Latura civilă. obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente la repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii.

Dosar Nr. 372 (28.05.2009)

LATURA CIVILA. OBLIGAREA INCULPATULUI ÎN SOLIDAR CU PARTEA RESPONSABILA CIVILMENTE LA REPARAREA PREJUDICIULUI PRODUS PRIN SAVÂRSIREA INFRACTIUNII.

Decizia penala nr. 372 din 28 mai 2009

Prin sentinta penala 112/26.02.2008 a Judecatoriei Moinesti, pronuntata în dosarul 4482/260/2007, inculpata R. E., fiica lui S. si M., nascuta la 18.05.1939 în G., judetul Bacau, cu domiciliul în C., strada G., bl., apt. judetul Bacau, CNP …, cetatean român, studii medii, divortata, cu antecedente penale, a fost condamnata la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin.l lit.b din L.241/2005 cu aplicarea art. 13 cod penal.

Pe lânga pedeapsa principala inculpatului i-a fost aplicata pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.l lit.a teza II si lit.b din cp., pe durata si în conditiile art. 71 alin.2 cod penal.

În temeiul art. 81 cod penal, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei principale, pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit potrivit art. 82 cod penal, inculpatei atragându-i-se atentia cu privire la continutul art. 83 cod penal.

Executarea pedepsei accesorii a fost suspendata potrivit art. 71 alin.5 cod penal.

În baza art. 64 cp., cu referire la art. 64 alin.l lit.c din cp., art. 9 alin.l si art. 12 din L.241/2005, inculpatei i s-a interzis dreptul de a ocupa functia de administrator al societatilor comerciale pe o durata de 5 ani.

În baza art. 13 din L.241/2005 cu referire la prevederile L.26/1990 s-a dispus comunicarea catre Oficiul National al Registrului Comertului a unei copii de pe dispozitivul prezentei hotarâri, în termen de 15 zile de la data ramânerii definitive, în vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni.

În ceea ce priveste latura civila, inculpata a fost obligata la plata sumei de 45786 lei, despagubiri civile catre partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti, reprezentând obligatii fiscale catre bugetul de stat, fiind respinsa pretentia ANAF cu privire la plata sumei de 60.245 lei.

În temeiul art. 191 C.pr.pen. inculpata a fost obligata la plata de cheltuieli judiciare catre stat, luându-se act ca a avut avocat ales.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a avut în vedere ca:

În perioada 01.12.2003 - 31.07.2006 inculpata în calitate de unica administrator al SC O. R. E. SRL C., nu a depus la organele de control fiscal, declaratii privind obligatiile de plata, nu a întocmit evidenta contabila, desi a emis un numar de 26 facturi fiscale catre cinci societati comerciale dinspre C.

Faptul ca în aceeasi perioada, firma administrata de inculpata a desfasurat operatiuni comerciale este dovedit si cu adresele BRD, extrasele de cont din care rezulta ca s-au ridicat sume de bani din contul firmei.

Expertiza contabila efectuata în cauza în timpul urmaririi penale necontestata de inculpata a constatat ca aceasta în calitate de administrator nu a înregistrat în evidentele contabile ale firmei facturile si operatiunile comerciale efectuate si nu a înregistrat si virat la bugetul de stat suma de 45786 lei reprezentând TVA.

Audiata în instanta inculpata a justificat starea de fapt retinuta prin aceea ca din motive de sanatate a predat fara încheierea vreunui act de predare, administrarea firmei numitilor P. A. si Q. D., pâna în luna oct.2004 când desi a reluat conducerea firmei, nu a verificat activitatea si nu a luat masuri pentru intrarea în legalitate. Referitor la prejudiciu, inculpata a precizat ca nu a platit prejudiciul constatat si nu are posibilitati financiare pentru achitarea acestuia.

Potrivit adresei nr. 1533/06.02.2008 a Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau, firma SC O. R. E. SRL C. este dizolvata din oficiu din data de 03.04.2007.

Martorii Q. D. si P. A., confirma ca au completat facturi pentru SC O. R. E. SRL la cererea inculpatei si au ridicat bani de la BRD din contul aceleiasi firme, dar sustin ca au facut toate astea pentru a ajuta pe inculpata.

Cert e ca în toata perioada verificata în evidenta firmei SC O. R. E. SRL C. al carei unic administrator era inculpata nu s-au evidentiat operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, desi s-au facut acte comerciale si s-au realizat venituri.

Împotriva acestei hotarâri a declarat apel partea civila A.N.A.F. - Bucuresti.

Apelul a fost declarat în termen si motivat printr-un memoriu separat.

Astfel, apelanta adus urmatoarele critici hotarârii primei instantei:

- expertiza contabila efectuata în cursul urmaririi penale nu i-a fost comunicata, astfel ca instanta de fond nu trebuia sa tina seama de concluziile acesteia;

- în mod gresit nu a fost obligata la plata de despagubiri civile si SC O. R. E. SRL C. care a fost doar dizolvata din oficiu, nicidecum desfiintata, respectiv radiata;

- în mod gresit instanta de fond a respins cererea sa privind obligarea inculpatei la plata sumei de 60.245 lei;

- motivarea hotarârii primei instante este neconvingatoare;

- în mod gresit inculpata nu a fost obligata si la plata accesoriilor, care decurg din lege;

- pentru partea civila procesul nu a fost echitabil.

Examinând sentinta atacata pe marginea actelor si lucrarilor din dosarul cauzei, s-au constatat urmatoarele:

Într-adevar în cursul urmarii penale s-a efectuat o expertiza contabila aflata la fila 42-49 dosar urmarire penala, concluziile sale fiind avute în vedere la întocmirea rechizitoriului.

Expertiza nu a ajuns la concluzia ca TVA-ul datorat statului ar fi mai mic de 45.786 lei (ron).

Nu s-a ajuns nici la un alt rezultat al impozitului pe profit, numai ca expertul a ajuns la concluzia ca inculpata nu datoreaza statului suma de 60.245 lei, calculat prin estimare, deoarece nu i s-au pus la dispozitie documentele din care sa rezulte ce cheltuieli s-au efectuat pentru realizarea de venituri.

A.N.A.F. Bucuresti prin D.G.F.P. Bacau, atunci când s-a constituit parte civila la fond a facut abstractie de concluziile raportului de expertiza efectuat în cauza, solicitând 45786 lei, cu titlu de TVA, 60.245 lei, impozit pe profit, plus accesorii în valoare de 79.528 lei, solicitând în acelasi timp instantei acordarea de majorari de întârziere aferente debitelor precizate anterior pâna la achitarea în totalitate a prejudiciului, în conformitate cu prevederile art. 120 din O.G. 92/2003, întrucât aceste obligatii decurg direct din lege si nu trebuie dovedite.

Apelanta parte civila a criticat prima instanta de lipsa de rol activ, cu toate ca la rândul sau a trimis prin posta cererea de constituire parte civila (fila 45), fiind prezenta doar la un termen, cel din 29 ianuarie 2008, fara a pune întrebari, fara a cere administrarea de probe, fara a combate în vreun fel sustinerile inculpatei, fara a pune concluzii în cauza.

La fel a procedat apelanta parte civila si în apel, juristul sau fiind prezent doar la termenul când a depus motivele de apel scrise.

Având în vedere cele de mai sus, critica formulata privind faptul ca partea civila, nu s-ar fi bucurat de un proces echitabil a fost nefondata.

Inculpata a fost ascultata la fond (fila 31) însa în apel desi a fost legal citata nu s-a prezentat la nici un termen, fiind reprezentata la proces de avocata sa aleasa.

Examinând sentinta apelata pe marginea actelor si lucrarilor din dosarul cauzei, s-a constatat ca apelul partii civile este partial întemeiat.

Impozitul pe profit solicitat de partea civila este datorat statului, întrucât atunci când organul fiscal nu poate determina marimea bazei de impunere, acesta trebuie sa o estimeze, pentru aceasta urmând a fi avute în vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru estimare (art. 67 alin.l din O.G. 92/2003).

Atâta vreme cât SC O. R. – E. a fost dizolvata prin s.civ. 260/26 martie 2007 a Tribunalului Bacau (sectia comerciala) înseamna ca exista doar cu numele, urmând procedura radierii, dupa trecerea unui anumit termen.

Dizolvarea s-a dispus pentru nedepunerea situatiilor financiare conform legii, societatea încetându-si practic activitatea, astfel ca radierea de pe concept a partii responsabile civilmente dispusa de prima instanta a fost corecta (fila 70 dosar fond).

Dizolvarea unei societati comerciale constituire tot o desfiintare.

La data pronuntarii sentintei atacate, lichidatorul nu fusese desemnat.

Astfel ca o eventuala obligare a inculpatei în solidar cu partea responsabila civilmente la plata despagubirilor civile catre stat ar fi lipsita de eficienta, constituind practic un formalism exagerat.

Hotarârea primei instante este însa gresita în ceea ce priveste cuantumul despagubirilor civile reprezentând obligatiile fiscale cuvenite statului, deoarece inculpata trebuie sa fie obligata si la plata impozitului pe profit.

Cele doua obligatii fiscale catre stat, au fost cumulate, inculpata fiind obligata la plata unei sume globale, la care s-au adaugat accesoriile care decurg din lege, pâna la achitarea integrala a pagubei.

De altfel, în acest fel a fost redactata si constituirea de parte civila în fata primei instantei (fila 43).

Pentru aceste considerente prin decizia penala nr. 538/A din 9.12.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau, în baza art. 379 pct.2 lit.a din C.pr.pen.,

S-a admis apelul partii civile ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Bacau, declarat împotriva sentintei penale 112/26 febr. 2008 a Judecatoriei Moinesti, pronuntata în dosarul 4482/260/2007, în ceea ce priveste solutionarea laturii civile.

S-a desfiintat sentinta atacata sub aspectul aratat.

S-a retinut cauza spre rejudecare si în fond;

În baza art. 14, 334 c.pr.pen. si art. 998 cod civil;

A fost obligata inculpata R. E. sa plateasca partii civile ANAF suma de 106031 lei despagubiri civile, reprezentând obligatii fiscale catre stat, plus accesoriile aferente, de la data scadentei pâna la data achitarii în totalitate a prejudiciului, potrivit art. 119 C.pr.pen.

S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate.

S-a constatat ca inculpata a fost reprezentata de avocat ales.

Cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas în sarcina acestuia.

Împotriva deciziei penale mai sus mentionate a declarat recurs în termen legal partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Bacau care critica solutia Tribunalului Bacau sub aspectul omisiunii de a obliga inculpata R. E. în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. O.-R.-E. SRL C. la plata despagubirilor civile reprezentând obligatii fiscale catre stat.

Analizând decizia penala recurata, prin prisma motivelor invocate cât si din oficiu în limitele cazurilor de casare prev. de art. 385/9 C.p.p, Curtea a constatat ca recursul declarat în cauza este fondat urmând a fi admis ca atare, pentru urmatoarele considerentele:

În mod gresit instanta de prim control judiciar a considerat ca nu se impune obligarea inculpatei în solidar cu partea responsabila civilmente S.C O.-R.-E. SRL C. la plata despagubirilor civile ce se cuvin partii civile Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Directia Generala a Finantelor Publice Bacau.

Potrivit art. 14 C.proc.pen., actiunea având ca obiect tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente, poate fi alaturata actiunii penale, în cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vatamate ca parte civila. Repararea pagubei se face potrivit dispozitiilor legii civile, în natura sau prin plata unei despagubiri banesti.

Totodata, art. 24 alin.3 din acelasi cod prevede ca persoana chemata în procesul penal sa raspunda, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului, are calitatea de parte responsabila civilmente.

Instituind aceasta calitate procesuala, legiuitorul a urmarit sa protejeze persoana care a suferit un prejudiciu material împotriva insolvabilitatii autorului prejudiciului. Ea reglementeaza o raspundere complementara, indirecta, a unei alte persoane decât autorul pentru pagubele cauzate prin infractiune.

Examinând actele si lucrarile dosarului, Curtea a observat ca prin sentinta nr. 20 din 12.01.2009 pronuntata Tribunalul Bacau s-a deschis procedura falimentului în forma simplificata împotriva debitoarei SC O.-R.-E. SRL C. si s-a constatat dizolvarea acesteia.

Potrivit dispozitiilor legale în materie comerciala (art. 233 al. 1,4 din Legea 31/1990) o societate comerciala dizolvata îsi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii pana la terminarea acesteia, fiind astfel în continuare titulara de drepturi si obligatii.

În atare situatie, câta vreme partea responsabila civilmente îsi pastreaza personalitatea juridica, acesta, în baza raportului de prepusenie, poate fi trasa la raspundere civila pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului, fata de care are calitatea de comitent.

În consecinta constatând ca în mod gresit instanta de prim control judiciar a considerat ca nu se impune obligarea inculpatei în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. O.-R.-E. SRL C. la plata despagubirilor civile ce se cuvin partii civile, Curtea a admis recursul partii civile si casat în parte decizia penala recurata cât si sentinta penala nr. l 12 din 26.02.2008 a Judecatoriei Moinesti.

Rejudecând cauza, în baza art. 14,346 C.p.p. rap. la art. 998 C.civ. a obligat inculpata R. E. în solidar cu partea responsabila civilmente SC O.-R.-E. SRL C. prin lichidator M. R. L. Iasi SRL la plata de despagubiri civile, reprezentând obligatii fiscale catre stat, la care s-au adaugat accesoriile aferente de la data scadentei pâna la data achitarii în totalitate a prejudiciului.

S-au mentinut celelalte dispozitii ale deciziei recurate si ale sentintei penale 112 din 26.02.2008 a Judecatoriei Moinesti.