Ordinul 50/1990

Dosar Nr. 28 (14.01.2010)

Nr. Operator: 2443

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GORJ

SECTIA CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Completul compus din:

PRESEDINTE A.B.

Judecator L.T.

Asistent judiciar G. N.

Asistent judiciar G.T.

Grefier E. D. M.

Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de petentii P.V. , B.G.A., S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C. si S.C. , în contradictoriu cu intimata S.C. E. S.A.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, petentii fiind reprezentati de avocat B. C.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, s-a constatat ca în data de 06.01.2010 a fost depus la dosar raportul de expertiza întocmit de expertul I. D. .

Avocat B.C. a învederat instantei ca petentii nu au obiectiuni fata de raportul de expertiza .

Constatând ca partile nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza , cauza fiind în stare de judecata ,instanta a acordat cuvântul pe fond.

Avocat B.C., pentru petenti, a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata , fara cheltuieli de judecata si a depus la dosar concluzii scrise..

TRIBUNALUL

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 5963/95/2009, petentii P.V. , B.G.A., S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C. si S.C. au solicitat instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa fie obligata intimata S.C. E. S.A., sa acorde grupa I de munca, în conformitate cu Ordinul 50/1990 al Ministerului Muncii, de la data angajarii în cadrul intimatei si pâna la 01.04.2001.

În motivarea cererii , petentii au aratat ca si-au desfasurat activitatea în cadrul S.C. E. S.A., efectuând lucrari de întretinere , revizie , reparatie , de lichidare avariilor si incidentelor la instalatiile electrice sub tensiune si scoase de sub tensiune , de la data angajarii si pâna în prezent.

Au sustinut petentii ca felul muncii desfasurate de ei , în functiile pe care le-au detinut, potrivit fisei postului si sarcinilor de serviciu , se încadreaza în grupa I de munca , dreptul la acordarea acestui beneficiu fiind prevazut de dispozitiile art.3,6 si 7 din Ordinul 50/1990.

Ca, activitatea prestata s-a desfasurat în prezenta permanenta unor factori de risc chimic major ,cum ar fi substante toxice si inflamabile , gaze toxice.

De asemenea , s-a mentionat ca desfasurarea în permanenta a activitatii în prezenta unei tensiuni a curentului electric cuprinsa între 20.000 de volti si 400.000 de volti a condus la numeroase îmbolnaviri .

Cu privire la conditiile deosebit de grele si periculoase în care îsi desfasoara activitatea petentii s-a efectuat un amplu studiu de catre E. S.A. la Institutul National pentru Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii . Aceste conditii au fost recunoscute de catre angajator cu ocazia încheierii contractelor colective de munca din perioada 1990- 2006 si în tot acest interval de timp petentii au beneficiat de sporuri la salariu.

În concluzie , petentii au precizat ca activitatea lor a inclus lucrari de exploatare si întretinere a capacitatilor de productie ale societatilor ai caror angajati beneficiaza de grupa I de munca si având în vedere prevederile art.3 alin 2 din Ordinul 50/1990 urmeaza sa beneficieze de aceeasi grupa de munca cu cea a personalului încadrat la unitate a pentru care presteaza lucrarile de exploatare , respectiv S.C. E. C.F. S.A.

Intimata a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive , iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata .

În sustinerea exceptiei invocate, intimata a precizat ca în conformitate cu dispozitiile art.46 din Hotarârea de Guvern nr.1342/2001, personalul existent în cadrul S.C.E.M. S.A., S.C.E. D. S.A., S.C.E. M.N. S.A., S.C.E. O. S.A., S.C.E. B. S.A. , S.C.E. T. N. S.A., S.C.E. T. S. S.A. si S.C.E. M.S. S.A. a fost preluat de catre noile entitati , în aceeasi situatie aflându-se si S.C. F. E. S.S.A. , care a preluat personalul existent în cadrul Diviziei de întretinere si servicii energetice al Sucursalelor de întretinere si servicii energetice din cadrul S.C.E. S.A. , în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G.74/2005.

A mentionat intimata ca la data preluarii salariatilor de catre noile entitati enuntate mai sus a fost preluata si arhiva de personal aferenta.

Pe fondul cauzei s-a aratat ca prin acordarea grupei de munca de catre instanta s-ar încalca dispozitiile art. 5 din Ordinul 50/1990 , potrivit caruia „ existenta conditiilor deosebite la locul de munca si noxele trebuie sa rezulte din determinarile de noxe efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii , care la data efectuarii analizei , constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de nominalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal ”.

A mai sustinut intimata ca din punct de vedere juridic locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care au fost încadrate în grupa II de munca nu se pot regasi în acelasi timp si în grupa I de munca, mentionând ca în Ordinul nr. 125/05.05.1990, la art. 112,113, 114 si 115 , a fost încadrata activitatea desfasurata de catre uni salariati din sistemul energetic în grupa II de munca ,astfel ca solicitarea petentilor ca activitatea desfasurata în sistemul energetic sa fie încadrata în grupa I de munca este neîntemeiata.

De asemenea , intimata a mai invocat prevederile art.6 din Ordinul nr.50/1990 ,în sensul ca „ nominalizarea persoanelor care se încadreaza în grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatii împreuna cu sindicatele libere din unitati ”.

Totodata s-a învederat ca petentii nu au dovedit ca ar fi lucrat în conditiile prevazute de Ordinul 50/1990 cel putin 50% din programul de lucru .

În probatiune partile s-au folosit de proba cu înscrisurile depuse la dosar .

De asemenea instanta a încuviintat efectuarea în cauza a unei expertize –specialitatea protectia muncii.

Raportul de expertiza a fost întocmit de expert I.D., iar partile nu au formulat obiectiuni împotriva acestuia.

În conformitate cu prevederile art.137 cod procedura civila , instanta va trebui sa solutioneze mai întâi exceptiile de procedura sau de fond , care fac de prisos , în tot sau în parte , solutionarea fondului pricinii .

În consecinta , instanta va analiza cu prioritate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei S.C. E. S.A.

Prin actiunea de fata petentii solicita acordarea grupei I de munca pe perioada anterioara datei de 01.04.2001, la care a fost abrogat Ordinul nr.50/1990, perioada în care petentii au fost salariatii S.C.E. S.A.

Prin H.G.1342/27.12.2001 s-a reglementat reorganizarea societatii comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice „ E. ” S.A. au fost înfiintate noi societati comerciale .

Pentru derularea si finalizare privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „ E. M.” S.A. si „ E.O. ” S.A. a fost adoptata ordonanta de urgenta 114/14.07.2005 .

Asa cum rezulta din întâmpinare, S.C. F. E. SERV S.A. a preluat personalul existent în cadrul Diviziei de întretinere si servicii energetice al Sucursalelor de întretinere si servicii energetice din cadrul S.C.E. S.A. , în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G.74/2005.

Prin urmare , cu privire la perioada în litigiu ( anterioara datei de 01.04.2001) intimata S.C.E. S.A are calitate procesuala pasiva în cauza , în calitate de angajator, întrucât reorganizarea societatii si preluarea personalului existent în cadrul Diviziei de întretinere si servicii energetice al Sucursalelor de întretinere si servicii energetice de catre noile societati comerciale înfiintate s-a realizat ulterior.

Analizând probele administrate în cauza,în raport de dispozitiile legale aplicabile, instanta retine ca actiunea de fata este întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

În perioada în litigiu petentii au fost salariatii intimatei , dupa cum urmeaza : P.V. a desfasurat activitate de constructii montaj în perioada 14.03.1972-15.08.2000, în functiile de tehnician SCM,maistru SCM si maistru ; B.G. a desfasurat activitate de exploatare ,întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu,în perioada 24.09.1990-01.04.2001, în functia de inginer ; S. G. D. a desfasurat activitate de exploatare întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 01.09.1988-01.04.2001, în functiile de inginer, inginer principal ; B.D.V.a desfasurat activitate de explotare, întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 01.09.1988-01.04.2001, în functia de inginer. Inginer principal ; P.D.A. a desfasurat activitate de exploatare, întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 11.12.1989-01.04.2001, în functiile de electrician, electrician I , electrician I si sofer ; P.M. a desfasurat activitate de exploatare, întretinere si reparatii a instalatiilor de medie si joasa tensiune aferente Centrului Carbunesti , în perioadele 01.04.1987- 05.09.1990 si 10.10.1991-01.04.2001, în functiile de electrician LEA, electrician, electrician I si electrician principal ; B. M.C. a desfasurat activitate de exploatare , întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 11.12.1989-01.04.2001, în functiile de electrician si operator echipamente electrice , iar în perioada 01.04.1992-01.04.2001 ,a detinut functiile de operator calculator si operator casier ; S.C. a desfasurat activitate de exploatare, întretinere si reparatii a instalatiilor de înalta tensiune aferente Centrului C., în perioada 03.04.1978-01.04.2001, în functiile de electrician,electrician I si electrician principal.

Expertul a descris conditiile concrete în care petentii si-a desfasurat activitatea, efectuând o analiza comparativa cu alte categorii profesionale si a concluzionat ca acestea sunt corespunzatoare grupei I de munca, dupa cum urmeaza : petentul B.G.A. în perioada 24.09.1990-01.04.2001, petentul S. G. D. în perioada 01.09.1988-01.04.2001, petentul B. D. V.în perioada 01.09.1988-01.04.2001, petentul P.D.A. în perioada 11.12.1989-01.04.2001, petentul P.M. în perioadele 01.04.1987-05.09.1990 si 10.10.1991-01.04.2001, petentul S.C. în perioada 03.04.1978-01.04.2001 si petenta B.M.C. în perioada 06.11.1987-01.04.1992.

S-a concluzionat de catre expert ca petentii de mai sus au desfasurat activitati ce se pot încadra în grupa I de munca în temeiul art. 3 din Ordinul nr.50/1990, prin asimilare cu alte activitati , de exemplu pozitia nr.123 din anexa nr.1 , sau alte pozitii similare , în raport cu:

- conditiile deosebite de lucru, confirmate de buletinele de determinare prin expertizare si determinarile de noxa CEM ;

- sarcina de munca grea si complexa determinata de periculozitatea instalatiilor si recunoscuta de administratie prin acordarea sporurilor pentru conditii deosebite de munca si concediu de odihna suplimentar ;

- factorii de risc existenti si recunoscuti prin evaluare de catre INCDPM Bucuresti ;

- sarcinile de munca deosebit de complexe din fisa postului si activitatea desfasurata în conditii de microclimat nefavorabil ;

- stres determinat de responsabilitatea ridicata în activitate pentru realizarea sigurantei în functionare a sistemului energetic national.

Instanta retine ca, desi activitatea desfasurata de petenti nu este prevazuta în grupa I de munca potrivit Ordinului 50/1990, având în vedere conditiile în care acestia si-au desfasurat activitatea , raportat la activitatile si categoriile profesionale stabilite de acest act normativ , se încadreaza în grupa I de munca prin asimilare, în temeiul art. 3 din Ordinul nr.50/1990 . Prin urmare , intimata va fi obligata sa acorde petentilor grupa I de munca pe perioadele mentionate.

În ceea ce îl priveste pe petentul P.V., pentru activitatea desfasurata în perioada 14.03.1972-15.08.2000 , expertul a concluzionat ca se justifica a fi încadrat în grupa a II a de munca conform prevederilor H.G.1223/1990.

Fata de constatarile expertului , instanta urmeaza sa respinga actiunea fata de petentul P.V. .

De asemenea ,instanta retine ca nici activitatea desfasurata de catre petenta B. M. C. în perioada 01.04.1992-01.04.2001 nu se justifica a fi încadrata în grupa I de munca , conform celor constatate si concluzionate de catre expert.

În consecinta, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea , conform considerentelor expuse mai sus .

De asemenea , instanta va lua act ca petentii nu solicita cheltuieli de judecata, conform concluziilor formulate de catre aparatorul acestora , la acordarea cuvântului pe fondul cauzei , în sedinta publica din 14.01.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata SC E. SA.

Admite în parte actiunea formulata de petentii : P.V. , B.G.A., S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C. si S.C. cu domiciliul ales la petentul S.G.D.,Tg-Jiu,str.N.T, ,jud.Gorj în contradictoriu cu intimata SC Electrica SA, cu sediul în Bucuresti,str.Grigore Alexandrescu,nr.9,sector 1.

Constata ca activitatea desfasurata de petentul B.G.A. în perioada 24.09.1990-01.04.2001,activitatea desfasurata de petentul S.G.D. în perioada 01.09.1988-01.04.2001, activitatea desfasurata de petentul B.D.V.în perioada 01.09.1988-01.04.2001, activitatea desfasurata de petentul P.D.A.în perioada 11.12.1989-01.04.2001, activitatea desfasurata de petentul P.V.M. în perioadele 01.04.1987-05.09.1990 si 10.10.1991-01.04.2001, activitatea desfasurata de petentul S.C. în perioada 03.04.1978-01.04.2001 si activitatea desfasurata de petenta B. M. C.în perioada 06.11.1987-01.04.1992, se încadreaza în grupa I de munca.

Obliga intimata sa acorde petentilor de mai sus grupa I de munca,pe perioadele mentionate.

Respinge actiunea cu privire la petentul P.V..

Ia act ca petentii nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Red.A.B.

Dact.E.D.M.

19.01.2010

11 ex.