Onorariu lichidarot judiciar. Cuantum. Limitarea lui raportat la prevederile Ordinului m.f.p. nr. 1186/2006.

Dosar Nr. 550 R (14.05.2007)

Onorariu lichidator judiciar. Cuantum. Limitarea lui raportat la prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1186/2006.

Legea nr. 85/2006, art. 10, art. 11, art. 19, 24, art. 107

Ordinul M.F.P. nr. 1186/2006, modificat

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2006 judecatorul sindic stabileste onorariul provizoriu, iar comitetul creditorilor are ca atributie sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori în dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri. De asemenea, la recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. În cazul în care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolventa.

Desi, pentru organele fiscale prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1186/2006 au caracter de obligativitate, ordinul fiind un act normativ cu caracter inferior dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic si ceilalti participanti la procedura nu pot fi tinuti de prevederile acestuia, decât daca adunarea/comitetul creditorilor sunt de acord cu limitele impuse prin acesta, iar practicianul în insolventa accepta sa-si desfasoare activitatea în aceste conditii.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala,

decizia civila nr. 550/R din 14 mai 2007

Prin sentinta civila nr. 630 din 5 martie 2007 pronuntata în dosarul nr. 3738/2005 Tribunalul Arad a admis cererea administratorului judiciar S.C. „E.” S.R.L. si în conformitate cu art. 107 paragraful A lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei S.C. „G.” S.A., iar în temeiul alineatului 2 al aceluiasi articol a desemnat în calitate de lichidator judiciar pe fostul administrator judiciar pentru a îndeplini atributiile prevazute de art. 25, dispunând, totodata, dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare. Judecatorul sindic a fixat termenul maxim de predare a gestiunii catre lichidatorul judiciar, împreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii la 10 zile de la comunicarea hotarârii judecatoresti, dispunând predarea în acelasi termen a listei creantelor nascute în cursul procedurii, precum si notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Arad pentru efectuarea mentiunii si publicarea hotarârii în Buletinul procedurilor de insolventa. Instanta a mai fixat urmatoarele termene limita: pentru depunerea declaratiilor de creanta pentru creantele nascute în cursul procedurii data de 19 aprilie 2007, pentru verificarea creantelor nascute în cursul procedurii, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 30 aprilie 2007, pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor 28 mai 2007 si pentru formularea contestatiilor la tabelul suplimentar data de 11 mai 2007. Nu în ultimul rând, în temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolventei judecatorul sindic a dispus sigilarea bunurilor din averea debitorului si îndeplinirea celorlalte operatiuni de lichidare, aprobând si plata retributiei administratorului judiciar pentru perioada 17.10.2005 – 05.03.2007 în cuantum de 500 lei lunar, plus T.V.A., precum si a cheltuielilor privind procedura în suma totala de 597,55 lei, sume ce urmau sa se achite în conformitate cu dispozitiile art. 4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, respectiv din contul unic de lichidare.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs creditoarea D.G.F.P., solicitând modificarea hotarârii atacate în sensul respingerii propunerii administratorului judiciar de aprobare a onorariului în cuantum de 500 lei lunar, plus T.V.A. ca fiind prematur formulata raportat la dispozitiile art. 7 alin. 5 din Ordinul M.F.P. nr. 1186/11.07.2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, astfel cum acest ordin a fost modificat prin Ordinul M.F.P. nr. 1342/11.08.2006. În aceste conditii, recurenta considera ca aprobarea onorariului solicitat de administratorul judiciar sau a oricarei alte sume cu acest titlu este prematura având în vedere faptul ca aceasta se afla în imposibilitatea stabilirii valorii totale din creanta fiscala care urmeaza sa fie stinsa prin aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006 si ca pâna în prezent ea nu a încasat vreo suma din averea debitoarei, prin actiunile administratorului judiciar nefiind stinsa nici o parte din creanta cu care s-a înscris în tabelul de creante.

Prin decizia civila nr. 550/R din 14 mai 2007 pronuntata în dosarul nr. 764/59/2007 Curtea de Apel Timisoara a respins ca nefondat recursul declarat de creditoarea D.G.F.P. împotriva sentintei civile nr. 630/05.03.2007 pronuntata de Tribunalul Arad în dosarul nr. 3738/2005.

Pentru a hotarî astfel, Curtea a retinut ca modalitatea în care judecatorul sindic a stabilit cuantumul onorariului cât si momentul realizarii acestei operatiuni, sunt legale în conditiile în care potrivit dispozitiilor aplicabile în speta, cuantumul pe care îl poate primi practicianul în insolventa desemnat sa administreze aceasta procedura este stabilit de texte legale, în mod generic si orientativ, neexistând prevederi clare si imperative în acest sens. De asemenea, dispozitiile Legii nr. 85/2006 permit judecatorului sindic sa stabileasca remuneratia acestuia.

Astfel, art. 11 din Hotarârea nr. 1 din 15 decembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România emis de U.N.P.I.R.1, art. 10 din Legea nr. 85/20062, art. 37 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa3, consacra dreptul practicienilor de a fi remunerati pentru activitatea desfasurata, precizând cu titlu de exemplu unele dintre criteriile în functie de care se stabileste aceasta suma.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 85/2006 judecatorul sindic stabileste onorariul provizoriu (art. 10), iar comitetul creditorilor, conform art. 17 alin. 1 lit. b), are ca atributie sa negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreste sa fie desemnat de catre creditori în dosar conditiile numirii si sa recomande adunarii creditorilor astfel de numiri. De asemenea, art. 19 mai stabileste în alin. 2, ca la recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i si remuneratia. În cazul în care remuneratia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilita de catre judecatorul sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolventa. Creditorii pot decide sa confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de catre judecatorul sindic.

Pe de alta parte, alineatul 3 al art. 19 arata care sunt considerentele pentru care decizia luata în baza alin. 2 poate fi contestata de catre creditori, respectiv faptul ca acestia pot contesta hotarârea pe motive de nelegalitate în termen de 3 zile la judecatorul sindic care va solutiona, de urgenta si deodata, toate contestatiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul judiciar/lichidatorul propus de creditori sau, dupa caz, va solicita adunarii creditorilor desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. Totodata, în alineatul 4 al aceluiasi articol se stabileste ca, daca în termenul stabilit la alin. 3 decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul sindic, prin încheiere, va desemna administratorul judiciar propus de creditori dispunând, totodata, încetarea atributiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinta de deschidere a procedurii.

În cazul desemnarii lichidatorului, cu referire în cauza la dispozitiile art. 107 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2006, prevederile mai sus enuntate sunt pe deplin aplicabile, aceasta mentiune fiind facuta, de altfel, atât în cuprinsul articolului mentionat, cât si în dispozitiile art. 24 din acelasi act normativ, motiv pentru care sustinerea recurentei în sensul ca judecatorul sindic ar fi trebuit sa respinga propunerea administratorului judiciar de aprobare a onorariului ca prematur formulata nu este fondata pe nici un temei legal. Din contra, textele legale îl obliga pe judecatorul sindic sa se pronunte asupra cuantumului onorariului administratorului judiciar, cu atât mai mult cu cât acestuia îi înceteaza calitatea detinuta anterior. Faptul ca acelasi practician este desemnat si ca lichidator în procedura nu este o regula, astfel ca pentru activitatea desfasurata pâna la momentul intrarii în faliment el trebuie remunerat, din înscrisurile cauzei nerezultând nici faptul ca practicianul ar fi negociat vreun alt onorariu cu comitetul/adunarea creditorilor.

În esenta, recurenta considera ca aprobarea onorariului solicitat de administratorul judiciar sau a oricarei alte sume cu acest titlu ar fi prematura având în vedere faptul ca se afla în imposibilitatea stabilirii valorii totale din creanta fiscala care urmeaza sa fie stinsa prin aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006 si ca, pâna la momentul formularii recursului, nu a încasat vreo suma din averea debitoarei, prin actiunile administratorului judiciar nefiind stinsa nici o parte din creanta declarata, sustinerile sale fiind întemeiate pe dispozitiile art. 7 din Ordinul M.F.P. nr. 1186 din 11 iulie 2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, text care prevede urmatoarele:

Organele fiscale nu vor accepta ca în cadrul procedurii insolventei onorariul lunar al administratorului sau al lichidatorului sa fie mai mare de 2.000 lei pe luna. Acordarea onorariului lunar este conditionata de desfasurarea unor activitati în respectivul dosar de lichidare, activitati reflectate în raportul prevazut la art. 21 din Legea nr. 85/2006. Organele fiscale nu vor accepta ca în cadrul procedurii insolventei onorariul de succes al administratorului sau al lichidatorului sa fie mai mare de 7% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv T.V.A. Onorariul de succes urmeaza a fi stabilit astfel: a) 7% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv T.V.A., în situatia în care creanta fiscala este acoperita în integralitate, într-un termen de 12 luni de la data deschiderii procedurii; b) 6% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv T.V.A., în situatia în care creanta fiscala este acoperita într-un procent mai mare de 80% inclusiv, în termen de 18 luni de la deschiderea procedurii; c) 5% din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor, exclusiv T.V.A., în situatia în care creanta fiscala este acoperita într-un procent mai mare de 50% inclusiv, în termen de 24 de luni de la deschiderea procedurii. Organele fiscale nu vor accepta sa fie acordat onorariul de succes în situatia în care creanta fiscala se recupereaza într-un procent mai mic de 50%. Organele fiscale nu vor accepta ca valoarea onorariului sa fie mai mare decât valoarea creantei fiscale stinse prin aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006.

Desi, pentru organele fiscale aceste dispozitii au caracter de obligativitate, ordinul fiind un act normativ cu caracter inferior dispozitiilor cuprinse în Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic si ceilalti participanti la procedura nu pot fi tinuti de prevederile acestuia, decât daca adunarea/comitetul creditorilor sunt de acord cu limitele impuse prin acesta, iar practicianul în insolventa accepta sa-si desfasoare activitatea în aceste conditii.

În alta ordine de idei, având în vedere ca dispozitiile aceluiasi ordin modifica în sens restrictiv prevederile Legii insolventei, acestea nu pot fi impuse peste sau în contra masurilor adoptate conform prevederilor unei legi. Ca urmare, critica adusa de creditorul fiscal sentintei recurate întemeiata pe dispozitiile acestui ordin nu pot face ca, fata de dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la modificarea ori casarea unei hotarâri, recursul de fata sa fie admis.

În legatura cu stabilirea onorariului administratorului judiciar, recurenta a mai aratat ca nici practicianul si nici instanta nu au respectat prevederile art. 4 din Legea nr. 85/2006 care îi dau posibilitatea administratorului judiciar de a elabora un buget previzionat pentru a se putea determina mai usor valoarea creantei totale care urmeaza sa fie stinsa prin procedura insolventei, stabilirea onorariului acestuia fiind o prerogativa exclusiva a creditorilor si nu a judecatorului sindic, conform art. 11 lit. d) din actul normativ mentionat.

Ceea ce omite însa creditoarea este faptul ca art. 19 alin. 2 din acelasi act normativ arata ca în cazul în care remuneratia lichidatorului se achita din fondul special aceasta este aprobata tot de judecatorul sindic, art. 11 lit. d) statuând ca judecatorul sindic confirma atât lichidatorul, ca persoana, cât si onorariul stabilit de adunarea creditorilor. Cum însa dispozitiile art. 19 alin. 2 prevad o situatie derogatorie, acestea sunt prevederile aplicabile în speta, ele fiind sustinute si de dispozitiile art. 107 alin. 2 lit. c) care stabilesc ca prin hotarârea prin care se decide intrarea în faliment, judecatorul-sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune, în cazul procedurii simplificate, confirmarea în calitate de lichidator al administratorului judiciar desemnat potrivit art. 19 alin. 2 sau art. 34, dupa caz.

1 Hotarârea nr. 1 din 15 decembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România emis de Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa din România în art. 11 stabileste urmatoarele: membrii uniunii au urmatoarele drepturi, în conditiile art. 28 - 30 din O.U.G. la lit. k) sa primeasca onorarii conform art. 37 din O.U.G., tinându-se cont de gradul de complexitate al activitatii

2 Potrivit art. 10 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, în îndeplinirea îndatoririlor sale, judecatorul-sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le si remuneratia. Remuneratiile vor fi platite din contul prevazut la art. 4 alin. 2, în conformitate cu criteriile stabilite prin hotarâre a Guvernului

3 O.U.G. nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor în insolventa, publicata în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006, în art. 37 statuaeaza urmîtoarele: Practicienii în insolventa au dreptul la onorarii pentru activitatea desfasurata, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora. La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de factori care reflecta gradul de complexitate a activitatii depuse: a) numarul de salariati ai debitorului; b) riscul privind conflictele de munca; c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani; d) valoarea totala a datoriilor si numarul creditorilor; e) valoarea creantelor, numarul debitorilor; f) numarul si complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant si, respectiv, de pârât; g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluarii; h) natura activelor, atractivitatea pe piata, riscurile legate de conservarea lor; i) nivelul de lichiditati aflate la dispozitia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor initiale de lichidare. Onorariul provizoriu stabilit de judecatorul-sindic va putea fi modificat pentru viitor de adunarea creditorilor. Obligatia calcularii si varsarii, în conditiile legii, a impozitului aferent sumelor drept onorarii revine practicienilor în insolventa.

??

??

??

??