Pensie

Dosar Nr. 928 (12.03.2009)

4. pensie

La data de 27.11.2008 contestatoarea S.G. a formulat contestatie împotriva deciziei nr.28303/09.01.2008, emisa de Casa Judeteana de Pensii Dolj, solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna anularea partiala a deciziei nr. 825053/22.10.2008, respectiv anularea art. 2,3 si 4 din decizie.

În motivare, contestatoarea arata ca pâna la data de 01.10.2007 a beneficiat de pensie pentru limita de vârsta în sectorul agricol, dar si de pensie de urmas dupa sotul decedat, Serbanescu Constantin. La data mentionata anterior a formulat cerere de renuntare la pensia de urmas, pensia sa din sectorul agricol fiind mai avantajoasa. Ca urmare, începând cu data de 01.10.2007 a fost sistata pensia de urmas (stabilita prin decizia nr. 138816 din 10.03.2006) si stabilita pensie pentru limita de vârsta din sectorul agricol, în cuantum de 319 lei, prin decizia nr. 825053.

Contestatoarea a sustinut ca intimata a gresit calculându-i drepturile de pensie pentru limita de vârsta începând cu data de 01.10.2007, în realitate trebuind sa beneficieze de aceste drepturi de la data de 01.02.2005. Mai mult, intimata constata ca în perioada 01.02.2005-01.10.2007 a încasat nelegal pensie de urmas si îi emite, initial, decizia de debit nr. 825053/ 05.06.2008, pentru suma de 2.509 lei. Constatând ca este netemeinica si nelegala, intimata anuleaza aceasta decizie si emite decizia de debit nr. 825053/22.10.2008, pentru aceiasi suma.

A sustinut ca aceasta decizie este netemeinica si nelegala întrucât nu a semnat nicio declaratie pe proprie raspundere ca nu mai primeste alta pensie, vinovata de acordarea celor doua pensii facându-se chiar intimata, care nu a facut verificari în acest sens. Considera ca nu exista un prejudiciu si un debit real, calculul facându-se eronat.

În sustinerea cererii a anexat copie dupa urmatoarele înscrisuri: decizia nr. 825053/63/2008, dispozitia n. 17 emisa de Primaria Bulzesti de înfiintare a curatelei. În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile Legii nr.19/2000, Legii nr.554/2004.

La termenul din data de 16.01.2009, intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj, a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata aratând ca intimata prin decizia contestata nr. 825053/22.10.2008 i s-a retinut în sarcina sa un debit de 2509 lei reprezentând pensii primite necuvenit.

Intimata arata ca urmare a cererii nr. 6519/15.12.1991, Consiliul Popular al Judetului Dolj – Comisia de pensii a emis decizia nr.40317/31.12.1991 prin care a acordat contestatoarei pensie proprie de asigurari sociale – sector agricol.

Mai arata ca prin cererea nr. 20817/63/25.10.2001 contestatoarea a solicitat acordarea celei de-a doua pensii respectiv pensie de urmas dupa sotul decedat.

Intimata a aratat, ca având în vedere ca pensia cea mai avantajoasa era pensia de agricultor, s-a procedat la sistarea pensiei de urmas si recuperarea sumelor încasate pe ultimii 3 ani, în temeiul art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Intimata a depus la dosar in copie: decizia nr. 825053/22.10.2008, decizia nr. 138816/05.06.2008,decizie constatare nr. 8613/11.02.2008, decizia nr. 138816/10.03.2006 privind recalcularea pensiei din sistemul public privind pensia de urmas, decizia 138816/29.10.2001, decizia 138816/15.02.1993, buletin de calcul privind evaluarea pensiei de urmas, buletin de calcul privind evaluarea pensiei pentru limita de vârsta, decizie nr. 40317 cerere pentru acordarea pensiei de urmas, certificat de deces al sotului decedat, certificat de încadrare în grad de handicap, adresa nr. 32522/12.12.2008, imagine plata 2003-2007,date privitoare la activitatea de munca,buletin de calcul, cerere pentru recalculare pensie CAP înregistrata la CJP Dolj sub nr.11468/20.04.2007, adeverinta nr.681/06.03.2007, fisa de pensie, baza de calcul pensie, act de identitate.

Prin sentinta Nr. 928/12 Martie 2009 instanta a respins contestatia retinând urmatoarele:

Începând cu anul 1991, contestatoarea beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta – în sectorul agricol, ca titular, stabilita prin decizia nr. 40317/31.12.1991.

La data de 25.10.2001, contestatoarea formuleaza cerere de stabilire a pensiei de urmas dupa sotul decedat Serbanescu Constantin, în care mentioneaza – în mod expres – ca nu mai beneficiaza si de alta pensie (filele 43-44). Casa Judeteana de Pensii Dolj da curs acestei cereri, fiind emisa decizia de pensie de urmas nr. 138816/29.10.2001, plata drepturilor facându-se de la data de 01.11.2001. Ulterior, la 10.03.2006, aceasta pensie este recalculata, ramânând în plata pensia în acelasi cuantum, de 73 lei, pensia rezultata în urma recalcularii fiind mai mica, de 55 lei.

Ca urmare, începând cu data de 01.11.2001, contestatoarea a încasat simultan doua pensii de asigurari sociale.

La data de 20.04.2007 (fila nr.49), contestatoarea se adreseaza cu o noua cerere Casei Judetene de Pensii Dolj, solicitând recalcularea pensiei sale pentru limita de vârsta (din sectorul agricol), optând totodata pentru plata acestei pensii, mai avantajoasa.

În urma verificarilor efectuate, finalizate prin nota de constatare nr. 8613/11.02.2008 (fila 36), intimata constata ca în perioada 01.02.2005-01.10.2007 contestatoarea a încasat necuvenit pensia de urmas stabilita prin decizia nr. 825053. Se stabileste un debit de 2.509 lei, pentru care s-a dispus recuperarea în conditiile art. 187 alin. 1 si 4 din Legea nr. 19/2000, prin decizia de debit nr. 138816/05.06.2008.

Constatând ca a indicat gresit numarul dosarului pentru pensie de urmas de care beneficia contestatoarea (nr. 138816), în locul dosarului pentru pensie pentru limita de vârsta de care beneficia ca titular (825053), la data de 22.10.2008 intimata emite decizia de debit nr. 825053 prin care anuleaza decizia de debit nr. 138816/05.06.2008 si constata acelasi debit în sarcina contestatoarei, pentru aceiasi perioada si pentru aceleasi motive retinute în decizia anulata.

Instanta mai retine ca, în conformitate cu dispozitiile art. 74 din Legea nr. 19/2000, asiguratii nu pot beneficia concomitent de pensie de urmas si de pensie (proprie) pentru limita de vârsta, având posibilitatea sa opteze pentru pensia mai avantajoasa.

Potrivit art. 187 din Legea nr. 19/2000, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani de catre casele teritoriale de pensii, în baza unei decizii emise de acestea, ce constituie titlu executoriu.

În raport de aceste doua dispozitii legale si situatia de fapt retinuta, instanta constata ca începând cu data de 01.11.2001 contestatoarea a încasat necuvenit pensia de urmas stabilita prin decizia nr. 138816.

Instanta nu va retine sustinerea contestatoarei în sensul ca intimata poarta întreaga raspundere pentru crearea debitului, întrucât la întocmirea dosarului pentru înscrierea la pensie de urmas, contestatoarea a declarat– în mod expres - ca nu mai beneficiaza de alta pensie. De asemenea, nici la data de 20.04.2007, când solicita recalcularea( reesalonarea) pensiei proprii pentru limita de vârsta, aceasta nu a declarat ca este si titulara unei pensii de urmas.

În acest fel, prevederile Legii 19/2000, mentionate anterior au fost încalcate de contestatoare, culpa apartinând exclusiv acesteia, prin încasarea cumulativa a celor doua pensii determinând un prejudiciu pe care intimata are obligatia sa îl recupereze în conditiile art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, instanta constata ca decizia de debit contestata a fost legal emisa pentru sumele încasate de contestatoare timp de 3 ani, pentru perioada 01.02.2005-01.10.2007, cu titlu de pensie de urmas.