Dobânda legală şi procedura de restituire a sumelor de la bugetul de stat contribuabilului – Norme derogatorii, art. 124 din Codul de procedură fiscală.

Dosar Nr. 227 (20.01.2009)

Potrivit art. 117 alin. 1 lit. d) se restituie la cerere sumele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale, iar potrivit art. 124 -pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobânda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz.

Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor, iar dobânda datorata este la nivelul majorarii de întârziere prevazute de prezentul cod si se suporta din acelasi buget din care se restituie ori se ramburseaza, dupa caz, sumele solicitate de platitori.

Prin sentinta nr.1693 din 09 septembrie 2008, pronuntata în dosarul nr. 9888/63/2008 Tribunalul Dolj a admis actiunea formulata de reclamantul V. D. M. si a obligat pârâta A.F.P. Craiova sa restituie acestuia suma de 4094,66 lei, reprezentând taxa de prima înmatriculare cu dobânda legala de la data platii pâna la data platii efective.

A obligat pârâta AFP Craiova sa plateasca reclamantului suma de 43 lei, cheltuieli de judecata.

Împotriva sentintei Tribunalului Dolj s-a declarat recurs de catre pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Dolj în numele si pentru Administratia Finantelor Publice Craiova, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

În motivele de recurs s-a aratat ca instanta de fond a dat o solutie gresita, invocându-se inadmisibilitatea actiunii, apreciind ca în urma formularii unei asemenea cereri de restituire s-a nascut un raport juridic fiscal si, în consecinta toate drepturile si obligatiile partilor referitoare la sumele datorate de la bugetul de stat vor fi reglementate de actele normative specifice dreptului procedural fiscal, în speta este vorba de Codul de procedura fiscala, ce reglementeaza în mod clar procedura de restituire, fiind instituite în acest sens norme exprese si imperative în aceasta materie, norme eludate de catre instanta de fond, inclusiv posibilitatea de acordare a dobânzilor reglementate de art.124 din acelasi cod.

S-a aratat ca instanta de fond nu a precizat în ce anume consta dobânda legala respectiv nu s-a precizat actul normativ în baza caruia va fi calculat efectiv cuantumul actualizarilor si perioada pentru care se vor calcula.

Examinând motivele de recurs, precum si legislatia aplicabila în speta si situatia de fapt dovedita cu probele administrate la instanta de fond, Curtea a retinut urmatoarele:

Reclamantul a importat un autoturism second- hand.

Dupa introducerea bunului în tara, în vederea înmatricularii, acesta a achitat taxa de prima înmatriculare în suma de 4094,66 lei lei, asa cum rezulta din chitanta seria TS3A nr.3702570 din 31.01.2008.

Reclamantul s-a adresat Administratiei Finantelor Publice Craiova, solicitând restituirea taxei de prima înmatriculare, motivând ca aceasta este încasata nelegal cu nesocotirea prevederilor art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene.

Cu adresa nr. 25666 din data de 27.02.2008 Administratia Finantelor Publice Craiova a raspuns reclamantului, în sensul ca taxa de prima înmatriculare este perceputa legal.

În raport de situatia de fapt expusa, rezulta ca prima instanta a solutionat exceptia inadmisibilitatii actiunii, cu respectarea prevederilor cuprinse în art.88 si 205 din Codul de procedura fiscala, dar si ale Legii 554/2004.

Procedura restituirii sumelor încasate fara temei legal la bugetul de stat era reglementata la data formularii cererii de restituire în cuprinsul art.113 Cod pr.fiscala, în prezent art.117 Cod pr.fiscala.

Astfel, conform textului mentionat, sumele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale se restituie debitorului la cerere.

În consecinta, cererea debitorului este cea care declanseaza procedura restituirii sumelor apreciate ca fiind încasate nelegal la bugetul de stat.

Potrivit art.70 alin.1 Cod procedura fiscala, organul fiscal trebuia sa se pronunte asupra cererii de restituire, în termen de 45 de zile.

În speta, organul fiscal s-a pronuntat asupra cererii de restituire prin respingerea acesteia.

De precizat este ca reclamanta a depus toate actele prevazute de Ordinul 1899/2004, însa s-a refuzat restituirea pe motiv ca taxa a fost încasata legal.

Reclamanta a parcurs procedura prealabila, aceea de a depune cerere de restituire a sumelor, iar organul fiscal a refuzat sa restituie sumele respective.

În speta de fata nu sunt aplicabile prevederile art.205 Cod pr.fiscala, deoarece acest text de lege se refera la posibilitatea de contestare a titlului de creanta sau altor acte administrative fiscale, iar reclamantul a solicitat sa fie cenzurat refuzul organului fiscal de a-i restitui sumele platite fara titlu.

Asa cum s-a aratat în literatura si practica de specialitate, în cazul refuzului de a emite un act, nu se mai impune sa se formuleze o noua cerere, pentru ca autoritatea nu a emis un act administrativ pe care sa-l poata eventual revoca.

Legiuitorul a asimilat, conform prevederilor art.2 alin.2, actelor administrative unilaterale si refuzul de a rezolva o cerere, referitoare la un drept sau un interes legitim.

Practic refuzul de a emite actul, de a solutiona cererea, se circumscrie sferei controlului instantei de contencios administrativ, iar asimilarea a avut ca scop instituirea pentru persoana respectiva, careia i s-a refuzat emiterea unui act, a dreptului de acces la justitie ce ar putea fi îngradit nejustificat prin impunerea unei proceduri prealabile împovaratoare .

Mai trebuie precizat ca în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 554/2004, procedura prealabila, respectiv obligativitatea plângerii prealabile, sub forma recursului gratios sau a recursului ierarhic este prevazuta numai în situatia vatamarii dreptului sau interesului printr-un act administrativ individual.

Astfel fiind, critica formulata de recurenta este neîntemeiata, corect prima instanta a apreciat ca actiunea este admisibila.

Este întemeiata critica formulata de recurenta în sensul ca instanta de fond nu a precizat temeiul de drept în baza caruia autoritatea fiscala datoreaza dobânda legala si de asemenea nu s-a precizat data de la care începe sa curga dobânda legala.

Procedura de restituire a sumelor achitate de un contribuabil care urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale este reglementata, asa cum s-a precizat si mai sus de art. 117 alin.1, lit. d din codul de procedura fiscala, precum si de Ordinul MFP 1899/22.12.2004.

Conform textului enuntat se restituie la cererea debitorului sumele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale.

Dreptul contribuabilului de a i se plati dobânda pentru sumele de restituit sau de rambursat este reglementat de art. 124 cod procedura fiscala.

Textul mentionat prevede ca pentru sumele de restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobânda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut de art. 117 alin.2, sau la art. 70 dupa caz.

Art. 70 alin.1 din codul de procedura fiscala reglementeaza termenul de solutionare a cererilor contribuabililor, termen care este de 45 de zile de la înregistrare.

Asadar coroborând prevederile art. 124 alin.1 si art. 70 din codul fiscal, Curtea retine ca organul fiscal trebuie sa achite contribuabilului dobânda din ziua urmatoare expirarii termenului de 45 de zile prevazut pentru organul fiscal sa solutioneze contestatia.

Acelasi termen de 45 de zile este reglementat si în capitolul I, puct. 1 din Ordinul 1899/22.12.2004 si anume se arata ca restituirea se face în 45 de zile de la data depunerii si înregistrarii acesteia la organul fiscal caruia îi revine competente de administrare a creantei bugetare.

În ceea ce priveste nivelul dobânzii, Curtea constata ca acesta este reglementat în mod expres în cuprinsul art. 124 alin.2 Cod procedura fiscala, în sensul ca dobânda datorata este la nivelul majorarii de întârziere prevazute în codul de procedura fiscala si se suporta din acelasi buget din care se restituie sumele solicitate de platitori.

Din prevederile capitolului 2 pct.2 ale Ordinului mentionat rezulta ca dobânda se calculeaza începând cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de 45 de zile, pâna în ziua înregistrarii operatiunii de compensare sau de restituire, prin înmultirea numarului de zile determinate în modul aratat cu nivelul dobânzii prevazute de art. 119 cod procedura fiscala ( fost 114).

Întrucât prima instanta nu a indicat în hotarâre data de la care încep sa curga dobânzile ( majorarile) si nici temeiul de drept, Curtea retine ca acest motiv de recurs este fondat.

Având în vedere motivele expuse mai sus, în baza art. 304 Cod pr.civila, recursul a fost admis, s-a modificat sentinta în parte în sensul ca dobânda legala se acorda începând cu 13 aprilie 2008, la nivelul prevazut de art. 124 alin.2 cod procedura fiscala.