Legea 226/2006. Retroactivitatea legii. Limite de aplicare.

Dosar Nr. 1130 (27.11.2008)

Legea 226/2006. Retroactivitatea legii. Limite de aplicare.

De principiu dispozitiile unui act normativ nu retroactiveaza, iar dispozitiile retroactive , daca exista, trebuie sa fie prevazute expres. În ceea ce priveste Legea 226/2006 dispozitiile retroactiveaza doar pentru perioada 01 04 2001 -17 06 2006 astfel cum rezulta expres din dispozitiile art.1 alin1.

Sectia conflicte de munca si asigurari sociale – Decizia civila nr.1130/27 noiembrie 2008

Prin actiunea de asigurari sociale înregistrata la Tribunalul Hunedoara sub nr.8388/97/2006, reclamantul A.G. a chemat în judecata CASA JUDETEANA DE PENSII Hunedoara, solicitând sa fie obligata pârâta sa-i aplice prev. Legii nr.226/2006 si sa-i asimileze perioada de 29 de ani, 4 luni si 12 zile lucrate în grupa a I-a de munca, ca fiind stagiu de cotizare în conditii speciale de munca si ca urmare sa fie obligata pârâta sa recalculeze pensia în conformitate cu dispozitiile Legii nr.226/2006 si a Legii nr. 19/2000 iar criteriul de baza în stabilirea drepturilor de pensie sa fie acela ca stagiul total de cotizare utilizat sa fie cel pentru conditii speciale de munca si anume de 20 de ani si nu de 30 de ani, iar acordarea drepturilor de pensie recalculate conform Legii nr.226/2006 si a Legii nr. 19/2000, sa se faca în conformitate cu art.169 din Legea nr. 19/2000 cu plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca s-a adresat cu cerere scrisa CASEI JUDETENE DE PENSII pentru a i se face aplicarea prevederilor Legii nr.226/2006 iar în raspunsul comunicat de pârâta i s-a precizat ca nu poate beneficia de prevederile acestui act normativ, aplicarea acestuia facându-se doar pentru cei pensionati în baza Legii nr. 19/2000 si de asemenea nu poate fi aplicata nici recalcularea pensiei în baza Legii nr.226/2006, cu toate ca a lucrat o perioada de 29 de ani, 4 luni si 12 zile în grupa I-a de munca.

Prin actiunea formulata reclamantul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a prev. art. l, 2, 3 si ale art.2 alin.2 din Legea nr.226/2006 privind încadrarea locurilor de munca, raportat la prev.art.l6 din Constitutia României. In motivarea exceptiei invocare reclamantul a aratat ca prin aplicarea prev.art.l si 2 a Legii nr.226/2006, doar pentru cei pensionati în perioada 1 aprilie 2001 - 17 iunie 2006 nu si pentru cei pensionati anterior Legii nr. 19/2000, se încalca "art. 16 din Constitutia României, privind egalitatea cetatenilor în fata legii.

Pârâta, prin întâmpinare, a aratat ca reclamantul este titular de drepturi de pensie stabilite în baza Legii nr.3/1977, conform cu decizia nr. 155833/22.06.1998, iar la data de 16.06.2006 s-a emis buletinul de calcul privind recalcularea pensiei în baza HG nr. 1550/2004 si a OUG nr.4/2005, ulterior fiind emise doua decizii de recalculare, la data de 10.08.2006 si 8.09.2006, ca urmare a depunerii de noi acte de catre titular. In calculul drepturilor de pensie recalculate s-a facut aplicarea actelor normative referitoare la recalculare, astfel ca punctajul mediu anual s-a calculat corect prin împartirea la 30 de ani si nu la 20 de ani asa cum s-a solicitat.

Cât priveste Legea nr. 226/2006, pârâta a aratat ca prevederile acestui act normativ nu sunt aplicabile reclamantului, pensionat în anul 1998, încadrarea locurilor de munca în conditii speciale, se face de la data aplicarii Legii nr.226/2006, respectiv 17.06.2006 si retroactiv începând cu data de 1.04.2001, data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000.

S-a mai aratat referitor la recalcularea drepturilor de pensie în baza Legii nr.226/2006, ca prin pct.14 la Normele de aplicare a Legii nr.226/2006 se stipuleaza expres ca beneficiaza de recalculare, persoanele ale caror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1.04.2001- 17.06.2006, ceea ce nu este cazul reclamantului.

Prin sentinta nr.719/LM/2007 a fost respinsa ca nefondata actiunea reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut urmatoarele considerente:

Reclamantul A. G. este titular de drepturi de pensie pentru limita de vârsta,conform cu Legea nr.3/1977, în baza deciziei nr.155833/22.06.1998.

Prin decizia cu acelasi numar din data de 16.06.2006 precum si din data de 10.08.2006 si 8.09.2006, reclamantul a beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie în baza HG nr. 1550/2004 si OUG nr.4/2005. Astfel, s-a stabilit un punctaj mediu anual mai are fata de cel anterior recalcularii iar la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani.

Sustinerea reclamantului referitoare la utilizarea stagiului de cotizare de 20 de ani în loc de 30 de ani în calculul punctajului mediu anul, nu poate fi retinuta.

Astfel, potrivit art.2 alin.2 din HG nr. 1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual, reprezinta vechimea integrala în munca, prevazuta de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie de care beneficiaza persoana sau care i se cuvine la data începerii operatiunilor de evaluare, iar potrivit alin.3 din acelasi articol, pentru peroanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1.07.1977 - 31.03.2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr.3/1977.

De asemenea si prin Normele tehnice emise de CNPAS Bucuresti în aplicarea HG nr. 1550/2004 se precizeaza ca în situatia pensiilor pentru limita de vârsta stabilite în perioada 1.07.1977 - 31.03.2001, stagiul complet de cotizare ce se va utiliza la determinarea punctajului mediu anual este de 25 de ani pentru femei si 30 de ani pentru barbati.

Prin urmare, pârâta prin luarea în calcul a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani în situatia reclamantului, cu drepturi de pensie deschise în perioada 1.07.1977 - 31.03.2001, a procedat corect aplicând textele de lege mai sus mentionate.

Încadrarea locurilor de munca în conditii speciale în baza Legii nr.226/2006, se face începând cu data de 17.06.2006, data intrarii în vigoare a legii si retroactiv începând cu data de 1.04.2001, data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, în situatia îndeplinirii de catre angajatori a conditiilor impuse de acest act normativ.

In art.3 si 4 din Legea nr.226/2006 se prevad modalitatile si conditiile în care asiguratii beneficiaza de pensie limita de vârsta, cu reducerea vârstei standard de pensionare, astfel ca acest act normativ nu este aplicabil persoanelor titulare a unui drept de pensie stabilit în temeiul unui act normativ anterior Legii nr. 19/2000, cum este cazul reclamantului.

Recalcularea drepturilor de pensie, în baza Legii nr.226/2006, la care face referire reclamantul este prevazuta expres a se face doar în cazul persoanelor înscrise la pensie în intervalul 1.04.2001 - 17.06.2006, conform pct.14 la Normele de aplicare a Legii nr.226/2006, aprobate prin Ordinul nr.572/2006.

Prin decizia nr.351/3 aprilie 2007 Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei invocate de reclamant, privind neconstitutionalitatea art. 1 si 2 din Legea nr.226/2006, în sensul respingerii exceptiei invocate.

Împotriva acestei solutii a declarat recurs reclamantul solicitând modificarea ei în sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurentul a criticat solutia instantei de fond sustinând ca aceasta este nelegala fiind rezultatul interpretarii gresite e dispozitiilor Legii nr.226/2006. Astfel, se arata în esenta ca instanta de fond a retinut eronat ca încadrarea locurilor de munca în unitati speciale în baza Legii nr.226/2006 se face de la data intrarii în vigoare a acestei legi si retroactiv începând cu 01.04.2001. Se sustine ca o astfel de interpretare este gresita deoarece nu rezulta din textul si spiritul legii .

Sub un al doilea motiv recurentul sustine ca în mod eronat tribunalul si-a bazat solutia pe dispozitiile Normelor tehnice de aplicare a Legii nr.226/2006, norme care sunt contrare legii.

Se mai sustine ca o alta interpretare ar duce la solutii discriminatorii si la nerespectarea principiului dreptului câstigat.

Prin întâmpinare intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat sustinându-se în esenta ca solutia instantei de fond este legala si temeinica.

Deliberând asupra recursului prin prisma motivelor invocate si din oficiu, în limitele prev. de art. 306 alin. 2 din codul de procedura civila Curtea retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor Legii nr.226/2006 :

Art. 1 - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în conditii speciale locurile de munca în care se desfasoara activitatile prevazute în anexa nr. 1.

    (2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) sunt cele din unitatile prevazute în anexa nr. 2, care au obtinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor si criteriilor de încadrare în conditii speciale, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2 - (1) Perioadele de timp în care asiguratii îsi desfasoara activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, numai în locurile de munca prevazute la art. 1 sunt stagii de cotizare în conditii speciale.

  (2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în conditii speciale perioadele de timp anterioare intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, în care asiguratii si-au desfasurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, în locurile de munca încadrate conform legislatiei anterioare în grupa I de munca si care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în conditii speciale.

Fata de aceste dispozitii legale sustinerea recuentului în sensul ca instanta de fond a apreciat gresit ca legea se aplica doar celor ale caror drepturi de pensie s-au deschis dupa data de 01.04.2001 este nefondata. De principiu un act normativ nu retroactiveaza, iar dispozitiile retroactive , daca exista trebuie sa fie prevazute expres. În ceea ce priveste Legea nr.226/2006 dispozitiile retroactiveaza pentru perioada 01.04.2001 -17.06.2006 astfel cum rezulta expres din dispozitiile art.1 alin1.

Sustinerile recurentului în sensul ca alin 2 al art. 2 din lege ar justifica aplicarea acestei legi si celor pensionati anterior intrarii în vigoare a legii 19/2000 sunt nefondate. Aceste dispozitii asimileaza conditiilor speciale de munca perioadele în care asiguratii si-au desfasurat activitatea în grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare în vederea pensionarii în temeiul Legii 19/2000 ( o persoana pensionata ulterior datei de 01.04.2001 poate sa aiba stagii de cotizare realizate atât în grupa I de munca potrivit legislatiei anterioare cât si în conditii speciale de munca potrivit Legii nr.226/2006). Aceasta nu înseamna ca Legea nr.226/2006 se aplica si celor pensionati deja anterior intrarii în vigoare a Legii nr.19/2000.

Modul de recalculare a pensiei pentru persoanele pensionate anterior intrarii în vigoare a Legii 19/2000 este determinat de acte normative exprese, respectiv de OUG. nr.4/2005 si HGR nr.1550/2004, cate normative care au fost corect aplicate reclamantului la stabilirea drepturilor de asigurari sociale.

Potrivit dispozitiilor Ordinului 572/2006 :

14. a) Persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001 - 17 iunie 2006 beneficiaza de recalcularea acestor drepturi prin valorificarea perioadelor realizate în conditii speciale, conform prevederilor Legii nr. 226/2006, daca au desfasurat activitatile prevazute în anexa nr. 1 la aceasta lege, pe durata programului normal de lucru din luna respectiva, numai în locuri de munca din cadrul unitatilor prevazute în anexa nr. 2 la aceeasi lege.

    b) Persoanele înscrise la pensie pentru limita de vârsta în perioada prevazuta la lit. a) beneficiaza de recalculare în situatia în care, la data deschiderii dreptului la pensie, ar fi fost îndeplinite conditiile prevazute la art. 3 sau 4 din Legea nr. 226/2006.

    c) La recalcularea drepturilor de pensie, punctajul mediu anual se determina potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr.226/2006.

    d) Recalcularea drepturilor de pensie se face la cerere, noile drepturi acordându-se conform prevederilor art. 169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sustinerea recurentului în sensul ca dispozitiile punctului 14 din Ordinul nr.572/2006 sunt contrare legii nu sunt întemeiate. Astfel cum s-a argumentat mai sus perioada de activitate a legii rezulta concret din textul acesteia iar Ordinul nu face altceva decât sa reia aceasta dispozitie într-o alta exprimare.

De asemenea nici sustinerea recurentului în sensul ca prin aplicarea acestei legi s-ar înlatura drepturile câstigate ale celor pensionati anterior Legii 19/2000 este nefondata. Asiguratii pensionati anterior datei de 01.04.2001 au beneficiat la data stabilirii pensiei de toate drepturile cuvenite de legislatia în vigoare la acea data si aceste drepturi s-au concretizat atât în determinarea vechimii necesare pentru pensionare, a vârstei de pensie precum si în determinarea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale. Toate actele normative de recalculare a pensiei au pornit de la principiul pastrarii în plata a pensiei mai avantajoase astfel ca nici unul dintre drepturile câstigate , inclusiv cel referitor la cuantumul prestatiei cuvenite nu a fost afectat.

Fata de cele ce preced Curtea a respins ca nefondat recursul reclamantului.