Incetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale de exercitare ca urmare a pierderii prin excludere a calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales

Dosar Nr. 222 (21.03.2008)

Încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale de exercitare ca urmare a pierderii prin excludere a calitatii de membru al partidului pe lista caruia a fost ales

Potrivit prevederilor 9 alin 2. lit. h/l din Leg. 393/23.o9.2004 privind statutul alesilor locali, dispozitii legale noi introduse prin art. 3 pct. 3. din leg. 249/2006, încetarea mandatului de ales local înainte de expirarea datei normale a mandatului, are loc printre alte cazuri si prin pierderea calitatii de membru al partidului politic, sau organizatiei minoritatilor nationale, pe a carei lista a fost ales.

Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarâre, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier.

Hotarârea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta în termen de cel mult 30 de zile, iar hotarârea primei instante este definitiva si irevocabila.

Prin cererea înregistrata sub nr. 48/l04/2008 pe rolul Tribunalului Olt, sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, reclamantii , M.I., R.S., S.C. D., G.B.N. si U.V., au formulat contestatie împotriva hotarârilor nr. 7l,72,73,74 si 75 emise de Consiliul Local Stoenesti, la data de l9.l2.2007, prin care au solicitat anularea acestora, si mentinerea functiilor detinute anterior.

Prin încheierea de sedinta l.02.2008 în baza art l65 c.p.c. instanta a dispus disjungerea contestatiei formulata de contestatorii R.S., S.C.D., G.B.N. si U. V., si judecarea acestora separat, având în vedere ca fiecare contestator a formulat contestatie împotriva propriei hotarâri de încetare a mandatului de consilier local.

Contestatia formulata de contestatorul M.I. a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Olt Sectia Comerciala si de contencios administrativ sub nr. 48/104/2008. .

La data de 27.02.2008 contestatorul M.I. a depus la dosar o precizare la contestatie prin care a solicitat anularea hotarârii Consiliului Local Stoenesti nr. 71/l9.l2.23007, motivat de faptul ca aceasta a fost emisa cu încalcarea prevederilor art.9 alin.2 lit.h /l, art.l5 alin.2. lit.g/l, din Legea 393/2004, art.8 alin.2. si 5 si art .l6 alin.3 din legea l4/2003, privind partidele politice .

Contestatorul a aratat ca hotarârea Consiliului Local a fost adoptata cu aplicarea gresita a preved.art. 9 lit .h/l din Leg. 393/2004, având în vedere ca potrivit dispoz. legii l4/2003, doar înscrierea unei persoane într-un alt partid politic, constituie de drept demisie din partidul al carui membru a fost anterior.

Ori, în speta de fata contestatorul arata ca pierderea calitatii de membru de partid s-a hotarât prin-un act exclusiv politic ca urmare a excluderii din partid, masura ce nu poate fi cenzurata de instanta.

Se mai arata ca, excluderea ca modalitate de pierdere a calitatii de membru de partid nu este prevazuta expres de lege în dispoz. art.9 din legea 393/2004,asa cum este cazul demisiei, ori în cazul pierderii calitatii de membru de partid prin înscrierea în alt partid.

În raport cu probele administrate în cauza, prin sentinta nr. 222/21.03.2008 pronuntata de Tribunalul Olt,l în dosar nr. 48/104/2008, a fost respinsa contestatia formulata de contestatorul M.I., ca neîntemeiata.

Analizând contestatia în raport cu motivele invocate, înscrisurile depuse la dosar si dispozitiile legale aplicabile, Tribunalul a constatat ca aceasta este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente:

Legea nr.393/28 sept.2004 privind statutul alesilor locali are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de catre alesii locali, a drepturilor si obligatiilor ce le revin în baza mandatului încredintat.

Prin art.9 alin.2 sunt stabilite expres de lege situatiile în care are loc încetarea de drept a mandatului de ales local înainte de expirarea duratei normale de exercitare.

Printre aceste situatii este si aceea de la art.9 alin.2 lit.h/l, respectiv pierderea calitatii de membru al partidului politic, sau al organizatiei minoritatilor nationale, pe a carei lista a fost ales.

În speta de fata, Tribunalul a retinut ca în mod temeinic si legal prin Hotarârea nr.71/l9.l2.2007 Consiliul Local Stoenesti, a luat act de încetarea de drept a calitatii de consilier local a contestatorului M.I. ca urmare a pierderii prin excludere a calitatii de membru al partidului pe lista caruia a fost ales, respectiv Partidul Social Democrat, excludere ce a avut loc prin hotarârea Biroului teritorial al organizatiei PSD Stoenesti, din data de 7.09.2007, ce a fost mentinuta si de catre Comitetul Executiv Judetean al Consiliului Organizatiei Judetene Olt a PSD - prin hotarârea nr.55/4.l0.2007.

Tribunalul a constatat ca încetarea de drept a calitatii de consilier local înainte de expirarea datei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic, caz nou instituit prin dispoz. art 9 alin.2 litl h/l, din leg. 393/2004, este o consecinta a dispoz.art. 8 alin 2 din Constitutie potrivit carora partidele politice contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetatenilor. Electoratul acorda votul sau unei persoane , pentru a îndeplini o functie publica la nivelul administratiei locale, în considerarea programului politic al partidului, din rândurile caruia face parte la momentul alegerii si pe care aceasta persoana urmeaza sa îl promoveze pe perioada mandatului iar in conditiile în care alesul local nu mai este membru al partidului, pe listele caruia a fost ales, înseamna ca nu mai întruneste conditiile de reprezentativitate si legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegatorii au optat.

De altfel prin deciziile nr.1167/11.decembrie 2007, nr.915/18.octombrie 2007 Curtea Constitutionala a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederile art.9 alin.2 lit.h/1 din Legea nr.393004 privind statutul alesilor locali, apreciindu-se ca aceste dispozitii legale noi introduse prin art.3 pct.3 din Legea nr.249/2006, nu contravin dispozitiilor art.15 alin.1, art.13 si art.53 din Constitutie.

Sustinerile contestatorului cu privire la faptul ca hotarârea Consiliului Local a fost luata cu încalcarea prevederilor Legii nr.215/2001 nu pot fi retinute, având în vedere ca în speta de fata sunt aplicabile prevederile Legii speciale nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, care deroga de la regulile procedurale generale prevazute de Legea nr.215/2001.

Data publicarii pe portal : 17.04.2008