Hotărârea consiliului local. valabilitate. modificarea ordinii de zi.

Dosar Nr. 641 (22.01.2006)

1. HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

Prin Decizia 641/2006 s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local al com. Ruginoasa în contradictoriu cu intimatul C.N., retinându-se urmatoarele ca prin sentinta civila nr. 26/CA/01.03.2006 Tribunalul Neamt a admis actiunea formulata de reclamantul C.N.în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Ruginoasa, anulând hotarârea nr. 16A/11.07.2005, emisa de pârât, privind modificarea si completarea Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala; a obligat pârâtul sa plateasca reclamantului suma de 226,34 RON reprezentând cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, tribunalul a retinut urmatoarele:

În primul rând hotarârea atacata nu este contrasemnata de catre secretar, conform art.48 din Legea nr.215/2001.Potrivit acestor dispozitii, hotarârea consiliului local se semneaza de consilierul care conduce sedintele de consiliu si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. Nu este semnata nici de catre presedintele de sedinta. Hotarârea nu a fost comunicata oficial reclamantului, desi a solicitat acest lucru, motiv pentru care nu a avut cunostinta de numarul real al acesteia. Nu a fost depusa nici de pârât la dosar, cu toate ca i s-a pus în vedere de catre instanta la termenul de judecata din data de 4.01.2006.

În al doilea rând, completarea Comisiei de administratie publica locala, juridica si disciplinara nu a fost înscrisa pe ordinea de zi, convocatorul, constând în Dispozitia Primarului nr.168 din 7.07.2005 emisa pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local, cuprinzând alte probleme.

În al treilea rând, alegerea presedintelui comisiei, în persoana consilierului Mircea Adrian, s-a facut cu încalcarea dispozitiilor art.18 din O.G.nr.35/2002 si ale art.56 alin.3 din Legea nr.215/2001 .Conform acestor reglementari, fiecare comisie îsi alege câte un presedinte si un secretar. Hotarârea privind alegerea presedintelui trebuia luata astfel de catre comisia respectiva si nu de plenul sedintei de consiliu local.

În termen legal împotriva hotarârii tribunalului pârâtul Consiliul local Ruginoasa a formulat prezentul recurs în motivarea caruia a aratat urmatoarele:

O perioada îndelungata de timp reclamantul împreuna cu un alt coleg a lipsit de la sedintele Comisiei de administratie publica locala, juridica si disciplinara, paralizând astfel activitatea comisiei. Din cauza unor astfel de absente si data fiind necesitatea avizarii unor proiecte urgente, în sedinta din 11.07.2005 a Consiliului local Ruginoasa s-a propus completarea ordinii de zi cu un proiect privind reorganizarea comisiei de administratie publica locala, juridica si disciplinara, prin extinderea de la 3 la 5 membri, propunerea fiind adoptata în unanimitate de consilierii prezenti.

În privinta contrasemnarii hotarârii de catre secretar sunt de retinut raporturile defectuoase dintre primar, consiliul local si secretar, absentele acestuia blocând practic activitatea consiliului local.

Nu s-a realizat procedura prealabila, astfel ca actiunea a fost prematur formulata.

Examinând hotarârea recurata în raport de motivele de recurs invocate, în ordinea impusa de art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, aceasta instanta constata urmatoarele :

Prin cererea adresata Secretarului Consiliului local Ruginoasa la data de 23.11.2005 reclamantul a realizat cerinta impusa de art. 7 din Legea nr. 554/2004, astfel ca nu poate fi retinuta lipsa procedurii prealabile.

Tribunalul a retinut ca motiv de nulitate a hotarârii 16A/11.07.2005 nu numai lipsa contrasemnaturii secretarului, dar si lipsa semnaturii consilierului care a condus sedinta consiliului. Prin urmare, chiar daca s-ar retine sustinerile recurentului în ceea ce priveste lipsa contrasemnaturii secretarului, ar subzista motivul de nulitate decurgând din nesocotirea dispozitiilor art. 48 teza I din Legea 215/2001 privind semnatura consilierului care a condus sedinta consiliului.

Un alt motiv de nulitate retinut de tribunal si care nu poate fi înlaturat de instanta de recurs este nerespectarea dispozitiilor art. 40 alin. (6) si (8), art. 44 si art. 45 din legea nr. 215/2001 privind ordinea de zi. Recurenta nu a facut dovada urgentei problemelor care ar fi permis modificarea ordinii de zi, potrivit art. 44 din legea 215/2001. Dimpotriva, a sustinut ca absenta reclamantului de la lucrarile Comisiei de specialitate de administratie publica locala, juridica si disciplina este un fapt cu caracter de permanenta si manifestat de timp îndelungat.

Eficientizarea activitatii comisiei în discutie – pretins de recurent a fi fost realizata prin extinderea componentei acesteia de la 3 la 5 membri – nu poate fi admisa ca argument pentru schimbarea presedintelui comisiei care, în componenta cu 3 membri, avea deja un presedinte. Pe de alta parte, desemnarea presedintelui comisiei s-a facut cu încalcarea art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 si art. 56 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

Decizia 641/05.10.2006