Incuviintarea executarii silite

Dosar Nr. 1608 (13.10.2009)

Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila

DREPT CIVIL SI DREPT PROCEDURA CIVILA

1. Incuviintarea executarii silite.

Caracterul lichid al creantei trebuie sa rezulte din însusi titlul executoriu Împrejurarea ca se poate determina cuantumul creantei, nu poate fi retinuta drept temei pentru caracterul lichid, cand in contract s-a stipulat ca debitorului trebuie sa îi fie prezentate calculele creditoarei.

DOSAR NR. 11961/3/2009

DECIZIA CIVILA NR. 1608

Sedinta din Camera de Consiliu din data de 13.10.2009

Tribunalul constituit din :

PRESEDINTE: Lazar Florica

JUDECATOR: Spataru Adriana

JUDECATOR: Rîsnoveanu Gabriela

GREFIER: Micu Maria Manuela

Pe rol solutionarea recursului civil declarat de catre recurentul Cabinet de Avocat B.I. împotriva încheierii de sedinta din data de 14.05.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului l Bucuresti, în contradictoriu cu intimata C. SA, având ca obiect încuviintare executare silita.

Dezbaterile au avut loc în sedinta din data de 06.10.2009, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care este parte integranta din prezenta hotarâre.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 08.05.2009, petentul B.C, la solicitarea creditorului Cabinet de Avocat, a solicitat încuviintarea executarii silite a titlului executoriu constând în contractele de asistenta juridica nr. 127/30.01.2008 si nr. 130/09.12.2008, emise de creditor, în contradictoriu cu debitoarea C. S.A..

Prin încheierea pronuntata la 14.05.2009, Judecatoria Sector 1 Bucuresti a respins cererea, retinând ca nu sunt îndeplinite cumulativ cerintele art. 379 C.pr.civila, având în vedere ca nu este întrunita cerinta caracterului lichid al creantei.

Astfel, prima instanta a apreciat ca suma de 78357,36 lei, ce reprezinta creanta pretinsa de creditor, nu rezulta din contractele de asistenta juridica, factura si anexa la contracte fiind emise unilateral de creditor si neînsusite de catre debitoare.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs, creditorul Cabinet Individual, solicitând modificarea încheierii, în sensul admiterii cererii.

În motivarea caii de atac, recurentul sustine ca rationamentul instantei de fond este nelegal, fata de dispozitiile art. 379 alin. 4 C.pr.civila, recurentul facând trimitere la art. 2 din cele doua contracte de asistenta juridica.

De asemenea, sustine ca suma de 78.354,36 lei este lichida, fiind determinata prin actele de creanta si prin anexa întocmita pentru luna martie 2009, act neautentic, dar opozabil debitoarei în baza stipulatiilor continute în actele de creanta.

În drept, recurentul invoca art. 3041, art. 304 pct. 7 si 8 C.pr.civila.

Intimata, desi legal citata, nu a formulat întâmpinare.

Analizând încheierea recurata prin prisma motivelor de recurs, a dispozitiilor art. 304 pct. 8 si 9 C.pr.civila, invocate de recurent, dar si sub toate aspectele potrivit art. 3041 C.pr.civila, Tribunalul constata ca încheierea supusa caii de atac este legala si temeinica, urmând a respinge recursul ca nefondat.

Astfel, Tribunalul retine ca prima instanta a pronuntat o solutie cu aplicarea si interpretarea corecta a art. 379 C.pr.civila, retinând ca pretinsa creanta nu îndeplineste cerinta lichiditatii, retinând, în acest sens, ca suma pretinsa de creditor nu a fost însusita de catre debitare.

Din analiza contractelor de asistenta juridica a caror executare silita se solicita, rezulta ca recurentul creditor si intimata debitoare au stabilit obligatia de plata a unei sume de 250 euro/ora facturata plus TVA, pentru serviciile prestate de catre Cabinetul de avocat intimatei, dar nu mai mult decât suma pe care aceasta din urma o plateste lunar la bugetul de stat în temeiul art. 7 lit. a din Legea nr. 448/2006.

Recurentul creditor a întocmit o anexa pentru luna martie 2009 la contractele de asistenta juridica, n cuprinsul careia a efectuat un calcul pentru sumele pretinse ca si contravaloare a orelor lucrate, stabilind în cuprinsul acestei anexe ca a lucrat în folosul clientului 62 de ore, a câte 250 euro ora.

În raport de clauzele contractuale si de aceasta anexa, recurentul sustine ca suma pe care o pretinde are un caracter lichid, pentru ca este determinabila cu ajutorul actului de creanta, fiind opozabila debitoarei în baza stipulatiilor continute în actul de creanta.

O atare aparare însa nu poate fi retinuta, având în vedere ca intimata debitoare nu si-a însusit aceasta anexa, asa cum corect a retinut judecatorul fondului, din continutul art. 2 al contractelor de asistenta juridica rezultând ca anexa la contract , întocmita d e Cabinetul de Avocat, trebuie sa fie prezentata lunar clientei C. S:A.

În speta, aceasta anexa a fost unilateral întocmita de catre recurent, astfel ca, nu se poate sustine ca respectiva creanta îi este opozabila intimatei în temeiul clauzelor contractuale, astfel ca, pretinsa creanta ar avea un caracter lichid.

Constatând ca nu este incident în cauza niciunul din motivele de recurs prevazute de art. 304 C.pr.civila, în temeiul art. 12 alin. 1 teza a II-a C.pr.civila, Tribunalul va respinge recursul ca nefondat.