Drept fiscal. Acţiunea prefectului privind nelegala acordare a unor scutiri la plata redevenţelor cuvenite consiliilor locale, în contractele de concesiune în care figurează în calitate de concesionari. Admisibilitate

Dosar Nr. 539/CA (08.12.2008)

Drept fiscal. Actiunea prefectului privind nelegala acordare a unor scutiri la plata redeventelor cuvenite consiliilor locale, în contractele de concesiune în care figureaza în calitate de concesionari. Admisibilitate

Justificându-si interesul în promovarea actiunii pe dispozitiile art. 19 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, curtea a procedat la anularea ca nelegala a scutirilor la plata de redevente aferente contractelor de concesiune, acordate de pârâtul consiliu local, raportat prevederilor art. 125 lit. a) din O.U.G. nr. 92/2003.

Curtea de Apel Iasi, decizia nr. 539/CA din 8 decembrie 2008

Prin sentinta civila 699/CA/12.06.2008 a Tribunalului Iasi s-a dispus:

„Respinge exceptiile invocate de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi privind lipsa interesului legitim în promovarea si exercitarea dreptului la actiune al reclamantului Prefectul Judetului Iasi si a unui drept recunoscut de lege si care sa fi fost vatamat.

Admite actiunea în contencios administrativ formulata de reclamantul Prefectul Judetului Iasi în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Anuleaza Hotarârea nr. 162 din 31 octombrie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.”

A retinut instanta de fond:

Examinând cu prioritate exceptiile invocate de catre pârâtul Consiliul Local al Municipiului Pascani, în conformitate cu dispozitiile art. 137 Cod procedura civila, tribunalul a respins exceptiile pentru considerentele care vor fi expuse:

Prefectul poate solicita instantei de contencios administrativ anularea actelor administrative emise sau adoptate cu încalcarea prevederilor legale, în temeiul art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 „prefectul poate ataca, în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritatile administratiei publice locale, daca le considera nelegale”, iar alin.3 al aceluiasi articol prevede ca „pâna la solutionarea cauzei, actul atacat, potrivit alin.1 este suspendat de drept”. Aceasta dispozitie legala este coroborata cu cea prevazuta la art. 1 alin.3 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare: „prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local”, iar potrivit art. 24 alin.1 lit. f din aceeasi lege, „prefectul, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului”.

Aceste dispozitii legale confera prefectului legitimare procesuala activa.

Consiliul Local al Municipiului Pascani a fost chemat în judecata în calitate de pârât, ca emitent al actului.

Cu privire la fondul cauzei, instanta retine ca actiunea este întemeiata.

Potrivit art. 125 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicat, arata ca la cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale, care administreaza aceste bugete pot acorda, pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza, urmatoarele înlesniri la plata:

a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

b) amânari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c) esalonari la plata majorarilor de întârziere de orice fel, cu exceptia majorarilor de întârziere datorate pe perioada de esalonare;

d) amânari sau/scutiri, ori amânari/sau reduceri de majorari de întârziere, cu exceptia majorarilor de întârziere datorate pe perioada de amânare;

e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, în conditiile legii.

Hotarârea nr. 162/31.10.2007 a Consiliului Local al Municipiului Pascani aproba scutirea de plata în proportie de 75% a redeventei datorata pentru anul 2007 de S.C. „L.” S.A., conform contractului de concesiune nr. 10/20.08.2007, adica suma de 11.466 lei.

În art. 2 din aceeasi hotarâre se aproba scutirea la plata majorarilor de întârziere aferente redeventei datorate pentru anul 2007 conform contractului de concesiune nr. 10/20.08.1997 în proportie de 75%, adica suma de 386,26 lei.

Conform dispozitiei de la art. 125 lit. a) si d) din O.G. nr.92/2003 autoritatile publice locale pot acorda numai esalonari la plata redeventei si nu scutirea la plata redeventei.

Fiind exceptata scutirea de plata a redeventei, evident ca si majorarile de întârziere aferente redeventei datorate sunt exceptate, conform dispozitiilor de la lit. d.

Textul de lege enunta si limiteaza în acelasi timp, înlesnirile de plata. La acest text nu pot fi adaugate alte litere, asa cum sustine pârâtul.

În consecinta, Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 145/19.09.2007 prin care s-au hotarât prevederile art. 1 si 2 este lovita de nulitate absoluta.

Pentru considerentele expuse, tribunalul a admis actiunea si a dispus anularea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 145/19.09.2007.

Curtea a constatat recursul pârâtei ca fiind nefondat, pentru considerentele de mai jos.

Astfel, corect a fost solutionata în cauza exceptia invocata de pârâta-recurenta, reclamantul Prefectul judetului Iasi justificându-si calitatea procesuala activa pe dispozitiile art.3 alin.1 din Legea contenciosului administrativ, coroborat cu art.1 alin.3 si art.24 alin.1 lit. f) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, ce-i confera acestuia calitatea de „garant al respectarii legii si ordinii publice la nivel local”, în virtutea careia are ca atributie distincta verificarea legalitatii actelor administrative emise de consiliul local, recurent în cauza.

Si fondul litigios a fost corect solutionat de prima instanta, organul deliberativ al unitatii administrativ-teritoriale putând emite acte administrative doar în limitele expres prevazute de legislatia incidenta domeniului reglementat, iar în speta fiind vorba de o scutire la plata unei redevente aferenta unui contract de concesiune, sediul materiei era reprezentat de prevederile din art.125 din OUG nr.92/2003, care la lit. a) prevede posibilitatea acordarii de „esalonari” la încasarea acestor venituri la bugetul local, iar nu de „scutiri”, cum eronat sustine recurenta.

De asemeni, pentru ipoteza invocata de recurenta ca temei al scutirilor în litigiu, respectiv a existentei unor calamitati naturale ce au condus la imposibilitatea folosirii de concesionar a bunului ce facea obiectul contractului de concesiune, acesta din urma avea deschisa procedura speciala de primire a unor despagubiri în conformitate cu prevederile Legii nr.381/2002, procedura ce nu îl exonera însa de plata redeventei la care s-a obligat fata de autoritatea administrativa locala.