Iesire din indiviziune

Dosar Nr. 1144 (24.11.2009)

Constata urmatoarele :

Prin cererea înaintata Judecatoriei Târnaveni la data de 22 aprilie 2008 si înregistrata sub nr. 442/323/2008 reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtii pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la imobilul înscris în CF 25 nr.top 49, constând în casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, baie, camara si pivnita respectiv teren intravilan în suprafata de 899 mp, prin atribuirea acestuia î’n natura reclamantei, fara obligarea la plata sultei catre pârâti si întabularea dreptului de proprietate asupra acestui imobil pe numele reclamantei în cota de 1/1 parte, a se dispune radierea dreptului de uzufruct viager instituit în CF 25 cu nr.top 49 pe numele pârâtei, casatorita si obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata în caz de opunere.

În motivarea cererii se arata ca :

În fapt – imobilul înscris în CF 25 cu nr.top 49, constând în casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, baie, camara si pivnita si teren intravilan în suprafata de 899 mp are ca si proprietari tabulari pe cu 14/48 parti din teren, cu 20/48 parti din teren si cu 14/48 parti din teren, respectiv 1/1 parti din casa de locuit. (în calitate de sotie ), (în calitate de fiu) si reclamanta ( în calitate de fiica) sunt mostenitorii proprietarului tabular decedat la 04.03.1997, astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 111/24.09.2003 autentificat la BNP.

Se mai arata ca pârâtii, sunt decedati având drept mostenitori pe pârâtii de rândul 3-9 respectiv cu drept de mostenire asupra cotei de 14/48 parti din terenul de 899 mp iar pârâtii de rândul 10-15 sunt mostenitorii lui si sotia cu drept de mostenire asupra cotei de 20/48 parti din terenul de 899 mp.

Terenul respectiv a constituit obiectul vânzarii respectiv cumpararii pentru suma de 5000 lei achitati conform contractului de vânzare-cumparare din 10.07.1954 fiind folosit sub nume de proprietar, neântrerupt si netulburat de catre antecesorul partilor si familia acestuia.

În drept actiunea este întemeiata pe dispozitiile art. 685, si urmatoarele, 492, 729 si 1890 din Codul civil si art. 242 alin.2 si 274 din Codul de procedura civila.

S-au depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri : copia fidela a CF nr. (filele 4 -6), certificat de mostenitor nr. 111/203 (fila 7), încheiere nr. 1938/1975 (fila 8 ).

Actiunea este legal timbrata cu taxa timbru de 419 lei si timbru judiciar de 0,5 lei.

La termenul de judecata din data de 28 mai 2008 s-a depus la dosar cerere de interventie în nume propriu, din partea intervenientei prin care solicita în principal iesirea din indiviziune urmând ca un corp de cladire format din 2 camere sa fie atribuit intervenientei cu drept de superficie aferent casei si în subsidiar atribuirea acestui corp de cladire reclamantei cu obligarea acesteia la plata catre intervenienta a sumei de 20.000 RON. S-a anexat copia fidela a CF nr.25

S-a depus la dosar din partea reclamantei un înscris prin care arata ca pârâta este decedata din data de 29.04.2006 si ca are ca mostenitori pe reclamanta si pârâtul. S-a anexat copia certificatului de deces a pârâtei si copia certificatului de mostenitor nr. 134/2006.

La termenul de judecata din 2 septembrie 2008, reclamanta a formulat întâmpinare la cererea de interventie, aceasta fiind depusa la dosar la filele 49-50.

La termenul de judecata din data de 27 ianuarie 2009 s-a procedat la luarea unor interogatorii reclamantei, acesta fiind depus la dosar la fila 88 si pârâtului, acesta fiind depus la dosar la fila 89. S-au invocat urmatoarele exceptii : lipsa capacitatii procesuale active a intervenientei, prescriptia achizitiva fata de pretinsul drept de proprietate si prescriptia extinctiva, instanta unind aceste exceptii cu fondul cauzei.

S-a dispus efectuarea unei expertize în constructii.

La termenul de judecata din data de 24 februarie 2009 s-a acvirat dosarul nr. al Judecatoriei Târnaveni.

La termenul de judecata din data de 29 aprilie 2009 s-a depus la dosar precizare de actiune (fila 160), prin care s-a solicitat introducerea în cauza în calitate de pârâti a numitilor, mostenitorii pârâtului decedat.

La termenul de judecata din data de 11 august 2009, s-a depus la dosar raportul de expertiza întocmit în cauza de expert în constructii.

La termenul de judecata din data de 10 noiembrie s-a depus la dosar din partea intervenientei : contract de vânzare – cumparare încheiat în 19 iunie 1952 în baza caruia intervenienta a cumparat un loc de casa, autorizatie nr.1602/1954 eliberata de Sfatul Popular al Orasului Târnaveni , proces verbal nr.435/10 iulie 1954, autorizatie nr.779/1954 eliberata de Sfatul Popular al Orasului Târnaveni si încheiere de carte funciara nr.575/1954.(filele 311-315).

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, a apararilor expuse si a probelor administrate, instanta retine urmatoarele :

Imobilul înscris în CF 25 nr. cadastral 49 teren în suprafata de 899 mp constituind proprietatea tabulara a numitilor în cota de 14/48 parti, si în cota de 20/48 parti si, în cota de 14/48 parti.

Constructiile au fost evidentiate pe numele proprietarilor de la pozitiile B-5-6,.

Imobilul este grevat cu un drept de uzufruct viager în favoarea uzufructuarei nascuta în prezent decedata.

Proprietarii cartii funciare sunt decedati fiind reprezentati în cauza de mostenitorii legali.

Nici unul dintre pârâti, mostenitorii legali ai proprietarilor tabulari nu a formulat vreo pretentie fata de reclamanta care este fiica defunctilor si ,care figureaza atât ca proprietari ai constructiilor cât si asupra cotei de 14/48 parti din terenul de 899 mp si care a solicitat atribuirea imobilului prin sistarea indiviziunii.

În schimb intervenienta (fila 29), a solicitat ca prin sistarea indiviziunii sa i se atribuie un corp de cladire, sa i se recunoasca un drept de superficie asupra terenului aferent constructiei iar în subsidiar plata unei sulte de 20.000 lei.

Intervenienta desi nu este proprietara asupra imobilului din litigiu, a invocat existenta unei promisiuni de vânzare ce dateaza din 1954.

Intervenienta în baza unei promisiuni de vânzare a folosit un corp de cladire, pe care tot printr-o promisiune de vânzare l-a cedat, dupa câtiva ani de folosinta (fila 119).

Intervenienta a invocat prescriptia achizitiva a unei cote parti din imobil, desi nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru a dobândi proprietatea în acest mod.

Actiunea reclamantei de sistare a indiviziunii este admisibila, întrucât imobilul apartine mai multor coproprietari iar litigiul urmareste sistarea starii de indiviziune între mostenitorii legali ai coproprietarilor de carte funciara.

În vederea sistarii indiviziunii în cauza s-a efectuat o expertiza tehnica ce face parte integranta din prezenta hotarâre prin care s-a identificat imobilul, ca fiind format din doua corpuri de constructii A si B si teren intravilan în suprafata de 899 mp.

Întrucât doar reclamanta a solicitat atribuirea imobilului instanta urmeaza a sista indiviziunea prin atribuirea imobilului în întregime în favoarea acesteia, cu întabularea în cartea funciara , fara plata de sulte în favoarea pârâtilor, care nu au solicitat despagubiri.

Se va admite si cererea reclamantei de radiere a uzufructului viager, uzufructuara fiind decedata.

Cererea de interventie având ca obiect sistarea indiviziunii, instituirea unui drept de superficie iar în subsidiar obligarea la plata sultei urmeaza a fi respinsa întrucât intervenienta nefiind coproprietara asupra imobilului nu are nici un drept de proprietate asupra acestuia si implicit nu are legitimare procesuala activa

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea reclamantei, domiciliata în jud. Arad, împotriva pârâtilor– decedata reprezentata prin, , mostenitorii defunctilor, prin afisare la usa instantei, mostenitori ai defunctilor, decedat – reprezentat prin mostenitorii si , si mostenitori ai defunctilor si citata prin afisare la usa instantei, uzufructuara si-n consecinta:

Dispune sistarea starii de indiviziune asupra imobilului înscris în CF 25, nr.top 49, format din doua corpuri de constructie, corp A si corp B, identificate prin expertiza efectuata în cauza , ce face parte integranta din prezenta efectuata de expert si teren în suprafata de 899 mp cu atribuirea întregului imobil reclamantei, în favoarea careia se dispune si întabularea în cartea funciara, fara plata de sulte în favoarea pârâtilor.

Dispune radierea uzufructului viager de la foaia C, partea III-a, notat în favoarea pârâtei uzufructuare

Respinge actiunea intervenientei, domiciliata în , formulata împotriva reclamantei si a pârâtilor, având ca obiect iesirea din indiviziune instituire drept de superficie reclamanta neavând legitimare procesuala activa.

Fara cheltuieli de judecata, nefiind cerute.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 24 noiembrie 2009.