Fond funciar. modificare titlu de proprietate. necesitatea anulării procesului verbal de punere in posesie.

Dosar Nr. 744R (29.01.2010)

Prin actiunea înregistrata sub nr. 1563/329 din 26 mai 2009 pe rolul Judecatoriei Turnu Magurele, reclamantul PJ a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala Ciuperceni si Comisia Judeteana Teleorman, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna modificarea titlului de proprietate nr. 2000479/3.07.1995 în sensul de a se constata ca suprafata de teren reconstituita în intravilanul comunei Ciuperceni este de 938 mp în loc de 1000 mp, fiind situata în sola 3, parcelele 38 si 39, cu vecinatatile mentionate în titlu.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca în baza titlului de proprietate nr. 2000479/3.07.1995 emis de Comisia Judeteana Teleorman defunctului sau tata PA, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2,03 ha teren, din care 1000 mp în intravilanul comunei Ciuperceni, sola 3, parcela 38, cu vecinatatile : N – DC, E – PM, S – PF, V – PP.

A mai aratat ca la data de 9.01.1999 tatal sau a decedat, el fiind singurul mostenitor conform certificatului de mostenitor nr. 55/10.10.2000 emis de BNP BI.

Reclamantul a mai mentionat ca în momentul în care a efectuat formalitatile necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în cartea funciara, s-a constatat ca terenul intravilan este în suprafata de 938 mp si nu 1000 mp, astfel cum a fost trecut în titlul de proprietate.

În continuare, reclamantul a precizat ca terenul intravilan se afla în sola 3, parcelele 38 si 39, vecinatatile fiind cele din titlul de proprietate si nu doar sola 3, parcela 38 astfel cum apare în titlu.

În drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 18/1991.

Prin sentinta civila nr. 1642/16.10.2009 pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele s-a respins, ca nefondata, actiunea formulata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca potrivit art. 10 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere pe baza situatiei terenurilor detinute de CAP la 1 ianuarie 1990 înscrisa în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, astfel ca punerea în posesie, inclusiv eliberarea titlurilor nu poate avea loc decât dupa ce s-au efectuat pe teren delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor si întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

A mai motivat ca, atâta vreme cât procesul-verbal de punere în posesie nu a fost desfiintat prin caile prevazute de lege, se bucura de prezumtia de validitate, iar certificatul de mostenitor nr. 55/2000 în care este trecuta suprafata de 1000 mp, face dovada deplina pâna la înscrierea în fals.

Judecatoria a mai apreciat ca „schita de amplasament si delimitare a imobilului” nu cuprinde mentiuni privind proprietarul imobilului, nefiind luata în seama si ca în cauza era necesara efectuarea unei expertize, însa, reclamantul desi a beneficiat de aparare calificata nu a solicitat o asemenea proba.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen, recurentul-reclamant, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

A motivat ca instanta de fond a retinut în mod eronat ca procesul-verbal de punere în posesie se bucura de prezumtia de legalitate întrucât nu l-a contestat , cât timp la întocmirea acestuia nu au fost efectuate masuratori cadastrale, documentatia cadastrala fiind întocmita în anul 2009..

Recurentul-reclamant a mai mentionat ca în momentul în care s-a întocmit documentatia cadastrala în vederea intabularii dreptului sau de proprietate, s-a constatat ca suprafata exacta a terenului intravilan este de 938 mp în loc de 1000 mp, iar terenul este situat în sola 3, parcelele 38 si 39.

Din analiza înscrisurilor rezulta clar ca suprafata de teren din intravilanul comunei Ciuperceni, mentionata în titlul de proprietate nr. 2000479/3.07.1995 este în fapt de 938 mp, fiind situata în sola 3, parcela 38 – 682 mp si parcela 39 – 256 mp.

Totodata, din adeverinta nr. 2146/6.11.2009 eliberata de Primaria comunei Ciuperceni (f.10 dosar recurs) reiese ca numitului PGA, autorul recurentului îi revine suprafata de 938 mp în CV3, divizata în doua parcele: 682 mp în parcela 39 si 256 mp în parcela 39.

Întrucât titlul de proprietate în litigiu cuprinde mentiuni cât priveste terenul intravilan, care nu corespund realitatii, iar securitatea raporturilor juridice nu este afectata ca urmare a diminuarii suprafetei din intravilan si modificarii amplasamentului, instanta de fond în mod incorect a respins actiunea, ca nefondata.

Faptul ca recurentul-reclamant nu a solicitat anularea procesului-verbal de punere în posesie care a stat la baza emiterii titlului de proprietate, nu putea conduce la concluzia respingerii actiunii câta vreme interesul de a promova prezenta actiune a aparut la momentul în care acesta a întâmpinat dificultati la intabularea dreptului cu privire la terenul respectiv, ca urmare a neconcordantei dintre suprafata de teren efectiv detinuta si cea din titlu.