Pensie de serviciu. Personal auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat. Momentul naşterii dreptului la pensie de serviciu

Dosar Nr. 3527 (10.12.2008)

Pensie de serviciu. Personal auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat. Momentul nasterii dreptului la pensie de serviciu

Legea nr. 567/2004, art. 68 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (41), art. 93

O.U.G nr. 100/2007, art. III pct. 1

H.G. nr. 290/2005, art. 4 lit. c), art. 16 lit. b)

Dreptul la pensie de serviciu al personalului auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat, pensionat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 567/2004, s-a nascut doar la data de 8.10.2007, data la care a intrat în vigoare O.U.G. nr. 100/2007, prin care s-a modificat Legea nr. 567/2004, deoarece art. 68 din Legea nr. 567/2004 a fost completat cu alin. (5), care prevede ca dispozitiile alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 567/2004 sunt aplicabile, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe lânga acestea, al fostelor notariate de stat, precum si al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, care beneficiaza de pensie în sistemul public si care îndeplineste conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu.

Art. 93 din Legea nr. 567/2004, modificata prin Legea nr.17/2006, reglementeaza continutul notiunii de vechime în serviciu a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor de judecata sau al parchetelor de pe lânga acestea, însa nu largeste categoria de personal auxiliar definita de art. 3 din lege.

Curtea de Apel Timisoara, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, decizia civila nr. 3527 din 10 decembrie 2008 (judecator dr. Carmen Pârvulescu)

Prin sentinta civila nr. 1478/13.03.2008, pronuntata în dosarul nr. 1077/30/2008, Tribunalul Timis a admis contestatia formulata de reclamanta B.I.E. împotriva deciziei de pensionare nr.156031/28.12.2007, emisa de pârâta Casa Judeteana de Pensii Timis, prin care reclamanta a solicitat anularea acestei decizii de pensionare si obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare, prin care sa stabileasca si sa achite pensia de serviciu, cuvenita reclamantei, începând cu data de 28.02.2007.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut ca, prin decizia nr. 156031/17.11.2007, reclamanta a fost pensionata pentru munca depusa si limita de vârsta, în conditiile Legii nr. 3/1977.

Prin cererea înregistrata la Casa Judeteana de Pensii Timis sub nr. 31370/28.02.2007, reclamanta a solicitat acordarea pensiei de serviciu, în temeiul Legii nr. 567/2004, anexând adeverintele nr. 127/E/27.02.2007 si nr. 767/E/12.12.2007, emise de catre Tribunalul Timis.

Apararea pârâtei privitoare la acordarea pensiei de serviciu cu începere de la data de 8.10.2007, data la care a intrat în vigoare O.U.G nr. 100/2007, a fost înlaturata de catre instanta de fond prin raportare la prevederile art. 68 din Legea nr. 567/2004 si art. 4 lit. c) din H.G. nr. 290/2005, întrucât reclamanta a solicitat acordarea pensiei de serviciu începând cu data înregistrarii cererii de solicitare a acesteia, respectiv 28.02.2007.

Pârâta a formulat recurs împotriva sentintei civile nr. 1478/13.03.2008 a Tribunalului Timis, solicitând admiterea recursului si modificarea hotarârii atacate, în sensul respingerii actiunii ca neîntemeiata.

În motivarea cererii de recurs se arata ca decizia nr. 156031/28.12.2007 a fost emisa cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (5) din Legea nr. 567/2004, astfel cum a fost modificata prin art. III pct. 1 din O.U.G nr. 100/2007, si cu luarea în considerare a salariului de baza brut lunar realizat de un grefier la data de 8.10.2007, inclusiv a sporului de vechime în procent de 25%, avut la data eliberarii din functie, mentionate în adeverinta nr. 767/E/12.12.2007.

Reclamantei i s-a acordat pensie de serviciu începând cu data de 8.10.2007, deoarece personalul auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat nu beneficia de pensie de serviciu pâna la intrarea în vigoare a O.U.G nr. 100/2007, prin care a fost modificata Legea nr. 567/2004.

Pentru personalul auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat, pensionat anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 567/2004, beneficiar al pensiei din sistemul public, dreptul la pensie de serviciu a fost recunoscut de dispozitiile art. 68 alin. (5) din Legea nr. 567/2004, modificata prin art. III pct. 1 din O.U.G nr. 100/2007, iar nu ca urmare a modificarii art. 93 din Legea nr. 567/2004 prin art. I pct. 51 din Legea nr. 17/2006.

În drept, se invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, aratând ca art. 93 pct. 1 din Legea nr. 17/2006 si Ordonanta nr. 8/2007 au reglementat dreptul personalului auxiliar al notariatelor la pensie de serviciu.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate în cauza si a dispozitiilor art. 304 pct. 9 si art. 3041 C.proc.civ., Curtea a apreciat ca este neîntemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

La data solicitarii pensiei de serviciu, respectiv la data de 28.02.2007, reclamanta avea calitatea de pensionara, conform deciziei de pensionare pentru munca depusa si limita de vârsta nr. 156031/31.10.1995, emisa de Casa Judeteana de Pensii Timis în temeiul prevederilor Legii nr. 3/1977.

Conform art. 68 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 567/2004, intrata în vigoare la 1.01.2005, beneficiaza de pensie de serviciu personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor de judecata sau al parchetelor de pe lânga acestea, precum si personalul auxiliar pensionat anterior intrarii în vigoare a legii.

Art. 3 din Legea nr. 567/2004, intrata în vigoare la 1.01.2005, defineste personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, prevazând ca este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, informaticieni si registratori.

Art. 93 din aceeasi lege reglementeaza continutul notiunii de vechime în serviciu a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor de judecata sau al parchetelor de pe lânga acestea, însa nu largeste categoria de personal auxiliar definita de art. 3 din lege, cum sustine în mod eronat reclamanta.

Având în vedere dispozitiile legale citate anterior si faptul ca, la momentul pensionarii pentru munca depusa si limita de vârsta în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 3/1977, reclamanta nu a avut calitatea de personal auxiliar de specialitate din cadrul instantelor de judecata sau al parchetelor de pe lânga acestea, în mod gresit a retinut instanta de fond ca ea putea beneficia de pensie de serviciu cu începere de la data de 28.02.2007, data la care a depus cerere de acordare a acestei pensii.

Conform art. 68 alin. (1) - alin. (4) din Legea nr. 567/2004, modificata prin Legea nr. 17/2006, intrata în vigoare la 4.02.2007, beneficiaza de pensie de serviciu personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor de judecata sau al parchetelor de pe lânga acestea, precum si personalul auxiliar pensionat anterior intrarii în vigoare a legii.

Potrivit art. 68 alin. (41) din Legea nr. 567/2004, modificata prin Legea nr. 17/2006, intrata în vigoare la 4.02.2007, persoanele care îndeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai în functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe lânga acestea beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au avut sau au o alta ocupatie.

Prin urmare, reclamanta nu putea beneficia de pensie de serviciu dupa modificarea Legii nr. 567/2004 prin Legea nr. 17/2006, respectiv de la data de 28.02.2007, întrucât nu a avut calitatea de personal auxiliar de specialitate la momentul pensionarii pentru limita de vârsta, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 68 alin.4 si alin.41 din lege.

Dreptul reclamantei la pensie de serviciu s-a nascut doar la data de 8.10.2007, data la care a intrat în vigoare OUG nr. 100/2007, prin care s-a modificat Legea nr. 567/2004, deoarece art.68 din Legea nr. 567/2004 a fost completat cu alin.5, care prevede ca dispozitiile alin.1, 2 si 4 din Legea nr. 567/2004 sunt aplicabile, la împlinirea vârstei de 60 de ani, si personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti, al parchetelor de pe lânga acestea, al fostelor notariate de stat, precum si al fostelor arbitraje de stat sau departamentale, pensionat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, care beneficiaza de pensie în sistemul public si care îndeplineste conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu.

Desi, art. 16 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 567/2004 dispune ca drepturile de pensie de serviciu se stabilesc de la data depunerii cererii, reclamanta nu poate beneficia de pensie de serviciu de la aceasta data, întrucât ea este anterioara intrarii în vigoare a O.U.G. nr. 100/2007, iar legea noua produce efecte doar pentru viitor.

Pe de alta parte, dreptul reclamantei la pensie de serviciu s-a nascut în temeiul art. 68 alin. (5) din Legea nr. 567/2004, introdus prin O.U.G. nr. 100/2007, iar nu ca urmare a modificarii art. 93 prin dispozitiile Legii nr. 17/2006.

Prin urmare, instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile legale aplicabile spetei, astfel încât este incident motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Pentru considerentele expuse anterior, în baza art. 312 alin. (1) – alin. (3) C.proc.civ., Curtea a admis recursul ca fiind întemeiat si a modificat în tot hotarârea recurata, în sensul ca a respins actiunea civila formulata de catre reclamanta B.I.E. împotriva pârâtei Casa Judeteana de Pensii Timis ca nefondata.