Eliberare titlu de proprietate

Dosar Nr. 105/R (12.02.2009)

Eliberare titlu de proprietate

Dosar nr. 1323/234/2007 – decizia civila nr. 105/R din 12.02.2009

Cu privire la recursul celor doua comisii, tinând seama si de acordul reclamantilor-intimati, se constata ca este întemeiat, obligarea la daune cominatorii începând cu data ramânerii definitive a hotarârii nu se justifica, având în vedre ca procedura de eliberare a titlului de proprietate nu se rezuma numai la eliberare unui act ci si parcurgerea unor faze intermediare cu privire la identificarea terenului, întocmirea documentatiei, înaintarea documentatiei la comisia judeteana în vederea validarii si eliberarii titlului.

Aceasta procedura nu poate fi îndeplinita imediat dupa ramânerea definitiva a hotarârii, ci într-un timp rezonabil pe care-l vor aprecia reclamantii care pot solicita si ulterior aceste daune daca vor considera ca perioada de eliberare s-a prelungit.

Prin sentinta civila nr.1151 din 04 decembrie 2008 pronuntata de Judecatoria Gheorgheni s-a admis în parte actiunea reclamantilor BJ, FM, SM, RE, asa cum a fost formulata si precizata în contradictoriu cu pârâtii Comisia locala de aplicare a Legii fondului funciar a comunei Suseni, Comisia judeteana Harghita pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, BE si intervenienta Grupul asociativ de padure.

Au fost obligate pârâtele comisia locala si comisia judeteana sa elibereze reclamantilor titlul de proprietate pentru terenul în suprafata de 5 ha si 9.500 mp, parcelele PD 4432/21 si PD 4432/22 conform procesului verbal de punere în posesie nr. 2187.

Au fost obligate cele doua comisii la daune cominatorii de 100 lei/zi de întârziere de la data ramânerii definitive a hotarârii pâna la eliberarea titlului de proprietate, în favoarea reclamantilor.

S-a constatat nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 17001/24.05.2004 emis pe numele BE pentru suprafata de 5,95 ha teren.

S-a respins cererea privind constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate al intervenientului Grupul asociativ de padure cu nr. 18051/2005.

S-a respins cererea de interventie a intervenientului Grupul asociativ de padure.

Au fost obligate cele doua comisii la 1103 lei cheltuieli de judecata în favoarea reclamantilor.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

În temeiul Legii nr. 18/1991 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 169/1997 si Legea nr. 1/2001, reclamantii în calitate de mostenitorii a-i def. BJ au depus în anul 1998 cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul forestier proprietatea autorului lor. La data depunerii cererii de reconstituire terenul era liber, astfel încât nu exista nici un impediment pentru întocmirea documentatiei si emiterea Titlului pe vechiul amplasament.

Pe baza actelor depuse la dosar din care rezulta calitatea de mostenitori a reclamantilor, cât si dreptul de proprietate al antecesorilor lor, Comisia Locala de aplicare a fondului funciar a întocmit procesul verbal de punere în posesie al reclamantilor pe o suprafata de 5 ha. si 9500 mp. tarla 227 parcele PD 4432/21 si PD 4432/22.

La data de 17.10.2005 Primaria Suseni recunoaste ca din greseala specialistii topografi au întocmit proces verbal de punere în posesie pe numele BE, careia i s-a eliberat si Titlu de proprietate anexat la dosar, aspect ce rezulta din Adeverinta depusa la dosarul nr. 1324/234/2007.

Din raportul de expertiza, rezulta ca punerea în posesie pentru BE nu a fost facuta de reprezentantii Comisiei Locale, ci de specialisti din Zetea si Odorheiu-Secuiesc.

Din raportul de expertiza tehnica întocmit, rezulta faptul ca exista o suprapunere între terenul revendicat de reclamanti si terenul pentru care s-a eliberat Titlu de proprietate pârâtei BE.

Pârâta BE a declarat ca este de acord cu anularea partiala a Titlului de proprietate cu privire la suprafata de teren ce se suprapun.

Instanta a considerat ca, prin lucrarea de specialitate efectuata în cauza de catre expert, rezulta cu certitudine ca, suprafata de teren revendicata de reclamanti si pentru care au fisa de punere în posesie, nu se suprapune cu terenul pentru care s-a eliberat Titlu de proprietate intervenientei, acesta fiind în hotar cu terenul proprietatea Grupului asociativ de padure.

Asa cum s-a mentionat mai sus, însasi reprezentantul intervenientei, declara ca în natura nu exista nici o suprapunere.

Analizând procesul verbal de punere în posesie si schita întocmita cu aceasta ocazie în favoarea reclamantilor, instanta apreciaza ca aceasta fiind semnata si stampilata de catre Comisia de aplicare a lefii fondului funciar Susenei, este legala si temeinica, lipsa datei la care s-a întocmit nu constituie un motive de nulitate a acestui act, astfel cum au solicitat intervenientii. Mai mult intervenientii în situatia sus mentionata nu au nici un interes, în a se constata nulitatea acestor acte.

În concluzie, instanta apreciaza ca eliberarea Titlului de proprietate pe numele BE a fost emis cu încalcarea dispozitiilor imperative ale art. 2 si 24 fiind aplicabile în baza disp. Art. III, alin. 1 Lit. a. din Legea nr. 169/1997 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 247/2005 potrivit carora „ sunt lovite de nulitatea absoluta … actele de reconstituire si constituire în favoarea altor persoane pe vechile amplasamente ale fostilor proprietari solicitate de catre acestia în termen legale, libere la dat solicitarii.

Instanta a apreciat ca ambele Comisii de aplicare a legii fondului funciar au fost în eroare cu privire la plasamentul terenului de a fost retrocedat Grupului asociativ de padure si fata de imobilul pentru care s-a exista proces verbal de punere în posesie în favoarea reclamantilor si deci nu exista nici un impediment a se elibera Titlu de proprietate în favoarea acestora.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs pârâtii Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Harghita, BE.

Cele doua comisii recurente au solicitat admiterea recursului, modificarea în parte a hotarârii atacate în sensul eliminarii din dispozitiv a obligarii lor la daune cominatorii.

Arata în recursul lor ca procedura eliberarii titlului de proprietate presupune parcurgerea unor etape: adoptarea solutiei de propunere si validare, întocmirea documentatiei, identificarea terenului, transmiterea propunerii la comisia judeteana care trebuie sa valideze propunerea în sedinta, dupa care eliberarea propriu-zisa.

Parcurgerea acestor etape necesita timp si eliberarea titlului nu se poate face imediat dupa ramânerea definitiva a hotarârii.

În recursul sau, recurenta BE arata ca solicita sa fie obligate comisia locala si cea judeteana sa-i compenseze suprafata de teren în natura cu suprafata de 5,95 ha teren care a fost cuprinsa în titlul de proprietate anulat.

Intimatii nu au depus întâmpinare, dar au aratat în fata instantei ca sunt de acord cu recursurile comisiilor, ca este nevoie de ceva timp pentru eliberarea titlului de proprietate, iar în ce priveste recursul lui BE solicita respingerea lui.

Analizând hotarârea atacata prin prisma motivelor de recurs si sub toate aspectele, tribunalul retine urmatoarele:

Cu privire la recursul celor doua comisii, tinând seama si de acordul reclamantilor-intimati, se constata ca este întemeiat, obligarea la daune cominatorii începând cu data ramânerii definitive a hotarârii nu se justifica, având în vedre ca procedura de eliberare a titlului de proprietate nu se rezuma numai la eliberare unui act ci si parcurgerea unor faze intermediare cu privire la identificarea ternului, întocmirea documentatiei, înaintarea documentatiei la comisia judeteana în vederea validarii si eliberarii titlului.

Aceasta procedura nu poate fi îndeplinita imediat dupa ramânerea definitiva a hotarârii, ci într-un timp rezonabil pe care-l vor aprecia reclamantii care pot solicita si ulterior aceste daune daca vor considera ca perioada de eliberare s-a prelungit.

Cât priveste cererea recurentei BE cu privire la compensarea ternului care a fost cuprins în titlul de proprietate anulat de instanta de fond cu alt teren, aceasta este o cerere noua facuta în recurs. Recurenta neformulând la judecata de fond o cerere reconventionala, în recurs, conform prevederilor art. 294 si 316 Cod procedura civila, nu se pot face alte cereri noi.

Având în vedere însa ca titlul de proprietate nu s-a anulat pentru faptul ca recurenta nu ar fi persoana îndreptatita sa i se reconstituie dreptul de proprietate ci pentru faptul ca terenul s-a suprapus peste cel care li se cuvenea reclamantilor, ramâne în sarcina celor doua comisii sa stabileasca în ce modalitate va fi compensata recurenta BE pentru terenul cuprins în titlul anulat.

Raportat considerentelor retinute, tribunalul, în baza art. 304 ind. 1 Cod procedura civila coroborat cu art. 304 pct.9 Cod procedura civila, va admite recursul celor doua comisii si va modifica în parte hotarârea atacata în sensul eliminarii din dispozitivul acesteia a obligarii recurentelor la plata de daune cominatorii.

În baza art. 312 Cod procedura civila va respinge recursul declarat de BE.