârâta, si a desfacut casatoria încheiata între parti la data de 06.07.2002, înregistrata sub nr.5/ 06.07.2002 în Registrul Starii Civile al Primariei Priboieni jud.Arges, din culpa comuna a sotilor.

A dispus reluarea de catre pârâta a numelui purtat anterior , acela de „N” si a încredintat mamei, spre crestere si educare, pe minora ML, cu obligarea reclamantului la plata pensiei de întretinere, în favoarea minorei, în cuantum de 150 lei lunar, începând cu data de 02.11.2009 , când au încetat efectele sentintei civile nr.1025/2008 pronuntata de Judecatoria Topoloveni, si pâna la majoratul beneficiarei.

A încuviintat reclamantului, legaturi personale cu minora în prima si a treia zi de sâmbata a fiecarei luni, începând cu ora 10,oo pâna la ora 19,oo la domiciliul acestuia, cu obligatia readucerii minorei la domiciliul parintelui caruia i-a fost încredintat.

Au fost compensate cheltuielile de judecata efectuate de parti.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca partile s-au casatorit la data de 06.07.2002, casatorie din care a rezultat minora M L, iar potrivit declaratiilor martorilor audiati în cauza, în prezent, între parti au aparut neîntelegeri care fac imposibila continuarea casatoriei, fiind îndeplinite conditiile art.38 Codul familiei.

A constatat, în ce priveste minora rezultata din casatorie, analizând depozitiile martorilor care au aratat ca ambii parinti îsi îndeplinesc responsabilitatile parentale, pârâta fiind preocupata permanent sa asigure minorei toate cele necesare unei dezvoltari armonioase, iar reclamantul, pastreaza legatura cu minora, vizitând-o în domiciliul mamei, în limitele programului stabilit de aceasta, precum si referatul de ancheta sociala din care reiese ca ambii parinti dispun de conditii materiale , ca este în interesul acesteia de a fi încredintata spre crestere mamei, astfel ca a dispus în acest sens , în conformitate cu dispozitiile art.42 Codul familiei, cu obligarea reclamantului la plata pensiei în favoarea minorei, corespunzator dispozitiilor art.86 coroborat cu art.107 Codul familiei.

A mai constatat, ca potrivit dispozitiilor art.43 alin.3 Codul familiei, parintele caruia nu i s-a încredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea profesionala iar interesul superior al copilului, în acceptiunea dispozitiilor legale mentionate, dar si în acceptiunea dispozitiilor Legii 272/2004, impun ca acesta, dar si reclamantul, sa aiba o viata de familie deziderat ce se poate realiza numai prin mentinerea legaturilor personale în mod efectiv si fara nicio ingerinta din partea pârâtei.

A concluzionat ca, din depozitiile martorilor audiati nu a reiesit ca mentinerea legaturilor personale dintre tata si minora, ar dauna interesului copilului, ci dimpotriva, au evidentiat faptul ca acesta a pastrat permanent legatura cu minora chiar în limitele programului impus de mama, aspecte ce evidentiaza ca dezvoltarea armonioasa a copilului, nu este afectata prin adoptarea acestei masuri, asa încât, tinând seama de vârsta minorei, programul zilnic de viata al copilului, raportat la particularitatile de dezvoltare, a încuviintat reclamantului dreptul de a exercita legaturi personale cu minora, în prima si a treia zi de sâmbata a fiecarei luni, dupa programul stabilit în dispozitivul sentintei, în domiciliul acestuia, cu obligarea readucerii minorei la domiciliul parintelui caruia i-a fost încredintat.

Împotriva sentintei civile nr.725/2009 a declarat apel pârâta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând schimbarea sentintei în ce priveste actiunea principala si modificarea programului stabilit de prima instanta, urmând ca vizitele reclamantului sa aiba loc numai la domiciliul mamei.

În dezvoltarea motivelor de apel, reclamanta a aratat în esenta urmatoarele:

- reclamantul nu a fost interesat de cresterea si educarea minorei, nu a supravegheat-o niciodata în mod exclusiv, nu cunoaste programul de masa, de joaca, de odihna al acesteia, program ce este foarte bine stabilit la vârsta pe care o are în prezent copilul.

- prima instanta a ignorat faptul ca partile s-au despartit de aproximativ 2 ani, timp în care minora a ramas în grija exclusiva a pârâtei, precum si faptul ca pâna la pronuntarea sentintei civile nr.1025/2008, reclamantul nu a contribuit benevol la cresterea si educarea minorei, anterior, limitându-se sa îi aduca doar alocatia de stat.

Or, toate aceste aspecte, au fost relatate si de martorii audiati în cauza.

- nu este în interesul minorei sa ramâna în domiciliul reclamantului de dimineata pâna seara, câta vreme nu este atasata de acesta, mai mult, minora refuza sa mearga la tatal sau si nu întelege de ce trebuie sa plece pentru o zi din mediul ei.

Examinând sentinta apelata, prin prisma criticilor aduse si în raport de probatoriul administrat în fond, se constata ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente.

Întemeiat, prima instanta a stabilit ca este în interesul minorei de a pastra legatura cu ambii parinti, stabilind în favoarea tatalui un program de vizitare a fiicei sale.

Pretentiile pârâtei ca programul sa se desfasoare la domiciliul sau sunt neîntemeiate, întrucât, în aceste conditii ar fi stânjenita relatia dintre tata si minor, în detrimentul ambilor.

Dreptul de a avea legaturi personale cu minorul prevazut de art.43 alin.3 Codul familiei, nu poate fi pe deplin realizat decât în conditiile unui contact personal, direct si nestingherit de alte persoane.

În cauza nu a fost facuta dovada ca minora ar suferi de o boala grava, si ca reclamantul nu s-ar preocupa de sanatatea acesteia, si nici ca starea de sanatate a minorei, dezvoltarea ei psihica, morala si intelectuala ar fi periclitata de programul de vizitare, la domiciliul reclamantului, iar din cuprinsul referatului de ancheta sociala rezulta ca locuinta reclamantului prezinta toate garantiile.

Se impune restabilirea legaturilor afective dintre tata si fiica iar în contextul celor mai sus aratate, se impune ca programul de vizitare sa se desfasoare la domiciliul reclamantului, loc care, este cunoscut minorei si care, anterior despartirii în fapt al fostilor soti, intervenita în urma cu aproximativ 2 ani, a constituit domiciliul întregii familii.

De aceea, fata de cele mai sus aratate, în temeiul art.296 Cod pr.civila, urmeaza sa fie respins apelul ca nefondat, facându-se aplicabilitatea dispozitiilor art.274 Cod pr.civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta I M R, domiciliata în com. L sat C jud.Arges , împotriva sentintei civile nr.725 din data de 02.11.2009, pronuntata de Judecatoria Topoloveni, în dosarul nr.285/828/2009, intimat-reclamant fiind I G, domiciliat în com. P sat A, jud.Arges.

Obliga pe apelanta sa plateasca intimatului suma de 700 lei, cheltuieli de judecata în apel.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 09 Martie 2010