Măsuri asiguratorii. Sechestru asigurator. Disproporţie între valoarea creanţei şi valoarea bunului indisponibilizat. Cuantumul cauţiunii raportat la valoarea creanţei.

Dosar Nr. 89/R (24.02.2006)

COMERCIAL. Masuri asiguratorii. Sechestru asigurator.

Disproportie între valoarea creantei si valoarea bunului

indisponibilizat. Cuantumul cautiunii raportat la

valoarea creantei.

Prin actiunea înregistrata sub nr.2011/2005, creditoarea S.C. „C.G.” S.R.L. a chemat în judecata pe debitoarea solicitând instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor imobile înscrise în C.F. 45425 nr.top.722/4/1 si 722/4/2.

În motivarea actiunii se constata ca debitoarea datoreaza creditoarei sumele de 3.294.966.030 lei si 2.121.457.530 lei, plus penalitati de întârziere de 0,15 %, în baza contractelor de subantrepriza nr.101/8.11.2004 si 132/30.11.2004. Creditoarea a executat lucrarile conform contractelor, situatiile de lucrari si facturile au fost acceptate, s-au semnat procesele-verbale de predare-primire.

Prin încheierea din 9.12.2005 Tribunalul Brasov a admis cererea creditoarei si în consecinta a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile mai sus mentionate, pâna la concurenta sumei de 5.416.423.560 lei, stabilind în sarcina creditoarei o cautiune în cuantum de 200.000.000 lei.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca în cauza sunt îndeplinite conditiile prev. de art.591 alin.1 Cod procedura civila.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs ambele parti.

Examinând sentinta atacata, în raport de actele si lucrarile dosarului, cu motivele de recurs invocate, Curtea constata urmatoarele :

Potrivit art.591 alin.1 Cod procedura civila creditorul care nu are un titlu executoriu, dar a carui creanta este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita înfiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat actiune.

Conditia exigibilitatii creantei si a constatarii ei prin act scris este îndeplinita.

Situatiile de lucrari au fost acceptate, semnate de ambele parti. Debitoarea prin administrator a semnat procesele-verbale de predare-primire a lucrarilor. Nu exista o prevedere contractuala în sensul a receptia trebuia facuta de o comisie cu o anume componenta.

Conform situatiilor de lucrari, creditoarea a emis facturi fiscale acceptate de debitoare prin semnarea lor.

Procesele-verbale de predare-primire dintre debitoare si beneficiar nu au relevanta cu privire la raporturile contractuale dintre antreprenor si subantreprenor, fiind provenite din contracte diferite.

Pe rolul Tribunalului Brasov exista dosarele nr.2007 si 2010/ 2005, cu privire la fondul raporturilor dintre parti.

Sustinerile recurentei debitoare cu privire la tranzactia autentificata sub nr.782/13.08.2005 si renuntarea la drept sunt aspecte

care vor fi solutionate prin dosarul nr.63/2006 al Tribunalului Brasov, neavând relevanta în prezenta cauza.

Cu privire la obiectul sechestrului, fata de dispozitiile art.907, 908 Cod comercial care fac trimitere expresa la Codul de procedura si fata de dispozitiile art.591 alin.1 Cod procedura civila, se poate înfiinta sechestru asigurator si asupra bunurilor imobile.

Recursul debitoarei este întemeiat sub aspectul suprafetei de 255,32 m.p. teren înscris în C.F. 45424 nr.cadastral 422/4/1 care nu este proprietatea exclusiva a debitoarei, ci este în proprietate indiviza, fata de dispozitiile exprese ale art.591 alin.1 Cod procedura civila.

Suma de 5.416.423.560 lei a fost stabilita prin adunarea a 3.294.966.030 lei (diferenta neachitata din pretul contractului de subantrepriza nr.132/30.11.2004) cu 2.121.457.530 lei (diferenta neachitata din pretul contractului de subantrepriza nr.101/8.11.2004). În mod corect instanta de fond a dispus instituirea sechestrului asigurator numai pâna la concurenta sumei de 5.416.423.560 lei, nu si pentru penalitatile de întârziere, întrucât acestea nu sunt constatate prin act scris semnat de ambele parti din care sa rezulte cuantumul lor.

În ce priveste valoarea bunului indisponibilizat, se ia în considerare valoarea care rezulta din contractul de vânzare-cumparare nr.3702/29.09.2005 de 2.250.000 USD si nu valoarea de 7.800.000 euro rezultata dintr-un raport de evaluare extrajudiciar. Având în vedere faptul ca exista disproportie între valoarea bunului indisponibilizat si valoarea creantei, se impune scoaterea de sub sechestru a terenului înscris în C.F. 45425 nr.cadastral 722/4/2 teren în suprafata de 873,28 m.p. si constructie locuinta, cu suprafata de 55,19 m.p. lot.2

Solicitarea creditoarei de a se dispune indisponibilizarea imobilului situat în comuna Chitila este inadmisibila, neavând temei legal.

În ceea ce priveste cautiunea, exista obligativitatea platii acesteia fata de dispozitiile art.908 Cod comercial, în materie comerciala.

Cuantumul de 200.000.000 lei stabilit de instanta de fond este prea mic fata de valoarea creantei, impunându-se majorarea acesteia la 500.000.000 lei.

Fata de considerentele mai sus aratate, în baza art.304 pct.9 Cod procedura civila Curtea a admis în parte recursul debitoarei S.C. „E. C.” S.R.L. sub aspectul scoaterii de sub sechestru a imobilului înscris în C.F. 45425 nr. cadastral 722/4/2 teren 873,28 m.p. si constructie locuinta în suprafata de 55,19 m.p. si a imobilului teren în suprafata de 255,32 m.p. cale de acces înscris în C.F. 45425 nr. cadastral 722/4/1 si majorarii cautiunii cu însa 30.000 RON (300.000.000 ROL) care se vor plati pâna la data de 15.03.2006.