Funcţionari publici ai instanţelor judecătoreşti. Spor de confidenţialitate.

Dosar Nr. 61 (20.01.2009)

Functionari publici ai instantelor judecatoresti. Spor de confidentialitate.

Art.90? din Legea nr.567/2004

Art.15 al.2 din O.G. nr.6/2007

Ordinul M.J. nr. 1833/C/02.07.2008

Functionarii publici ai instantelor judecatoresti au dreptul la spor de confidentialitate doar în conditiile reglementate de Ordinul Ministrului Justitiei nr.1833/C/02.07.2008 începând cu 02.07.2008. Pentru anii 2005-01.07.2008 dreptul pretins nu li se cuvine reclamantilor caci prevederile art.18 din O.U.G. nr. 192/2004, art.15 din O.G. nr.2/2006 sunt aplicabile doar categoriilor de functionari publici indicati expres în textul legii.

Sectia de contencios administrativ si fiscal – Decizia nr.61/20 ianuarie 2009

Prin actiunea înregistrata la Tribunalul Sibiu sub dosar nr. 2536/85/2008 , reclamantii D.M., A.P.H., T.M., N.M., S.A., C.M., G. R. si B.A., functionari publici în cadrul Tribunalului Sibiu, au solicitat în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Alba Iulia,Tribunalul Sibiu si Statul Român prin Ministerul Economiei si Finantelor, obligarea pârâtilor:

-sa calculeze si sa plateasca drepturile reprezentând sporul de confidentialitate de pâna la 15% începând cu iunie 2005 pentru o parte din reclamanti începând cu 01.08.2007, respectiv 01.01.2008 si 06.05.2008 pentru ceilalti reclamanti pâna la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti, precum si pentru viitor;

-drepturile solicitate sa fie actualizate cu indicele de inflatie, începând cu data nasterii acestora si pâna la data platii efective;

-sa se efectueze mentiunile corespunzatoare în carnetele de munca;

-sa fie obligat Ministerul Economiei si Finantelor sa aloce fondurile necesare platii sumelor neîncasate.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca în scopul asigurarii mai eficiente a confidentialitatii informatiilor clasificate, au fost emise o serie de acte normative menite sa asigure persoanelor care gestioneaza astfel de informatii sporuri salariale corespunzatoare gradului de acces la asemenea informatii. Astfel, prin art.3 din Legea nr.444/2006 pentru aprobarea O.G.nr.19/2006 s-a stabilit în favoarea functionarilor publici cu statut special un spor de confidentialitate de pâna la 15% din salariul de baza. De asemenea, prin art.15 alin.1 din O.G.nr.6/2007 s-a stabilit în favoarea si a altor categorii de functionari publici, respectiv celor din aparatul de lucru al Guvernului, al Administratiei Presedintiale, a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, a Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Integrarii Europene, a Ministerului Economiei si Comertului, a Consiliului Legislativ, un spor de confidentialitate în cuantum de pâna la 15%. Însasi dispozitiile O.G.nr.nr.137/2000 pentru prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare prevad în art.30 alin.3 acordarea sporului de confidentialitate de pâna la 15% personalului din aparatul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, tocmai în ideea unui tratament echitabil si similar a tuturor persoanelor din cadrul institutiilor publice ce gestioneaza informatii clasificate sau confidentiale.

Reclamantii au mai invocat art.44 din Hotarârea nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, potrivit carora personalul auxiliar din departamentul economico-financiar si administrativ este obligat sa respecte secretul cu privire la informatiile obtinute în cursul îndeplinirii atributiilor lor si art.14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului privind dreptul la nediscriminare.

Prin sentinta nr.515/CA/2008 a Tribunalului Sibiu – Sectia Contencios Administrativ s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei si a Tribunalului Sibiu pentru cererea reclamantilor privind obligarea la efectuarea mentiunilor în carnetele de munca si a Statului Român prin Ministerul Economiei si Finantelor.

S-a admis actiunea reclamantilor împotriva pârâtilor Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Alba Iulia si Tribunalul Sibiu, care au fost obligati sa plateasca acestora sporul de confidentialitate de 15% aplicat la salariul de baza diferentiat pentru fiecare reclamant conform perioadelor solicitate prin actiune, actualizat cu rata inflatiei.

Pârâta Curtea de Apel Alba Iulia a fost obligata sa efectueze mentiunile în carnetul de munca al reclamantilor.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca potrivit legii Curtea de Apel Alba Iulia pastreaza carnetele de munca ale reclamantilor, astfel încât pârâtii Ministerul Justitiei si Tribunalul Sibiu nu au calitate procesuala pasiva pentru obligarea la înscrierea în carnetele de munca a sporului de confidentialitate.

În ce-l priveste pe pârâtul Statul român – Ministerul Economiei si Finantelor, între reclamanti si acesta nu exista raport de serviciu, dupa cum nici între pârâti si Ministerul Economiei si Finantelor nu exista raport de garantie sau subordonare, astfel ca acesta nu are calitate procesuala pasiva în actiunea reclamantilor.

Pe fond s-a retinut ca reclamantii sunt functionari publici în cadrul departamentului economico – financiar si administrativ al Tribunalului Sibiu, iar aceasta implica îndeplinirea unei obligatii de confidentialitate asupra informatiilor la care au acces. Ministerul Justitiei a emis Ordinul nr.1833/C/2008 în temeiul caruia pârâta Curtea de Apel Alba Iulia a emis Decizia nr.364/05.08.2008, prin care li s-a acordat reclamantilor sporul de confidentialitate de 15% începând cu 02.07.2008.

Însa reclamantii au dreptul la spor de confidentialitate si anterior acestei date, când au desfasurat activitati si lucrari cu caracter confidential, impuse prin art.45 din Legea nr.188/1999, art.44 din H.C.S.M.nr.387/2005. Reclamantii desi aveau obligatia de confidentialitate, legea a prevazut acordarea sporului de confidentialitate pe perioada anterioara Ordinului Ministerului Justitiei numai anumitor categorii de functionari publici, ceea ce constituie o discriminare nepermisa.

Împotriva hotarârii au declarat recurs pârâtii Ministerul Justitiei si Curtea de Apel Alba Iulia invocând prevederile art.304 pct.4 si 9 Cod pr.civila.

Astfel, pârâtii sustin ca instanta a depasit limitele puterii judecatoresti si si-a arogat atributii de legiferare atunci când a acordat reclamantilor drepturi neprevazute în actele normative în vigoare care reglementeaza salarizarea functionarilor publici. Reclamantii au statut de functionari publici ai instantelor judecatoresti si nu li se pot aplica prevederi ce reglementeaza salarizarea functionarilor publici cu statut special din politie, a cadrelor militare.

Instanta a interpretat si aplicat gresit legea, ignorând ca reclamantilor ca functionari publici ai instantelor judecatoresti li s-a acordat dreptul la spor de confidentialitate abia în temeiul Legii nr.97/2008 de modificare a O.U.G.nr.100/2007 prin introducerea art.902 în Legea nr.567/2004. Cum textul legii nu mentiona conditiile concrete de aplicare privind activitatile si personalul caruia i se acorda sporul, în temeiul art.15 alin.2 din O.G.nr.6/2007 a fost nevoie ca ordonatorul principal de credite Ministerul Justitiei sa emita Ordinul nr.1833/C/02.07.2008, data de la care reclamantii aveau dreptul si au chiar beneficiat de spor de confidentialitate.

Recursul pârâtilor este fondat .

Reclamantii sunt functionari publici ai instantelor judecatoresti.

Statutul acestora este reglementat de Legea nr.188/1999 si de prevederile Regulamentului de ordine interioara aprobat prin H.C.S.M.nr.387/2005.

Sub aspectul salarizarii, reclamantilor le sunt aplicabile prevederile O.G.nr.192/2004 pentru anul 2005, O.G.nr.2/2006 pentru anul 2006, O.G.nr.6/2007 pentru anul 2007 si O.G.nr.9/2008 pentru anul 2008.

Sub aspectul reglementarii sporului de confidentialitate de 15% este de remarcat ca în anul 2005 prin O.U.G.nr.92/2004 sporul de confidentialitate este prevazut în art.18 doar în favoarea categoriilor de functionari publici indicati expres, dupa cum urmeaza:

Sporul de confidentialitate se acorda functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de pana la 15% din salariul de baza, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ.

Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevazute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevazute în bugetul aprobat.

Prin O.G.nr.2/2006 aplicabila functionarilor publici pentru anul 2006 s-a prevazut sporul de confidentialitate prin art.15 în aceleasi conditii, extinzându-se aplicarea sporului si functionarilor publici din Ministerul Integrarii Europene.

Pentru anul 2007 O.G.nr.6/2007 reglementeaza în acelasi fel sporul de confidentialitate prin art.15, iar pentru lunile ianuarie – februarie 2008 art.15 din O.G.nr.6/2007 modificata prin O.G.nr.9/2007 are aceleasi prevederi.

Prin Legea nr.97/2007 de aprobare a O.U.G.nr.100/2007 s-a introdus art.902 în Legea nr.567/2004 în urmatorii termeni:

“Functionarii publici si personalul contractual din cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor de pe lânga acestea, al Ministerului Justitiei, Institutului National de Expertize Criminalistice, Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii”.

Legea face trimitere la prevederile art.63 alin.4 din Legea nr.317/2004, care la rândul ei face trimitere la salarizarea functionarilor publici ai aparatului propriu al Parlamentului, reglementata la art.12 din Legea nr.53/1991 în forma :

“Salariatii încadrati în functii specifice din aparatul Camerei Deputatilor sau al Senatului primesc lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de baza.

De sporul prevazut la alin. (1) beneficiaza si salariatii încadrati în alte functii decât cele specifice din aparatul celor doua Camere ale Parlamentului, care desfasoara activitati sau realizeaza lucrari cu caracter confidential, stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputatilor sau al Senatului, dupa caz."

Din studiul legislatiei de mai sus se poate retine ca pâna la modificarea Legii nr.567/2004 prin Legea nr.97/2008 intrata în vigoare la 22.04.2008 sporul de confidentialitate nu a fost reglementat prin lege în favoarea categoriei de personal din care fac parte reclamnatii.

Cum legea nu a stabilit conditiile concrete de acordare, se impunea ca în temeiul alin.2 al art.15 din O.G.nr.6/2007 modificata prin O.G.nr.9/2008 sa se emita de catre ordonatorul principal de credit – Ministerul Justitiei – actul administrativ necesar pentru executarea legii.

Conditiile concrete de acordare (în sensul de a se stabili activitatile si lucrarile cu caracter confidential din cadrul instantelor de judecata) au fost stabilite prin O.M.J.nr.1833/C/02.07.2008, data de la care reclamantii au dreptul si au chiar beneficiat efectiv de spor de confidentialitate de 15% având în vedere ca activitatea lor este prevazuta în anexa 1 a ordinului.

Instanta de fond nu a avut temei legal atunci când a acordat sporul de confidentialitate reclamantilor pâna la 02.07.2008.

Prin urmare instanta de fond a interpretat si aplicat gresit legea atunci când a admis actiunea reclamantilor si a acordat acestora spor de confidentialitate anterior datei de 02.07.2008.

În ce priveste argumentele retinute de instanta privind instituirea obligatiei de confidentialitate în sarcina reclamantilor în temeiul art.45 din Legea nr.188/1999 si art.44 din Regulamentul de ordine interioara aprobat prin H.C.S.M.nr.387/2005 nu sunt fondate, întrucât obligatia nu da dreptul automat reclamantilor în absenta unei reglementari legale exprese, la plata unui spor de confidentialitate, fiind o obligatie ce incumba reclamantilor în temeiul raporturilor de serviciu fara o remuneratie suplimentara pâna în 02.07.2008.

Dispozitiile articolului 15 din ordonantele anuale de salarizare si din celelalte legi speciale (Legea nr.444/2007 pentru politisti, O.U.G.nr.118/2006 pentru cadrele militare) prin care sporul a fost acordat nu pot fi extinse pentru alte categorii de functionari publici, decât acelea mentionate expres în textul legal, nici macar fundamentat pe principiul non-discriminarii.

În acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala prin Decizia nr.819/03.07.2008 declarând neconstitutionale prevederile art.1, 2 alin.3 si art.27 din O.G.nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, în masura în care din acestea se desprinde întelesul ca instantele judecatoresti au competenta sa anuleze ori sa refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând ca sunt discriminatorii si sa le înlocuiasca cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

A proceda contrar înseamna o încalcare a principiului separatiei puterilor în stat consacrat de art.1 alin.4 din Constitutie, ca si prevederilor art.61 (1) în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii.

În consecinta, instanta constatând incidenta prevederilor art.304 pct.4 si 9 Cod pr.civila, a admis recursul conform art.312 alin.2 Cod pr.civila si a modificat în parte hotarârea atacata, în sensul respingerii actiunii reclamantilor împotriva pârâtilor Ministerul Justitiei, Curtii de Apel Alba Iulia si Tribunalului Sibiu pentru obligarea la acordarea sporului de confidentialitate, precum si capatul de cerere formulat de reclamanti si împotriva pârâtei Curtea de Apel Alba Iulia pentru efectuarea mentiunilor în carnetul de munca.

S-a pastrat hotarârea în ce priveste solutionarea exceptiei calitatii procesuale pasive a Ministerului Justitiei si Tribunalului Sibiu pentru cererea reclamantilor de efectuare a mentiunilor în carnetele de munca si a lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Economiei si Finantelor.