Fond funciar

Dosar Nr. 3 (24.03.2009)

R O M Â N I A

JUDECATORIA -JUDETUL BIHOR

Dosar nr.916/255/25.05.2006

6 exemplare

SENTINTA CIVILA NR.176/2009

Sedinta publica din data de 24 martie 2009

Completul compus :

PRESEDINTE :

GREFIER :

Pe rol fiind pentru astazi, pronuntarea hotarârii în cauza civila înaintata de reclamanta F.K.R., domiciliata în Israel, cu domiciliul ales în România, în contradictoriu cu pârâtii R.E., domiciliata în Israel, cod 52412 W A, domiciliat în Israel, loc.Erez 27, Omer, si L E-P, cu domiciliul procedural ales în Oradea, având ca obiect nulitate certificat de mostenitor, radiere CF, succesiune, predarea succesiunii, anulare CF, sistare coli CF, restabilirea situatiei anterioare din CF, anulare act administrativ.

La apelul nominal facut în cauza, în sedinta publica, lipsa fiind partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita .

Grefierul expune referatul cauzei în cadrul caruia învedereaza instantei ca, procedura de citare este legal îndeplinita cu partile lipsa.

Se constata ca, dezbaterea cauzei a avut loc în data de 17 februarie 2009, când partile prezente au pus concluzii pe fond, care au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data, încheiere care face parte integranta din prezenta hotarâre, când s-a amânat pronuntarea pentru data de 24 februarie 2009, 03 martie 2009, 10 martie 2009, 17 martie 2009 si apoi pentru azi, 24 martie 2009.

J U D E C A T O R I A

DELIBERÂND :

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei la data de 25.05.2006, sub nr. 916/2008, timbrata legal cu suma de 78 lei taxa judiciara de timbru conform chitantei si timbru judiciar mobil în valoare de 0,30 lei reclamanta F.K. (CLARA), nascuta R a chemat a chemat în judecata pârâtii R E, W A, L E-P, pentru nulitate certificat de mostenitor, radiere CF, succesiune, predarea succesiunii, anulare CF, sistare coli CF, restabilirea situatiei anterioare din CF, anulare act administrativ.

S-a cerut instantei sa constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 386 din 29.10.2004 emis de B.N.P; sa se dispuna radierea întabularii în CF nr. 6 de la pozitia nr. 22;: sa se constate ca dupa defuncta R H, nascuta (K) decedata la data de 09.05.1945, masa succesorala se compune din imobilul înscris în CF nr. 6, topograficele 387,388,389 precum si cota de 5336/5586 parti din topo 386 înscris în CF 1124; sa se constate ca masa succesorala de mai sus revine în întregime si în parti egale reclamantei în calitate de fiica si defunctului R I în calitate de fiu; sa se constate cu dupa defunctul R I decedat la data de 23.03.1970 unica mostenitoare în calitate de fiica este pârâta R E, iar masa succesorala dupa acest defunct se compune din ? parte din imobilele ramase dupa mama acestuia R H; sa se dispuna predarea succesiunii ramase dupa cei doi decedati în favoarea reclamantei si pârâtei în calitate de fiica si nepoata de fiu si întabularea în CF nr. 6– privind topo. 386,387,388,389 a dreptului de proprietate în parti egale în favoarea celor doua parti, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii se arata ca la initiativa pârâtei, la data de 29.10.2004 Notarul Public I A din Ma a dezbatut succesiunea dupa defuncta R H, nascuta (K) decedata la data de 09.05.1945, în S.

Prin certificatul de mostenitor sus mentionat nr. 386/2004, notarul public a predat întreaga masa succesorala în favoarea unei singure mostenitoare si anume în favoarea pârâtei în calitate de nepoata de fiu (dupa R I ), dupa defuncta R H fara sa fie retinut faptul ca exista o mostenitoare, în calitate de descendenta si anume reclamanta F K (C), nascuta R.

Arata ca decedata R H si sotul ei R J au avut în afara de fiul R I ( decedat la data de 23.03.1970) si un alt copil în prezent în viata si anume reclamanta F K (C), nascuta R.

Arata ca masa succesorala ramasa în urma R H se compune din imobilele descrise în petit si în certificatul de mostenitor atacat.

Având în vedere ca certificatul de mostenitor eliberat în favoarea pârâtei a fost întocmit cu încalcarea prevederilor legale care reglementeaza succesiunea si cele legate de declaratii nesincere date în fata autoritatilor publice ( inclusiv notar) se impune constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor emis.

În drept au fost invocate prev. art. 650 si urm din Codul Civil, art. 669, 685 si urm. Cod civil.

În probatiune s-au depus în xerocopie Certificatul de nastere al defunctei R C fila nr. 5, 6 , Certificatul de mostenitor nr. 386/2004 din 29.10.2004 emis de B.N.P I A, fila 7, 8 Extras de CF 6 fila 9,10, Foaia de proprietate filele 11- 13.

Prin întâmpinarea depusa pârâta R E. solicita respingerea actiunii formulate de F K (C) ca inadmisibila si pe cale de consecinta sa se constate ca reclamanta nu are nicio vocatie succesorala la mostenirea în cauza ea fiind renuntatoare tacit la mostenire, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea întâmpinarii arata ca în primul rând dupa defunctii RH si R J au ramas 5 copii, printre care reclamanta si tatal sau I. Dupa deschiderea succesiunii s-a încheiat o întelegere între frati, potrivit careia masa succesorala sa revina tatalui sau R I, deoarece între cei cinci mostenitori se gaseau 4 fete si un baiat(I). La trei fete defunctii au dat câte o cota corespunzatoare masei lor succesorale, iar reclamantei i s-a dat de catre tatal sau, I, o suprafata de teren cu vie, în schimbul partii ce i se cuvenea acesteia din mostenire, acest aspect fiind dovedit prin faptul ca nici unul dintre frati nu au revendicat ulterior nimic.

Considera ca reclamanta este straina de succesiune deoarece nu a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renuntat în mod tacit la succesiune.

În drept au fost invocate prev. art. 115 – 119 Cod procedura civila.

Prin completarea la actiune reclamanta F C solicita ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea încheierii de întabulare nr. 3636,3377 din CF, nr. 6 si anularea planului de amplasament si de limitare vizat de O.C.P.I sub nr. 2694/2006, precum si a planului de amplasament si de limitare privind dezmembrarea numarului cadastral 16 vizat sub nr. 12.349/2006.

În probatiune s-au depus în xerocopie CF cu caracter nedefinitiv nr. 30 fila nr. 20,21.

Prin raspunsul la întâmpinare reclamanta FK (C) arata ca a acceptat în mod tacit succesiunea dupa parintii sai, locuind si folosind imobilul proprietatea acestora dupa decesul lor.

Conform legii la succesiunea o data acceptata, nu se mai poate renunta.

Arata ca tatal sau a decedat înca de când au fost minori succesiunea dupa acesta fiind acceptata de catre mama lor pentru ea si în numele lor. Arata ca mama sa a decedat la A, fiind deportata împreuna cu ea, iar dupa revenirea ei din A s-a reîntors si a locuit tot în casa familiala din Tu.

Arata ca tatal pârâtei a plecat în armata în anul 1942, iar dupa revenire a locuit o perioada cu sotia sa într-o casa învecinata casei parintesti, iar o perioada în casa parinteasca.

Din cele relatate mai sus se poate deduce, fara nici un dubiu ca a acceptat în mod tacit succesiunea dupa parintii sai, iar pârâta ridicând problema neacceptarii da dovada de rea credinta.

Arata ca poate dovedi în cazul nerecunoasterii de catre pârâta ca a locuit la casa parinteasca din T, dar nu stie cum va dovedi pârâta faptul acceptarii mostenirii de catre tatal ei în situatia în care acesta era însurat si mutat înaintea mortii mamei sale.

În ceea ce priveste ideea existentei unui partaj succesoral arata ca nu a existat nicio întelegere de partaj între frati pentru ca spre deosebire de pârâta era majora în acea perioada tulbure si ar fi avut cunostinta de o asemenea întelegere de o asemenea întelegere .

Arata ca asa cum a precizat tatal pârâtei dupa ce s-a casatorit nici nu a locuit la casa parinteasca ci s-a mutat cu sotia sa la o alta casa, ea fiind aceea care a locuit în mod continuu în casa parinteasca pâna ce a parasit tara.

Precizeaza ca problema partajului succesoral este o problema ulterioara dezbaterii succesiunii dupa parintii lor si nu poate face obiectul prezentului dosar, mai ales în conditiile în care nu a renuntat niciodata la succesiune.

Pârâta R EA prin întâmpinarea si completarea la actiune solicita respingerea actiunii completate formulate de reclamanta F K (CLARA) ca inadmisibila si pe cale de consecinta sa se constate ca reclamanta nu mai are nicio vocatie succesorala la mostenirea în cauza ea fiind renuntatoare tacit la mostenire.

În motivare pârâta R E considera completarea de actiune formulata de reclamanta neîntemeiata întrucât la formularea cererilor pe baza Legilor fondului funciar aceasta nu îndeplinea conditiile imperative cerute de lege( cetatenia româna, tardivitate). Mai mult arata ca ei au facut numeroase demersuri oneroase pentru finalizarea acestor reconstituiri ale dreptului de proprietate( drumuri pe ruta Israel – România, contravaloare schite dezmembrare, onorariu avocat etc.).

Arata ca prin raspunsul la întâmpinare formulat de reclamanta se arata ca aceasta ar fi acceptat tacit succesiunea, însa se impune întrebarea în ce mod s-a întâmplat aceasta.

Tot prin raspunsul la întâmpinare formulat de reclamanta se sustine ca atunci când tatal acesteia a decedat mama ei a acceptat succesiunea pentru minore si în numele lor, legitima fiind întrebarea în ce mod acceptat succesiunea si la ce data.

Arata ca afirmatia reclamantei cum ca dupa revenirea din A a locuit în casa familiei din T este totalmente nedovedita.

Arata ca afirmatiile reclamantei sunt total neadevarate cum ca tatal sau ar fi locuit într-o alta casa decât cea parinteasca. Arata ca acesta a locuit tocmai în casa parinteasca mai mult chiar pârâta a copilarit în aceea casa.

Precizeaza ca în prezenta casa nu se pune problema bun ei sau relei credinte, reclamanta nu a dovedit în nici un fel cum ca ar fi acceptat succesiunea în mod tacit în termenul legal.

Reaminteste ca dupa defunctii R Hsi R J au ramas 5 copii, printre care reclamanta si tatal sau I. Dupa deschiderea succesiunii s-a încheiat o întelegere între frati, potrivit careia masa succesorala sa revina tatalui sau R I, deoarece între cei cinci mostenitori se gaseau 4 fete si un baiat(I). La trei fete defunctii au dat câte o cota corespunzatoare masei lor succesorale, iar reclamantei i s-a dat de catre tatal sau, I o suprafata de teren cu vie, în schimbul partii ce i se cuvenea acesteia din mostenire, aspect dovedit de faptul ca nici unul dintre frati nu au revendicat ulterior nimic.

Considera ca reclamanta este straina de succesiune deoarece nu a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renuntat în mod tacit la succesiune.

Reclamanta F K (CLARA) prin precizarea de actiune solicita introducerea în cauza în calitate de pârâta a mostenitoarei WI A.

În motivarea precizarii de actiune reclamanta arata ca defunctii RD H si RD J au avut 5 copii, si familia fiind deportata în AUSCHWITZ au ramas în viata doar trei copii; reclamanta F K (C), R I(tatal pârâtei) si KR ( nascuta R ) care este mama pârâtei de mai sus introdusa nou în cauza.

Solicita citarea pârâtei K.R. cu mentiunea de a depune certificatul de deces al mamei sale si certificatul ei de nastere.

Reclamanta a solicitat introducerea în cauza a mostenitorului L.E.P.

Pârâtul L.E.P. prin întâmpinarea depusa arata ca nu se opune admiterii actiunii asa cum a fost formulata si solita ca se constate ca are calitatea de mostenitor legal alaturi de reclamanta si de pârâta W.A., beneficiind de aceleiasi drepturi la mostenire ca si reclamanta sau pârâta, urmând sa se predea mostenirea si în favoarea sa si a pârâtei W.A.

În motivarea întâmpinarii pârâtul L.E.P. arata ca pârâta R.E. nu poate dovedi existenta unei întelegeri care ar fi exclus de la mostenire pe unii sau pe altii dintre copii si toti au putut accepta succesiunea la fel, având în vedere ca ultimul parinte( mama) a decedat la A.

Arata ca pârâta R.E. nu poate dovedi nicio prioritate în acceptarea succesiunii, iar daca ei nu au acceptat succesiunea nici aceasta nu a acceptat la fel acest lucru.

Considera ca în prezent succesiunea trebuie împartita în patru parti asa cum a aratat mai sus.

În calitatea de legatar cu titlu universal considera ca este mostenitor dupa defuncta B.I. care a fost sora reclamantei F.K. (CLARA si cu tatal pârâtei R.E..

Considera ca în calitate de legatar dupa defuncta B.I. decedata în anul 2003 de asemenea este mostenitor si dupa defuncta S.M.( decedata în anul 1999 având în vedere ca cele doua defuncte au fost surori.

În probatiune s-a depus la dosar în xerocopie actele doveditoare privind calitatea de mostenitor al pârâtului L.E.P. : certificatul de deces a numitei R.R.K fila nr. 105, certificat de nastere a numitei A.A.K, în traducere din limba spaniola, fila 106, certificatul de deces al numitului B.M., certificatul de deces al numitei B.I., în limba ebraica si traduse în limba româna, testamentul numitilor B.UI. si B.M., în limba ebraica si în traducere în limba maghiara, fila 108, copie xerox de pe pasaportul pârâtilor FK si L.E.P., filele 115,116 ,copie certificatului de nastere a lui Lz P, Hotarârea data de Oficiul Central pentru Stabilirea Despagubirilor în limba maghiara si în traducere în limba româna 119 – 121.

Prin precizarea de actiune reclamanta F K (CLARA) formulata împotriva pârâtilor RD EA, W A, LE – P, solicita instantei sa dispuna desfiintarea planului cadastral aprobat sub nr. 2694/2006 precum si a p,anului cadastral vizat sub nr. 12349/2006, anularea încheierii de întabulare nr. 3636 si 3677/2006; sa se dispuna rectificarea înscrierilor facute în baza acestor încheieri în C.F. nr. 6 si în C.F NDF 28, nr. cadastral 16/2 si CF NDF 30, nr. cadastral 16/1, prin restabilirea situatiei anterioare din CF 6; sa se constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 386/29.10.2004, emis de B.N.P I.A. din M; sa se dispuna radierea întabularii efectuate în CF nr. 6 la pozitia nr. 22, se constate ca dupa defuncta RD H nascuta K) decedata la 09.05.1945, masa succesorala se compune din imobilul înscris în CF nr. 6, topograficele387,389 precum si cota de 5336/5586 parti din topo 386 înscris în CF 1124; sa se constate ca masa succesorala de mai sus revine în întregime si în parti egale reclamantei în calitate de fiica si defunctului R I în calitate de fiu;

sa se constate cu dupa defunctul R I decedat la data de 23.03.1970 unica mostenitoare în calitate de fiica este pârâta R E, iar masa succesorala dupa acest defunct se compune din ? parte din imobilele ramase dupa mama acestuia R.H.; sa se dispuna predarea succesiunii ramase dupa cei doi decedati în favoarea reclamantei si pârâtei în calitate de fiica si nepoata de fiu si întabularea în CF nr. 6– privind topo. 386,387,388,389 a întabularea dreptului de proprietate în parti egale în favoarea celor doua parti, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea precizarii de actiune reclamanta F.K.A (CLARA arata ca la initiativa pârâtei, la data de 29.10.2004, notarul Public Iuhasz Andrei din a dezbatut succesiunea dupa defuncta R.H.EN (nascuta KLEIN) decedata la data de 09.05.1945 în Si.

Prin certificatul de mostenitor sus mentionat cu nr. 386/2004 notarul public a predat întreaga Prin certificatul de mostenitor sus mentionat nr. 386/2004, notarul public a predat întreaga masa succesorala în favoarea unei singure mostenitoare si anume în favoarea pârâtei în calitate de nepoata de fiu (dupa R I ), dupa defuncta RH fara sa fie retinut faptul ca exista o mostenitoare, în calitate de descendenta si anume reclamanta F K(CLARA), nascuta R.

Defunctii R H si R J au avut 5 copii si anume : 1 care R K RA, dupa care nu au ramas copii ;2. R M, casatorita S dupa care au ramas partile 3. RI dupa care a ramas pârâta R E, 4 BI dupa care nu au ramas copii, numai legatarul L.E. si 5 reclamanta F K (CLARA).

Arata ca masa succesorala ramasa în urma lui R H se compune din imobilele descrise în petit si în certificatul de mostenitor atacat.

Având în vedere ca certificatul de mostenitor eliberat în favoarea pârâtei a fost întocmit cu încalcarea prevederilor legale care reglementeaza succesiunea si cele legate de declaratii nesincere date în fata autoritatilor publice inclusiv notar considera ca se impune constatarea nulitatii absolute a certificatului de mostenitor emis.

În ceea ce priveste acceptarea mostenirii arata ca a acceptat în mod tacit succesiunea dupa parintii sai, locuind si folosind imobilul proprietatea acestora dupa decesul lor.

Arata ca odata acceptata succesiunea nu se mai poate renunta conform legii.

Arata ca tatal sau a decedat înca de când au fost minori succesiunea dupa acesta fiind acceptata de catre mama lor pentru ea si în numele lor. Arata ca mama sa a decedat la A, fiind deportata împreuna cu ea, iar dupa revenirea ei din A s-a reîntors si a locuit tot în casa familiala din T.

Arata ca tatal pârâtei a plecat în armata în anul 1942, iar dupa revenire a locuit o perioada cu sotia sa într-o casa învecinata casei parintesti, iar o perioada în casa parinteasca.

Din cele relatate mai sus se poate deduce, fara nici un dubiu ca a acceptat în mod tacit succesiunea dupa parintii sai, iar pârâta ridicând problema neacceptarii da dovada de rea credinta.

Arata ca poate dovedi în cazul nerecunoasterii de catre pârâta ca a locuit la casa parinteasca din T , dar nu stie cum va dovedi pârâta faptul acceptarii mostenirii de catre tatal ei în situatia în care acesta era însurat si mutat înaintea mortii mamei sale.

În ceea ce priveste ideea existentei unui partaj succesoral arata ca, nu a existat nicio întelegere de partaj între frati pentru ca ea spre deosebire de pârâta era majora în acea perioada si ar fi avut cunostinta de o asemenea întelegere.

Arata ca asa cum a precizat tatal pârâtei dupa ce s-a casatorit nici nu a locuit la casa parinteasca ci s-a mutat cu sotia sa la o alta casa, ea fiind aceea care a locuit în mod continuu în casa parinteasca pâna ce a parasit tara.

Precizeaza ca problema partajului succesoral este o problema ulterioara dezbaterii succesiunii dupa parintii lor si nu poate face obiectul prezentului dosar, mai ales în conditiile în care nu a renuntat niciodata la succesiune.

În probatiune s-a depus testamentul defunctei B Ide la fila 135 si defunctului B M fila nr. 136.

Prin adresa nr. 576247/01.04.2008 fila nr. 146 s-a comunicat extrasul certificatului de casatorie.

Pârâta W.A. prin întâmpinarea depusa arata ca nu se opune admiterii actiunii asa cum a fost formulata si solita ca se constate ca si aceasta are calitatea de mostenitor legal alaturi de pârâtul L.E.P., beneficiind de aceleiasi drepturi la mostenire ca si reclamanta sau pârâta, urmând sa se predea mostenirea si în favoarea sa.

Arata ca pârâta R.E., nu poate dovedi existenta unei întelegeri care ar fi exclus de la mostenire pe unii sau pe altii dintre copii si toti au putut accepta succesiunea la fel, având în vedere ca ultimul parinte( mama) a decedat la AZ.

Precizeaza ca pârâta R.E. nu poate dovedi nicio prioritate în acceptarea succesiunii, iar daca ei nu au acceptat succesiunea nici aceasta nu a acceptat la fel acest lucru.

Considera ca în prezent succesiunea trebuie împartita în patru parti asa cum a fost ceruta de F K (CLARA, respectiv în favoarea reclamantei R E pârâtei F K , pârâtului L E – P.

Biroul de Cadastru si Carte Funciara cu adresa nr.48 din data de 29.05.2008 comunica prin registratura instantei copiile cartilor funciare nr.6, 28 Ndf si 30 Ndf a localitatii si copiile dosarelor de întabulare nr.3592/2005, 3636/2006 si 3377/2006, care contin 24 file filele 164 - 188.

Primaria comunei cu adresa nr.6162 din 23.06.2008 comunica prin registratura instantei extrasul de casatorie numai pentru uzul organelor de stat privind pe L.R. si L.P. si extrasul pentru uzul oficial de pe actul de nastere privind pe R.L. fila 198.

Primaria orasului S.S., judetul S cu adresa nr.21288 din 24.06.2008 comunica prin registratura instantei extras din registrul de nastere - pentru uz oficial - privind pe KL EA-A fila 201.

Consiliul Local al municipiului, Directia de evidenta a persanelor cu adresele nr.582.741 din 01.07.2008 si nr.584.910 din 24.07.2008 a comunicat extrasul de casatorie de pe actul 1129/1958 privind pe FU L si R.L. fila 211

Prin precizarea de actiune reclamanta F K (CLARA) solicita sa se constate ca parcelele cu nr. cadastral 17/1 si 16/1 desprinse din CF 6 obiectul unui contract de schimb autentificat sub nr. 4346/2008, aceste parcele fiind înlocuite cu parcela cu nr. top. 892 din CF 1212, primite în schimbul cadastrului cu nr. 17/1 si 16/1; sa se includa în masa succesorala ramasa dupa defuncta R.H. si a imobilului cu nr. cadastral 17/2 si 16/2, înscris în Cf 29 respectiv si a parcelei nr. top. 892 în suprafata de 18293 mp înscris în CF 1212; sa se constate ca imobilele de mai sus din masa succesorala revin în întregime si în parti egale celor doi mostenitori acceptanti , reclamanta F K (CLARA în calitate de fiica si pârâta R E în calitate de nepoata de fiu, dispunând predarea succesiunii, ceilalti mostenitori fiind neacceptanti;sa se dispuna întabularea dreptului de proprietate în favoarea celor doi mostenitori si asupra topograficului 892 din Cf 1212 cu titlu de mostenire, efectuând cuvenitele rectificari în acest sens.

În subsidiar arata ca mentine capete de cerere privind rectificarea înscrierilor din CF 6 si CF NDF 28,29 si 30 privind topograficele 16/2 si 17/2 si restabilirea situatiei anterioare din CF.

În motivarea precizarii reclamanta arata ca reusind sa vina în România pentru termenul de judecata din data de 14.10.2008 a facut personal câteva investigatii si demersuri la Primaria reusind sa descopere existenta unui contract de schimb care priveste imobilele, care intra în masa succesorala dupa defuncta R.H. respectiv care au format proprietatea acestei defuncte si care s-au transmis cu titlu de succesiune în favoarea pârâtei R.E.. Este vorba de nr. cadastrale 17/1 si 17/2 înscrise probabil în C.F. NDF 29.

Prin contractul de schimb autentificat sub nr. 4346/2008 de BNP PP, în schimbul numerelor cadastrale 16/1 si 17/1 a fost oferit de catre Primaria nr. topo. 892 în suprafata de 18293 mp din CF 1212.

Fiind în interesul mostenitorilor, întelege sa-si însuseasca Contractul de schimb efectuat si astfel în locul imobilelor cu nr. cadastral 16/1 si 17/1 care provin initial din CF 6 sa fie inclus în masa succesorala nr. topo. 892 din CF 1212.

Având în vedere dificultatile tehnice ce ar decurge din restabilirea situatiei din CF 6 în special datorate intervenirii contractului de schimb la care au facut referire si care a fost încheiat în urma derularii prezentului proces reclamanta considera ca este în interesul partilor ca în urma constatarii nulitatilor certificatului de mostenitor, rectificarea înscrierilor din CF sa fie efectuate fara anularea înscrierilor în sistem cadastral nou prin constituirea numerelor 16/1,16/2,17/1 si 17/2 din CF. NDF 28,29,30 astfel sa fie incluse în masa succesorala aceste numere cadastrale noi provenite din topograficele care au constituit proprietatea defunctei.

Prin precizarea de actiune de la fila nr. 257 reclamanta F.K. (CLARA solicita sa se constate ca în mod eronat a fost înscris în CF 1524 cu nr. top. 386 mentiunea ca terenul ar fi fost cooperativizat si ca masa succesorala ramasa dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN nu a facut obiectul cooperativizarii; Sa se constate nulitatea absoluta a Certificatului de mostenitor nr. 386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita; sa se constate ca imobilele care intrau în masa succesorala si care au avut nr. topo 388 si 389 Tauteu au fost transnotate în înscris în CF NDF 28 si respectiv CF NDF 30 Tauteu având nr. cadastral 16/1 si 16/2, iar nr. cadastral 16/1 a facut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/200/ - BNP Pana Petre astfel ca în prezent în masa succesorala poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tauteu si cota ? parte din CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892.

Sa se constate ca dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN) decedata la 09.05.1945, masa succesorala se compune din imobilul înscris în CF nr. 6 Tauteu, topo. 387, în suprafata de 3096 m.p din cota de 43306/64959 parti din topo. 1113, înscris în CF nr. 6 Tauteu din cota din cota de 2543/5586 din imobilul înscris în Cf 1124 Tauteu cu nr. top. 386 , din cota de ? parte din imobilul înscris în CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892 în suprafata totala de 18293 mp, din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tauteu în suprafata de 1568 mp.; sa se constate ca masa succesorala de mai sus revine în întregime si în parti egale celor doi mostenitori constatând ca ceilalti mostenitori sunt neacceptanti. Sa se constate ca în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele pârâtei ROSENFELD ECATERINA, dispunând rectificarea înscrierilor de carte funciara din Cf nr. 6 , 1212, 1124 CF NDF 28 Tauteu si întabularea dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

În subsidiar în situatia în care instanta considera ca din punct de vedere tehnico-juridic se impune desfiintarea planului cadastral si rectificarea înscrierilor din Cf 6 Tauteu si CF NDF 28 si 30 Tauteu mentin si aceste capete de cerere, desi având în vedere ca una dintre cadastrale a facut obiectul unui schimb, nu este în interesul cauzei si al mostenitorilor restabilirea situatiei de Cf de dinaintea de constituirea cadastralelor, ci pur si simplu includerea în masa succesorala a acestor numere cadastrale noi precum si a cotei de ? parte din terenul obtinut în schimb cu cheltuieli de judecata.

Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara comunica prin registratura instantei copia certificata dupa dosarul de întabulare nr. 2425/1983 filele 281 -290.

Prin concluziile scrise se solicita sa se constate ca în mod eronat a fost înscris în CF 1524 cu nr. top. 386 mentiunea ca terenul ar fi fost cooperativizat si ca masa succesorala ramasa dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN nu a facut obiectul cooperativizarii; Sa se constate nulitatea absoluta a Certificatului de mostenitor nr. 386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita; sa se constate ca imobilele care intrau în masa succesorala si care au avut nr. topo 388 si 389 Tauteu au fost transnotate în înscris în CF NDF 28 si respectiv CF NDF 30 Tauteu având nr. cadastral 16/1 si 16/2, iar nr. cadastral 16/1 a facut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/200/ - BNP Pana Petre astfel ca în prezent în masa succesorala poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tauteu si cota ? parte din CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892.

Sa se constate ca dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN) decedata la 09.05.1945, masa succesorala se compune din imobilul înscris în CF nr. 6 Tauteu, topo. 387, în suprafata de 3096 m.p din cota de 43306/64959 parti din topo. 1113, înscris în CF nr. 6 Tauteu din cota din cota de 2543/5586 din imobilul înscris în Cf 1124 Tauteu cu nr. top. 386 , din cota de ? parte din imobilul înscris în CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892 în suprafata totala de 18293 mp, din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tauteu în suprafata de 1568 mp.; sa se constate ca masa succesorala de mai sus revine în întregime si în parti egale celor doi mostenitori constatând ca ceilalti mostenitori sunt neacceptanti. Sa se constate ca în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele pârâtei ROSENFELD ECATERINA, dispunând rectificarea înscrierilor de carte funciara din Cf nr. 6 , 1212, 1124 CF NDF 28 Tauteu si întabularea dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

În subsidiar în situatia în care instanta considera ca din punct de vedere tehnico-juridic se impune desfiintarea planului cadastral si rectificarea înscrierilor din Cf 6 Tauteu si CF NDF 28 si 30 Tauteu mentin si aceste capete de cerere, desi având în vedere ca una dintre cadastrale a facut obiectul unui schimb, nu este în interesul cauzei si al mostenitorilor restabilirea situatiei de Cf de dinaintea de constituirea cadastralelor, ci pur si simplu includerea în masa succesorala a acestor numere cadastrale noi precum si a cotei de ? parte din terenul obtinut în schimb cu cheltuieli de judecata.

CONCLUZII SCRISE PÂRÂTA ROSENFELD ECATERINA

solicita respingerea actiunii completate formulate de reclamanta FUCHS KLARA (CLARA) ca inadmisibila si pe cale de consecinta sa se constate ca reclamanta nu mai are nicio vocatie succesorala la mostenirea în cauza ea fiind renuntatoare tacit la mostenire, cu cheltuieli de judecata..

În motivare pârâta ROSENFELD ECATERINA, arata ca prin precizarea de actiune formulata de catre reclamanta se face vorbire de faptul ca în masa succesorala ar intra si terenuri care au format obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/2008 mai concret parcela cu nr. 892 Tauteu din Cf 1212 Tauteu primita în schimbul cadastrului cu nr. 17/1 si 16/1 Tauteu. Totodata s-a solicitat includerea în masa succesorala si a imobilului cu nr. cadastral 17/2 si 16/2 Tauteu înscrise în CF 1212 Tauteu care ar reveni în întregime si în parti egale reclamantei cât si lor.

Arata ca reclamanta a solicitat în mod eronat includerea în masa succesorala a imobilelor din nr. cadastral 16/1 si 16/2 Tauteu imobile care nu au fost proprietatea defunctei ROSENFELD HELEN ci provin din familia mamei sale STERN FRANCISC si AMALIA. Acest aspect îl vor sustine prezentând extrasele de carte funciara.

Considera completarea de actiune formulata de reclamanta neîntemeiata întrucât la formularea cererilor pe baza Legilor fondului funciar aceasta nu îndeplinea conditiile imperative cerute de lege( cetatenia româna, tardivitate). Mai mult arata ca ei au facut numeroase demersuri oneroase pentru finalizarea acestor reconstituiri ale dreptului de proprietate( drumuri pe ruta Israel – România, contravaloare schite dezmembrare, onorariu avocat etc.).

Arata ca prin raspunsul la întâmpinare formulat de reclamanta se arata ca aceasta ar fi acceptat tacit succesiunea, însa se impune întrebarea în ce mod s-a întâmplat aceasta.

Tot prin raspunsul la întâmpinare formulat de reclamanta se sustine ca atunci când tatal acesteia a decedat mama ei a acceptat succesiunea pentru minore si în numele lor, legitima fiind întrebarea în ce mod acceptat succesiunea si la ce data.

Arata ca afirmatia reclamantei cum ca dupa revenirea din AUSCHWITZ a locuit în casa familiei din Tauteu este totalmente nedovedita.

Arata ca afirmatiile reclamantei sunt total neadevarate cum ca tatal sau ar fi locuit într-o alta casa decât cea parinteasca. Arata ca acesta a locuit tocmai în casa parinteasca mai mult chiar pârâta a copilarit în aceea casa.

Precizeaza ca în prezenta casa nu se pune problema bunei sau relei credinte, reclamanta nu a dovedit în nici un fel cum ca ar fi acceptat succesiunea în mod tacit în termenul legal.

Reaminteste ca dupa defunctii ROSENFELD HELEN si ROSENFELD JAKOB au ramas 5 copii, printre care reclamanta si tatal sau IGNACZ. Dupa deschiderea succesiunii s-a încheiat o întelegere între frati, potrivit careia masa succesorala sa revina tatalui sau ROSENFELD IGNACZ, deoarece între cei cinci mostenitori se gaseau 4 fete si un baiat(IGNACZ). La trei fete defunctii au dat câte o cota corespunzatoare masei lor succesorale, iar reclamantei i s-a dat de catre tatal sau, IGNACZ, o suprafata de teren cu vie, în schimbul partii ce i se cuvenea acesteia din mostenire, aspect dovedit de faptul ca nici unul dintre frati nu au revendicat ulterior nimic.

Considera ca reclamanta este straina de succesiune deoarece nu a acceptat-o prin mijloacele stabilite de lege, prin urmare a renuntat în mod tacit la succesiune.

Analizând dosarul cauzei,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

.

Admite actiunea precizata de reclamanta FUCHS KLARA (CLARA) nascuta ROSENFELD, dom. în Israel, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor, formulata împotriva pârâtilor ROSENFELD ECATERINA, dom. în Israel, cod 524112, loc Ramat-gan, str. Iabotinsky, nr. 112, WISHNIAK ANITA, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor, LORINCZ EFRAIM – PETER, cu domiciliul ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a, jud. Bihor, si în consecinta:

Constata ca, în mod eronat a fost înscris în CF 1524 cu nr. top. 386 mentiunea ca terenul a fost cooperativizat

Constata ca, masa succesorala ramasa dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN nu a facut obiectul cooperativizarii;

Constata nulitatea absoluta a Certificatului de mostenitor nr. 386/29.10.2004, emis de B.N.P Iuhasz Andrei din Marghita;

Constata ca imobilele care intrau în masa succesorala si care au avut nr. topo 388 si 389 Tauteu au fost transnotate în CF NDF 28 si respectiv CF NDF 30 Tauteu având nr. cadastral 16/1 si 16/2, iar nr. cadastral 16/1 a facut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 4346/2008 - BNP Pana Petre astfel ca în prezent în masa succesorala poate fi inclus nr. cadastral 16/2 din CF NDF 28 Tauteu si cota ? parte din CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892.

Constata ca dupa defuncta ROSENFELD HELEN nascuta KLEIN) decedata la 09.05.1945, masa succesorala se compune din

- imobilul înscris în CF nr. 6 Tauteu, topo. 387, în suprafata de 3096 m.p,

- din cota de 43306/64959 parti din topo. 1113, înscris în CF nr. 6 Tauteu

- din cota din cota de 2543/5586 din imobilul înscris în Cf 1124 Tauteu cu nr. top. 386,

- din cota de ? parte din imobilul înscris în CF 1212 Tauteu cu nr. top. 892 în suprafata totala de 18293 mp,

- din imobilul cu nr. cadastral 16/2 înscris în CF NDF 28 Tauteu în suprafata de 1568 mp.

Constata ca masa succesorala de mai sus revine în întregime si în parti egale reclamantei în calitate de fiica si defunctului ROSENFELD IGANCZ în calitate de fiu;

Constata ca dupa defunctul ROSENFELD IGANCZ, decedat la data de 23.03.1970 unica mostenitoare în calitate de fiica este pârâta ROSENFELD ECATERINA, iar masa succesorala dupa acest defunct se compune din ? parte din imobilele ramase dupa mama acestuia ROSENFELD HELEN;

Constata ca ceilalti mostenitori sunt neacceptanti.

Constata ca în mod eronat aceste imobile au fost întabulate numai pe numele pârâtei ROSENFELD ECATERINA si în consecinta dispune rectificarea înscrierilor de carte funciara din Cf nr. 6, 1212, 1124, CF NDF 28 Tauteu si întabularea dreptului de proprietate conform celor de mai sus.

Obliga pârâta ROSENFELD ECATERINA sa plateasca cheltuieli de judecata, în suma de 4242 lei în favoarea reclamantei.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 24.03.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

STANCIU CLAUDIA-MARIA FARKAS ELISABETA

Red. Jud. SCM.

Tehnored. V.D.

5 ex/24.04.2009

s-au emis 4 comunica cu

recl. Fuchs Klara

pârâtii : Rosenfeld Ecaterina, Lorincz Efraim-Peter,

Wishniak Anita

Grefier Farkas Elisabeta